Lensbaron, minister Tage Reedtz-Thott (1839-1923)

Lensbaron, minister Tage Reedtz-Thott (1839-1923)