Skibsfører Anders Hansen, Troense

| | |
LAO. Personalia. Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69

Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6) Protokol og tilhørende løse bilag omfatter ca 200 sider. Denne fil kan således kun opfattes som en kildehenvisning til et velbevaret maritimt arkiv fra det sydfynske. 

F. Holm-Pedersen. Skibe og søfolk fra Svendborgsund. 1963, side 313f: Skonnertbrig ROTA målte 85 kommercelæster og byggedes 1866 på C.R. Møllers værft i Troense til et lokalt partrederi bestående af kaptajn S. Christiansen 18/80, bygmester C.R. Møller 35/80, kaptajn R. Lilholt 5/80, H.R. Møllers enke 6/80, alle af Troense, samt G.R. Møller, Vindeby, 16/80.

ROTA, der førtes af kaptajn Hansen fra Rudkøbing, var bygget til Vestindiefarten og skal efter sigende have været et meget velsejlende skib. Desværre fik det dog ingen lang levetid, men til gengæld et endeligt med dramatik.

Herom berettede Svendborg Avis 21.10. 1869:

"Skonnertbriggen ROTA sluttede Fragt til en Plads paa Haiti, som var under Oprør og derfor blokeret. Da den ankom i nærheden af Haiti og lossede ballasten, blev den prajet af en krigsskonnert, og Føreren paa ROTA opfordredes til at komme om bord med sine Papirer, hvad han efterkom. Her blev han holdt fangen tilligemed to af sit Mandskab, og en bevæbnet Besætning blev sat om bord i ROTA, og begge Skibe førtes til St. Domingo, hvor der nedsattes en Ret, der erklærede ROTA for Prise, og at den skulde sælges. ROTA's Fører og et Par af Mandskabet blev syge i St. Domingo. Den første døde der den 17. september. Styrmanden og det øvrige Mandskab hjemsendtes med et fransk Barkskib, som skulde gaa til Le Havre. Kaptajn Hansen (Pihl) boede i Troense, og af ROTA's besætning boede een i Svendborg, og de andre fem paa Taasinge."

Svendborg Avis fortalte videre 25.10. 1869:

"Den 22. September om Morgenen ankom Orlogskorvetten THOR, efter at være gået fra St. Croix den 20. September, til San Domingo, for hos den dominikanske Regering at gøre Forestillinger i Anledning af Opbringelsen af Skonnertbrig ROTA. - ROTA var af Handelshuset Poulsen & Co. fragtet i St. Thomas for at gaa til Barracona, en lille Plads paa Kysten af San Domingo, 17 Miles vest for Hovedstaden, for her at hente en Ladning Farvetræ. Poulsen gav Kaptajn Hansen forskellige Breve med og havde Hast med at faa ham af Sted. Inde i Bugten, hvor Barracona ligger, blev ROTA prajet og overhalet af en dominikansk Orlogsmand, der forlangte at se Papirerne, og det viste sig, at ROTA var udklareret til Jamaica. Endvidere, at Kaptajn Hansen havde Breve med til Anbefaling af et Parti, der laa i Oprør med Regeringen i San Domingo. Oprørsgeneralen Cabrol havde forbindelser paa St. Thomas. Desuden havde Poulsen ladet Kaptajn Hansens Sundhedspas visitere, ikke hos den dominikanske Consul, men hos General Cabrols Agent i St. Thomas. Derfor blev ROTA gjort til Prise, ført til San Domingo, condemneret og solgt, otte Dage før THOR kom dertil.

Undersøgelsen viste, at den dominikanske Republik havde Ret. Kaptajnen tog sig Ulykken saa nær, at han døde af Græmmelse. Hans sidste ord var: 2Aa, Poulsen, Poulsen". - Poulsen, der var Tysker, har rimeligvis narret Kaptajn Hansen til at gaa til Barracona for at skaffe Oprørerne Underretninger. Han havde nemlig været der kort før og vidste, at Barracona ikke var et Toldsted, og at det altså ikke var tilladt at gaa derind, da Skibet i saa Tilfælde vilde blive condemneret. Poulsen skal være en meget fiffig Person. Kaptajn Hansen blev ført bag Lyset af Poulsen, der var Agent for Oprørerne.

ROTA købtes af den dominikanske Regering selv, da den var en meget bedre Sejler end Krigsskonnerten, der opbragte den .."

Efterspillet blev ikke så lystigt for Troense-rederiet, idet Svendborg Søassuranceforening, hvori skibet var forsikret, nægtede at betale de 15.000 rigsdaler i erstatning, som rederne forlangte. 

Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (2)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (2)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (3)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (3)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (4)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (4)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (5)Skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69 (5)