Højreforening i Nyborg 1877

| | | |

Breve fra husmand og kreaturhandler Peder Jensen, Ullerslev til købmand Rasmus Winckler, Nyborg. (R.W.`s privatarkiv. LAO )
 
Ullerslev 31.3. 1877

Hr. Kjøbmand R. Winckler
Efter Løfte haster jeg med at lade Dem lidt vide om hvordan Mødet stod af, paa Ullerslev Gjæstgivergaard, der var mødte godt 100 Mennesker fra mange forskjellige Sogne og der var Proprietærer, Bønder, Lærere og vel ogsaa lidt Husmænd. Efter at Programmet var oplæst af Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenHr. Kaptajn Edvard Nielsen opfordrede han dem til ved Haandsoprækning at give tilkjende hvem der ikke havde Underskrevet eller vilde underskrive da de saa ikke maatte deltage i deres Møde, hvor efter han, da jeg begyndte paa en Bemærkning kom og gav mig Haanden og hilste Farvel, da det ingen Diskussions Møde maatte være, og altsaa maatte jeg pille ud;

efter en Times forløb, da Mødet var hævet, kom de ned i Gjæsteværelserne hvor jeg opholdt mig, og jeg kan ikke skjønne rettere, end der herskede megen Misfornøielse med, at jeg blev vist ud. Naar jeg kommer til at tale med Dem en af Dagene skal jeg fortælle det meer Omstændelig, det skulde rigtignok gjærne i Fyns Tidende, da det nok var værd at se lidt nøiere efter hvordan de gode Høiremænd danner Grundlovsforeninger.
Hils Tange venligst fra mig, naar han kommer og selv hilset fra Deres Peder Jensen