Gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby

Gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby

Jens Rasmussen Jacobsen (1818-73), gårdmand, medlem af den grundlovgivende forsamling 1848-49 (Tranekær). Folketingsmand (Kværndrup) 1849-52, (Svendborg 1853-54); landstingsmand 1864-73.

Født 21. februar 1818 i Søby på Tåsinge; han uddannedes til snedker, men blev ved giftermål 1842 gårdfæster i Lundby lidt nord for fødebyen.

Han var siden 1844 formand for Tåsinge Brandkasse, som han var med til at stifte, 1845-50 og 1859-64 medlem af sogneforstanderskabet, 1859-63 dets formand, endvidere 1855-67 sognefoged, 1857 medstifter af Svendborg Amts landøkonomiske Selskab og en årrække dets sekretær og kasserer samt fra 1872 medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd.

Ved valgene til den grundlovgivende forsamling 1848 kåredes han i Tranekær, blev medlem af grundlovsudvalget, kåredes næste år til folketingsmand for Kværndrup-kredsen, opstilledes ikke ved de to følgende valg, men kåredes 1853 i Svendborg-kredsen, et mandat han imidlertid nedlagde godt et år senere.

Endelig blev han juni 1864 ved et suppleringsvalg til rigsrådet af 1863 generalmajor M. Lüttichaus afløser her som kongevalgt medlem og kom som sådan over i landstinget 1866, hvor han sad til sin død.

Han tilhørte i begyndelsen bondevennerne, men sluttede sig i landstinget til Mellempartiet og blev en af landstingets sekretærer i tiden 1866-71-

Han døde 23. november 1873.