Breve fra redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg

| | | |

Redaktør Gottlieb PetersenRedaktør Gottlieb PetersenG. Petersen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg
 
 
Kilde: Købmand Rasmus Wincklers privatarkiv. LAO. 
 
Kjøbenhavn, 22. Februar 1874

Højstærede Ven!
Ifølge Deres Ønske medfølger hermed de af Dem ønskede Lister i Anledning af Gaven til Hansen. Jeg vil dog henstille til Dem, om vedkommende Byer og Sogne kunne være tjente med en Offentliggjørelse af hvad der er indkommet.
De har vel set med hvormegen Haan Embedspartiets Blade have omtalt den paatænkte Indsamling, saa Komiteen har fundet det bedst at tie med hvad der endnu er kommet. Thi medens en Præst eller Degn, naar han fraflytter et Sogn, erholder, Sølvtøi for flere hundrede Rdl, om man saa ikke har brudt sig det ringeste om ham, figurer her adskillige Sogne med en Snes Rdl. til den Mand, hvis hele Liv har været offret for deres Vel, og som de kan takke for mange Goder og Friheder. Skammen falder udelukkende paa vort Kjære Demokrati, men her i Sjælland har det adskillige Steder atter begyndt at rejse sig, og Komiteen har sendt til de Sogne, der ønskede det, en Opfordring, som indlagte.


Skulde det derimod kunde forøge Interessen at offentliggjøre hvad der i Deres Omegn er indkommet, var det jo meget behageligt; disse Bemærkninger fremkomme aldeles private. Og skulde der kunne bruges nogle Exemplarer af den trykte Opfordring ere de til Tjeneste.
Kampen fortsættes med Ministeriet. Mage til Halsstarrighed er ikke kjendt i noget Konstitutionelt Land. Igaar havde vi en drøj Dyst, den bliver ligesaa gal i morgen.
Hils Deres Kone Venskabeligst
Hr. Winckler, Nyborg G. Petersen
Indsamlingslisten var i min samling anbragt mellem breve fra redaktør Jørgen Pedersen, Fyns Tidende og redaktør G. Petersens hosstående brev. Listen er måske indsamlingsliste til fordel for venstrepolitikeren J.A. Hansen, jævnfør hosstående brev.
 

Bilag som formentlig hører til brevet?
 
                                                    
 
 R. Winckler Købmand 2 Kr
 J. Hansen Lærer 1 Kr
 N. Simonsen Jernstøberiet 50 Øre
 S. Kristensen Jernstøberiet 25 Øre
 R. Enevoldsen Skræder 25 Øre
 P. Hansen Snedker 25 Øre
 H.F. Leikban 1 Kr.
 A.N. Andreasen Postbud 50 Øre
 H. Larsen Detalist 50 Øre
 P. Larsen Maskinist 50 Øre
 A. Brønning Garver 1 Kr.
 A. Biilmann Cigarmager 50 Øre
 J. Larsen Skræder 50 Øre
  A. Ditlevsen Tømrer 25 Øre
 S. Petterson Jernbanen 25 Øre
 P. Hansen Jernbanen 50 Øre
 N.J. Hansen Jernbanen 50 Øre
 L. Hansen Jernbanen 50 Øre
 P. Frederiksen Jernbanen 50 Øre
 N. Christoffersen 50 Øre
 J. Nielsen Sømand 50 Øre
 P. Andersen Arbejdsmand 50 Øre
 P. Petersen Arbejdsmand 50 Øre
 R. Knudsen Arbejdsmand 50 Øre
 R. Rasmussen Maler/Jernbanen 50 Øre
 M. Hansen Arbejdsmand 25 Øre
 A. Pedersen Farvehandler 1 Kr.
 A.P. Kampff Maler/Jernbanen 25 Øre
 N.G. Hansen Maler/Jernbanen 25 Øre
 C. Nielsen urhandler 50 Øre
 M. Jørgensen Bødker 50 Øre
 
                                                   Ialt
 16 Kr. 35 Øre
Svendborg 9. Maj 1874

Herr Winkler i Nyborg!
Hermed en Piece, som indeholder Udtalelsen Juni 1870. De vil derunder finde L. Dinesens og N. Hansens Navne.
Undskyld, at den ikke kom igaar, men jeg var i Kværndrup. Tak for Deres Deltagelse i min Borgerforeningssag; jeg er ogsaa rigtig glad over Udfaldet, og mest for min Kones Skyld. Mine Angribere have sat Kronen paa deres Fejhed ved ikke at turde dække deres Handling med deres Navne; større Pjaltethed kjender jeg ikke, Kühl er kommet mig godt til Hjelp, jeg er ham meget taknemlig derfor, men der er ogsaa Garverblod i Ham. Det er nok muligt, at der er Kampblod i Skrædderne, vore her nede te sig da saaledes, men Krussen paa Kampblodet er dalet ganske betydeligt i de sidste Aar, og mine Skrædere her er sat udenfor Kurs.
Min Kone beder mig minde Dem om, at hun skylder Dem en Flakse Viin, og at De og Hustru maa snart sørge for at faa den hernede.
Ses vi ikke før, ses vi sandsynlig til Dyrskuet i Nyborg den 9de Juni. Jeg tager enten derned om Morgenen eller Aftenen forud, om Gud og Alt gaar vel.
Indtil da, lev vel og hils Deres Margaretha fra os
        Deres
        G. Petersen


Svendborg 25. Septbr. 1874

Kære Kjøbm. Winckler!
Jeg ser, højstærede Ven! at Husted indbyder til et Fællesmaaltid Søndag efter det politiske Møde. Da der vel ikke bliver mere end dette Festmaaltid, og det var jo bedst, at Højre og Venstre i broderlig Enighed spise sammen, beder jeg Dem at sørge i Tide for at tage Billetter til Tange, Berg og mig; vi vilde jo nødig staa bagved og se til.
       Venskabeligst
        G.Petersen
 

 

Svendborg 26. Septbr. 1874.

Herr Winckler
Højstærede Ven! Jeg skrev i Aftes nedenstaaende Brev til Dem, men derefter modtog vi Deres Telegram til Tange. Vi overlade nu Alt til Deres Afgjørelse. Ønsker vore Venner, at vi skulle holde et særligt Fællesmaaltid med dem, og der er Haab om en god Tilslutning, da gjør vi det. Er der ikke det og der paa den anden Side kan antages, at der dog kommer nogle af vore Venner, som deltager i Højres Maaltid, da ere vi ogsaa til Tjeneste. Men forøvrigt overlade vi ganske til Deres forgodtbefindende og skulle være tilfredse med, hvad De beslutter, De kan bedst bedømme Situationen.
Fra min Kone skal jeg sige, at De er en Pythias?, fordi De ikke er hos os i Aften, vi har det godt. Dermed en venlig Hilsen fra Berg og Tange.  Deres G. Petersen
 

Brev til Chr. Berg [Købmand Rasmus Wincklers privatarkiv. LAO]

I Henhold til fremkommen Forespørgsel skal jeg tillade mig at meddele:
Svendborg Amtsraad vedtog, da det flyttedes til Svendborg, at alle Bekjendtgjørelser skulde indrykkes i begge Byens Aviser: Svendborg Amtst. og i Svendborg Avis. Dette er siden bestandig fulgt.
Begge Redaktører indgav samtidig Andragender om at faa Trykarbejde, der tidligere var udført i Odense. Efter et Amtsraadsmøde, som afholdtes i 1867, meddelte Raadets daværende Sekretær, nu Prokurator P. Hein, Nyborg, at det var besluttet, at den første Avis skulde have "Tidenden" til Trykning, den anden derimod Alt andet.
Dette blev ogsaa overholdt i en længere Aarrække, men ikke i det sidste Aar. Vedlagt følger Kopi af to Breve, som oplyser Forholdet. Det skal tillige bemærkes, at Amtsraadsmedlem, tidl. F.? Michael Pedersen allerede i 1867 erklærede ligesom Sekretæren, at hin Bestemmelse blev vedtaget, og at de endnu fastholder deres Paastand, men antage, at den ikke blev indført i Protokollen.
[Overstreget]
Efter Amtsraadets Skrivelse af 12te Septbr. f. A. har Svendborg Avis til Dato leveret 4 Trykarbejder til Amtsvejinspektøren, derimod intet som helst fra Kontoret af de mange Arbejder, det tidligere havde derfra. Disse var til Ex. "Stempelordre", "Resolutioner", "Erklæringer", "Erindringer", om "Alimentationsbidrag", "Attester", "Schemaer", "Breve" og mange andre lignende Sager. Det tør dog antages, at dette vedkommer Amtmandens Kontor og at Amtsraadet altsaa ikke raader herover.
At denne pludselige Standsning vakte Forundring og blev omtalt, var naturligt. Det er bleven antaget, at de politiske Forhold have havt Indflydelse derpaa. Svendb. Avis er et Venstreblad og dets Redaktør støttede i 1873 I.A. Hansens Valg, da Amtmanden stillede sig imod ham. Han ledede ligeledes et Prøvevalg til AMtsraadet, hvorved der i samme valgtes 4 Venstremænd, men dette er som bemærket kun Formodninger. Utilfredshed med det præsterede Arbeide har det ikke været, det er stedse rost ligesom den Hurtighed, hvorved det er leveret.
 
Dette er i Korthed den Gang, som har været i Svendborg Amtsraads Tryknings- og Bekjendtgjørelseshistorier.

Svendborg d. 27. Maj 1875 Ærb.
       G. Petersen

Hr.Folketingsmand Berg

Breve fra G.Petersen til Winckler

    Kjøbenhavn, 17. Januar 1878
Her Kjøbmand R. Winckler!
Kjære Ven! Jeg bringer Dem min Lykønskning i Anledning af det stedfundne Byraadsvalg, og takker Dem for Deres modtagne Brev.
Naar De antyder, at det er Tanges forsonlige Aand, der har medvirket til Valgets Udfald, kan jeg ganske gaa ind herpaa; jeg tror snarere, at Højre mere og mere begynder at indse, at sund Fornuft og praktisk Dygtighed forenes bedst med Venstres Anskuelser, hvorimod Højres Synskreds endnu er begrænset af Fortidens Taage, ligesom de føle dem bedst i de gamle Ledebaand.
Om den Forsonligheds Aand, som nu er her tilstede, vil føre til noget godt, vil Fremtiden vise; det er først af Resultatet man kan fælde Dommen. De Moderate skal have Æren, hvis der kommer noget virkelig godt; skulde det derimod vise sig, at det gaar som i 1875, at de i deres Godtroenhed have ladet sig narre af Modstanderne, vil Stillingen blive mere uhyggelig end om man d. 1ste Octbr. var betraadt en anden Vej, mere i Overensstemmelse med, hvad Vælgerne ventede. I det sydlige Fyen ere de ikke rigtig tilfredse med den nuværende Situation.
En venlig Hilsen til Deres elskværdige Hustru og Dem selv fra Deres G. Petersen