Brændeskov Brugsforening

| | |

   Love for
   BRÆNDESKOV BRUGSFORENING 
 
       § 1.
Undertegnede Beboere i Brændeskov og nærmeste Omegn ere sammentraadte for at danne en Brugsforening med det Formaal, at skaffe sig bedste Varer til billigste Priser.

       § 2.
Foreningens Udsælger er ansvarlig for Foreningens lovlige Førelse og bør i paakommende Tilfælde afholde alle de Bøder og Tab, som Foreningen faar som en Følge af ulovlig Handel og Kredit.

       § 3.
Udsælgeren er opsigelig med ½ Aars Opsigelse.

       § 4.
Foreningens Kontrol udføres af en Bestyrelse, som vælges af Medlemmerne og skal altid bestaa af 3 Medlemmer.

       § 5.
Bestyrelsen afholder Møde hvert Kvartal.

       § 6.
Generalforsamlingen afholdes mindst een Gang om Aaret.

       § 7.
Ingen kan optages eller udslettes af Foreningen uden Bestyrelsens Samtykke, da Protokol og Medlemslisten skal være ligelydende.

       § 8.
En Medlemsliste skal altid være tilstede i Udsalget.

       § 9.
Udsælgeren har at betale en Kapital efter Overenskomst til Foreningen, hvorfor ethvert Medlem er pligtig at betale fuld Pris for, hvad han kjøber.

       § 10.
Udsælgeren maa ikke opkjøbe noget paa Kredit paa Foreningens Vegne; skulde han forsee sig paa den Maade, er hans Ret som Udsælger strax forbrudt og er pligtig at betale en Mulkt paa 500 Kr. til Foreningen foruden hans Indskud, som er betalt.

       § 11.
Alle Udgifter, som falde paa Foreningen uden Undtagelse, skal udredes af Udsælgeren.

Saaledes er denne Lov vedtaget paa en Generalforsamling, som afholdtes Søndagen den 10. October 1886.
Jens Rasmussen Knud Andersen Fred. Ferdin. Hansen

Meddelelse fra Brændeskov Brugsforening
til Sunds Gudme Herreds Kontor.
Vi Undertegnede Bestyrelse for Brændeskov Brugsforening tillader os herved at tilmelde Herredskontoret at nævnte Forening ved en paa en afholdt Generalforsamling tagen Bestemmelse har ophørt at Bestaa.
Brændeskov d. 14.1. 1887
Jens Rasmussen Frederik F. Hansen Knud Andersen

Fortegnelse over Medlemmer i Brændeskov Forbrugsforening
Anders Nielsen, husmand, Gravvænge
Anders Petersen, gårdmand, Dongshøjrup
Anders Nielsen Jensen, indsidder, Brændeskov
Anders Hansen, husmand, Dongshøjrup
Anders Rasmussen, gårdmand, Gudbjerg SKov
Anders Rasmussen, indsidder, Brændeskov
Anders Petersen, gårdbestyrer, Brændeskovgård
C.P. Hansen, møller, Brændeskov
Christen Larsen, husmand, Lakkendrup
Christen Hansen, bolsmand, Rårud
Christen Larsen, husmand, Brændeskov
Christen Hansen, skovfoged, Rårud
Christian Jensen, Højedong
Christen Larsen, Brændeskovgård
Frederik Ferdinand Hansen, husmand, Brændeskov
Frederik Henriksen, husmand, Højedong
Hans Knudsen, gårdmand, Gudbjerg Skov
Hans Gjerstruch, møller, Brændeskov
Hans Frederik Jensen, Brændeskov
Hans Petersen, bolsmand, Brændeskov
Hans Nielsen, Rårud
Hans Rasmussen, skovfoged, Gudbjerg Skov
Hans Lov [Løv], Gudbjerg Skov
Hans Rasmussen, Holmegård, Brændeskov
Hans Petersen, "Valtemergaar"
Hans Hansen, husmand, Lakkendrup Mark
Hans Knudsen Rasmussen, indsidder, Brændeskov
Hans Larsen, husmand, Gudbjerg Skov
Hans Rasmussen, husmand, Gravvænge
Hans Christian Jakobsen, bolsmand, Tved Mark
Hans Hansen, husmand, Tved Mark
Hans Hansen, husmand, Slæbæk
Hans Knudsen, husmand, Tved Mark
Hans Hansen Nybølle, Tved Mark
Hans Peter Larsen, Gudbjerg Skov
Hans Jørgen, ungkarl
Hans Peter Petersen, Dongshøjrup
Hans Peter Dong
Hans Jørgen Andersen, Brændeskov
Hans  Rasmussen, indsidder, Sortebjergvænge?
Hans Jensen, mejerist, Brændeskov
Hans Peter Rasmussen
Hans Larsen, Ellerup Kohave
Hans Rasmussen
Johannes Christoffersen, husmand, Brændeskov
Jens Rasmussen Smed ell. smed, Brændeskov
Jakob Jensen Lov (ell. Løv?), Brændeskov
Johan Petersen, bolsmand, Højbjerg?
Jørgen Jensen, husmand, Tved Mark
Jørgen Hansen, Højbjerg?
Jens Hansen, arbejdsmand, Brændeskov
Jens Christiansen, husmand, Lakkendrup
Jens Petersen, Rårud
Jens Larsen "Dons"
Jens Peter Larsen, Brændeskov Mølle
Jørgen Hansen, husmand, Lakkendrup
lærer Krog, Brændeskov
Knud Andersen, husmand, Brændeskov
Knud Rasmussen, gårdmand, Gudbjerg Skov
Claus Nielsen, husmand, Slæbæk
Knud Madsen, gårdmand, Dongshøjrup
Knud Jørgen, husmand, Brændeskov
Karl Kristensen, Rårud
Knud Jensen "Jukkom"
Lars Rasmussen, husmand, Gudbjerg Skov
Lars Hansen "Fal", gårdmand, Gudbjerg Skov
Lars Jensen, husmand, Gravvænge
Ludvig Kvist, Gravvænge
Lars Hansens enke, Lakkendrup Mark
Lars Hansen, ungkarl, Tved Mark
Lars Hansen Smed ell. smed, Brudager
Lars Rasmussen, Mejeriet Brændeskov
Lars Rasmussen, skovfoged, Lakkendrup Mark
Lars Nielsen, husmand, Højedong
Lars Larsen, husmand, Højedong
Lars Rasmussen, husmand, Tved Mark
Mads Madsen, Gudbjerg Skov
Mathinius Møller, gårdmand, Gudbjerg Skov
Morten Ludvigsen?, ungkarl, Tved Mark
Mads Hansen, ungkarl, Hørup Mark
Niels Rasmussen, husmand, Gudbjerg Skov
Niels Kristian Nyby, indsidder, Højesdong
Niels Hansen, gårdmand, Rårud
Niels Kristoffersen, indsidder, Brændeskov
Niels Andersen Hvid, Brændeskov
Niels Eriksen, gårdmand, Gudbjerg Skov
Nielsen, tjener, Brændeskovgård
Niels Jensen, husmand, Tved Mark
Nicolaj Peter Kjær, gårdmand, Gudbjerg Skov
Niels Petersen Løv (ell. Lov?), Holmdrup
Niels Peter Vilhelmsen, Lakkendrup Mark
Po (Poul?) Hansen, Gravvænge
Peter Rasmussen, Ny Brændeskovgård (Mejeriejeren?)
Peter Petersen, gårdmand, Gudbjerg Skov
Peter Rasmussen, tømmer, Brændeskov
Peter Andersen, husmand, Brændeskov
Peter Rasmussen "Garder", Gudbjerg Mark
Peter Hansen, husmand, Tved Mark
Peter Sørensen, husmand, Lakkendrup Mark
Rasmus Jakobsen, husmand, Lakkendrup
Rasmus Knudsen, husmand, Gudbjerg Skov
Rasmus Petersen, husmand, Gravvænge
Rasmus Jørgensen, husmand, Gravvænge
Rasmus Davidsen?, husmand, Tved Mark
Rasmus Larsen, skovfoged, Brændeskov
Rasmus Petersen, husmand, Lakkendrup
Søren NIelsen, Slæbæk
Søren Petersen, husmand, Lakkendrup Mark
Vilhelm Henriksen, træskomand