Ældre litteratur om husmandsbevægelsen

| | | | | | | |

Aalborg amts sammensluttede husmandsforeninger: Jubilæumsskrift ved N.P. Nielsen.
Andersen, A.N.: Præmiering af ypperligt dyrkede huslodder i Fyen. 1888-1897. 10 årgange
Andersen, Viggo: Husmandsbrug contra herregårde. 1943. 56s.
Andreasen, N.P./Aage Fogh: Til Danmarks husmænd. 4s.
Areander, E.O.: Den mindre jordbrukarens handbok, Linodling. 1918.
Arnskov, L. Th.: Midler til egne hjem. 1918. 140s.


Assens hovedkreds. Jubilæum 1920-1945.
Assens hovedkreds. Katalog for udstilling. Tommerup 1925, Assens 1930. Glamsbjerg 1942.
Bang, Gustav: Husmanden og socialismen. 1911. 48s.
Banke, Jørgen: Husmandsbevægelsen. 1932. 32s.
Banke, Jørgen: Oprøret på Rosenlund. En historie fra husmændenes frihedskamp. 1924. 48s.
Bech, C.: Ophjælpning af husmandsbruget i Danmark. 1897. 14s.
Bentsen, Ivar, T.H. Hjejle og Rosenkjær: Tegninger til husmandshuse. 1914.
Berthelsen, S.: Dansk radikal politik. Tale ved den 1. internationale kongres af radikale politikeres udflugt til "Egholm husmandsby". 1925. 16s.
Berthelsen, S.: Den glemte jordlov af 1848. 1925.
Berthelsen, S.: Forslag til ændringer i statutterne for Husmandskreditforeningen for østifterne. 1908. 5s.
Berthelsen, S.: Grundvurderingens praktiske gennemførelse. Foredrag ved de sjæll. husmænds sendemandsmøde. 1929. 16s.
Berthelsen, S.: Hr. folketingsmand Axel Jensen contra grundskyldsreformen. Foredrag ved husmandsmødet i Kalundborg. 1925. 16s.
Berthelsen, S.: Husmandsbevægelsen og dens forhold til en reform af len og stamhuse. 1917. 40s.
Berthelsen, S.: Husmandsbevægelsen og socialismen. 1914. 16s.
Berthelsen, S.: Køgeresolutionen af 8. nov. 1902. De danske husmænds "magna charta". 1927.
Berthelsen, S.: Skal folkets retskrav kaldes "tyveri"? 1914.
Berthelsen, S.: Vor bondestand og landets jord. 1911. 16s.
Bloch, K.: Jord-spørgsmålet i økon.-statist. belysning. 1948. 48s.
Bogense hovedkreds: Katalog for udstillinger 1920-1947, 11 årgange
Boje, Andr.: Studievejledn. Oprettelsen af husmandsbrug. 1927. 4s.
Bokelmann: Dyrkning af huslodder. 1880. 37s.
Boldsen, F.C.: Nutidens og fremtidens husmandsbrug. 1916. 218s.
Brink Lassen, J.: Husmandens håndbog, kvægholdet. 1912. 24s.
Budtz Møller, Bertel: Spøttrup, Udstykningens mindebog. 1938.
Christensen, A.: Husmanden og det egentlige husmandsbrug. 1897. 60s.
Christensen, A.: Husmandsalmanak. 1900-1926. 25 årgange
Christensen, A.: Hædrede husmænd. 1908. 196s.
Christensen, C.: Vejledning til forbedring af agerbruget, særlig for husmænd. 1871.
Christensen, Chr. R.: Jordspørgsmålet. 1948. 80s.
Christensen, P.: Tolv år som sognerådsmedlem. 1925. 56s.
Christensen, Thomas: Håndbog i foreningsarbejde - særlig i husmandsforeningerne. 1950. 24s.
Christiansen, Johannes: Manden, der hentede jorden. Bogen om Niels Frederiksen. 1948. 193s.
Clausager, A.: Husmandsbrugets økonomiske værdi. 1930. 170s.
Dansk husmandsforening: Plan for planteavls-, havebrugs- og redskabsudstilling i Horsens. 1904.
Damsgaard, Jens: Den moderne husmandsbevægelse. 1912. 146s.
De samvirkende bornholmske husmandsforeninger. Mindeord om Jens Holdgaard. 1937. 8s.
De samvirkende danske husmandsforeninger. Budskab til de danske husmænd ved Jørgen Nielsen, Johs. Hansen, R. Jensen Vandman, Niels Frederiksen og J.M. Henriksen.
De samvirkende danske husmandsforeninger: Beretning om gennemførte 3 årige økonomikonkurrence for kvæghold. 1949-1952.
De samvirkende danske husmandsforeninger: De nye jordloves vigtigste bestemmelser. 1950. 32s.
De samvirkende danske husmandsforeninger: Referat af landsstævnet i Odense 1916, 1918, København 1932, 1935, 1939.
De samvirkende danske husmandsforeninger: Resolution til regering og rigsdag. 1928.
De samvirkende husmandsforeninger i Fyns stift. Diverse beretninger 1909-ff.-f
Det kgl. danske haveselskab: Uddeling af præmier til husmænd for havemæssig dyrkning af deres jordlodder. 1875-1895. 10 bind.
Det kgl. danske landhusholdningsselskab: Regnskabsbog for mindre landbrug. 1885. 20s.
Duncan, H.: Brakmarkens benyttelse til foderavl til nytte for den mindre jordbruger og bondestanden. 1863.
Elberg, O.: Husmandens håndbog. Urtehaven. 1912.
Espersen, Hans. Havemæssigt landbrug. 1892. 186s.
Fibiger, Elfrida: Håndbog for de små hjem på landet og i byerne. 1897. 156s.
Fogh, Aage: De danske husmandsforeningers stilling til frihandel og grundskyld. 1952. 8s.
Fog-Petersen, Gunnar: Planteavlsarbejdet i husmandsforeningerne. 1910.
Folke, F.: Beskæftigelse eller arbejde. 1942. 32s.
Forsberg, L.: Den mindre jordbrukarens handbok, Potatisodling. 1916.
Frantzen, K.: Vejledning for husmænd. 1873.
Frederiksen, N.: Vore nye husmænd. 1922. 14s.
Fællesindkøbet af redskaber og maskiner: Fælles virke. katalog for 1910-1937.
Fællesrejser for husmænd 1901-1915. 14 bind.
Fyens patriotiske selskab: Fortegnelse over seværdige husmandslodder på Fyen. 1893, 1894.
Fyns husmandsforening: Love for Fyns husmandsforening. 1901.
Fåborg hovedkreds: Katalog for udstilling. 1913. 1936. 1942.
Gebhard, Hannes: Småbruket i Skandinavien. 1923. 340s.
Gejl Hansen, H.: 10 års forsøgsvirksomhed i de stevnske landbo- og husmandsforeninger. 1918.
Goldschmidt, Harald: Et fodringsforsøg (særtryk af Husmandsbladet). 1911. 14s.
Gram, Herman: Udstykning og sammenlægning af faste ejendomme. 1899. 80s.
Grønborg, Harald: Husmandsbrug - Herregårdsbrug. 1952.
Gram, Niels: Beretning om havebrugsarbejdet i de samv. jydske husmandsforeninger. 1952.
Gylling, Jens: Samsø husmands- og arbejderforening. 1888-1913.
Graae, Gustav: Har staten andelsret i majoraterne? 1914. 28s.
Hansen, Carl: Nogle uddrag af husmandsforeningen "Fremad"s historie. 1936.
Hansen, Fr.: Husmandsrejser og præmiering af huslodder i Fyns stift. 1907. 40s.
Hansen, K.; Husmandens håndbog. 1916
Hansen, K.: Husmands-bøger. 1910. 32s.
Hansen, K.: Kartoffeldyrkning. 1916.
Hansen, Mads: Husmandsbogen. Et broderligt ord til småfolk. 1873. 158s.
Henriksen, J.M.: Husmandsbevægelsens program og resolutioner 1902-1934.
Hesselbjerg, M.: Den islandske arvegårdslovgivning. 1941. 9s.
Hesselbjerg, M.: Arvefæste og husmandslovgivningen i de nordiske lande. 1942. 54s.
Hjelme, Margrethe: Husholdningsarbejdet. 1946-47.
Hjørring: De sammensluttede husmandsforeninger i Hjørring amt ved P. Chr. Andersen. 1942.
Hofman (Bang), N.E.: Betragtninger (nr. 2) over arbejdernes kår på landet, navnlig husmandens i Fyns stift. 1873. 40s.
Holstein, Bent: Ekspropriationssvindel og svindlerisk statshusmandspolitik. 1930. 46s.
Husmandens bogsamling: a) Om gødninger. 1904. 80s; b) B.N. Sørensen: Hønseavlen. 1904. 16s.; c) Peder Hansen, Lundby: Tak for sidst! til aristokraterne i Roeskilde stænderforsamling 1844 og især det ærede kløverblad: Benzon, Neergaard, Wolff.
Husmandens håndbog, udg. af de samvirkende sjæll., fynske, loll.-falsterske og bornholmske husmandsforeninger: 1910 O.H. Larsen: Brugen af kunstgødning. 1911. Karl A. Jørgensen: Roefrøavl i det mindre brug. Karl A. Jørgensen: Frøavl af vore græsmarksplanter. N.P.A. Bauditz: Læ- og hegnsplantning. M.L. Mortensen: Skadedyr og disses bekæmpelse. W.A: Kock: Fjerkræavlen i det mindre landbrug. J.C.A. Schwarz-Nielsen: Husmandshesten. K. Hansen: Kartoffeldyrkning. 1912. F. Amnitzbøll: Silkeavl i Danmark. K. Hansen og G. Fog-Petersen: Korn- og bælgsæddyrkning. R. Teglbjærg: Børnene i husmandshjemmene. 1913. K. Hansen: Staldfoderdyrkning. Chr. Christensen. Driftsordningen. Aug. Petersen: Om biavl. Carl Jensen: Geder og kaniner. Hanne Knudsen: Brugen af havesager i hjemmet. Daniel Rasmussen: Husmandens bolig. 1914. Andreas Madsen: Blomster i haven og stuen.
Husmandsforeningen "Fremad": Else og Jens Peder Møllers mindebog. 1936. 254s.
Husmandspressen: "Den fynske husmand" ved Kr. Lindstrøm. 21 årgange 1929-1950. "Den sønderjydske husmand" ved Kr. Lindstrøm. 11 årgange. 1939-1950. "Husmanden" ved Karl Hansen og R. Chr. Jørgensen. Organ for de samv. sjæll., loll.-falsterske, fynske og bornholmske husmandsforeninger 1903-1950. "Husmanden for Fyns stift" udg. af De samv. husmandsforeninger i Fyns stift. 4 årgange 1926-29. "Husmandsbladet" ved Fr. Oehlerich. 27 årgange 1884-1911. "Husmandshjemmet" ved A. Christensen m.fl., udg. af De samv. jydske husmandsforeninger 1904-1949. "Landbotidende" ved P. Nielsen. 1876-1877. "Husmandsvennen", et ugeblad for det mindre landbrug ved J.P. Petersen og Anders Jørgensen. 1889-1894. 6 årgange.
Husmandsudvalget: Beretninger om huslodders præmiering i Loll.-Falsters stift. 1907, 1908.
Husmændenes fællesindkøb: Katalog over maskiner og redskaber ved H.J. Pallesen. 1922.
Hørlück, R.: Agerdyrknings- catechismus for mindre jordbrugere. 1870. 68s.
Jensen, Carl og Evald Kristensen: Festskrift ved husmandsstævnet på Frihedshåb, Ondløse. 1914. 46s.
Jensen, Hans: Statshusmandsloven af 1899. 24s.
Jensen, P.: Husmands-haven. 1910. 26s.
Jensen, Poul Fr.: Præmiering og husmandsrejser i Fyns Stift. 1907, 1908 og 1910.
Jensen, Poul Fr.: Beretning fra De samv. husmandsforeninger i Fyns Stift. 1908/09. 24s.
Jeppesen, P.V.: Husmandsbevægelsens historie gennem 25 år. 1927. 368s.
Jeppesen Jensen, J. m.fl.: - og jeg vil ikke bytte. Husmandskolonien i Nislev 25 år. 1950.
Jeppesen Jensen, J.: Træk af Nislevgaards historie. 1950. 36s.
Jeppesen Jensen, J.: Undersøgelse over muligheden for fremskaffelse af tillægsjord i Fyns Stift. 1945, 1946.
Jensen, Rasmus: Udvalg af de vigtigste foderplanter og disses behandling og brug i husmandens landbrug. 1904.
Jespersen, Johs. og Harald M. Petersen: Undersøgelser over fodring af heste på husmandsbrug. 1936. 140s.
Johansen, J.: Lovskabt fattigdom. 1928. 12s.
Junker, Thomas: Udstykning. 1948. 52s.
Jysk Husmandsforening. Festskrift. 1883-1908. 1908. 32s.
Jydsk Husmandskreditforening: Festskrift 1880-1905. 36s.
Jydske Landboforeningers udvalg for husmandsbrug: Liste over seværdige husmandslodder i Jylland. 1893. 32s.
Jørgensen, Anders: "Den lille vejleder" i praktisk land- og havebrug. 5. udgave. 1900. 256s.
Jørgensen, Anders: Kortfattet vejledning til huslodders dyrkning. 1881, 1882, 1885, 1888.
Jørgensen, P.: En uudtømmelig rigdomskilde for landbruget. 1907. 48s.
Jørgensen, Tormod: Anders og Marie Jørgensen. Af børnesagens, folkehøjskolens og husmandsbevægelsens historie. 1938. 166s.
Jørgensen, Tormod: Den danske husmand før og efter 1900. 1929.
Jørgensen, Tormod: Husmandsrejsernes første tiår. 1934. 78s.
Jørgensen, Tormod: Jens Holdgaard. 1942. 208s.
Kerteminde hovedkreds. Katalog for udstilling. 1919, 1928, 1934, 1937, 1941, 1947.
Krogh, Chr.: Beretning om præmiering af ypperligt dyrkede huslodder. 1901, 1902, 1907.
Kungl. jordbruksdepartementet: Förslag till åbyggnader för mindre jordbruk. 1905. 74s.
la Cour Madsen, Rebekka: Husmandens håndbog. Husmandens husholdning. 1914. 36s.
Langelands og Ærøs hovedkreds: Katalog for udstilling. 1928.
Larsen, L.P.M.: Husmandens håndbog. Ukrudtsplanterne og deres bekæmpelse. 1912. 24s.
Larsen, Morten: Formål og arbejde i husmandsforeningerne. 1954. 84s.
Larsen, O.H.: Udstykningsbevægelsen i Danmark. 1935. 42s.
Larsson, Nils: Danska småbruk med utvikninger. Subjektiva reseskildringar. 1905. 30s.
Lauritsen, P.: De jyske husmænd og deres pengeinstitut. 1930. 176s.
Lawaetz, O. og C. Hartmann: Kvægavl og mejeridrift for mindre jordbruk. 1870. 76s.
Lassen, Vilh.: Offentligt fæste. Jord til arbejdere. 1894. 37s.
Lind, C. og Jørgen Pedersen: Statshusmandsbruget i Fyns stift. 1933. 44s.
Lorenzen, Vilh.: Tegninger til husmandsboliger. 1909.
Lovgivning i tilknytning til husmandsbevægelsen.
Betænkning afg. af den ved lov nr. 32 1909 nedsatte kommission. Lens og Stamhuses og fideikommisgodsers overgang til fri ejendom. 1913.
Betænkning afg. af det af Landbrugsministeriet under 25. marts 1946 nedsatte udvalg ang. revision af lovreglerne om opretholdelse og drift af jordbrug. 1948. 90s.
Hvad der taler for bevarelsen af len, stamhuse og fideicommisser. 1870.
Landbokommissionens betænkning ang. tilvejebringelse af jordlodder for landarbejdere. 1894, 1896. 152s.
Landbokommissionens forhandlinger: De for udstykning og sammenlægning af landejendomme gældende regler ved E. Mørup. 16s.
Landbokommissionens betænkning: Erhvervelse af jord til oprettelse af mindre landbrug. 1920. 360s.
Lov om oprettelse af husmandsbrug 1909, 1914, 1917, 1924.
Lov om oprettelse og udvidelse af husmandsbrug. 1934.
Lov om jords udstykning og sammenlægning. 1897.
Lov om bortsalg af jorder i offentlig eje. 1919.
Lovforslag og rigsdagsforhandlinger: Lens, stamhuses og fideikommisgodsers overgang til fri ejendom. 1910. 674s.
Madsen, Johs.: Karl Hansen, Ankerstræde. Et blad af husmandsbevægelsens historie.
Madsen-Mygdal, Th.: Bør udstykningen fortsættes og i bekræftende fald efter hvilke principper? 1930. 22s.
Martekilde, H.P.: Beretning om ungdomsarbejdet i De samvirkende jydske husmandsforeninger. 1939-1946.
Martekilde, H.P. og J. Albrechtsen: Kartoflens dyrkning. 1943. 16s.
Martekilde, H.P.: Økonomisk gødskning i husmandsbruget. 16s.
Mathiassen, Therkel: Herregårdene og samfundet. 1943. 338s.
Middelfart hovedkreds: Kantate ved amtsudstillingen i Nr. Åby. ved J. Andkjær Jensen. 1927.
Middelfart hovedkreds: Katalog over udstilling 1913 - 1939 (diverse år)
Milthers, Aksel: Håndbog for det mindre landbrug. 1947. 616s.
Monberg, E. og Jacobsen: Tegninger til husmandsbygninger. 1901.
Morsø husmandskreds: Jubilæumsskrift. 1910-1935. ved Laust Nielsen.
Munch, O.S.: Husmænd eller folk og jord. 1922. 23s.
Munkegaard, R.: Mindebog med billeder og udklip samlet af Gerhard Nielsen.
Munkegaard, R.: Vejledning til de unge i dyrkning af havesager.
Nielsen, Amalie: Husmandshjemmet. 1896. 60s.
Nielsen, Gerhard: Bibliografi over husmands-litteratur. 1947. 44s.
Nielsen, Gerhard: Den forsagte husmand og præmiehusmanden. 1950. 120s.
Nielsen, Gerhard: Et hundredaarsminde om husmanden og foregangsmanden Mads Johansen, Sødinge. 1933. 24s.
Nielsen, Gerhard: Et tilbageblik over arbejde og personer inden for husmandsforeningerne på Østfyn. 1933. 24s.
Nielsen, Gerhard: Folkehøjskole for vordende husmænd. Den første husmandsskole. Oprettet 1874 af lærer Peder Nielsen i Torup. 1930. 12s.
Nielsen, Gerhard: Husmanden slider stien ind til gården. 1951. 16s.
Nielsen, Gerhard: Husmandsbevægelsen efter 27. maj 1848. 1952. 8s.
Nielsen, Gerhard: Husmændenes frihedskamp. 1948. 60s.
Nielsen, Gerhard: Hvorledes starter en ung konsulent en bogsamling. 1947. 12s.
Nielsen, Gerhard: K. Hansen og bøgerne. 1942. 30s.
Nielsen, Gerhard: Regnskabsbog for mindre landbrugere. 1936.
Nielsen, Gerhard. R. Munkegaards 25-års jubilæum. 8s.
Nielsen, Gerhard: Vejledning i rodfrugtdyrkning for den unge landmand. 1939. 4s.
Nielsen, H.P.: Oversigt over de sjæll. husmandsforeningers virksomhed for planteavlens fremme. 1930. 58s.
Nielsen, J. og N.P. Madsen: Om husmandsskole og husmandsbrug. 1895. 22s.
Nielsen, Jens: Frøavl i husmandsbruget. 1908.
Nielsen, Martin og Kr. Pedersen: Redegørelse for statshusmandsloven, tegninger og beskrivelse af et husmandsbrug og tremandsudvalgenes opgaver. 1948.
Nielsen, P.: Maanedsskrift for husmænd. 1872-1874. 3 årgange.
Nielsen, P.: Rodfrugtdyrkning. 1879. 64s.
Nielsen, Vilhelm: Om udstykning. 1913. 30s.
Nielsen-Klodskov, N.J.: Fire foredrag om husmandsskolens oprettelse og arbejde. 1909. 98s.
Nielsen-Klodskov, N.J.: Folkene og jorden. Et forslag til nye landboreformer. 1925. 48s.
Nielsen-Klodskov, N.J.: Oprettelse af en husmandsskole. 1900.36s.
Nielsen-Klodskov, N.J.: To forslag til nye landbo-reformer. 1936. 40s.
Nordvest-Himmerlands husmandskreds: Katalog over forevisningsmark i St. Restrup. 1916.
Nyborg hovedkreds: Katalog for udstilling 1915-46.
Nyeland, Stephan: Nogle ord om frugtanvendelse henvendt til danske husmænd. 1894. 4s.
Odense hovedkreds: Kantate ved husmandsudstillingen i Odense. 1921.
Odense hovedkreds: Katalog over udstilling 1921-40.
Oehlerich, Fr.: Billigt flæsk. 1897. 40s.
Oehlerich, Fr.: Billig flæsk - billig gødning. 1898. 32s.
Oehlerich, Fr.: Fremtidens planteavl. 1908. 84s.
Oehlerich, Fr.: Fremtidslandbrug. Hvorfor producerer landbruget for dyrt, og hvorledes kan det producere billigere? 1893. 48s.
Oehlerich, Fr.: "Husmandsbladet", 1886-1900,
Oehlerich, Fr.: Kalk. 1894. 46s.
Oehlerich, Fr.: Kartoffelavl og kartoffeltørring. 1909. 88s.
Oehlerich, Fr.: "Landbotidende". Tidsskrift for den mindre jordbruger. 1881-1884.
Oehlerich, Fr.: Mejeridrift for den mindre jordbruger. 1887. 40s.
Oehlerich, Fr.: Biografi i "Nordslesvigske landbrugs- og mejeri Tidende. 1946.
Oehlerich, Fr.: Om høravl. 1895. 96s.
Oehlerich, Fr.: Praktiske dyrkningsforsøg. 1909. 36s.
Oehlerich, Fr.: "Praktisk landbruk. Tidsskrift för det mindre jordbruket och dess binäringar. 1895. 256s.
Oehlerich, Fr.: Regnskabsbog for mindre jordbrugere. 48s.
Oehlerich, Fr.: Rodfrugterne. 1888. 48s.
Oehlerich, Fr.: Svinehold for mindre jordbrugere. 1890. 32s.
Oehlerich, Fr.: Systemskifte i mejeridriften. 1906. 68s.
Oehlerich, Fr.: Saasæd og radsaaning. 1894. 32s.
Oehlerich, Fr.: Vejledning i frøavl. 1893. 76s.
Oppermann, A.: Len og stamhuse. 1912. 40s.
Otterup hovedkreds: Katalog for udstilling 1924-38
Otterup hovedkreds: Norup husmandsforening. Træk af den landøkonomiske foreningsvirksomhed, ved Jeppesen Jensen. 1943.
Pallesen, H.J.: Andelsbevægelsen og dens betydning for småbruget. 1936. 16s.
Pallesen, H.J.: Beretning fra De samvirkende danske husmandsforeningers maskinudvalg. 1917-1920.
Pallesen, H.J.: Fyns Stifts Husmandsskole. Vejledning for besøgene i forevisningsmarken.
Pallesen, H.J.: Hovedpunkter i plantedyrkning. 1904. 40s.
Pallesen, H.J.: Om planteavlen i det mindre landbrug. 1907, 1908. 80s.
Pedersen, Henrik, Den danske husmand. 1904. 18s.
Pedersen, Jørgen: Husmandsbruget. 1928. 206s.
Pedersen, Oluf: Husmandens havebog. 1923. 40s.
Pedersen, P.C.: Husmændenes socialøkonomiske program og vor tid. 1942. 24s.
Petersen, Carl: Hvad med udstykningen? 1947. 26s.
Petersen, G.: Sommer-staldfodringen. Vejledning for den mindre jordbruger. 1897. 74s.
Pille, Axel: Rasmus Jensen Vandman. 1943. 86s.
Rasmussen, Emil: Husmandsstandens rejsning. 1952. 94s.
Rasmussen, Emil, Poul Fr. Jensen og Julius Eriksen: Til sendemandsmødet i Odense 1908.
Rasmussen, J.: Opgave-regnskab til brug ved undervisning i praktisk regnskabsføring i danske husmænds regnskabsbog. 1933.
Rasmussen, Marius: Biavl. 1933.
Ravnholt, K.: St. Restrups historie. 1923. 62s.
Ribe amts samvirkende husmandsforeninger: Jubilæumsskrift 1915-1940 ved Johs. Siggaard. 1940.
Ringe hovedkreds: Jubilæumsskrift 1920-1945 ved Thorvald Jørgensen. 60s.
Ringe hovedkreds: Katalog og program for udstillinger 1919-1944.
Ringkjøbing amts samvirkende husmandsforeninger: Husmandsvirke i Ringkjøbing amt ved C. Christiansen. 1938. 164s.
Rosager, H.K.: Lommebog til staldbedømmelse. 1910.
Samvirkende jydske husmandsforeninger: Jubilæumsskrift 1902-27 ved N.C: Nielsen.
Samvirkende jyske husmandsforeninger: Prøve med tærskemaskiner for husmandsbruget. 1913.
Samvirkende jyske husmandsforeningers haveforsyning: Blomsteralbum. 1925.
Samvirkende sønderjyske husmandsforeninger: Jubilæumsskrift 1920-1945 ved Math. P. Damm og A. Larsen. 1945.
Schwarz-Nielsen, J.C:A: Husmands-hesten og dens behandling. 1911. 24s.
Selby, Chr. B. de: Dyrkningen af en Huuslod paa 3 Tønder Land. 1839. 24s.
Siggaard, Niels: Om småbrugsbevægelsen i de fire nordiske lande. 1923. 86s.
Skjoldborg, Johan: Arbejdets personlighedsværdi. 1920. 86s.
Skjoldborg, Johan: Brydningstider. "Fri Læsning", 1934. 56s.
Skjoldborg, Johan: Dybe Strømme. 1931. 204s.
Skjoldborg, Johan: Dynæs Digte
Skjoldborg, Johan: En Stridsmand. 1. udg. 1896. 187s. 2. udg. 1897, 4. udg. 1912, 5. udg. 1922, "Dansklærerforeningen". 1947.
Skjoldborg, Johan: Familien i Korshuset. 1940. 136s.
Skjoldborg, Johan: Gyldenholm
Skjoldborg, Johan: Ideale Magter. 1927. 72s.
Skjoldborg, Johan: I Skyggen. 1903. 200s.
Skjoldborg, Johan: Kristine af Strandgaarden. 1933. 192s.
Skjoldborg, Johan: Kræn i Kragheden. 1950. 179s.
Skjoldborg, Johan: Lene. 1950. 130s.
Skjoldborg, Johan: Min Mindebog, I,II. 1934/35. 310s.
Skjoldborg, Johan: Mulm og Gry. 1927. 187s.
Skjoldborg, Johan: Ny Sangbog for den danske Husmand. 1905.
Skjoldborg, Johan: Præsten i Løgum. 1931. 191s.
Skjoldborg, Johan: Romaner og Fortællinger, I,II,III,IV. 1921
Skjoldborg, Johan: Skyer og Solglimt. 1923, 130s.
Skjoldborg, Johan: Slægten. 1925. 80s.
Skjoldborg, Johan: Udvalgte Skrifter, 4 bind. 1911.
Skjoldborg, Johan: Udvalgte Fortællinger, 2 bind. 1922.
Skjoldborg, Johan: Wolle Krogh. 1901. 42s.
Skrubbeltrang, Fridlev: Den danske husmand I-II. 1952-54.
Skrubbeltrang, Fridlev: Den danske husmandsbevægelse. 1943. 162s.
Skrubbeltrang, Fridlev: Husmand og inderste. 1940. 400s.
Skrubbeltrang, Fridlev: Husmænd i Danmark gennem 300 år. 1942. 152s.
Skrubbeltrang, Fridlev: Udstykningen og husmandsbevægelsen. 1940. 260s.
Slagelseskredsens husmandsforeninger: Produktudstilling. 1924.
"Socialdemokraten", d. 1. okt. 1921: Den fynske husmandsudstilling i Odense.
Sorø amts landboforening: Beretning om præmiering af veldyrkede huslodder i Sorø amt 1870-1884.
Sorø amts landboforening: Virksomhed til ophjælpning af det lille jordbrug. 1887. 64s.
Statistiske Meddelelser, 4 række, 21.b: Husmandsbrug oprettede 1900-1905 i henh. til lov af 24.3. 1899, 1906.
Statistiske Meddelelser: Stats-Husmandsbrug 1900-1911, 1912.
Steffensen, Mads Sig: Danmarks fremtid og danske husmænd. 1945. 60s.
Steffensen, Mads Sig: Frihedens vej. 1943.
Steen, M.: Gødningslære for den mindre jordbruger. 1877. 46s.
Storehedingekredsens husmandsforening gennem 25 år ved Ole Olsen. 1927.
Sundbo, J.P.: Landarbejderspørgsmålet. 1890. 107s.
Svendborg hovedkreds: Katalog og program ved udstilling 1916-42.
Søndergaard, Kr. og Thomas Christensen: Vore jordlove og deres praktisering. 16s.
Søndergaard, Kr. og P. Stenbæk: Husmandsstandens kår og det mindre landbrugs udvikling gennem 50 år. 1860-1910.
Sørensen, Frode: Små jordbrug. 1911. 86s.
Thuesen, N.A.: Erindringer. Spredte træk af jordudstykningens historie i Ribe amt. 1943. 88s.
Thøgersen, Knud: Træk af et langt livs oplevelser. 1851-1931. 1941. 226s.
Uhrskov, Anders: Nordsjællandsk folkemuseum. Det gamle husmandssted.
Vejle amts husmandsforeninger: Dommerbog til markbedømmelse ved Martin Nielsen. 1942.
Vejle amts husmandsforeninger: Jubilæumsskrift 1912-1937.
Wendt, F.: Kort anvisning for husmænd til dyrkning af rodfrugter, staldfodringsplanter og handelsplanter. 1872. 56s.
Wendt, Fr.: Om husmandens stilling som arbejder på landet og om dyrkning af husmandslodder. 1871. 32s.
Vestjydsk husmandsforening: Dens mænd og virke. 1902-1927. Ved Knud Thøgersen.
Waage, H.: Arbejdet og jorden. 1909.
Waage, H.: Indenlandsk kolonisation. 1905. 22s.
Waage, H.: Oprettelsen af husmandsbrug ved statens hjælp. 1904. 30s.
Zahle, C. Th.: Den danske husmand. 1910. 148s.
Aaakjær, Jeppe: Fremtidens bondehjem. 1918. 45s.
Aakjær, Jeppe: Hytter i alle lande. 1912. 45s.
Aalborg amts sammensluttede husmandsforeninger: Jubilæumsskrift ved N.P. Nielsen.