Hildegaards Kilde beliggende i Præsteeng i Lunde sogn

| |

Kirkejord til Kirkeby kirke
Studier ved Hans Nørgaard, april  2004

 

Preste Eng i Lunde sogn 1780ernePreste Eng i Lunde sogn 1780erne

I dag dvs 15. april 2018 sad jeg og læste udskiftningssagerne for Lunde sogn 1795. Heraf fremgik det, at Præste Eng tilhørte Kirkeby Annekspræstegård og at der skulle ske et mageskifte. På det ældste udskiftningskort for Lunde sogn fra 178??, som tidligere opbevaredes hos gdr Oskar Petersen i Høje, men i dag opbevares på Rigsarkivet/Landsarkivet i Odense, fandt jeg på nogle af mine kopier, en mark Preste Engen, grænsende ind til Kirkeby Hede. Ved at bruge andre kort over Lunde sogn, viser det sig at Præsteeng er matr. nr. 65 ifølge sognekort 1816, beliggende vest for den gamle hovedvej 9, ved indkørselen til Dongshøjrup. Min antagelse at der var en sammenhæng med Præste Eng ved Hildegaards Kilde og Hellegaards Laane i Stenstrup og Lunde sogne viser sig således at være forkert.


Kort over område med "det trebundne sogneskel"Kort over område med "det trebundne sogneskel""Det trebundne skel" hvor Kirkeby, Stenstrup og Lunde sogne støder sammen.

Videnskabernes Selskabs kort 1783Videnskabernes Selskabs kort 1783Klostergade i Maribo vidner om, at her lå et kloster, etableret af dronning Margrethe IKlostergade i Maribo vidner om, at her lå et kloster, etableret af dronning Margrethe IVidenskabernes Selskabs kort 1783


År 1502 bekræfter 3 lollandske præster, at broder Jens Henriksen ved Maribo Kloster bevidner, at Kirkeby kirke ejer en eng kaldet Præsteeng, som sognepræsten i Kirkeby har lejet af kirkeværgerne (kirkens daglige administratorer på den tid) (Ældre danske arkivregistraturer og jordebog Sunds Herreds provsti 1576) (Note: Jens Henriksen er muligvis identisk med den tidligere præst i Kirkeby og Lunde af samme navn (Se Liber Copiarum 1565ff., s. 77, Sunds Herreds Provsti, LAO).

1576 kan vi se, at nu drives Præsteeng ved Hilgertz Kilde af Niels Ostridsen og Clemen Hvid i Høje. Engen hører vedblivende til Kirkeby kirke. (Jordebog Sunds Herreds provsti 1576)


  Jep Rasmussen aff dennd halffue gaard i Höie Olluff Nielsen for hannem oploed, doch hannd sielff wilde beholde denn anden halffue part, sin Liffs tid Pendinge xl Rdr

Høje bygade med Højelundgård - fogedgård under Nyborg len og bolig for herredsfogden Christen JørensenHøje bygade med Højelundgård - fogedgård under Nyborg len og bolig for herredsfogden Christen JørensenJligemaade aff en Kircke Eng liggendis i Sundsmarck paa Heeden, som forne Olluff Nielsen oplod for Hannem, huor aff giffuis Aarligen till Kircheby Kirche iiij S Mk Pendinge v Rdr  [Nyborg lens regnskaber 1630-31]

Det er bemærkelsesværdigt at "engen ved Hillegaardtz Kille" ifølge Kirkeby kirkeregnskab i 1663-64 lå til en husfæster Rasmus Rasmussen Remsnider, hvis hus lå på Peder Andersens halvgårds grund i Bobjerg. Det nuværende Frederiksminde, som ikke optræder i kilderne før 1658, og som på det tidspunkt hørte til Klostergården i Svendborg, hvis ejer var "Oberst Rudolph von Offenberg, Commandant i Nyborg, død 1681, og indsat i hans Frue Dorthe Juuls Begravelse i Closter Kirken."

Ved skøde og mageskifte tinglæst 4. 2. 1652 afstår Christopher Offenberg til Lejholm eller Pilegård i Vester Åby en gård i Gestelev sogn kaldet Blanchholm imod at få Klostergården i Svendborg og et "vænge uden for Gerritsporten" tilhørende Peder Brockenhuus. Christopher Offenberg ser ud til at have erhvervet gård og hus i Bobjerg i 1655. Af Fynbo Landstings skøde og panteprotokol fremgår således, at den 20. november 1655 udstæder Kirstine Munk skøde til Christopher Offenberg på 1 gård i Tved, 1 gård i Høje, 1 gård og 1 hus i Bobjerg.

1672 dukker kilden så op igen, i Kirkeby kirkes regnskaber kaldes kilden nu for Hildegaards Kilde. (Sunds herreds tingbog 17.5. 1672 sammenholdt med Kirkeby kirkes regnskab 1663-1678).

Hellegaards Laane (Lunde sogn) 1783-95Hellegaards Laane (Lunde sogn) 1783-95Jeg har ikke været i tvivl om at engen lå i Lunde sogn, men så viser det sig, at i Lunde har man et navn Hellegaard omtalt fra 1682 og sidst i 1924. (Naturnavne i Sunds herred. Stednavneudvalget 1970). Det ligger hvor Lunde, Stenstrup og Kirkeby sogne støder sammen. Hellegaard kendes også fra markbogen 1682 i Stenstrup sogn.

Under Stenstrup præstekalds beneficerede jordegods i 1803 var "Hellegaards Laane derpaa Giærsel Skov ..... 0-1-3-2½ Hartkorn 

Gårdejer Johs. Vest oplyser, at Hellegårds Låne indgår 1817 i en handel mellem pastor Fog og pastor Tommerup, Stenstrup.

Så her har vi et typisk "trebundent skel"  dvs det punkt hvorfra tre sogneskel udgår, og andre steder fra ved vi, at det ofte skete fra en helligkilde. Trebundne skel har iøvrigt gennem tiderne været tillagt overnaturlig betydning, steder, hvor besværgelser skal læses og trolddom øves eller tilintetgøres. (Siegfred Svane: Danmarks Helligkilder, 1984)

Området fra Egebjerg Hede til Kirkeby kirke var også delvis gammelt kirkejord kaldet Korsjord, som ifølge tingsvidne dateret 1497 havde hørt til kirken i over 100 år. (Jordebog Sunds herred 1576).

Indtægten af Korsjord skulle ifølge ordbog over det ældre danske sprog gå "til vedligeholdelsen af et kors"