Gårdejer Rasmus Knudsens dagbogsoptegnelser

| |

( i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde.
 

Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger.

1709 var der saa haard en Vinter at ingen mindedes en saadan.

1831 kom Høsten saa tidlig, at den ny Rug kom til Mølle 24. Juli og den ny Byg 1.August.

1839 den 3. December døde Kong Frederik den sjette Kl.8½ Morgen og samme Dag blev Kong Kristian den ottende udraabt til Konge, Klokken 11.
 Frederik VI

1848 den 20. Januar døde Kong Kristian den ottende Kl.10½ om Aftenen, og den 21. Januar kl. 9 blev Frederik den syvende udraabt til Konge.

Kristian den ottende blev 61 Aar og havde kun regeret i 8 Aar, han døde efter 14. Dages Sygdom. Vi begyndte at ringe for ham den 28. Januar, han blev gravsat den 26. Februar.
 Christian VIII

I Midten af August blev Frederik den syvende gift tredie Gang med en Jomfru, han viedes til hende ved venstre Haand.
Frederik VII og Grevinde Danner

1851 var en Festedag for Lunde Sogn i Anledning af Freden og for de hjemkomne Soldater, som havde været med i Krigen og blev indbudt til et Festemaaltid af Lunde Sogns Gaardmænd og Husmænd, der var ikke mindre end ti Æresexkorter og 20 Dannebrogsfaner og vare vore Stuer saaledes smykket med Portrætter af Kongen og alle Generalerne. Der var 170 Mennesker til at spise og der blev holdt saa mange Taler saavel i Kirken, som i Huset, saaledes af Præsten og Herredsfogeden, og der var fem Musikanter til at spille og blæse baade i Kirken som i Huset, og der dansedes til den lyse Morgen. Det var den 18, Maj.

Den 25. Juli 1851 - Aaret efter Slaget ved Isted, var der en stor Folkefest ved Ringe, hvortil jeg selv var med. Der var henved 10.000 Mennesker tilstæde fra over hele Riget og blev holdt over 15. Taler og sunget mange Sange. Der var Musik fra Odense. Festen begyndte Kl.? om Morgenen og sluttede først ved samme om Aftenen.

Den 21. Mars 1852 døde Enkedronningen, Marie Sophie Frederikke Kl. 11 om Aftenen i sit 85. Aar. Hun blev begravet den 10. April.

Den 16-17-18. April var der den haardeste Frost, som nogen kunde huseke.

Den 10.Maj 1851 begyndte de at bryde den gamle Kirke ned i Lunde.
Den 22. April ? blev Grunden og Stenene sat og Sølvpladen imuret og Præsten, Rasmussen holdt herover en smuk Tale.

Den 26. Juli blev Overdelen lagt op og den 18.September blev Spiret anbragt paa Lunde Kirke.

Den 2. Oktober 1852 var der den frygteligste Orkan - flere Huse faldt og mange Træer rykkedes op med Rode og paa mange Steder blev Vejene ufremkommelige fordi Træer laa hen over dem.

Den 15. December 1852 blev Lunde Kirke indviet af Biskop Engelstoft hvor ogsaa 12 a 14 Præster var tilstæde med Greverne fra Egeskov og Trolleborg - ligeledes var flere hundrede Mennekser tilstæde.

Den 22. Februar samme Aar blev en Dreng paa 16 Aar halshugget i Svendborg, fordi han havde ihjælslaaet en Dreng paa 5 Aar.

Den 8. Januar begyndte Kolerasygdommen i København og fra den Dag og til 26. August døde 3964 Mennesker og mellem 15 og 1000 Børn blev Forældreløse - i det hele døde i København af Sygdommen 4084 Mennesker - i Svendborg døde 83 af samme Sygdom.

11. November 1854 begyndte Vinteren og den 12. kørte man i Slæde og der var en forfærdelig Frost.

1855, Nytaarsdag var det et frygteligt Vejr med Torden, Lynild og Storm.

Denne Vinter er een af de strengeste, vi mindes - i flere Uger har de gaaet over Bæltet til Korsør og endnu i de første Dage af April kør(tes) der fra Langeland og til Svendborg og fra Ærø og til Svendborg. 1. Maj frøs der en ½ Tomme Is paa Vandet.

Den 23. December 1855 Lillejuleaften var der Prædiken i Lunde Kirke og den var ganske oplyst af Lyskroner med Lys, der var flere hundrede Mennekser og seks Musikanter tilstæde, og der blev ofret 237 Rdlr. som fordeltes mellem de fattige.

Den 17.August 1856 paa den 13. Søndag efter Trinitatis blev den ny Salmebog brugt første gang i Lunde Kirke.

Den 21. Juli 1857 slog Lynilden ned i Offer Madsens Gaard, og brændte den af til Grunden. Det varede ikke 2 Minuter før hele Gaarden stod i lys Lue.

I midten af September 1858 lod en Komet-Stjerne sig se i Nordøst og den 6. Oktober var den allerstørst; dens Hale var efter Beregning 200 Mile lang og den var synlig til 26. Oktober.

Den 31. Oktober 1857 om Aftenen Kl.12 nedbrændte Jeppe Rasmussen og Niels Madsens Gaard og Hus  i Lunde.

Den 16. September opkom et forfærdeligt Vejr med Torden og Regnskyl saa Vandet stod mange Stæder paa Jorden, ligeledes stormede det saa stærkt at mange Huse og store Træer væltede. Mange maatte saa Rugen om igen.

Samme Aar - den 17 December om Morgenen mellem tre og fire nedbrændte det kongelige Slot, Frederiksborg til stor Sorg for Danmark.

1860. Helligtrekongers Dag holdtes Gudstjeneste i Lunde Kirke, hvor der var 200 Mennesker tilstæde, og der ofredes til de fattiges Bøsse.

1862. Denne Vinter var een af de bedste, der kom ikke noget Sne før den 23. Marts, men saa sneede det et Par Dage og blev atter smukt Vejr- men den 24 begyndte det at Sne igen, saa alle Vejene blev fulde og saa begyndte det at ise saa Træerne næsten bøjedes til Jorden, det varede i to Dage.

1862, den 24. September var det Egeskovs Marked, og det blev frygteligste Tordenvejr med Hagel og Regnbyger.

1862 blev den nye Vejrmølle opbygt ude ved Landevejen af Møller. Christian Kristoffersen og den første gang den gik var den 22.August men det var kun med tomme Stene; men den første Gang der blev malet Korn paa den var 2.September og den første Mand, der kørte til den nye Mølle, det var Mads Rasmussen fra Amsterdamgaarden.

1863. den 1.Januar blev Mads Marqvardsen valgt til Sognefoged.

Den 9. April holdtes Skifteforsamling med Mads Rasmussen paa Amsterdamgaarden angaaende hans lille Søn, Rasmus Pedersen, han skulde arve efter sin Moder.

Den 19. April var der lyst første Gang til Ægteskab for Mads Rasmussen og min Broderdatter, Karen Hansdatter.

Den 15. November1l863 Kl 2½ døde Kong Frederik den syvende - 55 Aar Gammel. Han døde paa Glyksborg Slot af Rosen og Feber. Han havde været Konge 16 Aar. Og samme Dags Middag blev Prins Christian til Danmark udraabt til Konge under Navn Christian den niende.

Den 20. begyndte vi at ringe for ham, der skulde ringes fire Timer om Dagen - to om Formiddagen og to om Eftermiddagen - med ham døde den sidste af den oldenborgske Kongeslægt.

Den 19. December 1863 blev Frederik den syvende begravet i Roskilde Domkirke i Frederik den femtes Kapel.

Den 15. december 1865 døde Degnen i Lunde Hr. Møller efter at have været Degn i Lunde i 34 Aar. Han blev begravet den 22. December og næsten hele Sognets Mænd fulgte ham til hans sidste Hvilested.

Den 15. April 1866 blev Lærer Petersen - forhen Lærer i Egense indsat som Lærer i Lunde Skole.
Den 13. Maj 1867 var det et frygteligt Snevejr, er begyndte fra Morgenen og varede til Aften og flere Steder maatte der øses Sne. Og der frøs en 1/4 tomme Is paa Vandet.

Den 8. Januar 1870 blæste den ene Vinge af Sundshøjs Mølle.

Den 2. og 3. Marts tærskedes der første Gang med Maskine paa Højelundgaard. Der tærskedes første Dag 9. Tønder Rug anden Dag 40 Td. Havre.