Småskibsfarten på Sydfyn omkring år 1800

(Realregister til Sunds-Gudme S&K protokoller) 

Auctions Skiøde til Henrich Scheuer paa Aabye Skov, paa en Jagt Baad de 2de Brødre kaldet, drægtig 2 commerce Læster, Jesper Diderichsens Stervboe og broder Jørgen Diderichsens i Schaarupøer fælleds tilhørende. Dat: 23de April 1798


Ildløs i Dongshøjrup

Dongshøjrup by 1795Dongshøjrup by 1795Hans Mortensen af Dongshørup møedte og beklagede sig, hvorledes hand Natten imellem den 17de og 18 Septembr sidstleden [1755]af en ulykkelig ilds Vaade haver midstet sin iboende gaard med alt sit ind aulede Høe og Korn, end og nesten ald hans indboe med hvad hand eyede, saa saare lidet, og snart intet at regne blev Reddet, hvor om hand til beviiss fremlagde for det 1ste Sogne Præsten for Ollerup og Kirchebye Meenigheder Velærværdige Hl: Thomas Bredsdorffs attest af 22de hujus som hand begierede læst til Tings Vidnes følge.

"...thi loven regner ikke saa nøye med dem som i kroe, mølle og smede huuse siger anden mand noget paa.."

Egeskov byEgeskov by Justitsprotokol 1755-60 - Sunds-Gudme herredJustitsprotokol 1755-60 - Sunds-Gudme herredJustitsprotokol 1755-60 - Sunds Gudme herreder (2)Justitsprotokol 1755-60 - Sunds Gudme herreder (2)Henrich Berregren fæster krohold i Egeskov by 30. april 1751 (Egeskov gods)


Gamle husråd

.

Kvægets historie - øksenhandel og mejeribrug

Emil KonradiEmil Konradi Landbrug - Vignet 1763Landbrug - Vignet 1763Odense Bispegård stod færdig i 1508 - i dag Odense Adelige JomfruklosterOdense Bispegård stod færdig i 1508 - i dag Odense Adelige JomfruklosterDen fynske katolske biskop Jens Andersen BeldenakDen fynske katolske biskop Jens Andersen BeldenakProfessor Peter von Westen: Naturhistoriske forelæsninger i 1780: Næst hæstene ere Danske Øxen og Køer en af Landets rigdome; af de første udføres aarlig mange 1000de til Tydskland, Holland og Brabant, hvorfra Øxenhandlerne om Kyndelmisse tiider indfinde sig paa Herregaarderne i Jylland, og efter sluttet Contract modtoge 1 á 200 stk paa hver stald=gaard; undertiiden indskibes de ved Ringkiøbing, Hietting [Hjerting] og Ribe for føres til Holland og Nederlandene og at forkorte Veyen ved god Vind, men gemenlig drives de fleeste igiennem Holsten og Westphalen; Mange fedes paa Græsset i Marsken og drives i efteraaret til Elben; Biskop Beldenack i Odense siges være den første, som har paafunden denne Negotie; Holland har før hentet meere Øxen, end nu, men Hamborg og Altona udkræver desfleere; det Danske Øxekiød er observeret, er det fineste af alle andre, og derfore elskes meest, tiil nedsaltning, siden det derover?? bædre, end andet, modtager Saltet, og kand længst holde sig; Hollænderne tage helst de Sorte og Blackede, siden disse findes fiinest i Kiødet, og de røde Haardere; Øxen og Kiør have deres meeste styrcke i Halsen og Hornene, de bruges derfore adskillige stæder til Ploven og at kiøre med, men drage med et aag for panden;


Assens kirkes regnskaber 1496-1583

Skøde 8.3. 1598 på hus syd for Vor Frue kirkegård i AssensSkøde 8.3. 1598 på hus syd for Vor Frue kirkegård i AssensRegnskabsbog 1496-1583 LAO