Kirkeby Sogn ca 1768

| |


[Samlinger vedr. Fyns historie og topografi i almindelig. Top. samling, LA]


Sognet bestaaer af 5 smaae Byer, nemlig Dongshøierup, Raarud, Slæbek, Kirkebye og Egebierg; ved dem er ikke noget mærkværdigt, uden Kirkebye, hvor Her græssede Kirkeby-bøndernes køerHer græssede Kirkeby-bøndernes køeren Aa løber igiennem, der forhen forøgede Sogne-Vejens Besværlighed, da den i Isbrud undertiden med Livsfare maatte passeres for at komme til Kirken fra Ollerup af; men for nogle Aar siden har Hr. Kammerherre Lehn ladet slaae en Broe derover, til stor Lettelse for Præsten, saavel som for en Part af Kirkebye, og Egebierg Bye, hvis Beboere og maatte over Aaen til Kirke, hvorover de, især med Liig, havde store Vanskelighed.

Kirkeby Kirke 1878Kirkeby Kirke 1878Kirkeby Kirke ligger noget Norden for Kirkebye paa Marken paa Landeveien imellem Odense og Svendborg; den holdes for den ældste Kirke i Fyen, hvilket Navnet synes at stadfæste. I eller ved denne Kirke skal i gl. Tider Lands=Tinget være holden; om ikke for heele Provinsen, saa dog for de omliggende Districter og Øerne Langeland, Thorsinge etc, som ikke har meget langt dertil, da den ikkun er 1 Miil fra Svendborg. Kirken er en meget gl. Bygning af Muur= og Kampe= Steen, med Taarn paa den Vestre Ende uden Spiir ..

En Papistisk Fabel haves om, at Klokkerne i Taarnet skal engang have ringet af sig selv i 24 Timer og derefter flyvet ud af Kirken, og været nedsiunkene i en Eng, som kaldes endnu Klokke Engen, hvor der viises 2 Huller, som Almuen troer, at disse Klokker findes udi; ja endog meener at kunde høre Lyden af dem, naar de med en lang Stang støde need i Hullerne; men da der for nogle faae Aar siden blev gravet dybt need i Engen for at efterforske, om disse Klokker kunde findes, ikke som de der af sig selv være nedfaldene, men om de mueligt ved anden Leylighed kunde være komne deri, som og for at bringe Almuen fra slig Overtroe, var aldeles ingen Klokker at opdage ...