Fiskeri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

"De som ikke godvilligen har villet yde og betale"

| | | | | | |

Lensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits BrokenhuusLensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits Brokenhuus Nyborg SlotNyborg SlotI marts måned 1592 beordrede lensmanden i Nyborg, Laurits Brockenhuus "ved sin fuldmægtig", herredsfogederne i lenet til sammen med en række udvalgte vurderingsmænd (dele- og "loedtzfogeder") at iværksætte en nærmere undersøgelse af forholdene hos de af lenets "bønder og tjenere", der på trods af en tidligere domfældelse, endnu ikke havde svaret deres landgilde. I Nyborg lens arkiv er bevaret 2 tingsvidner, fra Sunds herred, dateret den 15. marts og fra Vindinge herred, dateret den 22. marts.

 

 


Bjerreby sogn 1743 ved pastor Peder Ferslev

| | |

Bjerreby Sogn i Sunds Herred paa den Øe Taasing befatter i sær den synderste Deel af samme Øe, hvor Egnen er slet og ligger sidt og findes ingen Fiorder, Bugter og Viiger, ingen Strømme, Aaer, Søer og Moradser.

Jorden er nogenleedes frugtbar, og bringer af sig Ruug, Byg, Ærter, Haure og Vikker, men meere af Byg end de andre Sorter. Men hvor meget af foranmelte slags Korn kand aules, mens om Bonden kand sælge noget, men hvormeget viides ikke, thi Bonden sælger tit om Vinteren og kiøber igien om Foraaret.


Beretning fra ca 1743 om marsvinefangsten i Gamborg Fjord

| |

Marsvinefangst i Gamborg FjordMarsvinefangst i Gamborg FjordImellem Svinøe og det faste Land ved Gamborg fanges Marsvin fra omtrent 14 Dage efter Michaelis til hen imod Paaske, og er der i Medelfart 30 Fiskere, som driver denne Fangst med 10 Baade, 3 Mænd i hver Baad, de ror sydlig ud, og med Støjen, Klappen, saa og med at slaae i Vandet, jage Marsvinene ind i det smalle Sund mellem Svinøe og Gamborg. Naar de da ere bragte derind, spændes et stærkt Garn for Sundets Munding, og de indsluttede Marsvin trækkes paa Land med en Vaad. Undertiden kan de paa een Dag faae 30, 40 til 60 Stykker, undertiiden slet ingen.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 4

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 3

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Bidrag til de fynske småøers historie

| | | | | | | |

Bidrag til de fynske småøers historieBidrag til de fynske småøers historieBidrag til de fynske småøers historie (2)Bidrag til de fynske småøers historie (2)Bidrag til de fynske småøers historie (3)Bidrag til de fynske småøers historie (3)Bidrag til de fynske småøers historie (4)Bidrag til de fynske småøers historie (4)Bidrag til de fynske småøers historie (5)Bidrag til de fynske småøers historie (5)Bidrag til de fynske småøers historie (6)Bidrag til de fynske småøers historie (6)


Tåsinge's bomærker

| | | | |

Tåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerReproduceret af Tåsinge Museumslag 1978. Tilgængeliggjort på Fynhistorie.dk efter aftale med arkivleder Erik Hansen, Tåsinge.

Se også Harry Christensen: Ekstrakt af Tåsinge Godsarkiv - Skifteprotokoller 1642-1660


Fagforeninger

| | | | | | | | | | | | | |

Fagforeninger
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fagforeninger er lokale sammenslutninger af lønarbejdere til varetagelse af deres løn- og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne. Fagforeninger dannes efter medlemmernes uddannelse (fag) eller efter deres brancheområde.


Øerne i Det sydfynske Øhav

| | | | | |

Af Anton Andersen

Farvandet mellem Langeland, Fyn, Tåsinge og Ærø er fuldt af venlige småøer, hvoraf de fleste er beboet [1910]; og smuk er sejladsen ind imellem disse. Øboerne elsker da også deres hjemstavn. Der er mange sømænd blandt småøernes befolkning.

Bygevejr i farvandet mellem de sydfynske småøerBygevejr i farvandet mellem de sydfynske småøerBygevejr i farvandet mellem småøerne


Udgiv indhold