Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Provster i Sunds herred

| |

Formentlig udarbejdet af provst Mogens Jensen Lucoppidan, Øster Skerninge ca.1690.

Præpositos J Sunds Herredt à tempore Reformationis har Jeg ichun kundet finde Disse


Sunds herreds jordebøger 1668 og 1690

| | | |

Jb 1668Jb 1668 Jb 1690Jb 1690


Lovbydelse af jordegne gårde i Sunds herred

| | | | |

I områder hvor der eksisterede jordegne bøndergårde så langt frem i tiden, at tingbøgerne er bevaret, kan vi i disse finde de jordegne gårde, når de blev "lovbudt".

Ifølge Håndbog for danske lokalhistorikere så forklares "lovbyde": "For at hindre, at den fra slægten arvede jord kom på fremmede hænder, foreskrev landskabslovene, at ejeren, forinden han solgte jord, skulle tilbyde fædrene jord til fædrene frænder, mødrene jord til mødrene frænder.


Nyborg Slot regnskab 1657-58 Sunds herred

| | | |

Sunds herred 1657-58Sunds herred 1657-58 Sunds herred 1657-58 (2)Sunds herred 1657-58 (2) Sunds herred 1657-58 (3)Sunds herred 1657-58 (3) Sunds herred 1657-58 (4)Sunds herred 1657-58 (4) Sunds herred 1657-58 (5)Sunds herred 1657-58 (5) Sunds herred 1657-58 (6)Sunds herred 1657-58 (6)


Hvorfor mangler kirkebogen?

| | |

Kirkebøger, bøger over de af præsterne foretagne kirkelige handlinger kendes i Danmark fra 1611 (Nordby på Fanø). I de følgende år begyndte adskillige præster af sig selv at føre kirkebøger, 1641 pålagde Sjællands biskop alle præsterne i sit stift at gøre det samme, og ved kongebreve 1645-46 blev pligten officielt fastslået.

Detaljerede regler for kirkebogsførelsen blev ikke givet, og de ældste kirkebøger er meget uensartede. Hovedindholdet er lister over dåb, trolovelser og vielser samt begravelser.


Degnekår i Sunds herred 1690

| | | | | |

Degnestolen i Bjerreby kirkeDegnestolen i Bjerreby kirkeI henhold til kirkeordinansen fra 1539 skulle sognene "i nærheden af købstæderne" tage deres degn fra byernes latinskoler, og det blev efterhånden regel, at degneembederne indenfor en omkreds af 2 mil fra købstæderne betjentes af lærere eller elever fra disses latinskoler, der så oppebar embedernes indtægter. Disse degne kaldtes løbedegne i modsætning til de fast bosiddende sædedegne. Ofte besørgedes løbedegnenes tjeneste dog af en stedfortræder, der boede i sognet, en såkaldt substitut.


Jordebog til Nyborg Slot (ca. 1660) - Sunds herred

| | | |

Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)"Jordebog til Nyborg Slot overleveris af Welb Otto Krag efter dend Jordebog hannem effter sl. Hr. Mogens Kaasis Arffvinger leverit, hvorudj findis indragen, hvad Godtz fra Lehnet er bortkommet, og igien der til hører, som og saaledis findis confererit og effterseet, bekiender
Thønne Madtzen"

Her er kun medtaget jordegods i Sunds herred.


Af købmand Morten Brathorst's regnskabsbog

| | | | |

Fordring og regnskab efter Morten Brathorst' regnskabsbogFordring og regnskab efter Morten Brathorst' regnskabsbog Svendborg - borgmester og rådmænd m.fl's segl 1577Svendborg - borgmester og rådmænd m.fl's segl 1577Borgemesters oc Raads Breff paa xxii Daler Morten Brathorst var mig skyllig at bekomme hoss Kield Baad til Skousbo.


Præster i Sunds herred 1568 med deres segl

|

 Rådmænd og gejstlige 1572Rådmænd og gejstlige 1572Præster i Sunds herred 1568 med deres seglPræster i Sunds herred 1568 med deres seglI et brev dateret den 22. juni 1568, optræder 3 sognepræster i Sunds herred med deres segl. Der er tale om præsten ved Vor Frue kirke i Svendborg, Hans Eskildsen, præsten i Skårup, Jens Gregersen og præsten ved Sankt Nicolaj kirke i Svendborg, Michel eller Michael Christensen.


Udgiv indhold