Stenstrup sogn

| | | | | | | | | |

I Stenstrup sogn er følgende byer: Stenstrup (1200tallet Stenst(h)orp; udskiftet 1789) med kirke;Fredet beboelseshus (1600t.); Hundtofte (1420 Honetoffte; udskiftet 1789);m. fattiggård (opf. 1869) sen. her møbelfabrikLille Løjtved (1420 Lilla Løgetweth; udskiftet 1789); Rødme (1470 Rwdomme; udskiftet 1798). m lefabr. (etabl. ca 1829, oph. c. 1900)

Samlinger af gårde og huse i Stenstrup sogn: Dynden; Snævren, Rødmegyden; Hundtofte Mark; Stenskov Huse m. Løgeskov skole (ior. 1882); Sandbjerg Huse; Skovlund; Margrethedal; Hundtoftered; Lungmosebjerg; Løgeskov; Mellemby.

Gårde: hovedgård Skjoldemose (1475 Skyoldemosæ); hovedgård Løjtved -(*1372 Løghethwed); hovedgård Kroghenlund; Petersminde med teglværk; - Langhøj Mølle; Hørupmølle (1572 Hørup mølle).

Kildeløkken i Stenstrup findes en kilde, hvis vand pibler op gennem en egerod; den var tidligere en meget besøgt sundhedskilde (August F. Schmidt. Danske Helligkilder. 128)

Hørupmølle og den forsvundne Hørupgård (1664 Høeppegaard) er rimeligvis vidnesbyrd om en forsvunden landsby Hørup. Ved Løjtved har ligget en gård Langtved (1697 Lang Tued), der 1768 omtales som afbrudt: Gårdene Store og Lille Uglebjerg (1664 Wglebierre) lå i Skjoldemose Løkker. I sognet nævnes 1697 Knap Huuset. Hyllebjergmølle (1572 Hyllebiergis mølle) har ligget ved Løgeskov. Hedemølle (1572 Hemølle) mellem Stenstrup og Hundtofte.

Fredede oldtidsminder: I Kroghenlund Fredskov en runddysse med en anselig, men noget afkløvet dæksten. - Efter Pont. Atlas skal der på Stenstrup og Rødme marker og i Hørup Skovløkker have været "hedenske altre og begravelser) dvs. dysser og høje), men deres plads kan nu ikke eftervises. - I Hundstrup å ved Løgeskov er fundet et slagvåben af rensdyrtak.

Litt: Fynske Minder 1951. 3.

To genforeningssten i private haver 1920.

På Skjoldemose fødtes 1660 officeren, amtmand Niels West, på Løjtved 1691 præsten og topografen Peder Edvardsen Friis og 1804 kemitypisten Chr. Piil, på Kroghenlund s.å. lægen F.C. haugsted og 1879 gymnastikinspektør H.P. Langkilde, i Stenstrup sogn i øvrigt 1864 den dansk-amerikanske bygmester Hans Pedersen.

Litt: Aarb.Odense. IV. 1916. 522-36. - Om friskolen: A. Ankerstrøm. Friskolen gennem 100 Aar, III. 1949. 47-48.

Assensvej