Lunde kirke

Lunde kirke

Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958), Lunde sogn, s. 44:

Lunde, lb. 13/6 1429 Lundæ; 30/5 1437 Lundhe; (her?) 1455 (1548ff. Ældre Danske Arkivregistraturer V 222), 25/6 1497 Lunde; 23/10 1498 Lwnde; 1/9 1501 Lwndh(e); Jb 1572? Lunde; Mandt 1610 Lunnde; M 1664, M 1688, VSKOrig. DAtl, M 1844. Gst.  Lunde.

1429 13. juni
Aktst....1841 side 145
Paulus sacerdos, officialis Dn. episcopi in Swineburgh, frater Iwarus gardianus claustri fratrum minorum ibid., Ericus ? Marie virginis et Johannes s. Nicolai ibid. ecclesiarum rectores, Johannes de Sedhorp, Stheffanus de Lundæ et Henricus de Foo? ecclesiarum curati et Hans Hundrithemarc balistarius in castro Ørkel. Fer. 2. ante f. Botulphi vidimus 5059. Sig. nostra. Datum ? actum etc.

 1497 25. juni
Repertoriet 8422 Perg. 1 segl:K. 80. Straks til arkivet på Glorup LDipl.
Hans Konge. Sønd efter Johannis bapt. Dag nativit. for os paa vort Retterting i Othens i s. Albani Kirke, nærværende Mester Hans Urnæ Provst i Othens, Mester Claus Anderss Kannik i Roskilde, Hr. Hans Valkendorep, Palli Anderson vore Mænd og Raad, Hr. Tieleff Ericson R.,  Jacob Knudson, Henrich Christiernss og Hans Friis i Skowsbo med flere, var Niels Valkendorps Bud paa hans og hans Søskendes Vegne med aabne beseglede Breve paa noget Gods, han har ladet forfulgt til Laas, og først i Rette lagde et Brev af Gudom H..s Ting, som Hans Jenss i Eldorep Herredsfoged har udgivet og beseglet med flere, lydende, at 8 Dannemænd har vidnet, at menige Almue til Tinge vidnede, at Axel Walkendorep og hans Børn efter ham har haft dette Gods i Værge for Ejendom ukæret: Glorup Hovedgaard og Glorop Mølle, 9 Gaarde i Swynninge ........ 5 Gaarde i Swynninge Lamdrop ... Lamdrop Mølle .. 2 Gaarde i Keldorep .., 1 Gaard i Wordemarch .. Dungs gord .. 1 Gaard i Ramdorep .. 1 Gaard i Heslager ... Item et Brev af Swndz H.s Ting, som Peder Jude i Sederop, den Dag sad i Dommers Sted har udgivet og beseglet med flere, lydende, at 8 Dannemænd har vidnet, at menige Almue til Tinge vidnede, at Axel Valkendorp og hans Forældre og siden Niels Walkendorep og hans Søskende har haft dette Gods i Værge for Ejendom ukæret: 3 Gaarde i Twed (Jon, 3 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 1 Bolgalt, 1 Mk. "ærespenninge", Høns, Gæs og Lam; Jens Pouelss, 3 Mk; et Bolig, Maye Mattesse i boer, giver sit Landgilde til Kirken og "swarer" Niels Valkendorp og hans Søskende); 1 Gaard i Østerskerninge (Hans Perss, 1 Ørte Byg, 1 Pd. Havre, 11/2 Mk. "ærespenninge"; det er den Del Niels Valkendorp og hans Søskende tilfalder i den Gaard); 1 Gaard i Stubbedorep  (Morthen Jenss, 2 1/2 Ørte Byg, 1 Skp. Smør, 1 Mk. Ærespenninge, 1 Gaard i Lunde (Jep Jenss, 2 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 2 Skill Grot Ærespeninge, Høns, Gæs og Lam), Eylæhawe (Hans Swder, 1 Skp. Smør), 2 Gaarde i Høroppe (Oluff Laurenss, 2 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 1 Skill. Grot, Høns og Gæs; Hans Pouelss, 2 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 1 Skill. Grot Ærespeninge, Høns og Gæs), 2 Gaarde i Egeskoff (Jes Pouelss, 3 Ørte Byg, 1 Skp. Smør, 12 Skill. Ærespenninge, Høns og Gæs; Jep Jenss, 1 Pd. Byg, 1 Skp. Smør, 1 Skill. Grot, Høns og Gæs). Item et Brev af Vynninge H.s Ting, som Otte Perss Herredsfoged har udgivet og beseglet med flere, lydende, at 8 Dannemænd har vidnet, at menige Almue til Tinge vidnede, at Axel Valkendorp og hans Forældre og siden Niels Valkendorp og hans Søskende har haft dette Gods i Værge for Ejendom ukæret: 2 Gaarde i Koxbølle ......2 Gaarde i Reffswynninge .... Item et Brev, som Themme Stigge har udgivet og beseglet med flere, lydende, at han har skødet og solgt til Axel Valkendoreps Børn dette Gods: 3 Gaarde i Gudom H. i Swynninge S. og By ......1 Gaard i Wynninge H. i Frødrop S. og By .. Derefter vort Stadfæstelsesbrev, 1 Dombrev, 2., 3. og 4. Dombrev skrevet paa Pergament med hængende Indsegl, hvert Dombrev paa 6 Uger, og vor almindelige Stævning paa 6 Uger og 1 Aar over alt Danmarch og derefter 6 Uger Stævning Overhørelse over alt Danmarch; hvilke Breve alle lovlig givne og til Tinge læste og forfulgte er ved alle deres Tider, og derimod er ingen Breve tagne af os, som Niels Valkendorp eller hans Søskende hindre kunde i Sagen. Thi tildømmer vi Niels Valkendorp og hans Søskende fornævnte Gods til evindelig Eje, forbydende alle dem derpaa Hinder at gøre, og sætter vi den Sag evindelig Tielse paa. Datum etc. nostro ad causas sub sig., teste Georgio Marswin justiciario nostro.

1498 23. oktober
Repertoriet 8665
Omtaler Barquord Fyckess i Swindburg og Biil Perss i Swindburg Perg. med (8) segl. ... Fjellebro godsarkiv; senere ejet af Danske Selskab (RA) L.Dipl
Mates Mickelss Foged i Saling H., Pædher Tymand i Holmsgard a.w., Laurens Lindegard i Lwnløsse, Oleff Jenss i Nybille, Hans Bwlger i Lyding. Anders Eskeman i Ølstet, Hans matss i Salinge og Niels Staar i Broby. Tirsd. efter de 11000 Jomfruers Dag paa Saling H.s Ting "bedes" velbyrdig Md. Claws Olss i Fyellebro et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Laurens Perss i Wandtinge, Nis Eskeman i Ølstet, Laurens Anderss i Nybylle, Anders Nielss i Lwnde, Hans Clauss i Salinge, Mates Jenss i Heden, Hans Esbernss i Høeropp og Nis Gwmmiss i Wæster Hessing; hvilke vidnede, at de samme Dag paa fornævnte Ting hørte og saa, at 2 velbyrdige Mænd Otte Skinckel i Egeskow, Barquord Fyckess i Swindburg "loffwede" den Lov paa Lovhævd, som Claus Olss gjorde paa disse Aasteder og "indworde" for sin Ejendom til sin Gaard Fyellebro og gik først ud af Fyllebrozgard og østen op ad Vejen, til Biertæ Skel tager, og saa gennem Faarerwdz leed og langs op ad Gaarden til det Sig, som løber imellem Byskowe og Faarerwdz ege op langs ad Vejen, som løber mellem Hwedeager og Mersklycke, og siden ad en "grøndwey", som løber mellem Grysmosæ, som vender paa de østerste og sønderste Ender paa Mersklycke, siden ind i Damhawin østen Mersklycke mellem Reffrwdz hawe og Damhawin og siden op ad det Sig mellem Reffrwdz hawe og Fyellebroz Enemærke "trynt och kring" inden Gaarden mellem Faweroltz Enemærke og Fyellebroz indtil hans Port og siden fra Porten vester ned "at weyind", som Kaalgaarden stander paa, ned til Møllemayen og paa Homleborrin, som han og gik trindt omkring, Dam og Damsbaand med alt sit fuldeste flodemaal "tha worde" C.O. ind til sin Gaard Fiellebro for sin rette Ejendom selv 12. med gode Riddermændsmænd og jordegne Bønder samme Dag, som Dommeren ham paa Tinge forefandt, og kendtes ingen at have Del i disse Aasteder uden Gud, han og hans Medarvinger. Item var Biil Perss i Swindburg til denne Lov paa Lovhævd lovlig tingstævnet. Vore indsegl. Datum ut supra.

1501 1. september
Sunds herredstings vidisse erhvervet af Claus Skriver, borgmester i Svendborg, af kong Hans' brev 16.9 1500, hvorved han forunder Svendborg borgere fædrift i Ørkels Fang.
Anm: Defekt. Rester af 6 påtrykte segl.

1501 1. september.
Repertoriet 9419. Medtaget papir med rester af 6 segl påtrykte forneden. Svendborg bys arkiv (LAO Svendborg Rådstuearkiv. Gamle breve på papir)
Sep. 1 ...........Herredsfoged i Sundz H. , Otthe Skinkeell i Egeskow V., Per Jwl i Lwndhe, Matz Griiss i (Lamkiill) Note må være Langkilde) ....... Bertiill Nielss i Seroppe, Matz Jebss i Egeberry og Bertiill Dawitzss i Gislæ. Fer. 4. post diem Johannis decollac. paa Sundz H.s Ting fik hæderlig Md. Clawss Scriffuere Borgemester i Suinborg og flere af Suinborgs Indbyggere et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Per Jwll i Lwndhe, Matz Griis i Lamkiill, Hanss Jenss i Oldroppe, Thomess Thomess i Rorudh, Nis Matzss i Egebere, Matz Jebss, Per Bentzss ibid. og Hanss Jenss i Seroppe; hvilke vidnede, at de samme Dag saa og hørte, at C.S. og flere af Suinborgs Indbyggere lod læse Kong Hansses Brev baade i Fjor og i Aar lydende: 9163. Vore Indsegl. Datum et actum etc.