Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....
.."næsten 68 Aar gammel valgtes han den 5te Oktober 1848 i Svendborg Amts dengang 5te Valgkreds, Kværndrup, til Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling med 606 Stemmer mod 258, der faldt paa Modkandidaten, Pastor og Seminarieforstander D.A. Holberg i Skaarup".


 
Breve fra gårdejer og medlem af grundlovgivende forsamling Hans Christensen, Vejstrup
[Originalen på Rosagergård i Vejstrup + transkription af konsulent H.K. Rosager, som er benyttet i denne forbindelse]
 
  
[Kiere elskelige]
..........Kone og Børn Børnebørn samt ...[Fa]milie
[Guds Naade] Sønnen. Jesu christi retfærdighed samt den Helligaans  trøst glæde og oplysning i det gode stedse maa være og forblive i med og over eder alle fra nu og til evig tid.
.......en sørgelig tidende modtog ieg sist afvigte Lørdag aften kl. 8 Peder Ligger paa Lasserettet i Middelfart     denne underretning bragte Niels Madsen fra .... mig at hans Kone havde talt med Melbye og han havde været hos ham paa Lasserettet han sagt(e) rigtignok at han ikke var .... syg dog iieg tror at han vest maa være meget syg ellers havde han ikke Lagt sig der da han skulde hiem førend iieg gik til Sengs satte iieg mig hen og skrev et Brev til ham for at vide hvorl[e]des hans tilstan er ... iieg havde gaaet i flere Dage og glædet mig at nu fik i en god hielpere thi ieg føler at i højligen trænger denne glæde forvanledes og blev i det sted til Sorg ieg kan ikke fortelle eder hvor tungsindig at ieg den aften gik i min Seng ieg bad til gud at han vilde Sette mit sin[d] og give mig Ta[a]lmodighed hvilket ogsaa er sket med mig thi om Morgenen [var] ieg ganske vel til mode og tænkte at alt hvad [sker] sker til vort sande gavn ieg har enu (endnu) ingen Svar faaet fra ham men (hul i brevet..........)
første Postdage thi det bad ieg ham (hul .......)
Jeg lever overmaade godt og er ved en god h[elbred..] har Spist Lige ens meget ieg og Jens Rasmussen siden vi kom sammen - thi vi faar det i Portioner vi spiser 2 retter med hver Dag til midag som koster for hver 26 a 28 sk og hver aften og morgen spiser vi smørrebrød i vort Losig det betaler vi med 2 [mark] om Dagen men saa skal vi have Kaffe og undertiden en kop The om aftenen vi skal have Lys og herefter skal vi have Brænde eller Tørv i vor Kakkelovn saa her smelter mange Penge bort hver Dag    en af disse Dage skal vi have at vide enten vi skal nøjes med 2 Rd (?) om Dagen eller vi skal have 4 Rd (?) det skal ske ved Stemmer thi her er forskillige meninger    Nielses Brev har ieg rigtig bekommet og Ligeledes Chrestens hvor Petters var Lagt indeni    det glæder mig at ieg ser at i alle er ved en god helsen Niels ønsker at vide om vi har en Talerstol men det har vi ikke  en hver reser sig fra sin Plads og taler det vilde blive alt for vi løftig og gaa fra den ene ende af den Lange Sal til den anden undertiden for at sige to ord og meget kniven at komme frem da der mi(d)t paa gulvet sitter fire skrivere og alle ministerne foruden Præsidenten og hans skriver    her er i disse Dage meget røre i folket fordig at ministerne vil frasige sig ikke at være i de[res] bestelling det finder ogsaa vor Forretningsgan[g der har] været talt om at vi kom til at Reise hiem t[il...] men det tror ieg ikke -
../.........../ skriver La mig saa vide hvor [........] [...] om i har solt Tyren hvorledes [......] Tærskning om Kreturet er i nogenlunde [.............] i kiøbt 2 grisse har i ikke da mener ieg [at i] skal kiøbe et par de andre 2  Slagter i da ikke føren Jul for saa venter ieg at være med og Spise af Pølsen dog vi ved slet ikke noget bestemt naar vi kan blive færdig thi det gaar meget Langsom for os  i dag har vi været i afdelingerne angaaende finanssagen vi blev ikke færdig og kan ikke blive  ening da her skal enten giøres Laan eller paalægge en ny skat  der har været foreslaat at paalægge en hver Tienestekarl 1 Rd og en Pige 3 sk men det fandt ikke bifal ieg troer at det snarere bliver Lagt paa Formue som vestnok ogsaa er det rette  i morgen skal vi have et hemmelig møde formodenlig om ministerne ieg troer at Skierning (=Tscherning) Leemand (=Lehmann) Knut (Knuth) og Monrat (=Monrad) vil tage afske  skulde det kun ikke sinke for meget i vore forsamlinger  i har vel nok set at der er tale om nogle af ministerne vil afgaa.
 Jeg skal da fortælle eder en Løjerlig tildragelse det var bestemt at Baltasar Christensen skulde have været arresteret den første Dag at vi møde paa Rigssalen for Giel alle vi som tilhører Bondepartiet bliver for 2 Dage side(n) sammenkaldt for at Kautionere for 1000 Rd som skal betales om 3 maaneder ieg maa tilstaa at ieg var ikke meget for dette spøi (?) men da vi blev 22 saa tilstod ieg det ogsaa der skal en indbydelse til alle bønder og Huusmænd om at erstatte Sit bidrag at manden kan blive redet og blive paa Rigssalen thi han kan dog ikke godt undværes det er dog den første nær det kniver   til Slutning vil ieg befale eder gud og med det ønske at disse Linier maatte træffe eder alle ved sundhed og helbred med et roligt og gud hengiven sind stolende paa det gode haab at vi om kort eller Længere tid samles med stor glæde en det saa stor [.......... i Margin] lever bestandig vel. jeg har det godt og næsten for godt
    [Kø]benhavn d. 15 November 1848
       H. Christensen

(I Margen på første side) vi har stemt for vore Diætter ufaldet blev af [... erklærede ...] og 46 i mod altsaa faar vi Rd Daglig og vores ulagt Penge (?)

Brev fra H. Christensen til Hjemmet 16/I 1849

Kiere Elskelige Kone Børn og Børnebørn Slægt og venner brødre og søstre i Herren -
Guds Naade Sønnens Jesuchristig Retfærdighed samt den Helligaands trøst glæde og oplysning stesse maa være og forblive i og over eder alle eders Livsdage Ammen-

Kiere Elskelige siger ieg nok engang af Hiertet min Længsel er stor efter at høre fra eder thi ieg Lever her blandt blodt fremmede og sielden træffer paa nogen der deler anskuelser med mig den eneste ieg finder nogen behag at tale med er Kornelius? men maaske det er min egen skyl thi ieg har aldrig forholdt mig saa (kan ikke læses) gang for ieg kan ikke fordrage deres spotteri i Lørdags aften var der indbut til et stort Selskab paa den kongelige Skydebane, men ieg blev hiemme i aftes var Konilius paa vort Kammer spurte ieg ham hvorledes han morede sig svarede han mig at han kunde ikke lide deres Taler ieg kan ikke vide hvorlænge han holder ud og gaar med dem thi hientil har han bestandig været med ved alle Forsamlinger der gaar mange Penge med som ieg skuner (godt fynsk = sparer) men det er dog ikke derfor at ieg bliver borte ieg har fattet den beslutning at møde i den privat klub som er en bestemmelse fire gange hver Uge to Timer her (Fejlskrivning = hver) Aften for der at aftale og drøfte de sager som der skal for i Forsamlingen og bestandig møde til rette Tid saa forekommer det mig at ieg ikke  er forpligtet til andre forsamlinger da ieg ikke bryder mig om flere venner af dette slax folk   Med glæde kan ieg tilmelde eder at Herren er mig saa naadig og skienket mig en god sund Helsen og alle Tieng (=ting) gaar godt for mig disse ny folk vi er kommen til er meget fine folk men vest (=vist) nok fattige vores Mad vi faar kan godt gaa an at vi kan Leve veden (=ved den) men er ikke som da vi gik paa Spisekorter? (Spisekvarter?) den sidste Uge fik vi Erter 2 gange den sidste gang vilde Jens ikke smage dem  der var flesk nok som Laa i dem men det var heller ikke iust min mad men ieg vilde ikke lade mig mærke.
I Dag skal vi have Værnepligts sagen for til endelig behandling ieg ved ikke hvad Udfaldet bliver enud (=endnu) kan det kun blive roligt her i Kiøbenhavn thi ieg tror ikke at di har Lyst til at være Soldat vi har haft en Sag for der angik det unge Manskab der havde taget Styrmands Examen og faaet Styrmans Patent hientil har været fritaget for udskrivningen til floden (=flåden) men nu maa udskrives til 31 aars alder som matros men med 4de Styrmans gasse (=gage) det gik igennem med en stor Ploralitet (= pluralitet =flertal) men da vi gik fra Forsamlingen var der samlet en del unge Mennesker uden for Slottet da Madsen fra porup gik forbi dem sagde de see der gaar en af dem sekken en de var lige til at pibe af ham ieg tviler om at det bliver verre (?) med den almindelige Værnepligt   ieg var betængt at tale i mod stellingsvæsenet men med al det ieg hører uden for forsamlingen vil ieg aldrig tale et ord thi ieg tror at der er et parti som agter vis (=hvis) stellingen blev forbut (=forbudt) at samle et saa stort parti at de kan forkaste hele Værnepligtsukastet og skulde det ske da var det dog en skiendig tieng.
 I disse Dage er her vagt et nyt Liv om Fred hvilket vil være en stor glæde for os alle sammen     her er kommen et Rygte u (=ud) mellem os at naar Værnepligts ukastet blev færdig skulde vi Reise hiem en Maaned og saa møde i gien    skulde det blive tilfældet da er det enten for at have os samlet ved krigens ubru (udbrud) eller hvis vi fik Fred da til den Tid at faa Slesvigerne med men enu (endnu) er det kun et rygte   ieg vilde da heller ikke ønske det untagen vi kunde faa Fred saa kunde det være det samme.
Jeg har da endelig været hos den man som Peder Lukkas Jørgen bad mig om at søge efter hans madpose  ieg har vest nok funden den mærket 2C og syet paa og en stor gul Knap i det ene Hiørne men der var meget mere tøi en der staar anført paa anvisningen gad nok og hør om der er en anden Karl som har sit tøie i samme Pose og hvor meget det er og af hva dele thi Manden falt mig Lit sær  Posen er sikker nu til at blive hængende til ieg faar underretning hvad der skal være i den   Lad mig nu det vide i første Brev.
I har vel nok erfaret at ieg har sagt mig Sognefoged og Lægdsmands bestillingen fra ieg skrev at paa grud (fejlskrivning =grund) af min høie alder agter ieg at trække mig tilbage fra alle offenlige forretninger og ønsker for fremtiden at leve i rolighed blandt min familie kres hvorfor ieg fra sagte mig begge bestellingerne og yttret tillige at Chresten Hansen nok vilde vedblive at være Lægdsmand hvorfor ieg bad enten han eller en anden Mand maatte blive ved de(n) forestaaende Session i mit Sted indsat   hvad Sognefoged bestellingen angik da mente ieg der behøvedes ikke at navngive nogen da der i Weistrup var nok som kunde forestaa den bestilling og vestnok ikke Herredsfogden ubekiendt saa at ieg venter at være fri naar ieg kommer tilbage
Men i Dag spaar de os af at vi bliver ikke færdig føren (=førend) Paaske   vi har i Dag begiøndt paa Værnepligtsukast og vi har ikke faaet mer en de 3 første Paragraffer færdig   det er gaaet godt efter vort Ønske men ikke efter Kiøbenhavnernes den er 58sindstyve Paragrafer kan vi ikke naa 3 om Dagen bliver det sent  men saa har H.J. Hansen stellet et Ademant der Lyder saaledes dette Lovukast fraraades    kan han nu samle saa mange at de kan overstemme os saa har vi forrettet et godt Arbejde i denne Lovtid derfor bliver vi nødt til at stemme for Lokastning (=lodkastning) og Stelling
Nu vil ieg slutte mit Brev for denne Gang med de smukke Ord som Petter engang (ang) skrev ved sin Afske til Nyborg at Herren ier beskierme vil han frem paa banen eder leder til maalet som vi stunder til farvel farvel i Jesunavn vi samles hiset i hans favn   ved ieg kom til at tænke paa hans vers kom ieg ogsaa til at tænke paa ham han Likker (=ligger) mig  meget paa Hierte    hører i noget fra ham lad mig det vide  Levvel
Kiøbenhavn d. 16 Januar 1849
      H. Christensen

(I Marginen på sidste side):
Hils Jørgen Pedersen og spør om det [et hul i brevet] manden selv eller det var haas (=hos) Karlen og om han ved hans navn ieg (hul) .. ret der 2 gange men madammen ønsker at vide enten det var en Karl eller hendes Mand
(I marginen på første side):
Da ieg ved at du ogsaa er nøsgerrig (nysgerrig) at høre fra mig saa adresserer ieg Brevet til dig men nu maa du heller ikke bie for længe inden du Lader din Moder det vide.
  Til
 Gaardmand Christen Hansen
   paa
    Weistrup Mark
    pr Svendborg
 

Kiære Elskelige Kone Børn og Børnebørn samt alle (?) brødere (?) og søstre i Herren
Guds Naade Sønnen Jesu christig retfærdighed samt den Hellig Aands trøst og glæde stesse maa være og forblive i og over eder alle eders Livs dage  Ammen
Jeg følger min gamle Skrivemaade at sætte moder foran skiøndt ieg adreserer ikke Brevet til hende men tviler ikke om at du (?) ved første Lejlighed vil besøge hende da hun trænger til opbøggelse i denne Tid det bliver vest meget seent med at komme herfra   vi kan ikke forfærdige mere en enten en eller 2 Paragrafer om Dagen   vi sad over Paragraf 5 fra Kl 10 Formidag til Kl 5 Efter midag  møde Kl 7 til Kl 11 altsaa 11 Timer over en Paragraf ved den endelig behanlig men ved den foreløbi behanlig gik der 3 helle Dage   tænk saa bare hvor Kiøbenhavnerne har stridt for at forordningen af 23 September ikke maatte udkomme    ved afstemningen i Lørdags aften var der vest 200 tilhører af Dammer og mant[folk?] Lige til Kl 11 om aftenen som afstemningen skede men de gik mistrøstig der fra men dog rolig  nu kan i Læsse bladene s[om] her med følger saa kan i nok giøre ed[er] begreb hvad dere[s Me]nig har været
Jeg kan da med glæde tilmelde eder at ieg [befinder mig] vel og har en god helsen ieg har været Lit forkiølet [det er] dog gaaet over untaget noget Hoste men den er dog i [.....] der er en stor mengte i forsamlingen der er pla[get deraf] ieg Længes meget efter Brev for at høre hv[.............] mit det 4de Brev siden ieg var hiem[me.........] hørt et ord fra eder  ieg frygter der ik[...........]
(nogle linjer er ædt bort) (Slutningen af første side)
Da ieg havde skrevet den første Side af dette Brev kom Posten og bragte mig baade sorg (?) og glæde  glæde at ieg ser alle mine Kiere Leve (?) vel men at [Rasmus?] Hansen er fortvivlet (?) var en sørgelig tidende ieg blev saa rørt [af ham?] at ieg kunde ikke blotte mig for at græde naar ieg betænker vor svage vi Mennesker er til at bære Lidelser der bliver os paalagte og vi ved dog at alt hvad her bliver os paalagt bliver til vort sande gavn og beste naar blodt vi bærer vore Lidelser med Taalmodighed, i tiden paa vor Frelser Jesus Christus og hans Forsoning Lidelse og Død
Du skriver om at høre om en stefortræder for Rasmus Larsens Lars og den anden Karl fra Hunstrup  for det første kan det ikke nøtte noget at høre om da vi enu ikke ved om stellingen bliver antaget eller ikke  der er sagt saa meget baade for og i mod at ieg ikke skiønner hvilket Parti der seirer ieg har skiftet anskuelser i denne sag ieg havde foresat mig at Tale imod stelling men nu har ieg besluttet at stemme for stelling thi ieg (er) bange at det modsatte Parti skulde blive saa stort og forkaste hele Værnepligtsanordningen det vilde da være en meget stor ærgelse for os af Bondestanden som hafte stemt i mod stellingen  i morgen eller paa mandag bliver det afstemt saa skal ieg høre mig om og strax underrette der om   Hvad Peders (?) papirer angaar da har ieg dem i orden men ieg ved ikke om det er nødvendig at sende dem inden ieg kommer hvis det er tilfældet at de de skal bruges da skal de strax blive sendt naar ieg bliver underrettet derom det har været betænkt at forsamlingen skulde hæves en Maaned naar vi blev færdig med Værnepligts Loven og siden møde igien paa grun af at Komiteen ikke kunde blive færdig   de har arbeidet nu i 4 Uger paa grundloven og de har ikke naaet mer en 40 [Paragraf]fer og den er 80sinstyve men nu arbeider de baade nat og [dag ieg]tror dog at vi bliver og giør færdig og som vi alle ønsker [.....]vi kan blive færdig med Værnepligts Loven næste [........] Valloven h? den vil blive til er o[.... (her mangler flere linjer slutningen af 2. side)
Jeg har fortalt hvorledes vore sager staaer her [...] nu ønsker ieg at hvide noget hvorledes alting gaar hiemme om i har begiøndt at fede Tyren  om i er kommen af med de 2 K[øer] til Rasmus Mortensen   om i har lagt Veden op eller i har s[..]t den   om Dæjtrovet kan holde   om Kreturet er nogenledes i god stand  om foringen nogenlunde kan blive delt   [..] vi ikke til foraaret skal bruge meste(?) den stive Halm   du kiere Karen du kannok skrive mig nok et Brev til og oplyse mig hvorledes [de t]ieng gaar hos eder det er mig dog saa kiert at høre naar alle tieng gaar godt hos eder det kan ikke hielpe at ieg taler om du Lille Hans skulde skrive et par ord du maa troe om de var nok saa simpelt skreven da var de mig en da meget kierkommen   Jeg skal helse saa mange gange fra Kornelius han kom iust som ieg sat og Læste Nielses Brev og han læste det ogsaa saa at han deri fik at se at han var min bedste ven  ieg beder at helse  Niels Christensen Hans Jensen og Hans Axelsen som dog er af dig (de) folk ieg har haft saa mangen fornøjelig Time hos og nu er det skiult om det oftere sker  værer nu alle paa det kierliste helset fra eders til Døden og Gud hengivne

 Kiøbenhavn d. 26 Januar 1849  H. Christensen

Jeg har betænkt mig i m[...]ieg skriver om det sku[....] delse med stellingen med de gamle men nu skal[ieg?...] om og da [.....] underrette der om.