Rårud bymænd og købmand Hans Rasmussen i Svendborg

Hestevogn på vej til købstaden med et læs brændeHestevogn på vej til købstaden med et læs brændeDom udi Sagen imellem Kiøbmand Sigr: Hans Rasmussen af Svendborg paa dend Enne og Anders Nielsen af Raarud paa dend anden side, anl: Kiøb om Eet Bøge træe, afsagt inden Sunds Gudme Herretz tings Ræt, Torsdagen dend 1 April 1762 saaledes:


Ejendomsretten til Stenstrup kirke

Sunds-Gudme herreder - tingbog 8.10. 1761Sunds-Gudme herreder - tingbog 8.10. 1761 Stenstrup kirkeStenstrup kirkeTil Sagen fra Hl: Agent von Westen imod Hr: Oberst=Lieutenant Cicignon til Nakkebølle in puncto? Juris Patronatus et vocandi til Steenstrup kirke afsagt inden Sunds=Gudme Herreds Tings Ret Torsdagen d: 8de October 1761 saaleedes. Hvad der er Materia Litis? til den af Hr: Agent von Westen imod Hr: Oberst Lieut: Cicignon her inden Retten d: 18de May sidstleden anlagte Sag det u=viiser Hr: Biskop Rami skrivelse til Citanten, dateret d: 22de April 1761 nemlig: at fordi Hr: Agenten har paastaaed udi Skrivelse af 18de April at have Jus Patronatus et Vocandi til Steenstrup Kirke, følgelig Ret til at kalde Sogne Dægn i den afdøde Dægns Stæd; Og Hr: Oberste Lieut: Cicignon ligeleedes forhen udi Skrivelse af 14de April havde giort samme Paastand; Saa kunde han ikke give Citanten andet Svar, end det han forhen havde givet Hr: Oberst Lieutenant Cicignon neml: At han ikke kunde antage nogen Vocation til bemelte Dægnekald og derefter udstæde Collatz, førend Parterne imellem sig fik udgjort, Hvo af dennem med Rette tilhører Jus Patronatus et Vocandi til bemte Kirke. For nu at beviise sin formeente Ret til samme Jus, fremlægger Citanten den imellem Parterne d. 12te Juny 1760 ergangne Høyeste Rettes Dom, som lyder saaledes:


Om sjælegaver

Eggert FrilleEggert Frille  Gavebrev 15.5. 1468Gavebrev 15.5. 1468 Oregård og Ore byOregård og Ore byOdense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseOdense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseEggert Frille  til Oregaard - "en fundats af 1468 på en bolig i Trøstrup, Korup sogn, hvoraf Sct Hans kirke i Odense årlig nyder for landgildebyg = halvanden tønde, efter akkord 8 rigsdaler".


Sådan var vejret ifølge gamle almanakker

833. Var stoer Hunger i Kong Gorms Tid, hvis Dronning Thyre Dannebod, som var en Christen, lod uddeele mange 1000 Tdr. Korn blandt Fattige.
1087 til 1095. Var under Kong Oluf Hunger et sælsomt Væirligt, og tilsidst stor Hunger
1099. Under Kong Erich Eiegod, gav man for 1 Skp. Korn 1 Penge, og 12 Penge til en Skilling.
1137. Var det paa en Dag udi Fastetiden saa mørkt, som det kunne have været Nat.
1173 Var et stort Jordskælv i Dannemark.
1193. Ligesaa.


Søren Kierkegaard - 200 år

Søren KierkegaardSøren KierkegaardSøren KierkegaardSøren Kierkegaard ---

Næsbyhoved Slot

Odense 1717Odense 1717 Odense 1717 - Næsbyhoved slotsbankeOdense 1717 - Næsbyhoved slotsbanke Næsbyhoved - Notat i redaktionen af Trap DK 1-4 udg.Næsbyhoved - Notat i redaktionen af Trap DK 1-4 udg.Odense 1660Odense 1660Om Næsbyehoved Slot ved Odense [Fyns Stiftstidende 3.11. 1775]


Auktion over Lundegården i 1775

LundegårdenLundegårdenCancellie-Raad Bekker i Svendborg og Med Arvinger efter hans Salig Frue, lader ved een eneste Auction, da et formodentlig antagelig Bud forventes, bortsælge en meget smuk og fordeelagtig Ejendoms Gaard i Lunde Sogn og Bye, Sunds Herred, Nyborg Amt, bestaaende af næsten 7 Tdr. Ager, Eng og Skovskylds Hartkorn, som skeer paa Gaarden Mandagen den 23de October førstkommende om Formiddagen Kl. 11 Slet.


Gilder og Skikke paa Landet

Højskolefolk i Ollerup - Kristensen-Randers, Peder R. Møller og Jens SkytteHøjskolefolk i Ollerup - Kristensen-Randers, Peder R. Møller og Jens Skytte Højest af alle Gilder stod Brylluppet. Denne fandt altid Sted i Brudens Hjem, og det krævede store Forberedelser. "Gildeslavet" var stort i de Dage og omfattede en vid Omegn. Ikke sjældent løb de indbudte Gæsters Antal op til et á to Hundrede.