Erindringer om almueliv i Ørbæk i 1700-landet

| | | |

"Den wintherske Slægtsbog fra 1755" 
Optegnelser af sognepræst Rasmus Winther, Ørbæk. 
 
Parti fra Ørbæk 1833Parti fra Ørbæk 1833 Fabritius de Tengnagel. Parti fra Ørbæk med kirke og herregård 1833. Kobberstiksamlingen
 
 
pag. 107: I 1714 et sørgeligt mørkt Aar, i det Ørbecks Herskab, Min Høyst-gunstige Hr. Patron blef bortkaldet d 12te Aprilis i det Aar, og blef saa hensatt i Ørbeck Kircke d. 24 Maji. Hand hafde været En særdelis velsignet Mand i Sine dage; Sær kyndig i Justitzen, hvilchen Hand betiente som Landets Dommere, og, alletide viiste Hand sig meest inclineret for de fattige, dem at redde med Rætten, naar Hand saa dem overvældet; Der foruden var Hand En Meget øm Huusbond for Sine Bønder, og en gandske gunstig Patron for mig [R.W.]

pag. 108: Det Aar 1715 var, ogsaa et frydefuldt Aar for Landet (danskernes sejr over svenskerne) men illigemaade Et betænckeligt Aar for Ørbeck.--
-- at Byens Haab, Welbr. Johan Henrik Rosenvinge, som forunderligen tegnede sig til ald Fromhed, blef bortkaldet d. 12te Julii i dette Aar, da hand var 9 aar, 3 Maaneder og 14 dage gammel. Hans Sl. Fader hafde været Byen en gandske from Huusbond, og denne Hans Eeniste Søn, saa vitt Hand var kommen, gaf os, næst Herrens Naade, aabenbare forhaabning, at Hand skulde blevet ligesaa Veldædig og lifsalig En Mand, som Hans fromme Fader ...

pag: 110 .........Men, strax efter at det hafde været Angistens Tid i landet beskickede Herrens Allerhelligste Høy-viise Raad, Angistens Siun i Ørbeck, ved en forfærdelig og meget Jammerlig Ildebrand, d 15de Aprilis 1716, da de sex gaarde i Ørbeck, N:o 2, N:o 20, N:o 19, N:o 18, N:o 17 og N:o 16, samt det Huuss N:o 2, og Smidden, Høyst-bedrøvenlig blef lagt i Aske. Dend 15de Aprilis var i det Aar, dend næste Onsdag efter Paaske.
.........Tre Onsdager efter hver andre, Nemlig d 15de d 22de og d. 29de Aprilis. Branden i Ørbeck, d. 15de Aprilis, indbrændte i dend gaard N:o 18, Et Meniske ved Nafn Anne Jensdatter, Mandens Stif-moder i dend gaard, og det var paa det Høveste at ogsaa Mandens Eeniste Søn i dend gaard N:o 17 hafde blevet brændt. Branden i Høye, d. 22de Aprilis giørde til Aske, To store gaarde, som tilhørte min Patronesse, og derfor uden mange gaarde og Huuse, som tilhørdte Andre. Branden paa Hindemae, d. 29de Aprilis, indbrændte To Røgtere, som laae i Øxneladen, og tillige alt qvæget.

pag. 114: Anno 1718 velsignede Herrens Miskundhed mit Huus med saadan Naade at Een af mine Sogne Mænd anviiste mig at sætte priis paa dend Naade. De smaa i Ørbeck blef hiem-søgt med Børne-Pocker og i mit Huuss var da fiire Børn, som Elendig laae syge, dog blef de alle restitueret ved Herrens Miskundhed, enddog mange Børn i Byen døde bort, og blant de mange var Een Søn, som var Eeniste Barn i dend gaard N:o 17; Samme Eeniste Søn var paa det næste blevet indbrændt Ao 1716 da gaarden brændte, med de mange andre gaarde i Ørbeck. Faderen som elskte overmaade denne Sin Eeniste, hafde ved at vove eget lif, reddet Ham ud af Ilden, men nu mistede Ham i Børne-Pocker, derfor kunde icke entholde sig, Hand io skulde sige: Præsten hafde fiire Børn Syge, dog maatte ieg miste Ham. Ved dette behagede Herrens Miskundhed at tugte mit hierte, til at forstaae Herrens Naade:...

 pag 115: En anden min Sogne Mand, Nemlig denne fromme Redelige Mand, Søren Clausen, som da boede i Ørbeck, i dend Gaard N:o 21. Der var blevet En meget Bedrøvelig Misvext, i det Aar, og, fornæfnte Mand, der Hand leverede til mig Sin Tiende, sagde Hand: Imin gaard har ieg nu boet i 38 Aar, men aldrig har ieg tilforn leveret saa liden Tiende, som i dette aar. Med en vemodig Klage besvarede ieg disse Hans ord; men I er vor Præst, og I bør trøste os andre, vil I da Self være mistrøstig? I skal see, Gud skal underligen velsigne dend liden Grøde som Hand har givet i dette Aar; underligen skal Gud velsigne denne liden Grøde, at den skal blive riigeligen nock, baade til at ernære Menniskene og til at opholde Creaturene. Herrens Miskundhed beskickede mig denne Tugtning, og klarligen lod Gud mine Øyne see, set mig var sagt ved denne  Min Tugter. Underligen blef Folck og Fæ opholdt, ved den liden grøde, der var givet Anno 1719...
 Ald grøden, var Anno 1719 indsamlet af alle Marcke, otte dage før Bartholomæi, og, fordi meniskene vidste icke hvad arbeyd de skulde tage sig for, søgte de ud at grave i Høyene, og meente der at finde liggende fæ; Hvilket ieg maa antegne, med Anger, over ald dend daarlighed som vedhænger os yderst- begrædelige arme Daarer!

pag 116: Anno 1723 indprentede Herrens Miskundhed i mit Minde, En vigtig gierning fra Gud, som vidnede klarlig for mine øyne, det Skriften lifsalig vidner for mit Hierte, i at sige; Dersom Herren giør bedrøvet, da skal Hand forbarme sig efter Sin store Miskundhed. Der hafde været En stor Tørhed i det Aar, fra mand først begyndte at pløye Jorden; og dend Tørhed hafde bundet iorden saa bedrøvelig, at Eendeel jord, som skulde være pløyet, kunde icke modtage Plougen. Tørheden continuerede, indtil Tirsdagen d. 22de junii, da En Torden med overflødig herlig Regn begyndte om Aftenen Klokken Ni...

pag 117: En Mand i Ørbeck hafde To Sønner, hvilcke blef fundet i deris livis opførsel saa u-liige som dag og nat: Der kunde ingen Formaning frugte hos dend Eene, som var u-villig til Læsning, og, som uskickelig i lifs Forhold, at ieg længe hafde formanet Ham forgiæves; Dend Anden der imod viiste mine øyne glædigen, alt det, der blef sørgeligen saunet hos Hans Broder: Til Læsning i Kircken, efter Tienesten, indfandt Hand sig flittigt uden liige, og frugter af Guds ord viiste Hand i Sit Forhold mangfoldigen: Han skyede som ild og gift, de lyster, dend daarlige ungdom meget elsker, og, dend løn Hand fortiente: thi Hand tiente mig i nogle aar for Svend: gaf Hand Sine Forældre, som hængte ved gaarden med stor Besværlighed. Dette blef mig sagt af andre, og der ieg tilspurgte Ham, om det var saa, svarede Hand mig: Fader, ieg kand icke taale, at mine Forældre lider nød, saa længe ieg eyer En Skilling: Derpaa vilde ieg erindre Ham, at efterdi Hand alt var 24 Aar, skulde Hand ogsaa tæncke paa at giemme nogle af Skillingerne for sig self: Men ieg husker at Hand svarede mig: Aldrig lader Gud mig fattis, kunde ieg ickun beviise mod mine Forældre det ieg bør.

pag 126: Det følgende aar 1729 begyndte med En anden lifligere vederqvægelse for mit Hierte i det Herrens Miskundhed beskickede for Mig, Festo Ephiphanias, denne søde glæde, at ieg saae Ørbecklunde Herskab og samtlig Ørbecks Menighed, saare velvillig til at frembære paa Alteret deris Medlidenheds Gave til Kiøbenhafns Bedrøvelse; hvilchen Gave blef dend næste dag der efter leveret til Prousten, Mag. Sechmann som frydede sig ved at see denne Meenigheds Velvillighed.

pag 133: Et vist barn i Ørbeck ble slaget af Sin Fader med Øxeflade i  Hovedet; Faderen tilstod, at Hand hafde giort dette, i forsætt at dræbe Barnet, som og, Barnet for vore øyne at see, var dræbt. Men, forunderligen gaf Herrens Miskundhed det slaaede Barn, lif paa ny, og dend Rasende Fader Sands til en Sand Bod; I saa maader blef da en forfærdelig Haard Steen afveltet fra mit Hierte. Alle unge i Meenigheden blef aldvorligen tilholdt, at lade sig grundig underviise i deris Christendom, da Forordningen om Confirmation udgick i dette Aar, og derved blef En forønskelig Bistand, til at faa ungdommen ret oplært, beskicket for mit Hierte, Ihukommelse, at Anno 1536 var de Papistiske Herre-Bisper af-satte, og dend Reene Evangeliske Lærdom offentlig indført i ald Danmarck, foraarsagede, at dette Aar 1736, gaf en Jubel-fryd i landet.

pag 137: I det Aar 1745, hvilcket ieg maa kalde, Et særdelis ihukommeligt Aar, baade for aldt Landet, Saa og for mit Hierte. For aldt Landet blef dette Aar særdelis at komme ihu, formedelst Qvæg-Sygen, om hvilcken Landet her, længe hafde hørt Sørgelige Berettninger, men Landet i ald dend tid at Sygen endnu icke blef seet, var, trygt til at tæncke, Sygen skal icke naae hid.
 Denne Sær lifsalige Landets Fader (Chr. 6.) blef bortkaldet d. 6te Augusti 1746, da Landet in Januario i Samme Aar, hafde, efter Hans meget gudelige Anordning, haft En Stor FasteBededag for Qvæg-Sygens skyld. Menniskene i de andre Lande hafde Qvæg-Sygen bedrøvet i nogle Aar, førend dend kom til os, Anno 1745, da dend i for-aaret begyndte paa Brahe - Trolleborg, siden yttrede sig her og der i Landet, og, under Efter - aaret ogsaa kom til Ørbeck Sogn, begyndende, paa Herregaarden, i Præstegaarden og hos Sogne-Fogeden; siden udbrededis Sygen ogsaa hos de andre. Hos mig døde første gang, alt mit Hornqvæg, undtagen Eet Eeniste ung-nød Anden gang, da ieg hafde kiøbt mig fiire køer ind, døde de Tre, og dend fierde blef beholden. Herrens Beskickelse lod qvæg-Sygen bedrøve mig, end og dend tredie Gang: Men i aldt dette Bedrøvelige viiste Herren mangfoldig Miskundhed mod mig udle, at hvercken sørgede min Høyst-kiere Hustru eller ieg, over dend forliiss os var skeet; vi end icke saunede det vi hafde forliist, eftedi Guds Forsiun hafde givet os En Anseelig Provision, som vi hafde i forraad, dend tid Qvæg-Sygen blef fornummet og, Guds Kilde lod flyde til os, baade Vederqvægelser og Velsignelser i andre Maader, at vi fandt Aarsag at love Herren, som underligen giorde Miskundhed mod os, og huldeligen føyede det saa, at end og det bedrøvelige tiente os til gode, Gud være ævig ære!

pag 147: Ieg var gaaet i Kircken at holde Morgen - Bøn, Men, Degnen som var gaaet i Taarnet at ringe, løber af Taarnet ind i Kircken til mig og siger at ieg maatte icke forskræckis over Klemtning med Klockerne, som var fornøden, fordi der var ildløs. Dette foraarsagede hos mig En Haard hierte-Smeltning, alligevel Ilden var i Frørup, icke i Ørbeck, og blef dæmpet ved Herrens Naade.