Brahetrolleborg Sogn

Rantzausholms historie fortalt af magister Peder Lucoppidan

| | | | | | |

Familien LucoppidanFamilien LucoppidanRantzausholm 1590Rantzausholm 1590Rantzausholm 1660Rantzausholm 1660Brahetrolleborg ladegård 1901 (Rekonstruktion af Kaj Lykkes ladegård fra 1655)Brahetrolleborg ladegård 1901 (Rekonstruktion af Kaj Lykkes ladegård fra 1655)Brahetrolleborg set fra ladegårdenBrahetrolleborg set fra ladegårdenEfter reformationen da slige klostere bleve afskaffede, blev dette som andet lagt under kronen. - Hl Henrich Rantzou til Breidenburg etc, kongl. statholder i Holstein, een meget berømmelig, lærd, riig og nafnkundig herre kiøbte dette kloster med tilligende gods af kong Friderich d. 2 for 55000 rdl,  og kaldede det Rantzowholm, vide Genealogiam Rantzovian Witteb. 1586 in 4.


Adelige begravelser på Brahetrolleborg kirkegård

| | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborg Brahetrolleborg kirkeBrahetrolleborg kirke Brahetrolleborg gamle kirkegårdBrahetrolleborg gamle kirkegårdDa Hr Kammerherre Grev Ditlev Christian Ernst Reventlow, Ridder af Dannebrogen, i Sommeren 1817, foretog en Hovedreparation paa Brahetrolleborg Kirke, og opförte et nyt Vaabenhus ved sammes vestre Gavl, befandtes, at Bielkerne og Gulvet over Ligene af den Trolleske Familie, som vare nedsænkede under Gulvet i Kirkens vestre Ende, vare forraadnede, og ikke uden en kostbar reparation og stor Uleilighed kunde istandsættes; saa i Betragtning heraf besluttede Hr Greven sig til, at lade bemeldte Liig nedsætte i Jorden i sin egen Familiebegravelse paa Kirkegaarden, i den nordøstlige Side


Jersey som prydkvæg i Brahetrolleborg Park

| | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgGrev Reventlow til Brahetrolleborg indmeldte sig i Kvægavlsforeningen "Jersey" den 7. april 1903. Der må således have været planer om at indsætte Jerseykvæg på Brahetrolleborg. I juni 1904 afhændedes 11 kvier dog til den nyetablerede Jerseybesætning på Steensgård gods . Og hofjægermester Erik Mourier havde på min forespørgsel da heller ingen viden om dette korte intermezzo.


"Lykkebo" i Grønderup by

| | | | | | | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgArne E. Andersen skriver: Jeg har fundet papirerne på Lykkebo i Grønderup, Brahetrolleborg sogn, midt i 1960erne, da min bror købte gården. Familien Lykkesen, som ikke er vores familie, har ejet gården i mindst 150 år. Gården er nu revet ned. Stuehuset var det originale fra ca. 1778-80. Gården blev på det tidspunkt navngivet af grevinden på Brahetrolleborg sammen med digteren Jens Baggesen. 

 

 

 


Syn på bl.a. jordegen gård i Hundtofte

| | |

Slægten Rantzaus' våbenskjoldSlægten Rantzaus' våbenskjold Rantzausholm 1590Rantzausholm 1590 Breide Rantzau, 1556-1618, til Rantzausholm, rigsråd og statholder i København, søn af statholder Henrik Rantzau, død 1598, er født på Segeberg 13. oktober 1556. 1568 tiltrådte han sin udenlandsrejse, studerede først i Strassburg og Heidelberg, gik derpå til Paris, som han forlod på grund af de ved Bartholomæusnatten foranledigede uroligheder, og vendte 1573 hjem til Holsten, hvor faderen allerede 1572 havde fået ham valgt til abbed for Reinfeld kloster.


Holme Kloster

| | | |

Abbed med stav trædende på drage - Holme Kloster 1527Abbed med stav trædende på drage - Holme Kloster 1527  Jacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruerJacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruer  Rantzausholm 1590Rantzausholm 1590Ved reformationen kom Holme kloster under kronen og pantsattes allerede 1538 til Clement von der Wisch (+o. 1546) og hans arvinger, der dog skulle sørge for munkenes underhold, men være fri for borgeleje. 1539 pantsattes det til Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet (+1585), og klosteret synes nu forladt af munkene. 1541 afhændedes det til rigsråden Jakob Hardenberg til Hvedholm, der døde allerede næste år,


Gårdejer Niels Nielsens træsko-legat

| | | | |

  Gærup skoleGærup skole Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Regnskab over indtægter og udgifter  1856-96 ved det Niels Nielsen i Fleninge stiftede legat til bedste for fattige skolebørn i Gjerup distrikt.


Udnævnelse af sognefoged 1828

| | |

Sognefoged 1828Sognefoged 1828 Sognefoged 1828 (2)Sognefoged 1828 (2) Sognefoged 1828 (3)Sognefoged 1828 (3) Sognefoged 1828 (4)Sognefoged 1828 (4) Sognefoged 1828 (5)Sognefoged 1828 (5) Sognefoged 1828 (6)Sognefoged 1828 (6)


Smed og falskmønter N.H. Pedersen på Slibeværket ved Brahetrolleborg

| | | |

Slibeværket ved BrahetrolleborgSlibeværket ved BrahetrolleborgFyens Avis bragte den 5. juni 1838 en historie om anholdelsen af en falskmønter på Brahetrolleborgegnen: ”Kjøbenhavns aarvaagne Politie har i disse Dage opdaget en Fabrik her i Fyen for falske Ti-Rigsbankdaler-Sedler. Fabrikanten, en for sit udmærkede mechaniske Genie bekjendt Landsbysmed i Trolleborgegnen, sidder fængslet i Kjøbenhavn, hvor han havde forsøgt at afsætte sine Fabricata der vare saa meget mere værdiefulde, som de vare særdeles vel eftergjorte, og meget vanskelige at skjelne fra de ægte.


"Brahetrolleborger - pflugen".

| | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborg Side i Tåsinge Stamhus hovedbog 1786-1800Side i Tåsinge Stamhus hovedbog 1786-1800Et studie i Frederik Juels hovedbog 1796-1800 fra Tåsinge synes at dokumentere eksistensen af et tidligt udviklet sydfynsk plovfabrikat "Brahetrolleborger - pflugen".  Det synes jo nærliggende at antage, at denne plov er fremstillet på smed  [img_assist|nid=8903|title=Auktion over Slibeværket ved Brahetrolleborg 1838|desc=|l


Udgiv indhold