Breve fra kaptajn og skyttesagsagitator Edvard Nielsen, Nyborg

| | |

Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenFolketingsmand Lars DinesenFolketingsmand Lars DinesenKilde: MF. Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet. 
 
 1880 5.12.

Kjære Dinesen!
Tak for Deres venlige Brev, som er naaet mig herude paa Landet.
Saa saare jeg kom hjem og Overbestyrelsens Skrivelser blev forelagt Forretningsudvalget var der for mig ikke længere Tale om at tage Hensyn til Kjøbenhavn og Vexeller Hansen med alle hans store Offre for Sagen i Hovedstaden. Kaptain Krøyer, Medlem af Forretningsudvalget og Medlem af Byraadet, Oberst lieutenant Staggemeier og de øvrige Medlemmer af Forretningsudvalget stemte ivrig for at det skulde være i Nyborg, hvor saa meget ligger tilrette for en stor Skyttefest. Naar dertil kommer, at General Stricker, der har ligget i Garnison, ligeledes mener, at Nyborg godt egner sig til Festens Afholdelse og ikke gjerne vil have den i Kjøbenhavn, saa var min fremtidige Stilling i denne Sag givet.


Dette forudsaa jeg allerede i Kjøbenhavn og derfor lagde vel De ogsaa Mærke til, at jeg hos den brave og aabne Fritsche var noget retire'. Senere hørte jeg hos General Stricker og Flere, at det var en Umulighed at overvinde Forstvæsenets Modstand mod at naa en Festplads i Statsskovene i Kjøbenhavns Omegn.
Altsaa Trykket fra Nyborg, General Strickers og Fleres Stilling til Sagen, Umuligheden af at erhverve Plads i Statsskovene, alle disse Ting gjorde, at jeg maatte tage fat. Jeg haaber heller ikke, at Fritsche eller Hansen ville indse, at jeg kunde gjøre andet. Igjennem Linierne af Deres Brev syntes det ogsaa at skimte frem, at Deherr i Kjøbenhavn ikke have kunnet overvinde Vanskelighederne. Som sagt vi arbeide af al Kraft paa Udkast til en Plan og vi støttes meget af Officererne i Garnisonen, som Alle interessere sig for Sagen. Baade Officerer, Underofficerer have tilsagt deres Hjælp ligesom vi i de Menige ville kunne faa et udmærket Markørkorps.
 Det glædede mig meget at erfare, at De selv ser, hvor fortræffelig et Punkt Nyborg kan blive til en stor Gymnastik- og Skyttefest. Det glædede mig saameget mere som jeg ved hvormegen Indflydelse De ifølge Deres Stilling vil faa paa Sagens Fremme i dens senere Stadier.
Undskyld at Brevet har Noget feiende ved sig, men det skrives under min Gallop-Tour omkring i Kredsene.
P.t. Oure den 5. December l880
     Deres hengivne Edv. Nielsen
 


Nyborg den 30. Decbr. 1889

Kjære Statsrevisor Dinesen!
Skjønt jeg endnu sidder midt i Besvarelsen af Lykønskningsskrivelser og Telegrammer, saa gjør jeg imidlertid et Brud paa den Orden, ifølge hvilken Besvarelserne skulde ske, ved at modtage Deres kjære Brev, som jeg i høj Grad sætter Pris paa og som jeg derfor strax besvarer. - Tak for Deres venlige Ytringer i Anledning af det saakaldte Jubilæum, som egentlig ikke er noget Jubilæum forsaavidt som det er 26 Aar siden at jeg begyndte paa Skyttesagen i Sønderjylland men kun 24 Aar siden, at jeg begyndte paa Sagen i Danmark (13. Novbr. l865 i Nyborg). Imidlertid blev Sagen holdt hemmelig for mig indtil selve Dagen oprandt; jeg var jo henved 3 Maaneder i Kjøbenhavn, for at ordne Forsvarssagen der. -
Gud være lovet, at De fik Deres alvorlige Sygdom overstaaet. Jeg og mange, mange med mig var bange for, at vi skulde tabe Danmarks ædleste Søn; thi kan De sige mig en eneste som kunde tage Arbejdet op efter Dem?
Delegeretmødet var rigtig godt dog var grosserer Harald Hansen ikke rigtig heldig med Indledningsforedraget, men ganske? han var saa uforberedt; her savnedes Dem! Nielsen var heller ikke heldig; 2den Gang han talte kunde han ikke faa Ørelyd. Det var den eneste, som ikke kunde skaffe sig Opmærksomhed. Jeg holdt ikke af det! Altsaa i dag er De i Deres Hjem, hvor vist meget Arbejde venter Dem i Anledning af Valgene. Pas nu blot og overstræng Dem ikke. - Hils Viggo Rasmussen; jeg forstaar, at han er saadan en net (ret?) Mand. - Herrens Velsignelse følge Dem i det nye Aar til Deres mange og ansvarsfulde Arbejde for Danmark. Levvel! Endnu engang Tak for Brevet.
      Deres inderlig hengivne
             Edv. Nielsen