Egebjerg Mølle

| | |

Af Otto Jonasen.

Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1984.


Alpegården på Egebjerg BakkerAlpegården på Egebjerg BakkerI 1840'erne var Alpegården, der ligger ved vejen mellem Egebjerg og Ollerup en fæstegård under baroniet Lehn. Fæstegårdmanden hed Christen Pedersen.
I 1847 blev den delt, og Christen Pedersens søn Peder Christensen fik den udskilte gård i fæste. Han købte senere gården fri af godset for 2100 rigsdaler (skøde af 30. april 1853). I de følgende år solgte han adskillige parceller fra gården for at skaffe penge til at bygge en vejrmølle. Han søgte og fik bevilling til at bygge møllen og drive mølleri i 1855. Egentlig var mølleriet ved at blive gjort til fri næring efter en lov af 1852, men først i 1861 var den fri næring en kendsgerning, og Peder Christensens bevilling blev da givet med et forbehold: Han måtte male gryn, grut og lign., men ikke mel. Gentagne ansøgninger i 1856 og 1857 om at måtte male mel for folk blev afslået, efter at amtets embedsmænd havde besøgt egnen og skønnet, at der ikke var det tilstrækkelige behov derfor. Der var ganske vist ikke andre møller i Kirkeby sogn, men ganske nær, kun en halv mils vej fra Egebjeg lå to store vandmøller med gamle mølleprivilegier, Urte Mølle, Ollerup sognUrte Mølle, Ollerup sognUrte Mølle i Ollerup sogn, fæstegods under Nielstrup, og Røde Mølle, Egense sognRøde Mølle, Egense sognRøde Mølle i Egense sogn, der var fæstegods under Hvidkilde, og Peder Christensen fik ikke tilladelse til at gå disse møllere i næringen. I 1857 bemærkes i auktionskonditioner, at "Møllens Brug for tiden er indskrænket til Grubbe- og Grynmaling, imod en aarlig Afgift af 10 Rdlr." Alligevel installerede han en speciel melkværn, som dog blev plomberet af øvrigheden.


  

Møllen har stået færdigbygget sidst på året 1856 og beskrives i brandtaxationen dette år som en ottekantet vejrmølle med en diameter på 14½ alen, bygget på en grund af kløvet kampesten, derpå et fundament af grundmur i kalk, 6 alen højt, tækket med strå. Det øvrige er træværk af massivt ege- og fyrretømmer. Den færdige mølle er brandforsikret for 8140 rigsbankdaler.
Peder Christensen har åbenbart ikke kunnet magte denne sag økonomisk. Den gamle møllegård til Egebjerg MølleDen gamle møllegård til Egebjerg MølleTilsyneladende har han startet som gårdmand (selvejer) uden væsentlig gæld. Men allerede da møllen stod færdig, er gård og mølle belånt og prioriteret med 8500 rdl., og han fortsætter med at stifte gæld. I sommeren 1858 forsøger han at sælge møllen ved auktion, enten særskilt eller sammen med gården. Det lykkes imidlertid ikke. I konditionerne for auktioen motivers salget med "anden bestemmelse". Om det har forbindelse med, at han stod i begreb med at købe en gård i Brylle, får stå hen, men at hans økonomi vaklede, det er der flere tegn på. Han købte faktisk gården i Brylle og pantsatte i den forbindelse "sine samtlige faste og løse Eiendele" for 8000 rdl. (Kontrakt af 13. juli 1859).
Da det ikke lykkedes at sælge møllen, bortforpagtede han den til to mænd, Rasmus Hedemøller og Jens Jørgensen, der begge boede lige i nærheden af møllen. Disse to stævnes sammen med Peder Christensen til at møde i Lehn Birks politiret den 30. september 1859, da møller Andersen i Urte Mølle har anmeldt dem for at gå ham i næringen ved alligevel at male mel for folk- til trods for at melkværnen var plomberet med politimesterens segl.
 Peder Christensen var mødt og erklærede efter at have påhørt klagen, at sejlgarnet ved plomben allerede for et år siden var overgnavet af rotter! Og da der i tiden havde været en stærk trang på egnen for at få malet mel, så erkendt han, at han havde benyttet kværnen og malet mel for folk, og han vidste også godt, at forpagterne havde gjort det samme, idet han havde glemt at fortælle dem, at det var ulovligt.
Rasmus Hedemøller mødte på begge forpagternes vegne og erkendte, at de også havde brugt mølleværket til at male alle kornsorter både til gryn og mel, hvad han i god tro mente sig berettiget til, siden Peder Christensen ikke havde gjort ham bekendt med,at det stred mod møllens privilegier. Sagen blev så afgjort med en bøde, som Rasmus Hedemøller skulle udrede: 5rdl. til Caroline Amalie Stiftelse i Svendborg, samt 2 rdl i sagsomkostninger.
Nogle dage senere indfandt politimesteren sig i møllen og fik den forevist af møllerens søn, der fortalte, at hans forældre var flyttet fra møllegården til gården i Brylle. Af den omtalte forseglede kværn var nu overstenen borttaget; af det gamle segl var intet tilbage, men nu blev såvel understenen som drejetappen forsynet med segl. (Referat af Lehn Birks politiprotokol 1855-63).
Det faste ophold i Brylle har ikke været af længere varighed; thi allerede en god månedstid senere ligger møllerens kone meget syg hjemme i møllegården. Peder Christensen er sammen med sin møllersvend rejst hen til Brylle, og møllerarbejdet passes af sønnen Christen, 14 år. Forpagtningen er åbenbart ophørt. Datoen er den 13. november 1859, og den aften kort før midnat stod møllen i lys lue, og alt, hvad der kunde brænde blev flammernes bytte - med undtagelse af nogle forkullede rester af akselen og den ene vinge. Christen Pedersen forklarer for retten, at han har passet malningen til 31 om eftermiddagen og så standset møllen og slået sejlene sammen, låset døren til opgangen i møllen og lukket gnnemkørselsportene men ikke kunnet låse dem, da han ikke havde fået nøglen af sin fader. Resten af dagen havde han leget med nogle andre drenge på en mose op imod Egebjerg.Kl. 9 om aftenen var han gået i seng, og kl. halvtolv vækkede hans søster ham med råbet, at møllen var i brand. Den var da allerede helt omspændt af flammer, og inden han nåede at komme i klæderne, var den øverste del af møllen faldet ned. Da han nåede brandstedet, var der allerede samlet en del folk; blandt dem kendte han Rasmus Hedemøller og Jens Jørgensens karl Niels. Om årsagen til branden ved han intet, da han hverken har brugt lys eller svovlstikker; sådanne henlå ikke i møllen. Han har ingen fremmede set ved møllen, efter at han har forladt den, men mener, at ilden må være påsat udefra eller inde i gennemkørselen, men han kan ikke angive nogen, som han kan mistænke for at have påsat ilden.Christens søster Johanne, l6 år, forklarer, at hun og moderen blev vækket af en mand udenfor, som kaldte på mølleren og råbte, at møllen brændte, hvorefter hun alarmerede broderen, men heller ikke hun har mistanke til nogen. Hun kom ikke selv til brandstedet, men blev hos moderen, der var for syg til at stå op.
Peder Christensen fik efter eget udsagn underretning om branden, da han på hjemvejen fra Brylle gjorde ophold på Ringe kro. Hurtigt rettede mistanken sig mod mølleren for at have været i ledtog med brandstifteren. Man heftede sig ved hans anstrengte økonomi. Alle vidste, at han i tiden forud havde rejst rundt og  forsøgt at rejse lån. December termin var nær forestående, og det lå da nær at tænke sig, at han kun kunne skaffe sig dækning ved at søge forsikringssummen udbetalt. Denne mistanke blev dyrket grundigt af politiet med sigtelse og arrestation til følge.Mange vidner blev indkaldt og forhørt og adskillige gjort til genstand for mistanke om, at de havde været medvidnere til den formente forbrydelse. Men trods mange lange retsmøder, hvis referater fylder henved 80 håndskrevne folioark i politiets protokol, kom man ikke til nogen opklaring, hverken beviser eller tilståelser, og til sidst måtte sagen henlægges som uopklaret.
Møllen blev genopført på samme sted og i samme skikkelse. Mølleren akkorderede med købmand og entreprenør J.P.Baagøe i Svendborg, at denne skulle bygge møllen i samme skikkelse mod at få udbetalt forsikringssummen. Mens arbejdet var i gang, blev mistanken mod mølleren gravet op igen, og han blev fængslet - og så kunne assurancen selvfølgelig ikke udbetales, så Baagøe følte sig foranlediget til at standse arbejdet og tage sine materialer hjem igen. Mølleren blev stævnet for forligelseskommissionen i Svendborg. Stævningen blev ham forkyndt, mens han "løs og ledig" var hentet uden for sin celle på rådhuset, og næste dag, lørdagen den 7. juli 1860 mødtes parterne for forligelseskommissionen og indgik forlig. Baagøe måtte bryde det ned, han allerede har opført, og tag materialerne, og desuden forpligter Peder Christensen sig til at holde Baagøe skadesløs med 230 rdl. 4 mk. 8 sk. for formentlig spildt arbejde.
Men retssagen endte altså igen uden opklaring, mølleren kom på fri fod, og møllen blev gjort færdig, og beskrivelsen af den i den følgende brandtaxation er stort set identisk med den første mølles. Nogle enkeltheder anføres (15. April l861)

Kirkeby sogn, Egebjerg Mark: Bygningsentrepreneur, Kjøbmand J.P. Baagøe af Svendborg, for den nu fuldendte efter Ildebrand gjenopførte hollandske Veiermølle Egebjerg  Mølle" kaldet, Peder Christensens paa Matr. no 10b.
a. Skraaget, 8 kantet fra grunden i 9 al. 9 Tom. Højte med 8 uvendige fremspringende Piller, murede 11/4 Al brede og 3/4  Al tykke. I Grunden er Diameteren l4 Alen. I Ottekanten er 6 doppelte og 4 enkelte Vinduer. I Grunden er Gjennemkjørsel og 2 Bindingsværks Skillerum af 4 Al Højte, og indrettet til Gjennemkjørsel med 2 doppelte Porte for, samt til 2 Kamre, begge er belagt med Fjellegulv. Der findes 6 Bjelkelag med 5 Lofter og fast Trappeopgang til alle Lofterne.

Ottekanten bestaar af brændte Muursten murede i Kalk af 2½ Steens Tykkelse. Møllen hviler paa en Kampesteens Grund, der ikkun rækker til Jordenes Overflade. Fra Ottekanten er Møllen muret rund af 2½ og 2 Steens Tykkelse, 14 Al 14 Tm høi og 81/4 Al. i Diameter foroven. I Rundingen befindes 6 enkelte Vinduer og 2 doppelte Dørre. I Ottekanten er indmuret 8 hugne Kampesteen til Svikstillingen, samt 8 Jernankre. Tax efter nøieste Overslag til 3140 r. som forsikkres med ..........3140 rd.

 (De uvendige Muure taxeres til 2200 rd.)  
 b. Hatten 5 Al. høi 8½ Al. i Diameter bestaaende af Eegetræes Spær,   
 beklædt med Fjelle, tækket med Zink tax. til 550 rd. forsikkres med 
550 rd. 
 c. Værket: 
 i Hatten en liggende Axel 9 Al lang 25 Tm i diam200 rd.
 1 Dreiering af Eeg 8 Al i Diameter 9 Tm bred 5 Tm tyk   50 rd.
 1 Konigsk Hattehjul150 rd.
 1 Konigsk Jernhjul  60 rd.
 1 Perse med Tilbehør   60 rd.
 1 Staaende Axel af Bøg 9 Al lang med Tappe og Ringe  
 og 16 Tm tyk  45 rd.
 1 Lodderie med Tilbehør  50 rd.
 1 Rugqværn 2 Steen 9 Qva(rter i diam.)  
 1 er 15 og 1 11 Tm tyk med Spil og Drev 350 rd.
 1 Sigteqværn, 2 Steen 46 Tm i Diameter 12, 10 tyk med
 
 Spil og Drev 300 rd.
 1 Brækkeqværn med Spil og Drev 6qv og 13 og 10 Tm 220 rd.
 1 Skalqværn af Sandsteen 60 Tm i Diameter og  
 11 Tm tyk 300 rd.
 1 Skjelsaal og Kiste 2½ Al lang 20 Tm bred  30 rd.
 1 Sigtekasse 4 Al 21 Tm lang 1 Al 18 Tm bred 3½ Al
 
 høi med Trumle og Silkefloor 150 rd.
1 Grynsorterer med Jerntraa Saal 3 Al 14 Tm lang
 
 3 Al høi 1 Al 9 Tm bred  90 rd.
 3 hængende Broværker og 1 staaende  60 rd.
 Krøieværk med Jernspil bestaaende af: 
 Svandsen 16 Al lang, 11 Tm i Diam. 
 2 Stiver a 18 Al, 7 Tm i Diam  
 2 do 10 Al lang 6 Tm tyk 150 rd.
 Vindfanget 34½ Al, 12 og 13 Tm i Diameter paa  
 Midten samt Seil 300 rd.
  
 d. Svikstillingen med Gelænder 4½ Al bred 1 Al 9 Tm  
 høit Gelænder med Stiver og Kryds bestaaende af
 
 Eeg og Fyr 400 rd.
  
 (en del enkeltheder udeladt) Ialt forsikr. sum 7158 rdl.
  
  
  

Blandt andet bemærkes, at møllen er genopført på brandtomten.
Egebjerg Mølle m. vingerEgebjerg Mølle m. vingerRet længe kunne Peder Christensen dog ikke glæde sig over sin nye vejrmølle, selv om han fra 1861 frit kunne male al slags korn på enhver ønsket måde. Mistanken slap han aldrig for at mærke. Om det var årsagen til, at han forfaldt til drikkeri, eller om den skavank var af ældre dato, det bliver vel aldrig  opklaret, men i alt fald måtte han i 1862 møllen til Niels Pedersen fra Krumstrup. Ifølge overlevering skal en ikke  navngiven person på sit dødsleje over for præsten have bekendt, at det var ham, der påsatte ilden på Egebjerg Mølle hin novembernat i det Herrens år 1859.
Den nye ejer Niels Pedersen havde en søn, der siden blev en berømt højskoleforstander, Grønvald Nielsen. Han fortæller i sine erindringer om sit møde med Peder Christensen:"Den første, som hilste på os, da vi nåede op på Egebjerg Banker, var møllens tidligere ejer. Han var ikke ædru og snakkede meget op om, hvorledes man havde mistænkt ham for selv at have brændt sin første mølle. Peder Christensen kunne have været en holden mand. Han havde ikke blot ejet den store Egebjerg Mølle og megen jord, men dertil en del rede penge. Ad drikkeriets vej satte han det hele over styr og måtte krybe ind i et par usselige stuer, ikke langt fra sit gamle hjem. Peder Christensen bad mine forældre om lov til at blive gående her i sin gamle ejendom som daglejer, og det ville de ikke nægte ham ".
Så tragisk slutter første kapitel af Egebjerg Mølles historie.
Af senere ejere kan nævnes:
 Lars Johansen sælger møllen i
1871 til Rasmus Andersen
1902 hedder ejeren Anders Andersen, død 1921 - derefter enken Anna Andersen,
1935 Rasmus Peder Andersen,
1983 Flemming Rasmussen.

Egebjerg Mølle i 2006Egebjerg Mølle i 2006Udsigt til Bregninge Kirke fra Egebjerg MølleUdsigt til Bregninge Kirke fra Egebjerg Mølle

Kildeanvisning:
Skøde- og panteprotokol for Lehns birk (realregistre)
Udskrifter af brandtaxationsprotokoller for Sunds-Gudme herred
Journaler fra Svendborg Amt l854-57.
Herudover har jeg øst af en del optegnelser fra Hans Nørgaard, gårdejer i Egebjerg.
Lidt mølleteknik:
Sigtekværn: = melkværn
Brækkekværn= grynkværn
Skalkværn= grubbekværn; at grubbe= afskalle, evt. knuse, f.eks. til grove og runde gryn, "bankebyg", "perlekorn".
Saal= sold
Lodderi= hejseværk
Krøje= drejes efter vinden; sker det ved håndkraft, bruges svansen, en stang, der kan nås fra jorden eller fra
Svikstillingen =udvendig "balkon" rundt om møllen
Broværk= indvendig gangbro eller "balkon" med rækværk.                          .