Egense sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Mageskifte mellem kronen og Markvard Bille, Hvidkilde

| | |

Markvard Bille (1568-1631)Markvard Bille (1568-1631) HvidkildeHvidkilde NakkebølleNakkebølleMarkvard Bille (1568-1631), blev født 18. december 1568 på Visborg Slot. Faderen var Jens Bille. Efter at have været udenlands i sin ungdom tiltrådte han besiddelsen af sin mødrenegård Hvidkilde; senere hen ejede han desuden Nakkebølle, som han arvede efter sin svigerfader. Fra 1612-16 havde han Odensegård i forlening, derefter var han i 12 år lensmand på Rugård. Fra 1624-27 var han lieutenant ved den fynske adels rostjeneste.


Sognepræst Palle Nielsen Saabye's selvbiografi (ca 1760?)

| | | |

Præstetavle i Egense kirkePræstetavle i Egense kirkeVed sognepræst i Egense 1735-1765) Palle Nielsen Saabye. "Af Badens Pap, Kvart_Des. Nr. 40 4-5". Samlinger til gejstlighedens historie. LAO.   

Præsterne i Egense i Sunds Herret i Fÿen have været fölgende siden Reformationen.

1. Mag: Hans Gaas, tillige Sogne-Præst ved Vor Frue Kirke i Svendborg og Proust udi Sunds Herred. Om hans Embeds Forretninger her paa Stædet viides intet. Ao 1549 blef hand kaldet her fra, og beskikket til förste Evangeliske Superintendent i Trundhiem.


Skovsbogård

| | | | | | |

Skovsbogård i 1950erneSkovsbogård i 1950erne Tingsvidne ved Sunds herredsting 13.6. 1470 ang. gård i SvendborgTingsvidne ved Sunds herredsting 13.6. 1470 ang. gård i SvendborgSkovsbogård ifølge Vilhelm Lorentzen i daglig tale Bremerholm

Skovsbogård i Egense sogn er en gammel lavadelig hovedgård. Den nævnes helt tilbage i 1423, da den ejedes af Jep Herlufsen.

Ifølge Bebyggelsesnavne over Svendborg amt omtales gården jævnligt i ældre dokumenter 13.6. 1470, 9.2. 1491, 14.6. 1496, 25.6. 1497, og (?) 1498.


Egense sogn 1690

| | |

Egense præstegårdEgense præstegårdAf sognepræst Axel Christensen Zeuthen 17. maj 1690. Kilde: Sunds herreds jordebog 1690. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO.

Egense sogn 1690Egense sogn 1690 Egense sogn 1690 (2)Egense sogn 1690 (2) Egense sogn 1690 (3)Egense sogn 1690 (3)


Egense sogn 1667

| | | |

Sognepræst i Egense Jens Sørensen Berg (1641-1669)Sognepræst i Egense Jens Sørensen Berg (1641-1669)Af sognepræst Jens Sørensen Bjerg. 1667.


Egense sogn 1743 og 1755

| | | | | |

HvidkildeHvidkildeAf sognepræst Palle Saabye 16. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743. Topografisk Samling. LAO

Omendskiöndt Publicum lidt eller Rettere sagt, intet kand være tient med den underrætning som kand indkomme fra mig, udkræves dog min Pligt i dÿbest underdanighed saavidt mueligt at besvare de tilstillede Spörsmaal, maa ieg i Forveÿen har udbedet mig Fridhed Alleeneste at skrive om Egense Sogn siden Amtets almindelige Beskaffenhed og besÿnderlige Egenskaber ere mig U-bekiendt.


Hvidkilde 1743

| | |

Johan LehnJohan LehnAf Johan Lehn 31. august 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743. Topografisk Samling. LAO

Hvidkilde og Lindschou Gaarde og Godser haver Hands Kongl: Maÿts höÿlovlig Ihukommelse Kong Friderich den Fierde solgte og skiödet mig, efterat det forhen var besiddet af afgangne Hl: GeheimeRaad Waldemar Christopher von Gabel, og igien af ham til Höÿstbemelte Hans Kongl: Maÿts Overdraget.


Tankefuld

| | | | |

 Parti fra TankefuldParti fra Tankefuld Parti fra TankefuldParti fra TankefuldTankefuldTankefuldUdarbejdet efter tilskyndelse fra 

NIRAS er et rådgivende ingeniørfirma. Vi arbejder p.t. med et forslag til 
 byomdannelse af det 825 ha store område vest for Svendborg by - også
 kaldet "Tankefuld". Et område som Svendborg kommune ønsker byudviklet.


Den "onde" Erik Norby på Lindskov i Egense sogn

| | | |

 Norby våbenNorby våbenEiler Brockenhuus' kalender optegnelser 13.8. 1585Eiler Brockenhuus' kalender optegnelser 13.8. 1585I 1500 tallet tilhørte Lindskov (Lehnskov) slægten Norby. 1552 nævnes Bent Norby (+1565) og Kirsten Ottesdatter Skinkel (+1572)Bent Norby (+1565) til Lindskov, hvor hans enke, Kirsten Ottesdatter Skinkel døde 1572. Derpå tilhørte Lindskov sønnen, "onde" Erik Norby (+1585) og dennes enke, Sophie Gregersdatter Juel (+senest 1603). Deres datter Birgitte Norby bragte den ved ægteskab til landsdommer i Fyn Hans Kaas til Østergård (+1632).


Udgiv indhold