Lunde Bylov

| |


Danske Vider og Vedtægter. Udg. af Poul Bjerge, Thyge J. Søegaard og August F. Schmidt. I´IV. 1904´1938

Danske Vider og Vedtægter.III. p. 222. 
 
1. 1800

Anno 1800 den 17. December vare vi underskrevne forsamlede hos oldermanden Peder Thomsen, Lunde, og da til vort laugs destobedre holdelse vedtoge følgende poster:

Brandsynsmænd på LyøBrandsynsmænd på Lyø1. At gå fire gange årlig omkring hos hver mand i Lunde by for at eftersee, om deres Åbent ildsted på gård i Egense sognÅbent ildsted på gård i Egense sogn ildsteder forsvarlig ere vedligeholdte og rengiorte, bøder den eller de, som tilhører samme, 1 mark til lauget. Men befindes andre feil ved ildstæderne, straffes de efter brandforordningen. Og de, som ikke møder de bestemte tider, nemlig hver Tamperdag, for at efterse ildstæderne, når de ei ved lovlig forfald kan bevises at være undskyldt, bøder ligeledes til lauget 1 mark.

2. Når nogen gårdmand indtræder eller afviger lauget, giver han og hustru hver 1 rdl. Der imod en husmand 3 mark såvel for sig som sin hustru, og en indsidder 2 mark for enhver. Dette svares for enhver til afgang og igang.

3. Når nogen ved døden afgår, det være gårdmand, husmand eller indsidder, står det enhver frit for at bede til begravelse, hvem de lyster; men når hele lauget ikke bliver indbuden til begravelsen, svares i penge til lauget for en husmand 3 mark, en gårdmand 1 rdl. og en indsidder 2 mark, såvel for mand som for hustru. Og de, som ikke møder, før liget bliver udbåren af stuen, bøder 4 sk., og møder de ikke for at kaste jord på, bødes 8 sk., og uden lovlig forfald bliver ganske borte, 1 mark. Men når nogen ikke uden sygdoms forfald møder til anførte tid, når en udflytter skal føres til kirken, bødes dobbelt.

4. For laugets destobedre holdelse er indsat 2de oldermænd, en gårdmand og en husmand, som efter omgang skifter hver Maidag. Ved indtrædelse og afgang gives af enhver 1 mark. Oldermanden skal være forbunden at holde til lauget det fornødne brændevin for samme pris, som det fåes i kiøbstæderne.

5. Den eller de, som i lauget enten ved skieldsord eller hug og slag begynder at giøre eller yppe klammerie, bøder til lauget 24 sk. Og dersom de, fordi de skal betale den bestemte mulct, udgår af lauget, som ved vegring inddrives ved pantebøder, 1 rdl.

6. Udflytterne er 1. og 4. post uvedkommende.

6. Ifald nogen forser sig og derfor bliver mulcteret og ei godvillig vil betale det, bliver han uden videre lov og dom pantet for det mulcterte. Og dersom han ei inden 4re ugersdagen indløser pantet, bliver det bortsålgt ved offentlig auction. Så skal og alle i lauget værende beboere være pligtige at møde ved udpantningen. De, som ikke møder, bøder til lauget 8 sk.

At forestående poster i alle optænkelige måder af os skal efterleves, det ville vi ved vore hænders underskrivt bevidne.

Peder Larsen L. Larsen Peder Ibsen Niels Larsen
Rasmus Ibsen Rasmus Marquardsen
Anders Marquardsen Anders Hvid Jørgen Christensen
Rasmus Svendsen Hans Dyr Lars Bødker
Johannes Hansen Tønnes Larsen Christen Skrædder
Anders Madsen Jens Jensen Johann Weinrich
Anders Madsen Hans Nielsen Morten Nielsen
Peder Jensen Hans Pedersen Niels Dinesen.

Mas Lavesen indgår i Lunde bydelav og er dermed fornøiet undtagen jeg ligger i kgl. tieneste, da frafalder jeg alt.
       Mas Lagesen

2. 1823

År 1823 den 20. Mai var vi underskrevne forsamlet hos oldermanden Lars Jensen i Lunde og da til vort laugs destobedre holdelse blev vedtaget følgende poster.

1. At gå 4re gange årlig omkring hos hver mand i Lunde by for at efterse, om deres ildstæder forsvarlig er vedligeholdte og rengjorte. Befindes nogle ildsteder ikke at være rengjorte, bøder den eller de, som tilhører samme, 1 mark til lauget. Og de som ikke møder til bestemt tid, nemlig hver Tamperdag, for at efterse ildstæderne, bøder ligeledes til lauget 1 mark.

2. Når nogen gårdmand indtræder eller fragår lauget, giver han og hustru hver 1 rdl., og en husmand det halve for sig og hustru, og en indsidder for sig og kone 3 mark. Dette svares for enhver til igang og afgang.

3. Når nogen ved døden afgår, det være gård- eller husmænd eller indsidder, står det enhver frit for, at indbyde til begravelse, hvem de lyster, hvor imod at svare til afgang efter 2. post for enhver.

4. Når en almisselem i bylauget bortdøer, er hele lauget efter oldermandens tilsigelse, uden at nogen slags foregiven undskyldning - sengeliggende dyg undtagen - pligtig at møde og derved udføre, hvad efter omstændighederne måtte findes fornødent. Udebliver nogen, da bøder de enhver især 1 mark.

5. I byen holdes tvende oldermænd, en gårdmand og en husmand. Efter rigtig omgang skiftes hver Maidag. Ved til- og fratrædelse gives af enhver 1 mark. Udflytterne, som befries fra oldermandsbyrderne, betaler ligeledes i forhold til deres antal ved oldermandsskiftning, nemlig ved til- og fratrædelse, hver gang 1 mark.

6. Den eller de, som i lauget enten med skieldsord eller hug og slag begynder at giøre eller yppe klammerie, bøder til lauget 24 sk. Og dersom nogen af modvillighed ikke vil betale den bestemte mulkt, betragtes de som udgåede af lauget og betaler derfor 1 rdl.

7. I fald nogen forser sig og derfor bliver mulkteret, og ei godvilllig vil betale, bliver han uden videre lov og dom pantet for den bestemte mulkt. Og dersom han ikke efter 14 dages forløb indløser pantet, bliver det ved offentlig auktion  bortsolgt. SÅ skal og alle i lauget værende beboere være pligtige at møde ved udpantningen. De, som ikke møder, bøder 2 mark.

8. Til gade- og haugefreds erhvervelse pålægges enhver, som har hegn til gaden, samme til alle årets tider i lovlig stand at holde. Befindes det modsatte, da betales en mulkt for hver favn slet hegn af 8 sk., og efter advarsel om istandsættelse for hver 24 timer samme således befindes, fordobles mulkten, indtil samme er istandsat. Og befindes nogen enten forsætlig eller uskiellig at betjene sig af gaden til løsgående kreaturer, da betales for sådant en mulkt, første gang for hvert 8 sk., og i fald sådant oftere indtræffer, fordobles mulkten daglig.

9. Betræffes nogle løsgående lænkehunde eller andre skadelige hunde,d a bødes første gang 8 sk. Sker det oftere fordobles mulkten.

10. Når ordre udgår fra brandfoged eller oldermand om samlingsmøder, haver enhver især at give møde til bestemt tid. I udeblivelsestilfælde mulkteres de udeblivende fra 8 sk. til 1 mark efter omstændighederne.

11. At anførte poster er vi alle enige i at holde og efterleve. Det bliver med vores underskrift bekræftet.

Lunde den 20. mai 1823.
(28 underskrifter)

Ifølge 5. post forandres med samtliges samtykke således:
At de, der bære byrde og tilsigelse som oldermand, fritages for udgift ved af- og tilgang, hvilken for eftertiden udredes af dem, som for oldermandsskab fritages, som bekræftes med hænders underskrift.

(? underskrifter)

At husmændene således har indgået forening i anledning af deres oldermandskab bekræftes endmere af undertegnede gårdmænds underskrift som sognefoged og oldermand.

Lunde den 24. Maj 1825.
(Underskrifterne)

Originalerne er ikke til at finde. Efter afskrifter, som dyrlæge P. Jensen i Kværndrup i sin tid tog.