Vedtægt for Kirkeby Hede 1708

| |

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783Udskiftningssager Baroniet Lehn, LAO.  Læs om vider


Saasom der hiid til dags megen u=skickelighed er gaaed i Svang udj Vor Fælletz marck, Heen kaldet, med u=Lov formelig Skov og Giersel hug, u=Lovlig kiørsel og Weyes lægelse over Korn og Eng, u=hæign og Gierders afkastelse med andet meere etc da slig u=lovlig giernings begaaelse at fore komme,
Har Wj Samtlige underskrevne Trende Laugsmænd udj Kirckebye Sogn, Nemlig Kirchebye Laug, Slæbech og Raarud Laug, Item Høerup Laug, Været for aarsaged, Een Vedtægt der om at lade oprette, som ??? Efterskrevne Poster, saaledes som  ??(lyder):

1. Befindes nogen herefterdags at huge giersel eller skov paa anden Mands grund i forbemelte Vores fælletz marck, Da skal hand bøde for hvær gang det skeer til alle 3 Laugene 2 [sletdaler?] og der foruden Være dend Straf undergiven, som Loven og allernaadigste udgangne Skov Forordning ommelder.

2. Ingen af forbemelte Laugsmænd maa give nogen forlov= endten hæmelig eller aabenbare at huge, endten Giærsel eller andet paa hans grund. Der som nogen understaar sig, det at tillade, Da iligemaade at bøde der for til forbemte Laugsmænd 2 (sletdaler] og der foruden at Være hans Herskabs tiltale efter Loven undergiven.

3. Der som nogen Giersel eller andet blev huged paa nogen mands grund i offbemte Laug, og Eyermanden icke kunde faa at vide hvæm det giort haver, og hand begier der effter at maa Randsage, paa det dend skyldige der for Kunde blive Straffed, Da skal det hannem tillades at Randsage udj Hvilcket af Laugene hand Vil, og om hand da og Laugs mændene finder det effterlechende? hos nogen, Da dend at bøde der for som melt er til Laugene 2 [sletdaler?] og hans Herskab sin tiltale til hannem for beholden, Skulle og Nogen /som hand begierer at Randsage hoes/ Veigre sig eller moed stand Giøre, Da skal hand holdes for dend skyldige, og for dend som gierningen giort haver, og der for bøde til Laugene 2 [sletdaler], Mens der som dend der begierer at lade Randsage og hand med Rand søgningen indted finder, skal hand der for indted give til Laugene i nogen maade.

4de. Giærderne imellem Sunds Marck og Kirckebye heed, skal vere lugt hvær aar til alle helgens dag, Skulle nogen findes som til dend Tiid ey Var Gauflugt, bøde for hvær gierde 2 Mk. Same gierder i mellom for bemte Marcker, skal Være forsvarlig og fuldkommen gierdet hver aar til næste dagen effter Vor Frue dag i Faste, Paa hvilcken dag der da skal gaaes Fuld Gierde gang med dem, Skulle der da fore findes Nogens gierde ugiert, bøde for hvært 2 Mk.; og for hvært gierde som er giert og dog brøst paa findes, give for hvært 2 Sk..; og der som de icke effter Mænds afsigelse, som paa lagd Vorder udtaged til dend da forelagde tiid forbædret og fuldgiært bliver, Da at bøde for hver gierde 8 Sk. Mens ellers skal alle gierder og led til hvær aars Woldborg dog Være gandske fuld færdig at slæt ingen u=hægn i bemte Marck i nogen maade der med skulle for aarsages.

5te. Befindes nogen at Kaste hul paa nogen af bemte Laugs  Gierder, eller bryde af Gierderne, endten Stavre eller giersel, Da bøde der for, for hvergang nogen der med betreffes til bemte Laug 2 [sletdaler] og der uden at lide effter Loven paa deres Volds bøder.

6te. Om Vagt at holde i mellom Sunds marck og Vores fælletz marck, Kirkebye Heed kaldet, Haver Vj og samtlige Laugsmænd Ved taget baade foraaret og Auret, naar Vi det for got befinder, at holde Ved 2 Mænd, Nat og dag, mens der som nogen sig af bemte Laugs mænd her udj Skulle Veigre, eller icke udj Rette tiid til siger sin Naboe om Vagten, bøde der for 2 Mk.

7de. Jngen maa beede med deres beester eller andet Qveg i for bemte marck naar som helst der endten er byg Saaed eller Rug marck, understaar nogen sig her imod at giøre og hand dermed befindes, bøde til Laugs mændene for hvær gang 2 [sletdaler].

8de. Jngen af fornvnte Laugs Mænd maa bort leye nogen töygre beed til dem som ingen Jord eller deel i Marcken haver, Befindes nogen der imod at handle, bøde der for til Laugene 2 [sletdaler] og der for uden dend som i saa maade  kunde have sine bester der i tøyger, da dennem Strax at afskaffe eller Straffes for hver beest 2 Mk., og der for uden dem Strax at bort tage.

9de. Og maa ingen af forbemelte Laugs mænd tøgre noged i bemte Fæletz marck paa anden Mands Grund, Hvad endten det er slaged eller u=slaged, Forseer sig nogen her imod, Da at give til Straf for hvær gang til Laugsmændene 2 Mk.; Ey heller maa nogen af de forne Laugs mænd sette udj tøyger Nogen føl hopper eller andet Qvæg udj forne Vores Laugs Korn Marcker under Straf for hvær gang det skeer toe Marck.

10de. Dersom nogen af bemte Laugs mænd lader nogen hæst Skiære, Da maa ingen af dem beede i Vores Laugs Korn marcker længere end de første 8te dage efter at de ere skaarne, Giør nogen herimod og icke effter de 8te dages forløv holder dem paa sit Eget, Da at give til Laugs mænd om det skeer i Vores fæletz marck 1 [sletdaler]; Men skeer det i de Andre Marcker, Da at bøde til Vedkomende Laug ligeledes Een Sletdaler.

11te. Der som nogen mands Hæste som bemte Laugs mænd Kand have udj Tøyer, Komme løsse og Giør skade i Korn eller Eng, Da om det skeer for tøygretz u=Dögtighed eller og for anden tilsyn Skyld. Da at give for hvær hæst og for hver gang det skeer til Ved komende Laug 8 Sk. Mens om töygred af onde Mennisker Kunde Vere af Hæsten Staalen eller i anden maader beskadiged da at vere fri.

12te. Og som Vi om for benevnte Vores fæletz marck ere 3 Laug, Da om Eet af Laugene fick deres Korn af bemte marck indauled för de andre Da skal det Laugs mænd Være forpligted at lade de andre det Vide Naar de ere færdige til at slaa i aured,
Hændede det sig saa at de icke Var saa tillig færdig som de andre, Da skal de Laugs mænd som indhösted haver Bie effter de andre udj 3 dage, mens der som nogen af de Laugs mænd som indhösted haver slaa noged løst udj aured før at de forbemte 3 dage er til ende, da bøde Een hvær der for til alle Laugene 2  [sletdaler], Dog der som nogen af Laugs brøderne blev Syg og i Høstens tiid Sænge ligende og der for icke saa tilig Kand faa sit KOrn indhøsted som de andre hans Laugs brødre, Da skal de andre hans Laugs med brødre forpligted Vere hannem at komme til hielp at hand og sit Korn kand faa bierged uden skade, naar som helst at de der om fra dend Sængeligende bliver tilsagt, Skulle nogen findes saa mot Villig her udj af Laugs brøderne og hannem ey til hielp at Ræcke haanden, Skal dend der for give til Straf 2 Mk.; Dog der som nogen findes saa Nackelæsig og forsømelig at hand icke sin Aul tillige med sine Andre Laugs brødre i tiide Vil fort sette og hand af des aarsag paa hans Korn eller høe faar nogen Skade, naar at de andre udj Aured indslaae har hand sig det selv at til Reigne, hvis hand der over lider.

13de. Og som saa mange u=lovlige Veye udj forbemte Vores fæletz marck hiid til dags over Korn, Eng og andre Stæder hvor ingen Veye falder er lagt, Da om nogen effter dags understaar sig af bemte Laugs mænd eller deres folck at kiøre eller læge nogen Veye over anden Mands Korn Eller Eng og de der med befindes, Da bøder dend eller de til Laugene for hvær gang det skeer 2 Mk., og der for uden at betale til Eyer manden hvis skade hanem endten paa hans Korn Eller Eng /: Ved Lovlig Syn:/ for saadane u=lovlige Veyes lægelse kunde vere til føyed og paa det at ingen sig med u=videnhed skal kunde undskylde at de icke ere der om bevidst Saa Ville Vi Samtlige Laugs mænd hermed og have aflyst udj meer bemte vores fæletz marck, alle u=lovlige Veye, paa det dend uden Laugene saa Vel som de andre der er i Laugene, Kunde vide sig der effter at Rætte og i fald nogen uden byes mand her effter dags betrædes at Kiøre over nogen mands Korn eller Eng /: i offt bemte Vores fæletz marck:/ og hand der over i nogen Skade geraader faar hand at have det for hiemgield,

14de, Og som Ster u=hægn paa Korned i bemte Vores Marcker hid til dags med beeste, Kiør, Sviin faar og andet er forøved, Korn og Eng til Største Skade, Da om noged her effter befindes at gaa i Korned eller Eng, Da maa og skal Een hvær af Laugene som det først fore kommer optage og i falden indsætte, og Eyer manden da at give for hvær Slags til løssnings Penge effter Kongl. Mayst allernaad. Forord. af Dato 13 Septmb Ao 1687 og der for uden Skaden som kunde Vere giort effter Lovlig tagen Syn at erstate.

15de, Dersom nogen af Laugsbrøderne imod forestaaende Poster sig forsseer og de der for effter Vores Vedtægtz indgaaende Vorder Straf Verdig, Da om dend Skyldige icke Strax er læger dend Straf som ham er paalagt at give eller der for need setter for nøyelig Pandt Da Laugsbrøderne Det hos hannem af Hans formue at udpandte, og der med ey endten at giøre Vold, Here Værck, eller Ran, og skal alle forbemte bøder som de Straf skyldige skal betale til Een Vederhæfftig mand i Laugene Leveeris at til Byernes nytte og tarf effter Loven anvendis.

Saa skal og denne Vores Vedtægt og indgaaende Poster af os samtlige forermelte Byers og Laugsmænd saa velsum af Vores effter komere u=brødelig og u=Rygelig holdes og effter kommes, og til desto meere Stadfæstelse have Vj icke alleeniste samme indgaaede Vedtægtz Poster med Egne hænder underskreven, mens  end og tienstlig er begierendd at der for ting og Ræt maa Vorde læst og paaskreven og os igien tilstilled.
Datum Kirchebye dend 19. Janu Ao 1708

 L:L:S: L:R:S: I:R:S: R:P:S:
Lars Larsen  Lars Rasmussen Jens Rasmussen Rasmus Pedersen
 C:F:S: A:L:S: N:M:S: I:N:S:
Christen Frandsen Anders Larsen Niels Mickelsen Jens Nielsen
 A:W:S: L:M:S: P:H:S: I:I:S:
Anders Willumsen Lars Mortensen Peder Hansen Jens Jensen
 H:E:S: H:K:S: A:I:S: A:M:S:
Hans Eriksen Hans Knudsen Anders Jensen Anders Markussen
 K:I:S P:I:S: L:L:S: L:K:S:
Knud Jensen    Peder Ibsen   Lars Larsen  Lars Knudsen
 H:R:S: R:O:S: I:H:S: M:R:S:
Hans Rasmussen Rasmus Olufsen Jørgen Hansen Mads Rasmussen
   R:H:S: I:H:S:
               Rasmus Hansen Jesper Hansen
 

Læst for retten inden Sunds-Gudme Herredsting, Torsdagen d. 19.
januar 1708- Test. Christen Jørgensen, Otto Poulsen