Vester Skerninge sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Vester Skerninge sogn består af byerne: Vester Skerninge (1418 Schærninggæ, 1540 Vester Skierninge; udskiftet 1778-81 og 1801; m. kirke, præstegård (fra 1600t., rest. 1952)m. skole; ,højskole 1868-1882friskole (opr. 1875, udv. 1925; ny bygn. indviet 1957), sangforeningshus 1875-1887;forsamlingshus (opr. 1903)  apotek (opf. 1889, arkt., prof. A. Rosen) kro (opf. 1772)

Samlinger af gårde og huse i Vester Skerninge sogn: Søndermarken m. forskole (opr. 1872)- Strandgårdsvej, Rønnekær, Skovgyden, Lindekildevej; Nørremark; Æblemose Huse, Lunghuse; Bukkebjerg Huse; Syltemaden.

Gårde: Skerningegård; Bernekilde; Bøjlsgård; Sdr. Lunggård; Lindholm; Vestermølle, vandmølle.

Skove: Kun lidt skov. Mod syd smukt beliggende ved kysten Præstens skov eller Skerningetorn (3ha) tilhører præsteembedet.
1610 nævnes gården Westergaard, 1688 gården Nørregaard.

Fredede oldtidsminder. Ved Vester Skerninge en stærkt forstyrret jættestue. Sløjfet: En runddysse, 3 ubest. stengrave, 4 høje. Fra Vester Skernine stammer et gravfund fra yngre bronzealder med 2 sværd, kniv, guldponcet, 3 dobbeltknapper m. guldbelægning, brudstykker af bronzekedel.

Litt: H.C. Broholm: Danmarks Bronzealder. III. 1946. 40.

Ved kirken har tidl. ligget et hus, Sophie Krags Hospital (opr. 1778 af Sophie Juel, enke efter etatsråd N. Krag), med pl. til 4 kvinder af Skjoldemose gods og et fond på 2000 rdl. Huset er nedrevet 1898 og grunden lagt ind under kirkegården.

I Vester Skerninge grundlagde forfatteren Mads hansen (+1880) i forbindelse med Anton Nielsen en folkehøjskole 1868, som han 1882 solgte til Anton Nielsen, hvorefter den flyttedes til Ollerup. (DFolkehøjsk. I. 1939. 250. P.M. Andersen, FynskeAarb. 1955. 487-92). I Vester Skerninge er 1885 rejst et mindesmærke (2,5 m. høj granitsten med bronzebuste) for Mads Hansen. Foran apoteket i Vester Skerninge er opstillet Thorvaldsens "Hebe" i bronze, skænket til byen 1911 af apoteker A.E. Sibbernsen. En genforeningssten, skænket af samme, er rejst 1920, ligeledes foran apoteket. (På pladsen overfor apoteket er rejst mindesten for: 1) amtmand P.C. Schumacher (1793-1817),  sognepræst L.J. Bøttiger (1843-1925), læge W. Jacobi (1860-1928), 2) digter og apoteker Mads Nielsen (1879-1958) 3) apoteker A.E. Sibbernsen (1850-1931) 4) forfatter Peder R. Møller (1848-1926))

Forfatteren Peder R. Møller drev 1874-1908 sin fædrenegård i Vester Skerninge. 1743-1848 var fader, søn og sønnesøn af navnet Bredsdorff sgpr. i V. Skerninge. Apoteket indehavdes 1903-31 af mæcenen A.E. SIbbernsen, 1932-43 af forfatteren Mads Nielsen.

I Vester Skerninge sogn fødtes 1790 naturvidenskabs- og sprogmanden lektor J.H. Bredsdorff, 1817 folkekomponisten Hans Hansen, 1836 J.H. Bredsdorffs brodersøn, skolemanden og forfatteren Chr. Bredsdorff, 1842 landbrugsmaskinefabrikant Jens Nielsen, 1845 maleren J.H. Bredsdorff, 1847 broderen skibsværfsdirektør i Flensborg Th. Bredsdorff, 1848 forfatteren Peder R. Møller.

Præstegården er rest. 1952; dens nordlige fløj bærer årstallet 1662.

Litt: Peder R. Møller. Vesterskerninge-Hundstrup Sangforening. SvendbAmt. 1908. 163-76. L. Bøttiger. Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 1924. Om friskolen. A. Ankerstrøm. Friskolen gennem 100 Aar. III. 1949. 50-51.