Skibsfart

Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 3

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 2

| | |
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 1

| | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871

| |

På følgende sider findes et register over samtlige handelsflåder i Danmark anno 1871. Vi beder dem have tålmodighed, da visse af siderne er store og kan tage nogen tid at indlæse.

Vi har efterfølgende valgt at lægge de enkelte sider ud som billedfiler. Med samtlige de indscannede sider af skibsregistret. Nåes her http://fynhistorie.dk/image/tid/177

Filer med dh-1871-rxxx er sider angivet med romertal og filerne dh-1871-sxxx er sider angivet med arabertal.


Skibsfører Anders Hansen, Troense

| | |

Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6)


Fagforeninger

| | | | | | | | | | | | | |

Fagforeninger
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fagforeninger er lokale sammenslutninger af lønarbejdere til varetagelse af deres løn- og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne. Fagforeninger dannes efter medlemmernes uddannelse (fag) eller efter deres brancheområde.


"The John Ena Story"

| |

 Peder Madsen Knudsen, f. 1831 i VejstrupPeder Madsen Knudsen, f. 1831 i VejstrupPeder Madsen Knudsen født d. 08.05.1831 i Vejstrup og hans kone Petrine født Johansen d. 27.09.1838 i Egense havde 6 børn, 4 piger og 2 drenge.


Efterretninger til Selskabet for Indenlandsk Husflid (1815)

| | |

Frederik Juel (1761-1827)Frederik Juel (1761-1827) Frederik Juel 1761-1827Frederik Juel 1761-1827 Mindesten for Frederik JuelMindesten for Frederik Juel Valdemars SlotValdemars SlotEfterretninger ved  Frederik Juel
Valdemar Slot den 26de November 1815 
til Amtmand Schumacher

I Følge Deres Høivelbaarenheds meget ærede Forlangende, at underrettes om Fabriqvers, Manufakturers og Huusflidens Tilstand her paa Landet, giver jeg mig den Ære at tilmelde Dem følgende.


Svendborg omkring 1800

| | |

L. M. Wedel's Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser Med hensyn tildeels paa oeconom og statistiske Gjenstande I Aarene 1799-1804
Odense, 1806. Første hefte Kiøbenhavn, 1803.


Svendborg bys historie

| | |

 Svendborg HavnSvendborg Havn Accise regnskab 1769Accise regnskab 1769"Fartøier til byen er 36 a 37 stk. Gallioter og Jagter fra 30 til 4 læster drægtig foruden 6 a 7 store Baade hver paa 1 læst., hvilke alle hører under dette Toldstæd.    

Handelen drives fornemelig med Landets Producter Korn og feede Vahre, Smør, Ost, Flesk, Kiød og endeel Frugt, som føres til Kiøbenhafn, Norge og Udenrigs Stæder, derimod hiemføres Tømerlast, Fisk, Jern, Tiere og deslige Vahre, som behøves til Jndvaanerne og Bonden".


Udgiv indhold