Kirkejorder i Nyborg

Konning Christians Stadfestelse paa Kierckens oc Præstens goetz udi Nyborg oc -... 1539

Vj Christian mz Guds Naade, Danmarckes, Norges, Vendis oc Gottes Konning, Herttug udj Slesuig, Holstein, Stormarn oc dittmerschen, Greffue udj Oldenborg oc Delmenhorst, Giøre alle Vitterligt, att Vi aff Vor synderlig Gunst oc Naade, haffue Vntt, tilladt, oc nu mz dette Vort obne breff Vnde oc tillade, att alt det goeds, kiøbsted goeds oc Landgoeds som ligger till Nyeborgs Kiercke, men skall herefter blifue till forne Nyborgs Kierki oc Kierckens bygning, Till Præstens Prædekanteres oc andre Kiercke tienneres behouff oc opholde.


St. Michaels Marked i Odense

Kong Fridericus Tertius allernaadigste Benaading att Nyborg Borgerschab frit maa Søge St: Michaelj Marchet udj Ottense,

Friderichus Terticus tot: .. Giøre alle vitterligt, at eftersom os elschelig Borgm: og Raad udj Vor Kiøbsted Nyborg, paa deris egne og Samptlige Borgerschabs vegne der sammesteds, for os underd:? sig hafuer beklaget, Huorledis os elschel: Borgm: og Raad udj Vor Kiøbstæd Ottense dennem paa nogle aars tiid skal hafue formeent at søge St: Michels Marchet, som aarlig holdes udj Vor Kiøbsted Ottense, efter som bemte Borgm: og Raad udj Ottense schal formeene og forregifue, at det ingen fremmet, enten Kremmere eller handtwerchs folk schal verre tilladt med deris Vahre at udstaa, ey heller nogen af de omliggende Kiøbsteder til samme St: Michels Marchet vahre at indkiøbe, Medens samme Marchet Ottense Borgere alleene til beste at schulle holdes, Huorimod formte Borgemester og Raad udj Nyborg underd: beretter og med tingsvidne beviser, at det altid hafue veret Nyborg Borgere oc Handtwerchsfolch u=formeent, Aarligen at søge bemte St: Michels Marchet udj Ottense, og der at selge huis Vahre de hafue haft at afhænde, Saaog igien indkiøbt huad een huer løsted, baade med Borgere, Bønder oc alle som samme Marchet søgt haver, indtill for kort tiid siden, Ottense borgere dennem det skal hafue formeent, Da efterdj bemte Ottense Bye ingen Sonderlig Privilegium kunde fremviise, huor ved dennem tillades alleene at nyde samme Marchet, der ey heller iche maa søge samme Marchet, da Ville Vj naadel: hermed saaledis hafue forordnet, at det meenige Borgerskab udj Vor Kiøbsted Nyborg skal verre tilladt og U=formeent herefter som tilforn, at besøge ofte bemte  St: Michels Marchet udj Ottense, og der at handle, kiøbe og selge som Sædvanligt veret hafuer- Thj forbyde Vj alle og enn huer, hvo som helst de er eller vere kunde forbmte Vor Kiøbsted Nyborg herimod eftersom forskrefuet staar at hindre, eller udj nogen maade forfang at giøre, under Vor hyldest og Naade, gifuet ..


Egebjerg Friskole 1863 - 3. maj - 2013 - en af Danmarks ældste friskoler

Egebjerg Friskole 2006Egebjerg Friskole 2006 Egebjerg ØvelseshusEgebjerg Øvelseshus[img

Rimfrost januar 2013

Rimfrost januar 2013 Rimfrost januar 2013 - 18årige gammel ko med New Zealandsk afstamningMandag fik jeg så det første indblik i, hvordan The History of The Dairy Queen, endeligt tager sig ud.

Nytårskoncert 2013 i Ollerup

Et forventningsfuldt publikum i en nytårspyntet OD HalEt forventningsfuldt publikum i en nytårspyntet OD Hal- Er I klar? Orkestret modtager en fortjent hyldestOrkestret modtager en fortjent hyldestHvorfor tage til Nytårskoncert i Wien -
når FAUST, Fyns Ambitiøse UngdomsSymfoniorkesTer og fælleskoret fra Ollerup Efterskole Sang og Musik giver koncert i en fyldt, nytårspyntet OD Hal på Gymnastikhøjskolen?


Forordningen om Stavnsbåndets ophævelse af 20. juni 1788

Lehn Birks Justitsprotokol 1781-1808

Fredagen den 20de Juni 1788 blev Retten betiendt af de beskikkede Rettens Betiente i Overværelse af følgende Stokkemænd Gregers Pedersen i Trollehuuset, August Simonsen og Niels Hansen af Søerup, Jens Thygesen og Niels Gregersen af St Jørgens Bye, Axel Hansen, Rasmus Hyre og Rasmus Hansen af Pasop. Paa Retten var indtet at forrette.


Lundsgaard i Trunderup

Sunds Gudme Herredsting -Torsdagen den 11 Sept: 1783. Blev Retten betiendt af de vedkomende Rettens Betiente, og bivaanet af de sædvanlige Stockemænd.

For Retten mødte Jens Hansen Lundsgaard; Selvejer i Trunderup, og begierte et Skøde læst paa hans iboende gaard, som hans Fader Hans Rasmussen, har meddeelt ham under 10 Martii 1781, hvilket Skiøde blev læst, saavelsom den dermed følgende Kiøbe Contract, som viiser at gaarden af 4 tdr 2 skp og Skovskyld 2 fdk 2 alb har kostet 1302 rdr 2 mk 1 1/6 - begge forfattede paa dertil behørige Stemplet papir.


En rømningsmand

Dom udj Sagen fra forvalteren, Bircke Dommer Stæhr ved Egeschou Contra Een undvigt bonde karl navnlig Niels Nielsen fra Ollerup afsagt inden Sunds Gudme Herretz Tings Ræt Torsdagen d: 13: April 1758 saaledes.


Strarupgård

KrumstrupKrumstrupDom udj Sagen fra Sr: Rasmus Lange paa sin Moeders Madme Langes vegne til Krumstrup Contra Een hendes Bonde og Tienner naunl: Niels Rasmussen i Strarupgaard for Restantz afsagt inden Sunds Gudme Herrits Tings Ret Torsdagen d: 15de Septembr 1757 saaledis: