Slagsmål i Stenstrup Forsamlingshus

| | | | |


Kilde: politidokumenter. Sunds Gudme Herreder. LAO.
Politiassistent Røssel
Svendborg den 21. Juli l897
Til Sunds-Gudme Herreders Kontor.
Rapport


Den 7 ds. indfandt Mejerist Jacob Brink af Høje sig hos mig og anmeldte i sin Egenskab af Formand for Stenstrup-Lunde Skytteforening, at Søndagen den 4 ds., da Skytteforeningen havde Bal i Stenstrup Forsamlingshus, vare nogle Teglværksarbejdere trængte ind og forstyrret Ballet hvorhos Teglværksarbejderne tillige havde gjort Støj paa Gaden udenfor Forsamlingshuset samt arrangeret Slagsmaal og forulempet fredelige Vejfarende der.

Anmelderen forklarede paa Anledning at den 4 ds havde Skytteforeningen lejet Stenstrup Forsamlingshus og holdt Bal der for Foreningens Medlemmer. Ud paa Aftenen, Kl. var vel 11½ eller maaske 12 indfandt nogle Teglværksarbejdere, af hvilke Kpt. kun kendte to som begge ere Sønner af Brændemester Christensen paa Laursens Teglværk sig i Forsamlingshuset og vilde deltage i Dansen og da dette blev dem nægtet indlode de dem i Slagsmaal med nogle af Foreningens Medlemmer.

Det lykkedes at faa Urostifterne drevet ud, men de trængte saa ind igen og i et Par Timer vedblev de at løbe ud og ind i Forsamlingshuset og naar de vare inde forstyrrede de de dansende saa at Ballet til sidst af den Grund maatte ophøre.

Naar Urostifterne ikke vare inde i Forsamlingshuset raabte og støjede de paa Vejen udenfor, spillede paa Harmonika og sloges og tvende af Skytteforeningens medlemmer, nemlig Skomagersvend Rasmus Peter Rasmussen af Løgeskov og Smedesvend Christian Nielsen af Hundtofte blev overfaldet ude paa Vejen.

Det var fornævnte Brændemester Christensens Sønner, der var de værste Fredsforstyrrere; de andre vare formentlig Svenskere og Ærøboere.

Ved Undersøgelsen i Anledning af Foranstaaende er oplyst Følgende. Ungkarl Hans Peter Rasmussen til Huse hos sin Fader Skomager Rasmussen i Løgeskov. Han forklarede paa Anledning at han var, som Medlem af Skytteforeningen med til Ballet. Ud paa Aftenen vare en Del Teglværksarbejdere, som ikke vare Medlemmer af Skytteforeningen komne ind i Forsamlingshuset og vilde deltage i Dansen. Dette syntes Kpt. ikke om og han sagde derfor til nogle af disse, nemlig Brændemester Christensens Sønner Mathias og Jørgen, samt en Svensker, at de skulde forlade Forsamlingshuset, men dette vilde de ikke og der blev da Slagsmaal, hvorunder nævnte Mathias slog Kpt. i Hovedet med en Flaske, uden at Kpt. dog deraf tog nogen Skade. Omsider blev dog Fredsforstyrrerne trængte ud af Forsamlingshuset, men de kom snart efter ind igen og i Løbet af et Par Timer vedbleve de - navnlig Mathias og Jørgen - at løbe ud og ind i Forsamlingshuset, hvorved Ballet blev forstyrret. Kpt. saa ikke hvad der passerede ude paa Vejen. Paa Anledning forklarede KPt.
endvidere, at Foreningen havde antaget Høker Hans Hansen, Stenstrup til at udsælge Øl til Foreningens Medlemmer i Forsamlingshuset og han solgte Øl /:bajersk Øl:/ ogsaa til de Fremmede, uagtet Kpt.
foreholdt ham, at han ikke maatte sælge Øl til disse.

Skomagersvend Rasmus Peter Rasmussen af Løgeskov, Broder til forrige Kpt. og Medlem af Skytteforeningen forklarede paa Anledning, med Hensyn til hvad der passerede inde i Forsamlingshuset som forrige Kpt og endvidere, at da han omtrent ved Midnatstid gik ud paa den offentlige Vej udenfor Forsamlingshuset, var der Slagsmaal forbunden med Raaben og Skrigen imellem Brændemester Christensens Sønner og tvende andre Personer nemlig Bagersvend Hans Hansen af Stenstrup og en Fragtmand fra Lille Leutved. Kpt. blandede sig ikke i Slagsmaalet, men desuagtet fik han, medens dette stod paa, et Slag i Ansigtet af Brændemesterens Søn Mathias.

Smedesvend Christian Nielsen, hos Smed Hans Johansen i Hundtofte, Medlem af Skytteforeningen, forklarede paa Anledning at da han c. Kl. 2 Nat forlod Forsamlingshuset blev han udenfor dette på den offentlige Vej forulempet af en Svensker, som var sammen med Mathias Christensen. Denne Svensker skubbede Kpt. omkuld paa Vejen uden at Kpt. havde givet ham nogen som helst Anledning dertil. Kpt. kendte ikke Svenskeren.

Bagersvend Hans Hansen boende i Lille Leutved forklarede paa Anledning at ved den ommeldte Lejlighed kom han ud paa Aftenen tilstede ved Stenstrup Forsamlingshus og opholdt sig i nogen Tid paa Vejen udenfor, uden at gøre noget Forsøg paa at komme ind i Forsamlingshuset. Der var nogen Støj paa Vejen, hvor et temmelig stort Antal Folk opholdt sig, men Kpt. mener ikke, at han bidrog til Støjen og han forulempede ingen. Han var dog tilligemed Fragtmand Niels Hansen Nielsen af Lille Leutved i Slagsmaal med to af Brændemester Christensens Sønner, men det var disse der vare de angribende og Kpt. kan ikke angive hvorover Slagsmaalet opkom. Kpt. saa ikke, at Brændemesterens Sønner eller nogen af de tilstedeværende Svenskere forulempede andre Folk paa Vejen og han ved ikke hvad der passerede inde i Forsamlingshuset. Han fik noget bajersk Øl at drikke, men købte det ikke selv.

Teglværksarbejder Mathias Christensen, Søn af Brændemester Christensen paa Laursens Teglværk i Stenstrup, og til Huse hos Faderen forklarede paa Anledning, at da Skytteforeningen havde Bal i Forsamlingshuset gik han og hans Broder Jørgen ud paa Aftenen derhen i Forventning om at faa Lov til at deltage i Ballet. De henvendte dem til et Medlem af Skytteforeningens Bestyrelse, Malersvend Peter Ludolphsen og denne sagde, at de maatte gerne opholde dem i Forsamlingshuset, men ingen andre Fremmede maatte opholde dem der. Kpt. og hans Broder forbleve derefter i Forsamlingshuset, men efter nogen Tids Forløb opfordrede en af Skytterne dem til at gaa ud og da de paaberaabte dem, at de havde faaet Lov til at være der, kom det til Slagsmaal, som førte til, at Kpt. og hans Broder samt en Svensker som ogsaa var kommen ind i Huset, bleve kastede ud. Det er rigtigt, at Kpt. under Slagsmaalet slog en af Skytterne i Hovedet med en Flaske, men en anden af Skytterne slog ogsaa Komparentens Broder i Hovedet med en Ølflaske, uden at dette gjorde videre Skade. Efter at Kpt. og hans Broder saaledes var viste ud, vare de flere Gange inde i Forsamlingshuset, trods det, at det blev dem forbudt at komme ind, men Kpt. formener ikke, at dette voldte nogen videre Forstyrrelse. Ude paa Vejen var Kpt. og hans Broder i Slagsmaal med Bagersvend Hans Hansen og Fragtmand Niels Hansen Nielsen, men det var Bagersvenden, der begyndte paa Slagsmaalet og mindes Kpt. ikke hvad Anledningen var til dette.
Kpt. nægter, at han under Slagsmaalet med Hansen og Nielsen slog Skomagersvend Rasmus Peter Rasmussen, som af denne forklaret og vil han, det omtalte Slagsmaal overhovedet ikke have forulempet nogen ude paa Vejen. Han erkender dog, at Slagsmaalet kunde være generende for Vejfarende og at der blev raabt og paa anden Maade støjet saaledes, at det nok kunde forstyrre de omboende Beboeres Nattero. Der var en Svensker tilstede ved Navn Carl Johan Nielsson, som spillede paa Harmonika og Kpt. formener, at det er ham der sigtes for at have forulempet Smedesvend Christian Nielsen ved at puffe ham omkuld, men Kpt. saa ikke at Svenskeren forulempede Nogen. Ogsaa var der nogle Ærøboere tilstede, men disse forholdt dem rolige. Medens Kpt. og hans Broder opholdt dem inde i Forsamlingshuset nød de der adskillige Bajere, som de selv købte hos Værten, Høker Hans Hansen og ude paa Vejen drak de ogsaa adskillige Bajere, som de købte hos Værten. De andre paa Vejen tilstedeværende Personer drak ogsaa meget bajersk Øl, som de gik ind og købte hos Værten i Forsamlingshuset.

Snedkersvend Jørgen Christian Christensen, Broder til forrige Kpt. og til Huse hos sin Fader Brændemester Christensen forklarede ganske som forrige Kpt., med Hensyn til hvad der angik ham.
Navnlig forklarede han, at han havde af Malersvend Peter Ludolphsen faaet Lov til at opholde sig i Forsamlingshuset og at han derfor nægtede at forlade dette, at han flere Gange var inde i Forsamlingshuset efter at han var vist ud deraf og at han ude paa Vejen deltog i Slagsmaal med Bagersvend Hans Hansen og Fragtmand Niels Hansen Nielsen samt at han købte adskillige Bajere af Skytteforeningens Vært og drak disse dels inde i Forsamlingshuset og dels ude paa Vejen. Kpt. saa ikke at hans Broder slog Skomagersvend Rasmus P. Rasmussen under Slagsmaalet med Hans Hansen og Niels Hansen Nielsen og heller ikke om Kpt. at Smedesvend Chr. Nielsen blev forulempet.

Svensk Teglværksarbejder Carl Johan Nielsson paa Claus Andersens Teglværk i Stenstrup forklarer, at ved den omhandlede Lejlighed var han tilstede og han spillede af og til paa Harmonika, men nægter at have udvist anden støjende Adfærd og navnlig nægter han at have forulempet nogen Vejfarende, ved denne Lejlighed. Han var nogle Gange inde i Forsamlingshuset og købte Øl /:bajersk Øl:/ af Værten der og Øllet drak han ude paa Vejen, men han voldte ingen Forstyrrelse der. Han var inde i Forsamlingshuset sammen med Brændemester Christensens Sønner da det blev disse forbudt at opholde sig derinde, men han gik ud saasnart han hørte Forbudet. Kpt. nægtede meget bestemt at have skubbet Smedesvend Christian Nielsen omkuld paa Vejen og han havde ikke set at nogen anden havde gjort dette.

Mejerist Jacob Brink forklarede paa Anledning, at Skytteforeningen havde antaget Høker Hans Hansen af Stenstrup til, som Vært for Foreningen, at sælge bajersk Øl til Foreningens Medlemmer i Forsamlingshuset ved den ommeldte Lejlighed og det var bleven forbudt ham at sælge Øl til andre end Foreningens Medlemmer. Disse havde ikke været kendelige ved noget særligt Tegn eller Mærke og der var ikke bleven givet Hans Hansen nogen Fortegnelse over dem. Kpt. forklarede endvidere, at han vidste ikke om Brændemester Christensens Sønners Forklaring om, at de af Malersvend P. Ludolphsen, havde faaet Lov til at opholde dem i Forsamlingshuset var rigtig, men Ludolphsen havde, skønt han er Medlem af Foreningens Bestyrelse, ikke haft nogen Bemyndigelse til at tilstede Uvedkommende Adgang til Forsamlingshuset.

Høker Hans Hansen i Stenstrup forklarede paa Anledning at ved den omhandlede Lejlighed var han af Skytteforeningen antagen til at udsælge bajersk Øl i Forsamlingshuset og det var bleven ham forbudt at sælge til andre end Foreningens Medlemmer, men han kendte ikke Foreningens Medlemmer og solgte derfor til alle som vilde købe. Han kendte godt Brændemesterens Sønner, men antog, at disse var Medlemmer af Foreningen.

Malersvend Peter Ludolphsen, i Arbejde hos sin Fader Malermester Ludolphsen i Stenstrup forklarede paa Anledning, at Brændemester Christensens Sønner anmodede ham om Tilladelse til at deltage i Ballet.
Der var da tillige nogle Svenskere inde i Forsamlingshuset og Kpt. svarede Brændemesterens Sønner, at naar de vilde sørge for, at Svenskerne bleve ude, saa maatte de gerne selv deltage i Ballet. De forbleve derefter i Forsamlingshuset, men gjorde intet for at holde Svenskerne ude. Kpt. var ikke af Skytteforeningens øvrige Bestyrelse bemyndiget til at give Uvedkommende Tilladelse til at deltage i Ballet.

Dette indberettes herved tjenstligt P.C. Røssel.