Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Husarme i Svendborg 1588 (?)

| | |

Hus-arme i Svendborg 8. juli 1588(?)Hus-arme i Svendborg 8. juli 1588(?)I et læg "Helvig Hardenbergs Hospital i Svendborg 1586-1701" i "Indkomne breve fra Sunds herred" i bispearkivet på Landsarkivet i Odense, er et dokument, dateret 8. juli 1588. Det fremgår ikke umiddelbart, men kunne tolkes som en fortegnelse over beboerne i hospitalet i 1588, (eller måske er det ansøgere til at få ophold  i hospitalet?). En sætning er særlig interessant:"Er forvist fra boliget".


Skårup sogn 1690

| | | | |

Epitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupEpitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupAf sognepræst Knud Hansen Trochmann. Kaldet til Skårup sogn1680, hvor han døde 1732. Kilde: Sunds herreds jordebog 1690. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO.

Schaarup Præstis og Præstegaardis Beskaffenhed

I. Pastores siden Reformationen ere Sex

Hr: Jens=Gregorius Persen
Hr: Lauritz Hansen
Hr: Jon Olufsen Graae
Hr: Jens Joesen
Hr: Peder Joesen og nu
Hr: Knud Trochmann

II. Decimantes Ere 60. Mest halve gaarde og boliger. Af hvilche mange ere meget forarmede:


Valckendorferne paa Klingstrup

| | | | | | | |

Professor J. C. SchurmannProfessor J. C. Schurmann Professor J. C. Schurmann - mindesten ved Skårup SeminariumProfessor J. C. Schurmann - mindesten ved Skårup Seminarium Professor J. C. Schurmann - gravsten på Skårup kirkegårdProfessor J. C. Schurmann - gravsten på Skårup kirkegårdValckendorferne paa Klingstrup deres Donationer og Stiftelser. Med Bidrag til Gaardens Historie 1530-1880 af Professor, Dr. J. Schurmann i Skaarup. Odense. 1882.


Svenskekrigene 1657-1660

| | | |

Efter pastor L.J. Bøttiger: Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn (1924)


Nyborg og Tranekær amter 1735

| | | | | | | |

Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37På rigsarkivet findes i Kommercekollegiet -dansk-norske sekretariat bevaret en række indberetninger om "rigets almindelige tilstand" i 1735 eller som det er påtrykt arkivæsken: "Relationer over de danske stifters tilstand 1735-37". Indberetningerne skete i henhold til i h.t. et cirkulære af. 25.7.1735., hvori stiftsamtmændene blev bedt om at besvare 8 spørgsmål:

1)Angaaende et hver amts tilstand beskaffenhed og producter.

2)Hvorudj enhver byes og districts handel, negotie, handtering og næring bestaar.


"De som ikke godvilligen har villet yde og betale"

| | | | | | |

Lensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits BrokenhuusLensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits Brokenhuus Nyborg SlotNyborg SlotI marts måned 1592 beordrede lensmanden i Nyborg, Laurits Brockenhuus "ved sin fuldmægtig", herredsfogederne i lenet til sammen med en række udvalgte vurderingsmænd (dele- og "loedtzfogeder") at iværksætte en nærmere undersøgelse af forholdene hos de af lenets "bønder og tjenere", der på trods af en tidligere domfældelse, endnu ikke havde svaret deres landgilde. I Nyborg lens arkiv er bevaret 2 tingsvidner, fra Sunds herred, dateret den 15. marts og fra Vindinge herred, dateret den 22. marts.

 

 


En tragisk hændelse i 1574

| | | |

Venlig hilsen nu og altid .. med Gud vor herre. Kære venner Thomas Jensens børn, boende i Vantinge sogn i Fyn, giver jeg Eder at vide, at Gud har  hjemkaldt Eders salige fader af verden, og hasteligen i så måde, at han var her i Lolland på en herremands gård (for) at skære med sav, og nogle mænd sammesteds "ladde" en saveblok, hvilken der faldt ned og slog ham fattige mand ihjel.


Fattigstiftelser i Sunds herred 1715

| |

Kirkeladen i Skårup indrettet til hospital 1652Kirkeladen i Skårup indrettet til hospital 1652Hospitaler var tidligere milde stiftelser, som på engang tog sig af syge og fattige og af gamles pleje. I 1542 blev der givet nærmere regler for dem. De skulle have hospitalsmestre eller forstandere, som skulle lede deres drift og sørge for lemmernes pleje, og de skulle stå under stiftsøvrighedens tilsyn.
Lemmerne var for største delen fattige og hjælpeløse, men mere velhavende kunne dog købe sig pladser i hospitalerne. Lemmerne fik kost og logi, nogle steder dog kostpenge.


Kraghs hospitaler i Kværndrup og Vester Skerninge

| | | | | |

Kragh's Hospital i KværndrupKragh's Hospital i Kværndrup Kragh's Hospital i KværndrupKragh's Hospital i KværndrupKværndrup: Denne fredede hospitalsbygning er opført i 1770 af enken efter etatsråd Niels Kragh til Egeskov og Skjoldemose. Hun hed Sophie Juel, og hun skænkede hospitalet en formue på 1860 rigsdaler, ligesom hun sørgede for udfærdigelse af en fundats for hospitalets beboere og drift.
Navnet hospital er her anvendt i den oprindelige betydning: bolig - hjem for de fattige, syge og gamle mennesker, der ikke havde familie eller pårørende, der kunne hjælpe dem.


Opfordring til at støtte Børnehjemmet "Brandts Minde" i Ollerup v. dets start 1874

| | | |

Friskolelærer J.P. Nielsen, OllerupFriskolelærer J.P. Nielsen, OllerupKære Eskesen!
Du har flere gange bedt mig om at sende godt nyt til "Fylla", men det kniber med at få det over "Alperne" og jeg tror, det kommer af, at her egentlig ikke er sket noget nyt, som er værd at give "Fylla" med på rejse, det går kun så småt med os hernede for at komme med, men så trøster vi os selv med, at hvor der er liv, om end svagt, der er håb, og at "den og kommer med som kører med stude."


Udgiv indhold