Svendborg & Omegns Museum

| | | | | | | |

Svendborg og Omegns museum LogoSvendborg og Omegns museum LogoSvendborg & Omegns Museum
Grubbemøllevej 13
DK-5700 Svendborg
Tlf. (+45) 62 21 02 61
Fax. (+45) 62 20 21 61
e-mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Åbent. ma. 8 -15, ti. - to. 8 - 16 fr. 8 - 14  

Svendborg & Omegns Museums arbejdsområder.

Svendborg & Omegns Museum er en selvejende institution, der drives som et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien.

Museets virke- og ansvarsområde er Egebjerg, Gudme, Ryslinge og Svendborg kommuner. Inden for dette område dækker museet alle aspekter af kulturhistorien.

Museet har følgende specialer:
Forhistorisk arkæologi
Middelalderarkæologi
Søfarts- og skibsbygningshistorie
Socialhistorie
Svendborg bys historie

Museets udstillingsvirksomhed er centreret på de forskellige afdelinger. Her tilbydes omvisninger for skoler og andre grupper i Fatiggård-miljø, Oldtid, Middelalder, Svendborgområdets skibsbygning / søfart og N.F.B.Sehesteds Oldtidssamling. Omvisninger bestilles i administrationen.

Desuden arrangeres offentlige byvandringer og omvisninger i omegnen (se dagspressen.

Fordrag afholdes efter aftale.

Museums afdelinger.

Udstillingerne og deres åbningstider er beskrevet på museets web-side. Yderligere spørgsmål kan stilles over E-mail. Museets afdelinger er:

Viebæltegård
Svendborgs gamle fattiggård og arbejdsanstalt
De bevarede interiører fremstår, som da anstalten lukkede i 1974.

Sydfyns Oldtid og Middelalder
Her er fund fra den gyldne jernalder i Gudme og Lundeborg og fra Svendborgs Middelalder med bl.a. byens Franciskanerkloster og kirkegård, samt borgen Ørkild - Danmarks største voldsted.

1930-50 miljøer
Her er indrettet en lejlighed fra 50’erne, en skolestue fra 30’erne og Sygekassernes Mindestue – et sygekassekontor fra ca. 1945.

Skiftende særudstillinger.

Anne Hvides Gård
Den ældste verdslige bygning i Svendborg fra omk. 1560. Her kan man se malerier og Svendborgsølvet, samt skiftende særudstillinger.

Søfartssamlingerne i Troense
Søfarts- og skibsbygningshistorie ved Svendborg Sund. Her er skibsmodeller af mange lokale skibstyper, en stor samling skibsportrætter og sømandssouvenirs. Lystsejlads er repræsenteret ved Henry Rasmussens halvmodel-samling.

Skiftende særudstillinger.

L. Lange & Co’s Ovnmuseum
Langes jernstøberi producerede ovne fra 1850 til 1984. Her er ovne, kaminer, komfurer og modeller, - samt direktionskontor.

Oldtidssamlingen på Broholm Slot
Kammerherre N.F.B.Sehesteds Oldtidsmuseum er åben for grupper efter forudaftale med administrationen.

Viking
Toldkrydsjagt nr. XVI Viking af Svendborg blev bygget i 1897. I sommerhalvåret kan Viking ses ved Maritimt Center.

Svendborg Byhistoriske Arkiv

 Svendborg Byhistoriske Arkiv har til huse hos Svendborg Museum og opbevarer og registrerer arkivalier som dokumenter, regnskaber, forhandlingsprotokoller, breve, aviser og billeder, der kan være med til at kaste lys over fortiden og fortælle om mennesker og kulturmønstre.

Her er der mulighed for at skaffe information om personer, firmaer, foreninger, begivenheder, lokalpolitik, byudvikling og meget andet. Undervejs kan man gå på opdagelse i det righoldige foto-arkiv med portrætter af enkeltpersoner, familiebilleder, billeder af begivenheder, landskaber, gader og huse. - Og med motiver fra miljøer på værksteder, fabrikker, forretninger og landbrug.

Arkivet får henvendelser fra journalister og forfattere, forskere og studerende, folkeskoler og gymnasier, slægtsforskere og lokalhistorisk interesserede. Alle kan drage nytte af det store kildemateriale, som står til rådighed, - blot det ikke er klausuleret. Også museets righoldige bibliotek er tilgængeligt. Materiale og bøger kan studeres på læsesalen, men ikke hjemlånes. Fotokopier og billedkopier kan eventuelt købes.

Museets alsidighed er afhængig af dig. Derfor: Brænd ikke gamle breve og fotos. Aflever dem til arkivet, der vederlagsfrit registrerer og opbevarer dem under betryggende forhold, eventuelt båndlagt med klausul om beskyttelse i en årrække. - Og husk: at det, der er nutid i dag, er historie i morgen!

Søfartsarkivet

I søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum kan man få oplysning om de fleste skibe hjemmehørende eller bygget ved Svendborg Toldsted i løbet af de sidste 150 år. Ligeledes er skibsbygningen veldokumenteret, mens alle håndværk og erhverv med tilknytning til søfarten er belyst.

Foruden det mere lokale stof er arkivet også orienteret både landsdækkende og internationalt.

Arkivalierne består typisk af byggeskemaer, besigtigelsesrapporter, logbøger, regnskabsmateriale, konstruktionstegninger og fotos.

Søfartsbiblioteket omfatter hovedsagelig opslagsværker af forskellig art, men rummer også mange historiske beretninger om søfartens udvikling i hele landet.

Arkivet kan besøges efter aftale med museet.

Sygekasse Arkivet

Registreringen af sygekassearkivalier på Svendborg & Omegns Museum er landsdækkende og består dels af en registratur over materiale, der befinder sig rundt på diverse danske arkiver, og dels af en endnu ikke færdiggjort registrering af revisionsmateriale fra Direktoratet for Sygekassevæsenet, - mest indberetninger fra en periode på 10 til 20 år lige før overgangen til offentlig sygesikring i 1973.

Registreringen omfatter ligeledes en mindre samling af arkivalier og bøger, der via Sygekassernes Helsefond er indgået til Sygekassernes Mindestue.

Arkivet kan besøges efter aftale med museet.

Publikationer

Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999 (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Skrifter udgivet af SVENDBORG & OMEGNS MUSEUM  (Skrifterne kan købes / læses på museet)