Breve

En ryttersoldat på æbleskud

| | | | |

Højesteret under forsæde af KongenHøjesteret under forsæde af Kongen


Straffen for ulovlig skovhugst

| | | |

Træhesten og kagenTræhesten og kagen En række bestemmelser i landskabslovene fra 1200- og begyndelsen af 1300-tallet fastsætter straf for at hugge træ i anden mands skov. I modsætning hertil måtte enhver hugge træ i de såkaldte almindinger, hvorom Jyske Lov af 1241 fastslår, at bonden ejer skoven, kongen skovbunden;


Til afsky og forskrækkelse!

| | | | |

Retten er satRetten er satI 1500- og 1600-tallet gav forfattere og retskilder hyppigt udtryk for, at straffen skulle tjene til at mildne Guds fortørnelse over menneskers slette gerninger og afvende hans hjemsøgelse af landet med krig, pest og andre ulykker. Først i 1700-tallet afsvækkedes de religiøse begrundelser for de ubønhørlige straffekrav.


Dømt til at "arbejde i jern" på Bremerholm

| | | |

København 1617København 1617Bremerholm var oprindeligt navn på en holm adskilt fra København ved et sejlløb, Dybet. Bremerkøbmænd havde deres boder her. Under kong Hans anlagdes et orlogsværft på Bremerholm. Senere blev det udvidet, bl.a. byggede Christian IV her skipperboder til Holmens folk. Indtil 1741 anvendtes jernlænkede forbrydere hyppigt til arbejde på Bremerholm.


Øster Skerninge kirke som sognekirke for ejerne til Lindskov i Egense sogn

| | | |

Øster Skerninge kirkeØster Skerninge kirke Lehnskov i Egense sognLehnskov i Egense sognErik Kaas, søn af Hans Kaas til Lindskov, Egense sogn, landsdommer på Fyn, og Birthe Norby, født på Lindskov 7.4. 1613 og døde på Hjortholm 18.1. 1676. Erik Kaas blev 1638 gift med Kirsten Nielsdatter Gaas af Hjortholm og Vejstrupgård, født på Hjortholm 20.5. 1610 og døde sammesteds 25.5. 1677. De ligger begge begravet i Fodslette kirke på Langeland. I ægteskabet var 3 sønner og 1 datter.


Købmændene Knud Jørgensen og Jørgen Hansen i Odense

| | | |

Købmænd 1553Købmænd 1553 Købmænd 1553 (2)Købmænd 1553 (2)


"Jordegods der tiender" til den fynske biskop 1558

| | | |

Fyns Stifts 2 første lutherske biskopper i disputFyns Stifts 2 første lutherske biskopper i disput"Superintendent offuer alt Fyns Stigt then som nu ere eller her epther kommendis vorder fick paa sitt
Embidtz wegenne vnderholdings Breff Som her epther fölger". For en sydfynbo er det interessant, at møde "Dyre"- navnet så langt tilbage. Anders Dyre i Ulbølle med et landgilde på x  (10)skæppe havre.


Kong Olufs håndfæstning, beseglet ved Danehoffet i Nyborg 1377

| | | |

Nyborg SlotNyborg Slot Dronning Margrethe IDronning Margrethe I Norske kongelige sigillerNorske kongelige sigillerKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Olufs Forpligtelse, bekræftet af Dronning Margrethe, af rådet og adelen (ved Danehoffet i Nyborg 1. juli 1377), at holde rigets indbyggere ved lov, ret og frihed. 


Brev fra andelshaveren til mejeribestyrer Fink i Stenstrup

| | | | | |

Stenstrup Andelsmejeri 1949Stenstrup Andelsmejeri 1949Fra Grethe Fink Nielsen har vi modtaget 3 små breve, der lå iblandt afdøde mejeribestyrer Knud Tage Finks efterladte sager. Grethe Fink Nielsen skriver i en kommentar: "Jeg synes disse breve fortæller lidt om landmandens "trængsler" med hygiejne m.m."

Af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred, har vi anonymiseret brevene.


Kilder til Bangslægternes historie

| | | | | |

Vedel SimonsenVedel Simonsen Vedel SimonsenVedel Simonsen Vedel SimonsenVedel SimonsenTilgængeliggørelsen vil ske i takt med, at jeg støder på dem. 

Jens Bang, omtales som borgmester i Assens 3.maj 1515, 11. maj, 30. novbr., 8. decbr. 1518, 12. jan., 23. maj 1519, 4. aug. 1525  (Rigsarkivets seddelregistratur)

"Biskop Knud Gyldenstjernes bud Hans Bang", 1530-32 (Rigsarkivets seddelregistratur)

 

 

Provst Niels Bang Skam herred 1605Provst Niels Bang Skam herred 1605 

 

H.F. Rørdam om AssensH.F. Rørdam om Assens H.F. Rørdam om Assens (2)H.F. Rørdam om Assens (2)


Udgiv indhold