Gudme Herred

Om trolddomskvinder og anklager om mord på Ringe-præsten 1565

| | | |

Ringe kirkeRinge kirke GlorupGlorupI Hans Leerbechs beskrivelse af Ringe sogn fra 1826 hedder det, at sognepræsten Thor Simonsen i 1565 nylig var død, "hvad død viides ei vist. Men samme aar beskikkede Jacob Walchendorph til Glorup offentlig paa Tinge Bærtel Degn i Ræinge for en Morder, der burde miste sin Hals for samme Præstes Mord". Wiberg i sin præstehistorie nøjes med at anføre muligheden for, at præsten "maaske (blev) dræbt af sin Degn, Bertel", og han mener at dødstidspunktet er c. 1564.


Akeleye-slægtens forbindelse til Sydfyn

| | |

Akeleye - Lisbet Bryskes våbenbogAkeleye - Lisbet Bryskes våbenbogTiselholt 1820Tiselholt 1820Mester Hans Gaases morbroder, Kjeld Hansen til Tiselholt i Vejstrup var gift med Dorothea Mikkelsdatter Akeleye, en datter af Odenses adlede borgmester i årene 1507-39, Mikkel Pedersen. Måske helt tilbage i 1498, men i alt fald fra 1511 havde Mikkel Pedersen været engageret i handel med okser og tegnede sig ifølge bevarede byfoged- og toldregnskaber for en ganske betydelig del af eksporten fra Fyn. Han optræder endnu i 1539, kort før sin død i et toldregnskab fra Haderslev.


Caroline Amaliehus 1829 – 2007 - Skole – pigehjem – privat bolig - Boelsmosevej 43, Oure

| | | | | | | | |

Dronning Caroline AmalieDronning Caroline AmalieAf Karl J. Rasmussen

Caroline Amalie Skole

Omkring 1740 var der oprettet en skole i Oure, men i begyndelsen af 1800'tallet opstod der et ønske om at tilgodese de børn, som boede i den fjertliggende, nordlige ende af sognet. En af fortalere for at oprette en skole i dette område var amtsprovst Wedel, som grundlagde Skårup Seminarium i 1803, og han fik støtte af pastor Baggesen i Oure, som også var meget interesseret i skolevæsen.


Vormarkgård

| |

Otto Strangesen til TangeOtto Strangesen til TangeI Vormark har ligget en hovedgård Vormarkgård. 1313 nævnes een Petrus Nicklessøn de Vurtemarck, som formodes at være denne. 1403 nævnes Peder Bild i Wordemard, men der er formodentlig tale om en fejldatering (1493, 1503?), da han både efter navnet og efter det pågældende dokuments indhold må antages at være identisk med nedennævnte Peder Bild. 1419 nævnes Peder Andersen i Vormark, 1470-91 Bild Pedersen (Bild, som formentlig fulgtes af sønnen Peder Bild).


Krumstrup gods

| |

KrumstrupKrumstrupAf rigsarkivar C.F. Bricka (1883) 

I pastor Crones papirer (Litterære Saml. (LAO)) om Krumstrup gods i Ryslinge sogn, findes et interessant notat af daværende rigsarkivar, dr. phil. C.F. Bricka, d. 1903, udarbejdet august 1883: "Krumstrup solgtes af Klavs Hvitfeldt til Jakob Høg (+1610), hvorom der 1603 førtes proces, (se Secher, Kongens Rettertings Domme 1595-1604, s. 465. (Om pengemellemværende mellem Hvitfeldterne og Jakob Høg (se Kolderup=Rosenvinge Gamle danske Domme IV. 379)).

Just Jakobsen Høg til Bjørnholm + 1649.


Præsteindberetninger til Ole Worm 1623 - Gudme herred

| | | |

Omslag- Ole Worm 1623 - Gudme herred -Omslag- Ole Worm 1623 - Gudme herred -  Missiv 11. august 1622Missiv 11. august 162211. august 1622 udgik der en kongelig befaling til "Bisperne udi Danmark og Norge Antikviteter anrørendes", hvori de rundt omkring i landet blev pålagt, at lade anstille undersøgelse om alle slags oldsager, deriblandt "runemindesmærker" og indsende beretning derom.

Dette initiativ kom i stand på foranledning af læge Ole Worms (1588-1654) varme interesse for især de mange runestene omkring i Danmark. Afgørende var det selvsagt, at hans interesse også fandt den nødvendige støtte hos "kongen og mange af landets fornemste mænd".


Dannebrogsmand og krigsveteran Niels Christensen Grønlund, Vejstrup

| | | | | | | | |

Dannebrogs mand N.C. GrønlundDannebrogs mand N.C. GrønlundFra et avisudklip:
"92 aars fødselsdag".


Anne og Sigvard Hansen i Oure Friskole 1884-1907

| | | | | | | |

Friskolelærer Sigvard Hansen, OureFriskolelærer Sigvard Hansen, Oure


Forpagter Rasmus Christiansen, Brænderupgaard

| | | | | | |

Forpagter Rasmus ChristiansenForpagter Rasmus ChristiansenEn af de mere fremtrædende mænd, som gennem en årrække virkede i Gudbjerg sogn, var Rs. Christiansen, Brænderupgaard.  Allerede som 14 års dreng begyndte han at føre regnskab med faderens køer og foretog prøvemalkninger ugentlig. Den kloge og pædagogisk indstillede far, Chr. Rasmussen, har sikkert indgivet den videbegærlige og aarvaagne dreng initiativet, men at en dreng i den alder — 14 år —, hvor de fleste endnu mest tænker paa leg, viser en sådan interesse og siden holdt fast ved den gennem aarene, vidner om mere end almindelig energi.


Min barndoms by - Oure - en sydfynsk landsby

| | | | |

Birthe Dinesen, g. Vang KruuseBirthe Dinesen, g. Vang KruuseAf Birthe Dinesen, gift Vang Kruuse

 Oure kirkeOure kirke 

       

  Oure by set fra ovenOure by set fra oven

 

 

 

 

Lægeboligen i OureLægeboligen i OureJeg vil her lave en lille byvandring i landsbyen Oure omkring det tidspunkt, hvor jeg sammen med min familie flyttede ind i 'Lægeboligen' - Landevejen 150 - 1. august 1941.
Samtidig ser jeg på, hvad der skete i årene før og efter.

Landsbyen Oure ligger 10 km. nordøst for Svendborg i et bakket terræn, der skråner mod øst. Det højeste punkt ved Albjerg er 77 m. højt.


Udgiv indhold