Lunde sogn

Skomager Georg Rasmus Sparvath, Lunde

| | | | |

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Stenstrup- Lunde sogneforstander skab 7.3. 1864Stenstrup- Lunde sogneforstander skab 7.3. 1864Stenstrup- Lunde sogneforstander skab 7.3. 1864Stenstrup- Lunde sogneforstander skab 7.3. 1864Sønderborg d 30.3. 1864

Deres høiærværdighed vil ikke tage mig ilde op, at jeg, skjøndt jeg er dem ubekjendt, privat henvender mig til Dem for at henlede Deres opmærksomhed paa en mand i sognet, der i dette øieblik kæmper fædrelands sag. Hans navn er Sparvath. Det vil være Deres høiærværdighed bekjendt, at han er skomager og eier et lille sted med omtr 20 skp land i Steenstrup by.


Møllegården måtte flytte ud på Dong i 1795 - selv om fæsteren Peder Ipsen gjorde voldsomme anstalter

| | | |

Gadekæret i Lunde by - Damgård - i 1795 tilhørende Jens FrandsenGadekæret i Lunde by - Damgård - i 1795 tilhørende Jens FrandsenKort Lunde by 1783Kort Lunde by 1783Kort Lunde by 1795Kort Lunde by 1795Lunde kirkeLunde kirkePromemoria til den høy respective landvæsens commission i Lunde sogn!


Gårdene i Høje 1542-1701

| | |

Høje by i 1780erneHøje by i 1780erne Stævnepladsen? - Høje by ved udmundingen af KildevejStævnepladsen? - Høje by ved udmundingen af Kildevej   

Læs om Knud "Købmand" i Høje

Alfred Abrahamsen: Brandene i Høje by

Johs. Clausen: Nogle træk fra  det sydfynske Lunde Sogn i gamle dage 


Lunde sogn 1768

| | | |

LundegårdenLundegårdenSognepræst Rasmus Fog 27.12. 1768 Af Badens Papirer, Folio Des. Nr. 18. (Topografisk Samling. LAO)

Beretning Om Steenstrup og Lunde Sogners Beskaffenhed etc:

Lunde Sogn, som er Annex til Steenstrup, bestaaende af 3de Bÿer: Lunde, Höÿe og Boedbierg:


Knud "Købmand" i Høje sogn (1537)

| | |

Jordebog 1537 -Ørkild len - Høje sognJordebog 1537 -Ørkild len - Høje sognFør reformationen i 1536 lå Lunde sogn under den fynske bispestol. Gårdene leverede deres landgilde til Ørkild slot ved Svendborg, hvorfra der er bevaret en række jordebøger i årene 1531-1542.
En af bønderne (1537) i "Høje Sogn" hed Knud "Købmand". Hans årlige landgilde til bispen var 1 pund byg,1 pund rug, 1 bolgalt, 1 får, 2 gæs, 4 høns og 1 mark arbejdspenge. Derudover skulle sognets bønder i fællig årligt yde 3 tdr. smør, 2 køer og 4 pund havre.


Provst L.A.F. Rasmussen om gårde og huse i Lunde sogn ca 1855

|

Lunde Sogn indbefattede 52 Gaarde, alle Selveiergaarde, med Undtagelse af Vandmosehuus. 47 Huse med Jord, deraf 6 Fæstehuse, 40 jordløse Huse.

Lunde Sogns Hartkorn udgiør: 245 (Td)- 3 (Skp)- 1 (Fd)- 2 1/4 (Alb) uprivil. Ager og Engs H(artkorn)

Lunde Sogn bestaaer af


Lunde Annekspræstegård

| | | |

Kjærsgård i LundeKjærsgård i LundeProvst L.A.F. Rasmussen, Stenstrup skriver omkring 1855 i den til embedet hørende kaldsbog, at gården "ligeoverfor" Lunde kirkegård "var forhen Annexgaard for Ollerup Præstekald.." Inden da har provst Rasmussen omtalt Lundegården, så der må være tale om Kjærsgård.


Herregården - voldsted sydøst for Langkildegården

| |

LangkildegårdLangkildegård  HerregårdenHerregården3-400 m. SØ.f. Langkildegård ligger det træbevoksede Voldsted "Herregården", som bestaar af en svagt hvælvet rund Banke (ca 30-35 m i Diam.) Tidl. skal der have været Spor af en Voldgrav og en Mølledam, ligesom der skal være fundet Levninger af Murværk. Ingen af Delene er nu synlige. Ved Dræningsarbejde paa Marken lige ved Voldstedet er man dog stødt paa store Sten i Jorden.


Udgiv indhold