Dårekisten

Gråbrødre Kloster i OdenseGråbrødre Kloster i Odense Dårekiste eller dåreanstalt var tidligere betegnelsen for en sindssygeanstalt, der dog kun tjente til at forvare og uskadeliggøre de sindssyge, idet man ikke kendte nogen lægelig behandling. Den ældste, offentlige dårekiste i Danmark var Sct. Hans Hospital, der er udgået fra København's gl. pesthus, hvis oprindelse kan føres tilbage til 1200-årene. Da man i 1800-årene fik et andet og mere humant syn på de sindssyge, opførtes Europa over tidssvarende hospitaler, det første danske var det i 1852 oprettede sindssygehushospital ved Aarhus.


Professor v. Westen om ulve i Danmark i slutningen af 1700-tallet

Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 (2)Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 (2)Professor Peter V.

Efterlysning 1755

Efter Forvalteren Rybergs  (begæring) ved Skrivelse af 17 Junj blev lyst første gang efter Een Persohn Naunlig Jørgen Jyde som er undvigt fra Taasinge Slot Næstleden Torsdag, ungefær 40 aar gl:

Småskibsfarten på Sydfyn omkring år 1800

(Realregister til Sunds-Gudme S&K protokoller) 

Auctions Skiøde til Henrich Scheuer paa Aabye Skov, paa en Jagt Baad de 2de Brødre kaldet, drægtig 2 commerce Læster, Jesper Diderichsens Stervboe og broder Jørgen Diderichsens i Schaarupøer fælleds tilhørende. Dat: 23de April 1798


Ildløs i Dongshøjrup

Dongshøjrup by 1795Dongshøjrup by 1795Hans Mortensen af Dongshørup møedte og beklagede sig, hvorledes hand Natten imellem den 17de og 18 Septembr sidstleden [1755]af en ulykkelig ilds Vaade haver midstet sin iboende gaard med alt sit ind aulede Høe og Korn, end og nesten ald hans indboe med hvad hand eyede, saa saare lidet, og snart intet at regne blev Reddet, hvor om hand til beviiss fremlagde for det 1ste Sogne Præsten for Ollerup og Kirchebye Meenigheder Velærværdige Hl: Thomas Bredsdorffs attest af 22de hujus som hand begierede læst til Tings Vidnes følge.

"...thi loven regner ikke saa nøye med dem som i kroe, mølle og smede huuse siger anden mand noget paa.."

Egeskov byEgeskov by Justitsprotokol 1755-60 - Sunds-Gudme herredJustitsprotokol 1755-60 - Sunds-Gudme herredJustitsprotokol 1755-60 - Sunds Gudme herreder (2)Justitsprotokol 1755-60 - Sunds Gudme herreder (2)Henrich Berregren fæster krohold i Egeskov by 30. april 1751 (Egeskov gods)


Gamle husråd

.