Kaptajnløjtnant Hans Anton Curtius, Egebjerg

| |


Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

I 1921 besluttede menighedsrådet ved Kirkeby kirke, at forære et par stærkt forfaldne brystharnisker i kirken til Svendborg Amts Museum.

På museet kunne man konstatere, at der både på bryst- og rygpladerne havde stået en indskrift, som det imidlertid nu viste sig umulig at tolke.

H.A. Curtius' harniskH.A. Curtius' harniskSå her som i mangfoldige andre tilfælde må vi prise os lykkelige for de gamle nidkære præsters omhyggelige registreringsarbejde. Og igen er det salig Thomas Mortensen Bredsdorff, der kommer os til undsætning. Han foretog i 1755 en fuldstændig afskrift, som i sin fulde udstrækning, lyder:

 

 

 

                                                       Epitaphium
Her giemmes i Jorden alt hvad der kand blive til Jord af den Velædle og Velbyrde nu himmelsalige Mand HANS ANTON CURTIUS, fordum Hans Kongel: Majestets til Dannemarck og Norge velbestalter Capitain Lieutenant ved Cavalleriet; Hans berømmelige Forældre, Velædle og Velbyrdige CHRISTIAN CURTIUS, Cancellie og Consistorial Raad, Assesor og Geheime Secretarius ved den høyförstelig Sleswig Holsteinsche Regiering, samt Velældle og Velbyrdige Frue ANNA CATHARINA SOLTOV, begge salig hensovede, fandt sig i den Förstelige Residentz Stad Plöen Aar 1676 den 27 Septemb: velsignede af Gud med ham, hand selv fra hans første Ungdom indtil hans salige Affskeds sidste Øyeblick, fandt i alle sine Veye  kiendelige fodspor af Guds Velsignelse; en u-forfalsket Gudsfrygt, en uforfærdet Mandighed, en u-overvindelig Ærlighed banede ham Veyen til et anseeligt Embede i Krigen efter det andet; Guds egen Naadige forsyn ledsagede ham til det livsaligste Ægteskab Aar 1708 den 6 Novembr: med den Velædle og Velbyrdige Frue Bolette Catharina Nors, i hvilcket hand saae sig tvende velartende Sønners Fader, som tillige med deres bedrøvede Moder overlever hans Død, som indfaldt i Fyhn udi Egeberg den 18de Augusti 1729 saa salig for ham, som sørgelig for hans efterladte Frue, Sønner og Venner; hand haver udlevet sin tiid, som var 52 Aar 10 Maaneder og 3 Uger med Naade for Gud, med Troskab for sin allernaadigste Arve=Konge og Herre, med Ære for Menniskene, og lever nu hos Gud i Ævig ære".

Såvidt pastor Bredsdorff.

Museets daværende leder, Johs Olsen undersøgte dog hvem Curtius var, og nåede bl.a. til den konklusion, at han havde beboet Alpegården på Egebjerg BakkerAlpegården på Egebjerg BakkerAlpegården i Egebjerg. Ifølge Olsen en lokal tradition i Egebjerg. Det må imidlertid afvises. Alle kilder peger på, at Curtius omkring 1708 fæstede Lindely i Egebjerg by, Kirkeby sognLindely i Egebjerg by, Kirkeby sognden gamle herredsfogedgård i Egebjerg, nuværende Alpevej 3.

Hans Anton Curtius startede ifølge Johs. Olsen sin militære løbebane i 1707 som fændrik i et sjællandsk rytterregiment og deltog i flere slag i Sverige under den store nordiske krig 1700-21, bl.a. i belejringen af Wismar i 1715. I 1711 blev Curtius udnævnt til kaptajnløjtnant, men blev ved krigens afslutning i 1721 afskediget.

Ifølge Kirkeby kirkebog "blev salig ritmester Hans Anton Curtius, som hensov i Egebjerg næstforegaaende torsdag om morgenen tidlig, i kirken ved jordpaakastelsen hensat udi hans alders 53. aar den 22. august 1729".

Enken boede en tid i et af de huse, der hørte til gården i Egebjerg.