Skole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg købstad 1771 ved Hans de Hofman

| | | | |

Historisk samler Hans de Hofmann (1713-93)Historisk samler Hans de Hofmann (1713-93)Hans de Hofman, 1713-93, Amtmand, historisk Samler. Han fortsatte "Danske Atlas" efter at svogeren Erik Pontoppidan var død. Hofman forfattede i det væsentligste 4.-6.- del (1768-74) og medvirkede ved udarbejdelsen af 7. og sidste del (1781). Han kendes også som udgiver af Hofmans Fundatser (1755-80).

Pro Memoria


Bjerreby Sogns Industri-Selskab

| | | | | | | | | |

Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Svendborg Amts første landøkonomiske
Selskab blev stiftet paa Taasinge.....

Af K. K. Hansen


Svendborg Købstad 1743

| | | | | |

Resens kort over Svendborg købstad 1670Resens kort over Svendborg købstad 1670Af sognepræsterne Gregers Hiort, kaldet 1730 til Vor Frue og Nikolaj Reiersen, kaldet 1741 til St. Nicolai.
Svendborg 29. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743, side 1103ff. Topografiske Samling. LAO.

Til det af Höÿædle og Velb. Hr. Conferentz Raad og Amtmand Adeler reqvirerede Posters oplÿsning indsendes fölgende Berætning angaaende Svendborg.


Sankt Nicolai sogn i Svendborg 1690

| | |

Sankt Nicolai kirke i SvendborgSankt Nicolai kirke i SvendborgAf sognepræst Hans Hellevad, Sankt Nicolai kirke, Svendborg 1690. Kapellan 1669, afløste faderen Lauritz Nielsen Hellevad i 1677. Hans Hellevad døde 1691.

Sogne Præsten til St: Nicolai Sogn i Svendborrig

1. Pastores à tempore Reformationis, haffver Jeg eÿ kundskab om flere, end disse effterskreffne:


Svendborg Latinskole 1690

| | |

Svendborg LatinskoleSvendborg Latinskole Svendborg Latinskole (2)Svendborg Latinskole (2) Svendborg Latinskole (3)Svendborg Latinskole (3) Svendborg Latinskole (4)Svendborg Latinskole (4) Svendborg Latinskole (5)Svendborg Latinskole (5) Svendborg Latinskole (6)Svendborg Latinskole (6)


Skolemesteren ved Svendborg Latinskole

| |

Om rektorens løn ved Svendborg Latinskole 1667

Skollemesters Jndkomst, först:
Landgilde aff En gaard J Veÿstrup schÿlder Aarlig, Rug En örtte, Biug Et pund, Are: En örtte, Smör En otting, Boelgalt En, gies thoe, Höns fire.

Kilde: Sunds herreds jordebog 1668. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred (LAO)


Landsbydegnen

| | | | | | | |

Øster Skerninge degneskoleØster Skerninge degneskole Degnestolen i Bjerreby kirkeDegnestolen i Bjerreby kirkeDegnen havde stort set ikke bedre forhold end bonden, skønt han i reglen var student og havde siddet på skolebænk sammen med mangen præst, ikke uden håb om, at kjole og krave skulle skaffe ham "brødet".


Degnekår i Sunds herred 1690

| | | | | |

Degnestolen i Bjerreby kirkeDegnestolen i Bjerreby kirkeI henhold til kirkeordinansen fra 1539 skulle sognene "i nærheden af købstæderne" tage deres degn fra byernes latinskoler, og det blev efterhånden regel, at degneembederne indenfor en omkreds af 2 mil fra købstæderne betjentes af lærere eller elever fra disses latinskoler, der så oppebar embedernes indtægter. Disse degne kaldtes løbedegne i modsætning til de fast bosiddende sædedegne. Ofte besørgedes løbedegnenes tjeneste dog af en stedfortræder, der boede i sognet, en såkaldt substitut.


Landsbyskolen i 1742

| |

Øster Skerninge degneskoleØster Skerninge degneskole Øster Skerninge degneskoleØster Skerninge degneskole Ved en forordning af 23.1.1739 forsøgte kongen for første gang at gennemføre en almindelig skolegang på landet og at hæve landsbyskolen til et forsvarligt niveau; det lykkedes dog kun delvist, idet det ved plakat af 29.4.1740 overlodes til lodsejerne at afgøre, hvorledes ordningen skulle realiseres.


Udgiv indhold