Hofjægermester Sehested, Broholm

Hofjægermester Sehested, Broholm

Niels Frederik Bernhard Sehested var født på Broholm 1813, og hans naturlige energi og virketrang var under moderens faste opdragelse udviklet til en sjælden arbejdsomhed.

Han var først og fremmest opdraget til landbruget, og han udviklede sig i tidens løb til en ualmindelig dygtig landmand, først på Brændeskov og siden, da han tog dyrkningen af al stamhusets jord i sin hånd. Allerede 1840 afskaffedes hoveriet, og 100 tdr. land agerjord blev i den anledning lagt under hovedgården, hvis tilliggende derved var forøget til 450 tdr. land. På stamhusets gods opførtes 5 nye gårde, 14 huse, 2 teglværker, 1 smedie og 1 mølle, hvoraf møllen og det ene teglværk blev drevet under hovedgården.
Skovarealet forøgedes med 300 tdr. land til 670 tdr., og der opførtes 6 nye skovfogedhuse, den vestlige del af Broholm Mose blev ved opfyldning og gennemgravning med kanaler forvandlet fra en sivbevokset sump til frodige enge, og endelig anlagdes havnepladsen Hofjægermester Sehested's berømte pakhus i LundeborgHofjægermester Sehested's berømte pakhus i LundeborgLundeborg ude ved bæltet. En stor del af bøndergodset blev endelig bortsolgt, dels til arvefæste og dels til fri ejendom, og samtidig med det praktiske arbejde gjorde Sehested både i dagbladsartikler og i selvstændige pjecer rede for sin opfattelse, såvel af fæstespørgsmålet som skovtvangens ophævelse og andre af de godsadministrative problemer, der dengang stod på dagsordenen.

Det faldt da ganske naturligt, at den unge jægermester 1847 valgtes til suppleant til stænderforsamlingen og han fik senere en tid sæde i rigsrådets landsting. At han i årenes løb fik en mængde, navnlig lokale, tillidshverv er næsten en selvfølge, som amtsrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i landboforeninger og lignende; og foregangsmand, som han af naturen var, træffes han som medstifter både af Fyens Diskontokasse, Landmandsbanken, Svendborg Bank, mv.

Hans almensans og fædrelandssind lagde sig også for dagen, da han deltog i Treårskrigen, først som herregårdsskytte og siden som ordonansofficer. (Danske Slotte og Herregårde)