Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kvægpesten i 1740erne

| | | | |

 Optegnelser om kvægpestenOptegnelser om kvægpestenPesttjørn på Skamby kirkegårdPesttjørn på Skamby kirkegårdAo 1745 om Foraaret begÿndte Dend elendige og stÿrtende Död blandt Horn=qvæget först paa Trolleborg, som saa siden meer og meer udbredede sig i heele Fÿen.

Ao 1746 Blef det ved med den stÿrtende Död blant Kreaturerne; Dog var /: Gud skeelof :/ alting i god Priis og Menskene Sunde.

Ao 1747 Döde endnu Kreaturerne mange steder anden gang efter at paa adskillige steder hafde faaet nogen tillæg. Bönderne bleve efter gifne endeel skatter.


Kværndrup bylov 1706

| | | | | | | |

Kværndrup bylov 1706Kværndrup bylov 1706                                             

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800                http://fynhistorie.dk/node/6171


Drejø bylov 1705

| | | | | | | |

Forsiden til Drejø bylov i Edvard Broholms stregForsiden til Drejø bylov i Edvard Broholms streg Drejø bønderDrejø bønder Majtræ pladsen på DrejøMajtræ pladsen på Drejø Bomærker på DrejøBomærker på Drejø           http://www.fynhistorie.dk/node/26883


En Helteflok mod Britten stod

| | | | | |

Fra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterFra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterPeter Storm, Middelfart

Slaget på rheden den 2. april 1801 var et nederlag. Mange familier mistede fædre og sønner. Dette gjaldt også for familier i Middelfart. Dagen før slaget indfandt syv mænd fra Middelfart sig i flådekvarteret på Gammelholm. De beordredes til at gøre tjeneste på skydeprammen “Nyborg”. Tre af dem faldt.


Den gamle latinskole i Svendborg

| | | | | | | | |

Svendborg latinskoleSvendborg latinskoleAf museumsleder Johs. Olsen 30.11. 1922 (Dagblad?)

I året 1539 befalede kong Christian III, at der i Danmarks købstæder skulle oprettes latinskoler, og da må Svendborg også have fået sin; thi to år senere, da kongen overdrog Franciskanerklosteret og kirken til byen, bestemte han, at skolen skulle vedblive at være skole.


Boltinggårds Stiftelse i Ringe

| | | | |

Boltinggårds stiftelseBoltinggårds stiftelse Ringe MuseumRinge MuseumBoltinggårds stiftelse, kaldet "Hospitalet", der oprettedes 1737 af Henrik Bjelke Kaas til Boltinggård, med et hus ved Ringe kirke og plads til 6 fattige, er 1922 nedlagt og erstattet med et legat, bygningen er nedrevet, og grunden købt af kommunen og anvendt til udvidelse af anlægget. Boltinggårds skole i Ringe, det nuværende museum, oprettedes 1704 af Anna Helvig v. d. Kuhla. (Trap 1957).


Brev til alle jordegne bønder på Fyn

| | |

Kong Christian IVKong Christian IV Breff thill alle Jordeigne Bönder offuer ald Fÿen forne Krigs Ordinantz anrörendis

Christianus Quartus

Helsse eder alle Jordeigne bönder, som bÿgge och boe offuer ald Vortt land Fÿen, i huad lehn i boer vdi och dette Vort obne breff höre, lesse, Kierligen och Euindeligen med Gud och Vor naade, Viider at eptersom her thill dags icke haffuer veritt holden nogen viss antall kridtz folck thill foedtz som Oss och deris Federne land kunde vere thill bistaend, om nogid fiendtlig och vformodentlig sig her vdi rigitt thildrog.

 

Brev 17.11. 1614Brev 17.11. 1614 Brev 17.11. 1614 (2)Brev 17.11. 1614 (2) Brev 17.11. 1614 (3)Brev 17.11. 1614 (3) Brev 17.11. 1614 (4)Brev 17.11. 1614 (4) Brev 17.11. 1614 (5)Brev 17.11. 1614 (5)


Jens Stodderkonge i Svendborg

| | | |

Rytter antastes af betler (18. årh.)Rytter antastes af betler (18. årh.)I Svendborgs købstadsregnskaber 1664-66 optræder den 5. februar 1666 en regnskabspostering i kategorien: "Indtægt Sagefald" sålydende - "Annammet af Rasmus Jörgenss, thiennendiss Hr: Lucass Madtzenn [sognepræst i Svendborg] her i Bÿen, for hand Slog Jenss StaaderKonges quinde paa Munden. Penge iij Rix Ort".


Helligkilder efter Ole Worm 1623

| | | | |

Hellige kilder i Svendborg amtHellige kilder i Svendborg amtPræsteindberetninger til Ole Worm 1623. Indkomne breve fra Gudme herred. Bispearkivet. LAO


Rådmand Strange Mogensen og St. Gertrudsgildet i Svendborg

| | | | | | |

Søren Norby's håndskriftSøren Norby's håndskriftI 1529 skrev kong Frederik I: Johan Friis har berettet for os, at Oluf Pedersen har en anpart i gården Ovenskov [Anhof, Svindinge sogn] og er bortrømt med Søren Norby, "som er og har været vor og Rigets åbenbare Fjende og fører Avindsskjold mod os og sit fædrene Rige, og har derved forbrudt sit Jordegods".

 

 

 


Udgiv indhold