Thi kendes for ret!

Thi kiendes for Ret: At Delinqventinden Maren HansDatter .. selv til velfortiente straf og andre ligesindede til Exempel bør i følge Lovens 6te Bogs 6te Capitels Atr: 7de og 8de Articler miste sit Hovet med Sværd og Hovedet settes paa een stage, samt have sin Hovet=lod Forbrudt. Lars Frandsen som haver gaaet Delinqventinden til haande med at tage det Døede Barn fra hende og forvahre det i Bagerovnen og icke hindret og forekommet U=lycken, bør at Arbeide udj Nyborg Fæstning i Toe Aar, saa bør hand og .. dend der er befundet i aabenbare Hoer, skiøndt hand haver sin Egte Hustru levende i følge Lovens 6te Bog 13de Capitels 24de Artickel og Forordningen af 6te December 1743, betale dobelte Leiermaalsbøeder til Herskabet som 24 Rdr, og der foruden af hans øvrige Boe en 10de Deel. De paa Delinqventernes arrest Forflægning og vahretægt anvente omkostninger bør af Delinqventernes gods og formue saavit strecke kand, betahles det manglende udredes af Amtet efter de derom føyede Kongl: Allernaadigste anordninger.


Anne Margarethe von Halems legat til Skårup Hospital og sognets fattige i 1772

Skårup kirke og hospitalSkårup kirke og hospital Fattigblok - Skårup kirkeFattigblok - Skårup kirkeSkårup kirke fik eget orgel så tidligt som 1755Skårup kirke fik eget orgel så tidligt som 1755Anne Margarethe von Halem, sal: Oberstlieutenant Henning Christopher Valkendorphs til Klingstrup, hendes Legat til Skaarup Hospital og Sognets Fattige m. Fl. 1772 Sept. 10


Fundats for degne-enkesæde i Stenstrup 1769

Stenstrup Degne- og skolejordStenstrup Degne- og skolejord Stenstrup kirkeStenstrup kirkeDegn i Stenstrup Peder Bierrings Fundats for Degne Enkesæde i Stenstrup 1769 Oct. 23


Tingsvidne for sognepræst Niels Jørgensen i Bellinge 1592

Præstetavle - Brændekilde og Bellinge sognePræstetavle - Brændekilde og Bellinge sogne Tingsvidne 1592Tingsvidne 1592Lauritzs Paasche Byefougitt y Otthensse, Jens Grydestøffuer, Pouill Jacobssen oc Lauritzs Schriffuer borger ibid.; Giør witterligt for alle wdj thette wort obne breff, att Aar epther Gudtz Biurdt 1592, Mandagen thendt 10 dag Aprilis, paa Otthensse Byething for os oc Meeninge thingmendt Schickitth wor hederlig oc wellerde mandt her Nels Jørgenssen Sogneprest thill Bellingh oc Brenkill Sogne; huilcken ther bedes fich oc louglig fremlede ett fuldt thingswinde wedt otthe trofaste dannemendt som ware: Anders Ibsen, Anders Rimsnider, Frandtzs Bager, Rasmus Jenssen Bødicker, Hans Chrestenssen, Claus Lauritzssen, Søffren Thiellessen, oc Knudt Nielssen, borger her ibid; huilcke ther alle Endregthelig winditt att the paa forne thing oc dag Sandelig saa oc hørde, Att Jens Byessuendt paa Maren Peders wegne her ibid hagde thisse efther - thue windesbiurdt her inden thinge, Som war Jens Pillegdt Och Lauritzs Rimsnider , borger her ibid.


Falske mønter i omløb

Tingsvidne 1572Tingsvidne 1572Peder Ibsen Byefogitt y Otthense sidends y Domersted paa Otthense Byeting: Jacob Jespersen : oc Hans Nielsen Schriffr(?), Borgere ibid: Wy giør Witherligt for alle Wdj tht wort obne Breff: det Aar epther gudtts Byrd 1572: Mandagen post Bartolomæi [24.8] for os oc menige tingmend paa Othense Byeting wor schickett Hans Nielsen Byesuend y Othense: huilcke ther paa Othense Byes Wegne beder? fick oc fremlade etth fuldt tingsVinde Wdi otthe trofaste Dannemend som ere Jacob Haff: ? Laurittz Bager: Anders themermand: Jens schreder: Knud schreder: Hermand Hattemager: Hans Perss Wintap oc Lauritz suerdfeyer, Borgere y Otthense: huilcke oc endrectelige Winditt .. the paa forne ting oc Dag? sandeligen fange oc hørde de y dag ther Jens Clementss Kockedreng føde y Skierne, som Wor sett y Byessens fengsell for thend falske myntt, fem mark, som Bleff hoss ham Befunden: Bleff udspurde om same myntt, huor hand thend hagde faaitt oc Bekomitt; Tha suarede? forne Jens Clementtss oc sagde, at Niels Hansen som er fogitt oc schriffr paa Siøgaardt, hand Antuorde ham sex marck stycker, at hand schulle kiøbe hanom etth par skoo oc nogit lerritt fore y Byen y Sctj Knudttz Markett: oc icke hand Wiste at ther Wor nogn falske extande(?) y noger Maade: Tha suorit forne Niels Hansen oc sagde at hand Bekiende at haffue Antuorditt hanom sex mark; the thre aff thenom fick hand for en skiortthe: oc the tho for etth par strømper hand hagde solde thend Kleynsmed ther thientte paa gaarden Wid naffn Oluff Smed: oc thend siette fick hand aff siin hosbonde om fastelauffns tide, thend wiste hand well at ha? wox godtt: Men om the fem mark wor falske som hand fick aff same smed tho dage for Sctj Knudts dag, eller ey, thet Wiste hand intte aff: Oc stod nu forne Jens Clementss oc Niels Hansen bode mz huer andre tiill wedermols tiing, at thet saa gick oc soer som forschr.tt staar. Thet Bekiender Wij mz Woris Beseglinger her Neden ..


Fra fæstebønder til verdensmænd

http://www.tvmidtvest.dk/node/14685

StudespandStudespand Nørre Vosborg - LadegårdenNørre Vosborg - LadegårdenNørre VosborgNørre VosborgDen vestjyske studegård Nørre Vosborg - Den gyldenstjernske fløj med bro over voldgravenDen vestjyske studegård Nørre Vosborg - Den gyldenstjernske fløj med bro over voldgraven


Faber -slægten

Sunds Gudme herreds ting 25.6. 1762Sunds Gudme herreds ting 25.6. 1762Sunds Gudme herreds ting 25.6. 1762 (2)Sunds Gudme herreds ting 25.6. 1762 (2) Sr Erich Faber fra Tøystrup møtte for Rætten og tilkiendegav, at siden hans Faster Jomfru Charlota Amalia Faber Er død i Kiøbenhavn udi Aared 1760 = og efterlat sig Eet allernaadigst Confirmeret Testamente af dato 18. Juli 1760 = Hvor af toe Sr: Erich Faber og hans Broder Christian Faber,/: som dog siden efter forbmte Afdøde ved Døden Er afgangen:/ Hver er tillagt 100 Rd., Saa producerede Erich Faber Een Attest Dateret Amsterdam d: 3 Marti 1762 under Skibs=Capitainen Evert Kokerhaand, at Christian Faber Som Een Broeder af Erich Faber Er død d: 20 Augusti 1760, saa at hand og hans halv Søster Anna Henricke Lund nu opholdende sig hoes Præsten Hl: Hans Friis i Werninge, Er de Rætte og Eeniste Arvinger efter for berørte Christian Faber, Hvor ... fremstillede Sr: Claus Holm Kroemand i Steenstrup, og Lars Hansen i Hundtofte, samt Jesper Hansen i Giislev Holme, Som Vant under Eed efter Loven, at de fuldkomen var bevidst at Erich Faber var kiødelig broder baade paa Fæderne og Møderne side til dend afdøde Christian Faber; og Jomfru Anna Henriche Lund Er Een halv Søster paa Møderne side baade til Erich Faber og den afdøde Christian Faber, ligesom de og Nemlig alle 3de Vidner(ne) have kiendt baade deres Fader Hl: Henrich Faber som var Sogne Præst i Ringe, Saa og deres Moder Anna Helvig Broeholm som begge ved .. Er afgangne, veed og neml: Claus Holm og Jesper Hansen at Sl: Hl: Henrich Faber var kiødelig Broeder til afg: Jomfru Charlote Amalia Faber; Hvor efter Sr: Erich Faber var tingsvidne beskreven begierende Som Stæd blev.


Rårud bymænd og købmand Hans Rasmussen i Svendborg

Hestevogn på vej til købstaden med et læs brændeHestevogn på vej til købstaden med et læs brændeDom udi Sagen imellem Kiøbmand Sigr: Hans Rasmussen af Svendborg paa dend Enne og Anders Nielsen af Raarud paa dend anden side, anl: Kiøb om Eet Bøge træe, afsagt inden Sunds Gudme Herretz tings Ræt, Torsdagen dend 1 April 1762 saaledes:


Ejendomsretten til Stenstrup kirke

Sunds-Gudme herreder - tingbog 8.10. 1761Sunds-Gudme herreder - tingbog 8.10. 1761 Stenstrup kirkeStenstrup kirkeTil Sagen fra Hl: Agent von Westen imod Hr: Oberst=Lieutenant Cicignon til Nakkebølle in puncto? Juris Patronatus et vocandi til Steenstrup kirke afsagt inden Sunds=Gudme Herreds Tings Ret Torsdagen d: 8de October 1761 saaleedes. Hvad der er Materia Litis? til den af Hr: Agent von Westen imod Hr: Oberst Lieut: Cicignon her inden Retten d: 18de May sidstleden anlagte Sag det u=viiser Hr: Biskop Rami skrivelse til Citanten, dateret d: 22de April 1761 nemlig: at fordi Hr: Agenten har paastaaed udi Skrivelse af 18de April at have Jus Patronatus et Vocandi til Steenstrup Kirke, følgelig Ret til at kalde Sogne Dægn i den afdøde Dægns Stæd; Og Hr: Oberste Lieut: Cicignon ligeleedes forhen udi Skrivelse af 14de April havde giort samme Paastand; Saa kunde han ikke give Citanten andet Svar, end det han forhen havde givet Hr: Oberst Lieutenant Cicignon neml: At han ikke kunde antage nogen Vocation til bemelte Dægnekald og derefter udstæde Collatz, førend Parterne imellem sig fik udgjort, Hvo af dennem med Rette tilhører Jus Patronatus et Vocandi til bemte Kirke. For nu at beviise sin formeente Ret til samme Jus, fremlægger Citanten den imellem Parterne d. 12te Juny 1760 ergangne Høyeste Rettes Dom, som lyder saaledes:


Om sjælegaver

Eggert FrilleEggert Frille  Gavebrev 15.5. 1468Gavebrev 15.5. 1468 Oregård og Ore byOregård og Ore byOdense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseOdense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseEggert Frille  til Oregaard - "en fundats af 1468 på en bolig i Trøstrup, Korup sogn, hvoraf Sct Hans kirke i Odense årlig nyder for landgildebyg = halvanden tønde, efter akkord 8 rigsdaler".