Skjoldemose

| |

Indgangsparti til hovedbygning - SkjoldemoseIndgangsparti til hovedbygning - SkjoldemoseFriisernes våben - Christian Friis til Borreby var brodersøn af kansler Johan Friis til HesselagerFriisernes våben - Christian Friis til Borreby var brodersøn af kansler Johan Friis til Hesselager Epitaf i Ringsted over Anna Hardenberg til Skjoldemose og gemal - hun var faster til Mette HardenbergEpitaf i Ringsted over Anna Hardenberg til Skjoldemose og gemal - hun var faster til Mette HardenbergSkjoldemoseSkjoldemoseFuldmægtig på Egeskov, Niels Stehr udarbejdede i 1759 en indberetning om bl.a. Skjoldemose gods. [Se her] Hans oplysninger kan kun tolkes således, at den nuværende sandstenstavle over indgangsportalen til Skjoldemoses hovedbygning er af nyere dato. Niels Stehr skriver nemlig: "Over Døren eller indgangen til det store Huus er en Steen indmuuret hvorpaa de Hardenbergers og Friisers Vaaben er udhuggen og derunder  Bogstaver MHB og CF  ingen Aarstal."

"Schiollemoese Hovedgaard beliggende i Nyborg Amt, Sunds Herret og Steenstrup Sogn. - Borgegaarden bestaar af 3de Huuse, Neml: et temmelig stort og anseeligt Grundmuuret Huus 2de Etages høyt og 2de Fløye eller Huuse, et ved hver siide, en Etage af Tømmer og Muurværch, og Ladegaarden noget fra Borgegaarden, ligesaa af 3de Huuse, Lige ud for det Grundmuuret Huus, neml: Tærskeladen lige for, og Stald og Fæehuuse ved begge sider. Omkring begge Gaardene er Grave. Over Døren eller indgangen til det store Huus er en Steen indmuuret, hvorpaa de Hardenbergers og Friisers Vaaben er udhuggen og derunder Bogstaver MHB og CF og ingen Aarstal. Ellers er Schioldemoese Gaard og Gods ved Arv og Skifte fra Hardenbergs til Kraghs Familie .., Men i hvad Aar findes ikke.
Egeschougaard den 19 Decbr 1759 af Fuldmægtigen N. Stehr"


 
Niels Stehr's oplysninger gør, at vi må formode at den oprindelige hovedbygning til Skjoldemose kan være opført i den periode, hvor rigskansler Christian Friis og Mette Hardenberg omkring 1600 ejede Skjoldemose.  

Det kan yderligere tilføjes, at der i Stågerup ejerlav i 1572 var 25 gårde/bol - dette tal var i 1610 reduceret til 10 + Skovsgård. Kan denne reduktion i antallet af gårde/bol i Stågerup tolkes som at disse er nedlagt og jorden lagt ind under et nyt Skjoldemose? Det skal også med at Christian Friis erhverver de 6 gårde i Rødme af Kronen i 1613.

 

 

SkjoldemoseSkjoldemoseHerregården Kås i Salling, Viborg amt er ifølge bygningssten opført 1635 af Niels Krag, og som linket viser så har hovedbygningen en slående lighed med Skjoldemose. Christian Friis' Skjoldemose er at dømme efter oplysninger i Sunds herreds tingbog 1666 blevet slemt hærget under Svenskekrigen 1657-60, så det er højst tænkeligt, at Otte Krag efter krigen har måttet foretage omfattende udbedringer på den ødelagte hovedbygning. Så den nuværende hovedbygning fik formentlig sin nuværende skikkelse i denne periode. I 1759 var den oprindelige sandstenstavle der stadigvæk, men hvornår og hvem der har opsat den nuværende tavle med årstallet 1662 ved jeg ikke.

 

 

Udkast til salgs annonce for Skjoldemose gods 1845Udkast til salgs annonce for Skjoldemose gods 1845Udkast til salgs annonce for Skjoldemose gods 1845 (2)Udkast til salgs annonce for Skjoldemose gods 1845 (2)

Indberetning til Trap Danmarks redaktion 1899: [Forarbejderne til Danmark Trap, indberetninger om landejendomme. RA]

Skjoldemose 1899

Ager og Eng 35-0-3-2½
Skovskyld   16-0-0-1½

300 tdr land
380 tdr skov

Skjoldemose fæstehuse hartkorn ialt 2 tdr 7 skpr 2 fr 1 alb
Ollerup sogn Skovsgård fæstehuse hartkorn 2 skpr 2½ alb

3 tdr skovskyld er i Hundstrup sogn

Skjoldemose - maleri 1825Skjoldemose - maleri 1825 Skjoldemose - årstallet 1662 på gavlen er formentlig først opsat ved restaureringen 1868Skjoldemose - årstallet 1662 på gavlen er formentlig først opsat ved restaureringen 1868SkjoldemoseSkjoldemose Skjoldemose - kælderSkjoldemose - kælderSkjoldemose - indgangsportal med Kragernes våbenSkjoldemose - indgangsportal med Kragernes våbenHovedbygningen opført 1662; grundmuret af store munkesten, var hvidkalket indtil 1868, da den blev restaureret, kalkpudsen toges bort og der blev opført takkede gavle; nu er bygningen rød, med røde tagsten 2 etager og kælder. - Over hovedindgangen står Kragernes våben, et vers og årstal 1662

Indtil 1854 ejedes Skjoldemose af proprietær Berg; dette år købtes den til den nuværende ejer [baron Schaffalitzky]

Skovsgård hartkorn og areal (Ollerup sogn) udgør Ager og eng 8 tdr 3 skpr 3 fr ½ alb - skovskyld 7 skpr 3 fr 2 alb - eller 80 tdr ager og 24 tdr. skov