Kort o. Løjtved hovedgård og Stenstrup by 1816

Kort o. Løjtved hovedgård og Stenstrup by 1816

Svendborg Amts Bebyggelsesnavne, Svendborg Amt (1958), Stenstrup sogn, s. 41:

Løjtved, hgd. 18/8 1372 (vid. 1377) Løghethwed; 26/6 1385 Løghethwed; 23/5 Løghethwet; 30/9 1394 Løghetwet; 29/7 1400 Løgætw(e)th; 21/5 1412 Løghetwed; 8/9 1412 (vid. 1473) Løgethwedh; dag? 1418 Rep 5743 Løghetwedt; 23/6 1419 Løghethuet; 3/6 1455 Løgætwed; 9/1? 1458 Loghethwet; 16/6 1462 Løghetwed; 19/6 1475 Løghethwed; 25 (23?)/2 1496 Løghætwet, Løgætwed; 1/3 1496 Løgtwed, Løgtwedh; dag? 1502 (1539 Rep 9738-43) Løgetwædh, Logetuedh; KancBrevb 27/11 1621 Løgtved; M1664 Løytued; M 1688 Løgtved; VSKOrig Løytved Gaard; DAtl III 514 Løitved Herregaard; DAtl VI 715 Løigtvedgaard Herre-Gaard; M 1844 Leutved; Gst Løjtved. Gen. plur. af plantenavnet glda. løk, m. "løg" og tved.

1372 18. august
Diplomatarium Danicum nr. 223
Tingsvidne af Sunds herredsting om, at Mogens Jensen, forstander for de spedalske uden for Svendborg, har godtgjort, at de i 40 år og mere havde besiddet det gods i Sørup, som Bodil, datter af Niels Kærv har rejst krav om.

1385 26. juni
Diplomatarium Danicum nr. 593
Fin Nielsen Skriver af Sandager oplader sin farbroder Fin Ovesen af Løjtved gården Bremholm i Tullebølle sogn, som Lars Mus havde pantsat til ham.

1394 23. maj
Diplomatarium Danicum nr. 216.
Fin Pedersen, landstingshører og -dommer på Fyn, Henneke Pranger, sognepræst i Agedrup og otte verdslige erklærer, at notaren Niels Mule har ladet ridderen Jens Andersens brev af 1394 29. marts vidimere på Fyns landsting. Latin.
Finn Ågesen, Løjtved, Gunnar Holm, borgmester i Svendborg, fogeden? på Ørkild nævnes.

1394 30. september
Diplomatarium Danicum nr. 267
Tingsvidne af Sunds herredsting om, at væbneren Erland Krugelund har skaffet sig tingsvidne på, at Brenne Kristiansens fader med samtykke af dennes brødre havde afstået ham al sin ret til at oppebære bod for drabet på Brenne Kristiansen.
Finn Ågesen, Løjtved, Johannes Esth, Klingstrup, Absolon Crvgelwnd af Tved, Matheum Iønsson de Aldorp, Pe. Iønsson de Banchetoft (Egense), Io Nielsson de Høthorp, Kol de Ryskebølæ, Nicholaum Pethersson, Io Petersson ibidem, Ni Bosson de Kyrkeby et Iohannem Ostresson de Egehebier.

1412 21. maj,
Danmarks Riges Breve 4. rk. bd. 12, nr. 420
Anders Jensen kaldet Brun, i Næstebølle pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Lindelse sogn for 10 lybske mark.

1412 8. september
Danmarks Riges Breve 4. rk, bd. 12, nr. 433
Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen (Løjtved) for 300 lybske mark.

1458 9? januar
Repertoriet 806. Perg. med 13 segl: Philippus Axelssøn Thotts arkiv. Adel Brevkister s. 107 eller 108 RA. LDipl.
Heniche Biskop i Otthens, Pæther Howenschyld, Johan Byørnss, Johan Rantzow, Heming Prior i s. Knutz Kloster i Otthens, Jachim Hinricss, Jorghen Vrne, Hinric Sandberg, Johan Hwitkop RR., Johan Brockenhuss, Hans Fowet i Wetherpe, Hans Mwle og Mester Pæther "borghemester" i Otthens. Mand. efter lille s. Knutz Dag var vi forsamlede paa vort "landemød" i Sortebrødreklosters Stue i Otthens; hørte vi blandt andre Ærinder Tiltale og Svar om Trætte mellem Hr. Phylippus Axelss R. paa sine og sine Brødres Vegne paa den ene Side og Hr. Eric Ericss i Loghetwet paa den anden. Da hørte vi og saa, at Hr Phyllippus bød sig til at pleje Hr. Erich Ericss alt det, der Ret er, før de adskilles, eller og saadant Minde, som de gode Mænd tykte,som da hos var. Derover bød Hr. Phyllippus sig til at forvisse det med 4 gode Mænd, som er Hr. Eggert Ffrylle, Hr. Johan Rantzow, Hr. Jachim Hinricss, Hr. Jorghen Vrne, at han ej vilde fare ud af Otthens, før han havde plejet Hr. Erich Erichss alt det, ret og Landslov er, med saa Skel, at ham maatte deslige vederfares af Hr. Erich Erichss. Da sagde Hr. Erich, at han vilde pleje Hr. Phyllippus og hans Brødre Ret, naar han kan faa de Breve igen i sit Værge, som hans Husfrue Fru Mette har antvordet Fru Elsebe Geretz at gemme til troer Haand, og ingenlunde før. Da begærede Hr. Phyllippus, at alt forskrevne Gods og Arv skulde staa i Kværstede, til Fru Elsebe Geretz kommer igen i Riget, eller Fru Mette fanger Brevene igen; da vil han gerne høre Venner dertil og tage der enket Tid og Sted til, at ham da maatte vederfares uden længere Tøvring det, Ret er; og derpaa vilde han lade alting opstaa til den Tid og da pleje Hr. Eric Ericss alt det, Loven udviser. Og bød Hr. Phyllipus sig i Rette for os, om den Kværstede, som vor naadige Herres Brev havde sat paa Godset, burde at blive fremdeles ved Magt efter Brevets "luth", saa længe Sagen vorder ordelt, eller skulde nu løs være, som han ej mente, fordi han bød sig i Rette og det at forborge; og det vilde Hr. Eric ej sætte i Rette for os, men skød sig for Kansleren. Med vore Indsegl. datum etc.

1462 16. juni
Niels Hay Borgemester i Swineborgh fik paa Sundsherredsting et Tingsvidne af otte Dannemænd (i Eghebierg, Østerskerninge, Swineborg, Sedorp, Kobetwedh og Kleynstorpe) at Tydke Røffuere Byfoged i Swineborgh ifølge en Fuldmagt af Her Clavs Rønnow, som blev læst til Tinge, skjødte Niels Hay paa al Swineborg Bys Vegne to Agre Jord i den Løkke hos Swineborg østen op til Høje bøghe, som kaldes Daniels Løkke, iblandt Ste Juriens Jord, hvilke to Agre laae til de to Gaarde i Sedorp, som Her Clavs Rønnow kjøbte af Her Erik Erikssøn (Løwenbalk) og Fru Mette Lavrensdatter hans Husfrue, og som før laae til Løghetweds Gaard.
Udstedt af Jeppe Drivere Herredsfoged, Hans Povelssøn, Jachim Bjørnssøn (Bjørn), Væbnere, Jeppe Olafssøn Foged paa Ørkel, Christian Olafssøn, Foged paa Huitkeldke, Jesse Jenssøn i Quandorpe, Lasse Jul i Østreskerningi og Jesse Driwere, anno MCDLXII Ste Bothels Aften.

1496 23-25. februar?
Repertoriet 8096. Perg. (med 11 segl) Hans Valkendorfs arkiv (RA) LDipl.
Matthie Dag (25. febr) 1496 var en torsdag; hvis den ved en fejltagelse er regnet for 24. februar bliver Matthie aften eller 23. febr. en tirsdag. Herredets tingdag var tirsdag ell. undertiden mandag.
Mates Mickelss Foged i Saling H., Hr. Lodwiig Marsk paa Østrvppegard R., Gerd Briskæ, Laurens Iwerss VV., ....... paa Hwidkild, Hans Brickss Foged på Ørkel, Oleff Jenss i Hildhersløff, Anders Eskeman i Ølsted, Hans Bwlger i Lyding, Per Mickelss ....., Niels Jonss i Hæsing. Tirsd., som var Mathie ap. .... fik paa Saling H.s Ting hæderlig og velbyrdig Md. Hr. Hans Walkendrvpp paa Løghætwed R. (et) Tingsvidne af 8 Dannemænd: Swend Dwng i Hæringæ, Niels Brvnd i Salinghæ, Laurens Perss i Wandtinghe, Per L(aurenss) i (N)ybillæ, .... Laurenss i Kraervpp. Hans Bwlger i Lyding, Lawrens Jenss i Æspæ og Swend Jenss i Digerness; hvilkede vidnede, at de samme Dag hørte og saa, at Hr. Lodwiig Marsk R. og Egerd Fry(ll)e a.w. paa Saling H.s Ting tilstod, at de var Hr. H.W.s Lovhøringe til 3 "loghæ pa lawheffdæ", som han gjorde med gode Riddermændsmænd først paa Hwstrvppe Mølle og omkringgik disse Aasteder: fra den Ellestub, som Per Mickelss Eng begyndtes, Engen ud ad neden Agrene og trindt om østen omkring Skeghøis Kilde Engen ud ad og vesten neden for "demminghen", som Nis Hanss Eng er, og over Aaen dertil, som Rørmandz Gaard tager, og inden for Gærdet og den nørre Have op til hans Lade og saa frem for hans Gaardsled og inden "wonghenbrodhen" og i Aaen og alt det Gærde, som er omkring forskrevne Haver, Hus og Bygning, Mølledam og Damsbaand og Skegøis Kilde og Enge med alt det, forinden er;; det "worde" Hr. Hans sig til Hwstrvppe Mølle. Den anden Lov paa Lovhævd gjorde Hr. Hans Ved Gamlegard og omkring gik, som var Mølleholme og op til den Have, som ligger til den Gaard, Nis Hanss i boer, og frem ad den Toft, som er visse Toft imellem Nis Bwck og Per Mickelss, deraf til den Stage, som staar imellem Per mickelss og Jep Hanss, og til de Stene, som staar mellem Per Lerkæ og Nis Hanss, ud i Nis Hanss Have og frem mellem Jes Bwck og Jes Hanss i den have og den Grøft, som løber langs op ud med Gaarden inden for Gærdet, siden ud ad det østre Hjørne og i Lyckebecken og frem til Per Mickelss Have og over Aaen, siden frem ad den søndre Per Mikelss "haffwegord", deraf og inden Hans Lerkis Have til den gamle Aastrøm, siden deraf og frem for Hr. Marquardz Eng, som ligger i Hans Lerkis Have, deraf og ind i Møllemosæ og op i Katteswnd. Den tredie Lov paa Lovhævd gjorde Hr. Hans fra Las Lydings Dam og østen frem for Brendelywng og saa tvært over Vejen, som løber til Teglladen og ud med den "hellæ" og saa langs ud med Ellemosæ knøse ud frem for Ellemosæ slethning og ved det "beck sygh", som løber op til første "annenebsten", og saa til den anden "annenebsten" og saa til den tredie og siden frem, som Sandemænd ginge til "wllwffgrawen", siden opad og Siget udad indtil Aaen, siden Aaen opad indtil Kystemosæwadh, siden fra Aaen og ind til "hyddefadhet", af "hyddefadhet" og op ad til det gamle "omloff", som løber af Sworthøyedam imellem Hyllæbergs Hestehave og Swortøyedam, siden frem for Swortøyædam og ind i Nystøffningh og "støffninghen" fremad og til Greffuedemmingh. Disse Aasteder med deres Belejlighed, ihvor som helst over al Hwntzstrvppe Grund de liggende er, det være sig Dam, "demminghæ" eller Mølle, "indworde" Hr. H.W. sig til Løgætwed for sit rette Arv efter sine døde "forellernæ" selv 12. med gode Riddermændsmænd og kendtes ingen at have Ejendom i forskrevne Aasteder uden Gud og han. Efter han havde gjort fornævnte "loghe pa lawheffdhe", hans Lovhøringe hjemlede (!) at han gjorde dem, som forskrevet stander, med gode Riddermændsmænd og samme Dag, som Dommeren ham forfandt paa Tinget, og sagde, at de lovede hans "logh" paa "ostædin", og de gjorde og saa paa Tinget, og ingen Tinghøringe imod gik, "meden" de bad "dommere" og Dannemænd fornævnte "loghæ paa lawheffde", mæles stadig at blive. Item var alle Lodsejere, som til Hwntzstrvppe Grund er, tingstævnede at høre paa fornævnte Lovhævder. Med vore Indsegl. Datum ut supra.

1496 1. marts
Repertoriet 8107. Perg med (2!) segl. 1. Dxliv 5. Senere til Carl Bryskes arkiv? RA. LDipl.
Jeg Hans Wolkendrop (1) R paa Løgtwed har solgt og skødet til velbyrdig Svend Gerdh Bryske en Lykke, som liggende er paa Hwnstrop Grund imellem Morthin Hansss Gaard og Flyntholm og kaldes Skredherløcken og liggende er til Jess Hansss Gaard i Hwnstrop, dog med saa Skel, at G.B. skal udlægge en Sted i Hwnstrop Vange til Jess Hansss Gaard 5 Skpr. Land efter Dannemænds Tykke. Afvindes Skredherløcken G.B. tilpligter jeg mig at vederlægge ham saa god en Lykke og saa belejlig inden 6 Uger derefter. Medb. af flere gode Mænd Hr. Hans Bygh Præst i Skerninghe, Hans Swale Borger i Swineborgh og Jachim Hanss Skriffwer. Datum Løgtwedh Tirsd. efter Mathie ap. Dag.

1502 udateret.
Repertoriet 9738-43. Herredagsdombog 1537-43 (nr. 2-3) bl. 29 b)
..... Tiissligeste iii wittner, som Anders Saell fogiit paa Løgetwædh Niels Mickelss wti Sellerup och Niels Hiortt wti Børup huer bessynderlig hagde wdgiiffuitt, lydende, att then tiidh the thientæ her Thomes Nielssn paa Logetueth, tha lodh handtt deellæ paa then lodh oc deell wti Tanggaardtt gods oc møllæ, som hans fader her Niels Gundissn wor tiilfallenn paa hans hustrues wegnæ aff rett arff etc". ...