Ulovlige havne

| | | | |

Ballen 1806Ballen 180625. marts 1589 udgik kgl. åbent brev med gentagelse af forbudet fra 1470, 1480, 1518 og 1560 mod at bruge ulovlige havne på Fyn, bl.a. ved Skerningeå, Ullemose og Skovsbo. Der ind- og udskibedes korn, øksne, saltet kød, humle, stål, salt m.m. Trods alle foranstaltninger havde strandfogederne nok at gøre, og det var ikke sjældent, at lensmændene kunne opføre i deres regnskaber betydelige indkomster af "forbrudt gods, optaget på kgl. Maj.s strande i Sydfyn". De gamle landingspladser er lige til nutiden (vel år 1900(?)) benyttet til smugleri. (Bøttiger: Vester Skjerninge-Ulbølle Sogne (1924), s. 35)

Lærer Søren Jørgensen skriver om forholdene i det 17. årh.: "Der var nu først smughandelen med Tyskland, der fandt sted med alsinger og ærøboer som mellemmænd. Disse lå altid med deres store både langs strandkanten fra Assens til Svendborg. Man træffer deres opkøbere i alle Fyns egne. Toldvæsenet og herskaberne var lige ivrige i at gå på jagt efter dem, og den, i hvis hus en alsinger eller ærøbo blev truffen, måtte stille en slags borgen for, at ingen ulovlig  udskibning skulle finde sted i den nærmeste fremtid.
Faldt det ind med strenge vintre, så havet lagde til, blev den ulovlige udførsel om muligt endnu livligere." (Den fynske bondestand i tiden fra 1600-1657). http://www.fynhistorie.dk/node/14223

Brev 21.3. 1589Brev 21.3. 1589 Brev 21.3. 1589 (2)Brev 21.3. 1589 (2)Breide Randtzou fich breff at skulle haffue opsehende att intet guodtz wdföris aff Langeland wfortholdett 

Wor Sÿnderlig gunst tilfornn: Wiider att epter wij komme wdi forfaring, Huorledis att ther paa wort land Langeland skulle wndertiidenn sig nogle Vnderstaa hemmelig och om Natte thiide att wdskibe offuer thil Arre (Ærø) baade öxne, Heste och andett och ingenn thold ther aff giffue eller nogen besked ther om giöre hoes wore tholdere eller haffnefougder,

Medenn wor thold och Rettighed fordölge och Vnderslae, Tha bede wij ether och wille, attj ther mett lader haffue alffuorlig indsehende. Och ther som nogen kand bespörgis och offuerkommis som j saa maade hemmelig wdföre, Øxne, Heste eller andett thil Arre (Ærø) ufortholdet, attj tha paa wore wegne thennom therforre lader thiltalle

Saa wel the som thett hielper att wdföre som the samme öxne, heste eller guodtz thilhöre, och rettenn offuer thennom wdförer thil theris thilbörlige straff som for anndenn Thiuffuerije (tyveri). Ther mett skeer wor wilge Befallendis Actum Kiöpnehaffns Slott thend 21 Martÿ Ao 1589

Menige bönder paa Langeland finge forbud icke att maa wdföre nogenn wahre ther af landett wfortholdett eller och bruge nog.. Landkiöb emod theris Preuilegier 

Wij Christian .. Helsse ether menige bönder och thienere . huosomhelst j thiene eller thilhöre som bÿgge och boe paa wort Land Langeland Euindelig mett Gud och wor Naade.

Wiider att Epter wij komme wdi forfaring Huorledis att mange ther paa landet thennom Vnderstaa att kiöbe och wdföre korn, öxne och andett widere end som the Preuilegier, ether ther paa wnt och giffuene Ere, thillader,

Huoroffuer wor thold och rettighed Vnderslaes och forkrenkis. Ochsaa skulle dreffue stoer landkiöb wnder huer andre mett Humble, Staal, Salt och andett, ochsaa offuer Ethers Preuilegier och emod attskillige Kongelige breffue och Mandater som ther om ere wdgangen.

Tha wille wij ether alle och huer strengeligen och Alffuorligenn forbudett haffue nogenn Handel eller Kiöpmandskab at bruge eller dreffue entenn mett Korn, Øxne eller  andett, att wdföre ther aff landet, Eller och mett Humble, staal och Salt wnder huer andre thil Landkiöb och forprang att Kiöbe Selge Eller nogenn saadan Kiöpmandskab ether att wnderstaa, ÿdermehre emod ether wdi Ethers Preuilegier, J ther om haffue er thillat och bebreffuit.

Sammeledis bede och biude ether alle och huer som nogenn louglig Handel wil bruge mett nogen deel ther fra landett epter ethers Preuilegier att wdföre, Attj retter ether epter att giöre beskeed hoes wor tholdere och Haffnefougder om hues j wdi saa maade wdföre wille, paa thet intet wlougligt eller emod ethers Preuilegier eller och wfortholdett skulle wdkomme,

Saa frampt nogenn sig her emod vnderstaae Enten Korn, öxne eller andett at wdföre Eller och landkiöb och forprang, mett Humble, staal och Salt att driffue offuer thett ethers Preuilegier, Jndeholder Eller Ochsaa nogenn deel wdföre ther om the thilforn icke haffue giortt beskeed hoes wore tholdere och Haffnefogder,

tha skulle the haffue forbrutt hues the haffuer mett at fare. Och thil Mett stande thil rette och straffis som wed böer, Her Epter j ether alle och huer wille wiide att rette och for skade at tage wahre. Ladendis thett Jngenl(?)unde. Actum Kiöpnehaffns Slott 21 Martÿ Ao 1589.

Kilde: Fynske tegnelser 1588-96 (RA)

http://www.fynhistorie.dk/node/11044

Lauritz Brockenhuus fich breff at skulle haffue opsehende mett att ingenn Söger mett nogen kiöpmandskab the wlofflige Haffner

Christian

Brev 25.3. 1589Brev 25.3. 1589Wor gunst tilforne, Wiidt, att epter wore Vndersaatter Oss Elsk.. Borgemestere, Raadmend och menige Borgere, wdi wor Kiöpsted Suenborg haffer Vnderdanigst Supplicerit och thilkiendegiffuit Huorledis att ther omkring findis mange Vlouglige Haffuener som wed Wlffmosse (Ullemose), Skouffsboe, SkierningAae och andenstedtz aff Huilcke Haffner skal wdskiibis Korn, Heste, Øxne, Weed (brænde) och anden attskillige Wahre aff Errebor och Øboer som segle thil Thÿskland

Och igien indföris Øel, Humble, Staal, Sallt, och andre Kiöpmandtz Wahre som thil stoer landkiöb och forprang Emellom bönderne forhandlis Huor mett borgerlig Handel och nering megitt betagis, Ochsaa Oss och Kronen skeer megitt forkort paa wor thold och rettighed,

Tha haffue wij ladet wort forbudtz breff wdgaa att ingenn skulle mett indskibning eller wdskibning söge saadan wlouglig Haffner Vnder skiib och guodtzis fortabelsse,

Thi bede wij thig och wille attu samme wort breff lader forkÿnde och siidenn haffuer alffuorlig indsehende met att ther emod icke handlis. Och ther som nogenn kand betredis som emod samme wort forbud söge nogen Vlouglige Haffn ther wdi Lehnet mett indskibning eller wdskibning, attu tha theris skib och guodtz the haffuer mett at fare lader ahnholde, Och thager dom ther paa; paa wore wegne Och thett förer oss thil Regenskab. Ther mett skeer .. Actum Haffniæ 25 Martÿ Ao 1589

Kilde: Fynske tegnelser 1588-96 (RA)

Lauritz Brockenhuss fick breff om herritzfougitter, Sandmend, Ranssneffninge, och Strandfougit Vdj Sallingherritt att skulle forordne ...

Christian

Breve 12. og 13.3. 1590Breve 12. og 13.3. 1590Wor gunst tillforn Wiid att Wdj komme Vdj forfaring att Wdj Sallingherritt ther Vnder Wort Slott Nÿborg liggendis icke skall were saa mange Bönder som Oss och Kronen tillhöre och ther Vnder Slottett ligger som Mand kand bruge till Sandmend och Ransneffninger ther Vdj herrittett och ther ligeuell skall Were andre Bönder som Oss och Kronen tillhöre och en part ligger Vnder Dallum Closter en part som bor paa Rÿnckebÿe godtz, Thj Bede Wij thig och Wille, Att thu her effther Vdj herritzfougitz, Sandmendz och Ransneffnings bestilling till skicker och bruger saa vell aff andre Wore och Kronens thienere ther vdj herrittet ehwer the hedett er forlehnett som aff..? thienere ther till Slottet ligger, Dog att thu inthz befatter thig mz huis landgielde eller Anden Rettighz the plictige ere att giffue och giöre till then(nem) the forlehnett ere, Sammeledis som Wij och forfare Att vdj samme herritt skall findis Nogen Vlouglige haffner Vdj huilke mögitt skall Vdschibes, huor aff Oss Kronen ingen Thold giffues aff thend Aarsage, Att ingen aff Wore och Kronens thienere ther Vnder Slottet liggendis ere ther saa ner boendis att mand kunde bruge thennem till Strandfougitter, Tha Bede Wij thig och wille, Att efftherdj ther ere hospitals thienere ther Vdj Eignen boendis, tha the till forordnes aff thennem nogen som kunde ther mz haffue tilbörlig tillsiun och Wartheckt?, Wij skicke thig och her hoes Wort obne breff till Dallum Closter och andre Wore och Kronens thienere Vdj forne herritt, huilcke the for thennem kand lade lehse och forkÿnde ther till och ett breff till hospitalls forstanderne Vdj Wor Kiöpsted Ottensse, Att hand icke skall formene hospitals thienere att Were Strandfougitter, Dog theris Aarlige Landgielde och Anden Rettighz att fölge hospitallitt Att thu ther effther paa Wore Wegne kand haffue thig att Rette. Ther mz Actum Haffniæ 12 Martij Anno 1590

Mogens Henrichssen Hospitals forstandere Vdj Ottensse fick Kong Mattz breff

att effther som Mange Vlouglige haffner ere Vdj Salling herritt och mange forbudne Ware ther Vdschibis Saa och andre Vforbødne? Ware som Kronen faar ingen Rettighz aff, och ingen aff Kronens bönder ere ther saa ner boendis som kunde forordnis till Strandfougitter, huorfore hans Mattz haffuer befallitt Lauritz Brockenhuss att skulle aff hospitals bönder och thienere som er ther wed handen bosiddendis forordne Strandfougitter huor ther vdj herrettit behoff giöris att the mz Kronens thold och Rettighz haffue tillsiun att inthet ther aff fordÿlgis Att forne Mogens Henrichssenn ingen forhindring giör .... paa huis thennom Vdj saa maade paa Kong Mattz mz Strandfougittz bestilling tillsigenndis Worder huis anden theris Rettighz er at giöre och giffue, skall dig her effther som till th... skiedt er fölge hospitallit Vformentt Vdj alle maade, Th mz Act Hafniæ 13 Martj Anno 1590

Kilde: Fynske tegnelser 1588-1596 (RA)

Forbud paa øxen och andeth adskilligth qveg som wdskibis i nogle forbudne haffner wed Assens

C4 -giøre witterligt ath eftersom wi naadigst forfarer ath der skall langs med strandsiiden udi tuende herridder nest op till wor købsted Assens baade paa Hagenskouff lehn, saa och en deel af Nyborig lehen, hemmeligen wdføris, wed nathertider, och ellers baade øxen och adthskillig andeth queg; huor paa icke eller allene oss och chronen skeer forkorth paa den thilbørlig told och rethighed der aff bør, men end ochsaa adelen saa well som och den handlendis mand deraff tager stoer skade. Thaa sligth i tiide ath forrekomme, haffuer wj naadigst for goth anseeth ath giøre denne forordning, ath all sligth fees udføring paa wloulige haffner och steder sammesteds aldelis herefter skal were baade jndlendiske saa well som ochsaa wdlendiske forbøden och affskaffeth, eftersom ochsaa nochsom derom thillforn weed louge och forordninger ehr forordneth; Mens wi end ochsaa naadigst hermed wille woris wndersother borger och jndwoner i wor købsted Assens fuldmachth giffue ath mue herefter, och indtill wii anderledis derom tilsiger, forfare om saadan wloulige handell, och dersom de nogen deroffuer kunde ertappe, daa strax ath mue anholde dennom som sig saadant understaaer med allth huis die haffuer med ath fare, och till neste thing huor saadanth gods ertappis och anholdis, hande dom derpaa, Och huis oss och chronen i saa maader bliffuer tillkiendth och tildømbth deraff beholde och nyde den halffueparth, huilketh die som saadanth befinder och ertapper saa forderis wmag skulle mue haffue och nyde. Herefter alle och enhuer sig redeligen ...
Hadersleffhuus den 10bris 1622

Kilde: Fynske registre 1596-1632. Rigsarkivet.

Sager med Johan Hansen strandfoged, Fåborg 1640. Tingsvidner i Nyborg Lensregnskaber (RA)

Strandfoged Johan Hansen, FåborgStrandfoged Johan Hansen, Fåborg Strandfoged Johan Hansen, Fåborg (2)Strandfoged Johan Hansen, Fåborg (2) Strandfoged Johan Hansen, Fåborg (3)Strandfoged Johan Hansen, Fåborg (3) Thÿge Oluffsön Bÿefouget udi Faaborg Hans Nielsön, Niells Mickelsön, Raadmend och Niels Tÿgesøn, Bÿschriffuer Sammested Giörer vitterligt At Aar efter Gudtz biurd 1640, Onsdagen dend 4 November paa Faaborigs Bÿeting var Skiched Johan Hansön j Faaborig, Kong: May: Strandfouget och Var tingsvinde Begierendis ued Otte dannemend, Nemblig Jesper Hansön Klingbierig, Madtz Pedersön, Sören Pedersön, Simon Rasmusön, Chresten Crestensön, Madtz Bödker, Rasmus Nielsön, Lauridtz Ibsön, Alle Borgere j Faaborig, Huilche forne Otte mend der Alle Endrecteligen Wunde At de Paa forne ting och Daug Sandeligen Saa och hörde, Det Peder Andersön, Peder Hansön, Arnack (Avernakø), Morten Hansön och Sören Jensön alle Borgere Jbm de fremstoed Jdag her Jnden tinge oc bekiende, Eftersom de er Aff tinget Vaare Loulig Udmelte, Da haffde de efter forne Johan Strandfougetz PaaVisning Vurderet Thou Sorthielmed Stude och En Sorthielmed Quie for Thiuffue Slete Daller thilsamen, Item En Rödhielmed och en graastiörned Stud, och En Brunhielmed Quie, ?saa tilsamen for Thiuffue Slette daller, Huilckett forne Stude och Quier Johan Strandfouget och hans Medfölgere haffuer paa Uloulig Steder Om Natte tider thagen fra Peder Kÿd oc Madtz Thollerup paa Alsöe, og det Jmelom Fadtzled oc Hattebeck Som forne firre Mend Jdag her Jnden tinge Affsagde for En fuld Vurdering; Her Jmod at Suare ere Peder Kÿd och Madtz Thollerup Loulig Kald och Varsel giffuen, Eftersom Madtz Pedersön och Peder Hansön j Foborig Hiembled Loulig Varsel Jdag her Jnden Tinge Efter Recessen, at de hafde Verid paa Alsöe och kaldet forne Peder Kÿd och Madtz Thollerup for deris Boepæl met fuld Sex Ugers Varsel hidtil Bÿtinget At Möde, Att Saaledis paa forne ting oc dag ehr passerit Vindne vj med Voris Beseglinger her Neden Under
Datum ut supra

Thÿge Oluffsön Bÿefouget Udj Faaborig, Knud Ibsön, Boÿe Hansönn och Niels Thÿgesön, Bÿschriffuer J Sammedsted Giörer Vitterligt At Aar Efter Gudtz biurd 1641, Onsdagen dend 31 Martj Var Skicked Johan Hansön, forig Strandfouget och uar tings Vinde begierendis ued Otte Dannemend, Nemblig Peder Hansön, Madtz Pedersön, Boÿe Hansön, Detloff Kock, Thÿge Lauridtzön, Lauridtz Mounsön, Jens Nielsön, Lauridtz Ibsön, Alle Borgere J Faaborigh ?. Huilcke forne Otte mend der Alle Endrechteligen Wunde, At de paa forne ting och daug Sandeligen Saa och Hörde, det Peder Hansön Arnack, Peder Hansön J Skibrostedett, Unge Rasmus Pouelsön och Niels Hansön Holst Alle Borgere J Faaborig, De fremstoed Jdag her Jnden Thinge och bekiende, At Eftersom Bÿfougden Thÿge Olufsön och Johan Strandfouget, Dend 30 December Anno 1640 hafde paaVist denom, En liden graa Hest och En liden Brun Hest och En liden Graa Hoppe, Jtem En halfgamel Baad met Segel och thou Aarer, til Same Baad, som forne Johan Strandfouget hafde optagen fra Jes Pedersön, Her Hans Lauridtzöns tiener paa Arnack och Rasmus paa Suelmöe Jmelem Kaarshaun och Dreÿöe Skadsand paa Kong Mayt: Ströme, Da hafde de Vurderit forne Thre bester for Firretiuffue Slette Daller, Jtem hafde de Vurderit forne Baad med forne Sin Behöring och Redschab for Thi Slette Daller, Som de En Efter Anden Jdag her Jnden Tinge Afsagde for En fuld Vurdering, Jmod forne Vurdering Var forne Rasmus Sörensen paa Suelmöe och Jens Pedersön, Her Hanses Tiener paa Arnack, Loulig Kald och Varsel giffuen, Eftersom Lauridtz Ibsön och Rasmus Pouelsön hiembled Varsel Jdag her Jnden, at haffue Med fulde fiorten dags Varsel, kaldet forne Rasmus Sörensön och Jens Pedersönn Jmod forne Vurdering, At Saaledis Jnden Tinge ehr Passerit Vinder vj med Voris Beseglinger her Neden Vnder Datum ut Supra

Thÿge Oluffsön Bÿefougett Vdj Faaborig kiender och Giör Vitterlig, Att Aar Efter Gudtz biurd 1640, Onsdagen Dend 2. December paa Faaborigs Bÿeting Var Skicked Ehrlig Mand Johan Hansön, Kong: Mayts: Strandfouget Vdj Faaborig, Huilchen hafde Thuende Thingsteffner Jdag her Jden Thinge, Nemblig Madtz Pedersön och Peder Hansön Jbm. De hiembled Loulig Varsell Jdag her Jnden Tinge ued Eed med opragte fingre Efter Recessen, Att de thirsdagen nest forleden Sex Uger, Var paa Alsöe, och der kaldet Peder Hansön Kÿd, och Madtz Nielsön Thollerup samested paa deris Boepæl, og hid till Faaborigs Bÿeting at Möede Jdag Imod Beschÿlding och Domb, och J Rette Lagde forne Johan Strandfouget Et ThingsVinde af Faaborigs Bÿeting Vdsted Dend 4 November Nest til forne, Jndholdendis till Mening, Det Rasmus Pedersön, Jens Jörgensön och Pouel Jensön J Faaborig ehr fremstanden Jnden Tinge och Vunden, At de Dend 19 Ochtober Om Natten nest forleden, Thou Timer för daug, kom gangendis med Johan Strandfouget, Vdaf Adelueÿen, Jmelom Fadtzled och Hattebech, Da kom Peder Kÿd och Madtz Thollerup paa Alsöe driffuendis med firre Stude och thou Quier, Da thilspurde Johan Strandfouget denm, Huor Vill J Skiellm och Thiuffue med det fee [kvæg], J komer her med, Da Vndlöb forne Peder Kÿd och Madtz Thollerup forne Queg och löb saa (?), At de Jche kunde oplöbe denom, och der de Ville Iche kome tilbage til suars Jgien, dreff di Queget med denom till Faaborig, Huilked Vinde forne Rasmus Pedersön, Jens Jörgensön och Pouel Jensön En efter Anden Vant med opragte fingre och Höÿste? Ald, Saa J Sandhed, at Vehre, och Jnd? forne Vindne Var forne Peder Kÿd och Madtz Thollerup Loulig Kald och Varsel giffuen, Eptersom forne Madtz Pedersön och Peder Hansön hiembled Loulig Varsel her Jnden tinge Efter Recessen, Da Efterdi forne Alsinger ehr Om Natte Thider Befunden med forne Queg, och Jmod Kong: Maÿts: Naadigste Forord: haffr giort forprang och Landkiöb her j Landet, Saavel som paa Uloulige Steder det Om Nattetider det her Vdaf Landet at Vilde Vdschibe, och Jmod Höÿbemelte Kong: Maÿts Naadigste Forord: Om Gres Øxen och slagte Queg ehr Vdgangen, Och Efterdi de Same forne Queg ehr Vndlöben och fraVigt och det Iche ther Verid Bekiend, Huor af lettelig ehr at Agte, Huad forne Alsinger med forne Queg haffuer haft J Sinde, och efter forne Omstendigheder, Satte forne Johan Strandfouget J Rette, Om forne firre Stude och thou Quier, Icke bör at uehre forfalden och forbrutt thill Kong: Maÿtt: Saa Vel som hanom eptter hans Maÿtt Vdganghne Brefs Naadigste Beuilgen, som hand J dag her Jnden Tinge Loed Lesse och Skriffue paa. Huor paa forne Johan Strandfouget J dag Var Domb Begierendis

Da Efterdi Befindis forne Peder Kÿd och Madtz Thollerup, til J dag Loulig wehre hidkaldet, och Jngen aff denom eller nogen Anden paa deris Veghne ehr J Rette möt, Jmod forne Beschÿlding at Suare, och Vinder som for mig J Rette haffr (?) haffuer Vunden, At forne Peder Kÿd och Madtz Thollerup, Om Nattethider ehr befunden och optagen met forne Queg paa Vloulig Steder och Sig det Iche thorde Vedkiende men Vndvigt och fralöben, Da Bör forne Stude och Quier, At vehre forfalden til Kong: Maÿts och Johan Strandfougett, Efter Kong: Maÿtt: naadigste Udgangne Forord: Det bekiender Je med mit Zignett her neden under. Datum ut supra.

Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens KaasThÿge Olufsön, Bÿefouget Vdj Faaborig kiendis och giör Vitterlig At Aar Epter Gudtz biurd 1640, Onsdagen Dend 9 December paa Faaborigs Bÿeting, Var Skicked Ehrlig och Velbiurdig Mand Her Mougens Kaas til Stöuringaard, Ridder, Danmarckis Riges Raad och kong: Maytt: Befalningsmand paa Nÿborig Slot, Hans Fuldmegtig Ehrlig och Velforstandig Mand, Lauridtz Hansön, Borgmester vdj Faaborig, och Ridefouget thil Nÿborig Slot, J Saling heridt, Huilcken haffde dend 25 November Nest forleden, thuende thingsteffninger her Jnden Thinge, Nemlig Lauridtz Ibsön och Rasmus Nielsön J Faaborig,

De hiembled loulig Varsel, ued Eed met opragte fingre eptter Recessen, At de fredagen Nest tilforne Otte dage, hafde paa Kong: Maÿtt: och Lensmandens Veghne, Disligeste paa Hederlig och Vellerd mand Her Hans Lauridtzön, Soghneprest til Arnack (Avernakø) og hans tiener Jens Pedersöns Veghne, kaldet Johan Hansön, Kong: Maÿtt Strandfouget J Faaborig med sine Medfölgere, Rasmus Pedersön, Pouel Jensön och Jens Jörgensön J Faaborig, En huer for deris Boepæl, At Möde thil Faaborigs Bÿeting forne dend 25 Novemb Jmod Beschÿling och Domb, och först blef J Rette lagt Velbemelte Her Mougens Kaases Skriftlig Befalning, som Jnden tinge blef Lest och Skreffuen paa, Jndeholdendis thil Mening, det bemeldte Lauridtz Hansön paa forne Her Hans Lauridtzön och hans Thieners Veghne skulle heude? Domb,

Dernest J rette lagdes forne Her Hans Lauridtzöns Skriftlig Jndleg med hans egen Haand Vnderschreffuen Lÿdde ord epter Andet, Haffr Jeg Ladet Johan Hansön Strandfouget kalde J Rette for eder Thÿge Olufsön, Bÿfouget J Faaborig J dag, Saa ehr til hanom min Beschÿling som epterfölger, Eptersom Johan Strandfouget ued Sit Medhaffuende Folck, hafre optagen min Tiener med En Baad och thre Ploubester, som hand Vilde til Dreÿöe med, her paa Smaa Öernes Ströme Jmelom "fioren" som Var Jmelom Kaarshauns Reff och Dreÿöe Skadtzsand, och Jmod Ald Sandferdig Berettning, som och Ehrlige Dannemend med Sandhedtz Eed Vundet haffuer och fört denom Samptlig til Faaborig, Mig denom deet forholt, for Slig Vrett som Jeg formehner Johan Strandfouget haffr giort mig, haffr Jeg mig for Lensmanden Ehrlig och Velbiurdig Mand Her Mougens Kaas, Hoffuidtzmand paa Nÿborig Slot beklaget, Haffuer hand som en Ret Christen Öffrighed Suared mig Att Jeg Jngen Vret skulle skee. Befales derfor Ridefougden Ehrlig och Velagt Mand Lauridtz Hansön, Borgemester J Faaborig paa mine Veghne at schulle heude? Domb, Epterdi vj som Boer paa Öerne, ehr Kong: Maytt: thiener, haffuer her til dags haffr Ret och frj forloff, At nahr vj Kiöbte ploubester her J Riget, Vj da Maate lade denom thil os före, aff Vore Naboere Boendis ner? Fÿens Strandsider, det Nehrmiste vj med Ringeste Bekostning kunde det bekome, och Iche Andenstedtz med Stor Bekostning besuaris, Setter Jeg derfor J Rette och formehner, At Johan Strandfouget Jngen Ret eller frihed at haffue thill at forhindre min thiener paa mine Veghne, paa Saadan Retferdigh Regse, Men bör at leuere mig baade Ploubester och Baad Jgien, Lige saa goede som di Var, der hand denom optog, och mig med dem at Lade Vbehindret J Alle Maader Passere, At dette mit forsat maate lesis, och paa Skriffuis, och en Retferdig Domb "Senterit", Ehr Jeg J dagh paa det ÿdmÿgeligst begierendis Aff Arnack dend 25 November Ano 1640. Hans Lauridtzön, Pastor loci, manu proprie Eptersom Same Jndleg ord fra ord formente.

Fremdelis J Rettelagdis et forsegled Vinde, som ehr skied J forbemte Lauridtz Hansön ,Borgemesters, Thÿge Olufsön, Bÿfouget och Niels Tÿgesön, Bÿschriffr J Faaborig deris Neruerelse och paahör, Daterit Faaborgig dend 7 November 1640 som formeldte til Mening, Huorledis forne Her Hans Lauridtzön hafde Afferdiget Sin tiener Jens Persön fra Arnack och til Seland, sig nogle Ploubester at Kiöbe, och paa Same Regse, hafde hand Vdloffuid Strange Nielsön, Anders Hansön och Anders Madtzön Boendis paa Dreÿöe, at Kiöbe denom huer et Ploubest, og der forne Her Hanses Tiener, paa hiem Regsen Ville eptter sit forige Löffte, Leuere Same tre Ploubester til forne Mend, ehr Kong: Maytt: Strandfouget omkring Foborig hanom komen Ombord och optagen hanom Jmelom Fleschholm och Dreÿöe, och fört Same Bester til Foborig och der bemelte Her Hans haffr Verit begierendis Same Bester at maate bliffue hanom Jgien Vbehindret fölgagtig, eller Aarsage huorfor de hanom forholdis.

Da ehr J rette möt forne Johan Strandfouget och Suared Eptersom hand paa Kong: Maytt: Ströme med sit Medhaffuendis Folck Jmelom Skadtzsand och Kaarshaun Reff haffr befunden bemte Her Hanses Tiener J en Baad met forne Bester som de Roede med, og der hand med sin Baad och Folch kom Seÿlendis, Vende de met dend Anden Baad och Roede Jmod hanom, och der hand spurde, hvor de Vilde med Samme Bester, Suared forne Her Hanses tiener hand Villde til Dreÿöe med denom, hand haffde Sold denom til Dreÿöe, och dersom hand Iche Vilde troe hanom Maate hand fölge denom til Dreÿöe och lade denom der beslaae om det Iche saa befantis J Sandhed; Da thorde hand Iche Vnderstaa Sig, at Lade denom Passere, Men förde Same Bester med Suelming Mandens (Beboer fra Svelmø) Boed (båd) til Faaborig. Der bad hand sig saa Sant Gud tilhielpe paa met opragte fingere. Saa J Sandhed at vehre Rasmus Pedersön, Jens Jörgensön och Pouel Jensön J Foborig, Vant en Epter Anden som forne Johan hansön for vundet haffuer, der bade de sig Alle eptter Anden Saa Sant Gud tilhielpe paa med opragte fingere.

Der epter ehr fremkomen Strange Nielsön, Anders hansön och Anders Madtzön paa Dreÿöe och en eptter Anden Vant med deris Höÿeste Eed och soer med Siel och salighed Att, da hafde faatt forne Her Hanses Tiener Penge At Kiöbe denom huer et Ploubest for, som uar thou Smaa Foueller och en Liden Hoppe, Att Saaledis for os ehr passerit Vinder vj med Voris Beseglinger her Neden Vnder Eptersom Same Jndleg J Sig Sielff Jndeholte, som ocsaa bleff Lest och Skreffuen paa.

Ydermere fremkom her Jnden Tinge forne dend 25 November Peder Jensön, Fouget paa Arnacke och Vant At St. Michaelsdag nu Nest forleden, Var strange Nielsön paa Dreÿöe J hans Hus paa Arnacke, och da Same tid Saa hand, Att forne Strange Nielsön fich Jens Pedersön Her Hanses Tiener Nogle Rixdaler, til at Kiöbe hanom et Best for, der bad hand sig Saa Sant Gud tilhielpe paa med opragte fingere och Helgens Eed.

Och Eptter forne fremlagde Vinder och Jndleg, Satte forbemelte Lauridtz Hansön, Borgemester paa forne Her Hans Lauridtzöns Veghne J Rette, At Epterdi forne Johan Strandfouget med Sit medhaffuende Folck her Jnde J fioren Jmelom Kaarshaun och Dreÿöe, som de Vilde til Dreÿöe, och da haffr optagen forne Her Hanses Tiener, Om forne Baad och Bester Jche da med Rette bör at fölge forne Her Hans Lauridtzön Jgien Vbehindrett, Epterdi At de Öbouer som Liger och tiener til Nÿborig Lehn Altid haffuer haft dend Frihed at Kiöbe och förre Ploubester fra Fÿen och thil deris Öer, och Iche schall befindis Nogen thid at haffue Verid denom forment J Nogen Maader, och Mente Bÿfougden Burde at Anses Vinder och forsetter som for hanom ehr J Rette lagt och Formaliter maatte bliffue Jndfört J huis for Retten Affsiges. Huor paa hand Jdag uar Domb Begierendis.

Da thilspurde Dommeren forne Johan Strandfouget, om hand Saa huor de kom fra met forne Bester, Huortil forne Johan Hansön Suarede, Att de kom fra Suelmöe med dem; Det Same vant forne Rasmus Pedersön, Pouel Jensön och Jens Jörgensön J Faaborig. Der bad de Sig En Epter Anden Saa Sant Gud tilhielpe paa med opragte fingere. Och Epter som Sagen haffr Verid optagen J betenckende thill J dag, Da ehr J Rette mött bemelte Lauridtz Hansön, Borgemester Och Endnu som tilforne Var Domb begierendis;

Da epter thiltalle, Giensuar och dend Sags Leÿlighed, Epttersom Kong: Maÿtt. Strandfougett Johan Hansön J Foborig med sin Medfölger, haffuer paa Kong: Maytt: Ströme Jmelom Skadtzsand och Kaarshauns Reff, Optagen Jens Pedersön, Her Hanses tiener paa Arnack med three Bester, som hand haffuer at före J Rasmus Sörensön Baad paa Suelmöe och Vindesbÿrd  for meg J Rette haffr Verid, Vundet haffuer hand Ville med denom thil Dreÿöe Och Eptersom Her Hans Lauridtzön haffuer Sig hos Vores Gunstige Her Lensmand Ehrlig och Velbiurdige Mand Her Mougens Kaas til Stöuffringaard, Danmarckis Riges Raad och Kong: Maÿtss Befalningsmand til Nÿborig Slot Beklaget, och formehner at uehre Sked Vrett aff forne Johan Hansön, och forhuerffuid Velbemte Voris gunstig Her Lensmandz Befalning till Lauridtz Hansön, Borgemester J Faaborig paa Her Hanses Veghne J Same Sag at heude? Domb, och Her Hans Vdj Sit Jndleg formehner, At Kong: Maÿtt: Thienere som Boer her Omkring paa Öerne er hertil dags haffuer haft frie forloff, Nahr de Kiöbte Ploubester her J Riget, de da Maatte lade denom thil denom förre, Af Naboerne Boendis ved Strandsiderne, det Nehrmeste de met Ringeste Bekostning kunde denom bekome, Och Epter bemelte Lauridtz Hansön, Borgemesters J Rettesettelse, det forne Johan Hansön med sit Medhaffuende folck haffuer optagen forne Her Hanses Tiener, Jmelom Skadtzsand och Kaarshaun som ehr Jnde J fioren som de Ville til Dreÿöe met Samme Bester, Satte derfor J Rette Om forne Bester och Baad, Iche med Rette Ubehindret Bör at fölge Her Hans Lauridtzön Igien, Epttersom Öbour som Liger och thiener til Nÿborg Lehn, Altid haffr haft frihed at Kiöbe och förre deris Ploubester fra Fÿen och til deris Öer, och Aldrig att haffue Verid derom forment J Nogen Maader, Och Epter Vindesbÿrd formelder at de ehr optagen Jnden J fioren, Mente hand Same Bester der med iche at vehre forbrut. Huor paa hand var Domb Begierendis.

Da Epterdi for meg Iche ehr bevist eller I Rettelagt, Att forschreffne Öbour haffuer Nogen Previlegier och fri forlof af Kong: Maÿtt: eller voris Gunstig Her Lensmand At Vdschibe Andenstedtz, Vden J Kong: Maÿtt Loulige Haune, och Iche heller ehr for mig bevist med Vidner Eller rigtig Tholdsedel, at vehre Vdschibet her af Landet paa Kong: Maÿtt Loulig Forord: ved Tholdsteder,

Da vidste Jeg iche Kong: Maÿtt Naadigste Vdgangne Forord: Daterit Kiöbenhauffn Slot dend 30 Junj 1589 Imod at Sige, Mens Same Baad och Bester, Att vehre forbrut til Kong: Maÿtt.

Dette Bekiender Jeg med mit Zignet her Neden Vnder Thrögtte - Datum ut supra

Læs om ulovlige havne

Se brev fra kong Chr. III om en i havnen ved Nakkebølle opbragt båd 1543

Om Svendborg

Svendborg og Ørkild

Svendborgs historie

Næringslovgivningen