Svendborg Amtstidende

| | | | |
Kilde: forhandlingsprotokol 1887-1911. Svendborg og Omegns Museum

Svendborg Købstads Historie, s. 856ff.

Redaktør Maximilian AssamRedaktør Maximilian AssamSvendborg Amtstidende oprettedes den 3. januar 1842 ved kongeligt privilegium af Maximilian Assam som det første dagblad på Fyn uden for Odense. Det udkom til at begynde med 3 gange om ugen og var på 4 små sider. Efterhånden voksede bladets format, det udkom oftere for i 1870erne at udsendes hver søgnedag. Assam ejede og redigerede bladet i over 45 år.

Bladets første hjemsted var i Gerritsgade 26, men kort efter blev det flyttet til Vestergade 3, og her forblev det, til partiet Højre i 1887 overtog det for en købesum af 30.000 kr. samt en årlig pension til Assam, der da var 77 år, på 2000 kr. Det var prokurator Stürup og lærer Bärthelsen, der var de ledende ved overtagelsen, iøvrigt var det hovedsagelig omegnens godsejere, der skaffede pengene. Til redaktør blev antaget M.U. Vogel Jørgensen. Kort efter, i maj 1887, flyttedes bladet til købmand Thomas Barfoeds bindingsværksejendom ved Sct. Nicolai kirkeplads, hvor bladet siden har haft til huse.

Vogel Jørgensen var redaktør for bladet til sin død 25 februar 1905. Redaktionen lededes en kort tid af bladets bogholder, Valdemar Petersen, "Generalen", indtil den overtoges af A.P. Andersen 1. maj samme år. Han sluttede sig til de frikonservative og havde derfor ikke så få sammenstød med det gamle Højre indenfor bladets interessenter. Han indledede forhandlinger om Amtstidendes sammenslutning med det moderate venstreblad "Folkebladet for Svendborg Amt".

Redaktør Hans Rasmussen EgebjergRedaktør Hans Rasmussen EgebjergDette sidste var oprettet i decbr. 1889 og udkom første gang 1. jan. 1890 som dagblad. I årenes løb vandt det betydelig udbredelse, navnlig blandt landbefolkningen. Den 19. aug. 1911 gennemførtes sammenslutningen af de to blade, og H.R. Egebjerg, der havde ledet Folkebladet fra dets oprettelse, blev nu redaktør for Svendborg Amtstidende med undertitlen "Folkebladet for Svendborg Amt".

Samtidig med sammenslutningen af de to blade besluttede en kreds af utilfredse højremænd at oprette et nyt dagblad, og den 24. juni 1911 begyndte det at udkomme under navnet Svendborg Amts Dagblad med kontor i Korsgade. Bladets første redaktør var L. Vesten. Derefter fulgte P. Svendsen, D. Gregersen og i 1919 Ole Bjørn Kraft. I bladets sidste periode redigeredes det af radioavisens senere redaktør N. Grunnet. Den 30. juni 1921 standsede udgivelsen af bladet, og aktionærerne optoges i Svendborg Amtstidende. I april 1924 afgav Egebjerg p.gr. af sygdom ledelsen af bladet til Mar. Andersen. Egebjerg døde 5. september samme år. Andersen redigerede nu bladet i 4 år, hvorefter det solgtes til redaktør Svend Eilersgaard. Bladet, der fejrede 100 års jubilæum i 1942, havde efter sidste verdenskrig, som så mange andre dagblade, store vanskeligheder at kæmpe med, og efter en periode som ugeblad gik det ind i 1957. 17. marts 1945 ødelagdes Svendborg Amtstidendes bygning totalt ved bombesprængning, hvorefter en ny opførtes på samme sted efter tegning af arkitekt. W. Madsen.

Svendborg Amtstidende
 

1887 den 2. Marts Eftmd. Kl. 5 holdtes et Møde paa Wandalls Hotel i Svendborg for at tage Bestemmelse om Overtagelsen af Svendborg Amtstidende eller Oprettelsen af et nyt Højreblad i Svendborg.
Prokurator Styrup indledede Mødet og meddelte, at der Løverdagen den 26 Februar d. A. var bleven afholdt et Møde af Byens og Omegnens Beboere efter Indbydelse af Frihedsforeningen og den Konservative Klubs Bestyrelser, paa hvilket Møde det vedtoges at virke hen til at faa en bedre redigeret Høirepresse og der nedsattes et Udvalg bestaaende af Prokurator Styrup, Hoteleier Wandall og Herredsfuldmægtig Schmidt for at forhandle med Redakteur Assam om Overtagelsen af hans Blad i Svendborg Amtstidende.
Styrup meddelte derefter, at der nu var tegnet en Aktiekapital af 30.100 Kr. og at et Interessentskab saaledes kunde stiftes i Henhold til den paa Mødet den 26 f.M. vedtagne Indbydelse, som han oplæste. Indbydelsen er saalydende:
"Et stedligt Høireblad, der stadig imødegaaer det herværende Venstreblads vildledende og ensidige Fremstillinger samt fremfører Høires Anskuelser med den fornødne Energi og Dygtighed, maa anses for en Nødvendighed for at Høires Sag kan faa den fornødne Støtte og Fremgang i Svendborg og Omegn.
Da Svendborg Amtstidende ikke fyldestgjør et absolut fornøden Fordring i Henseende til en selvstændig, energisk og dygtig Redaktion, samt da det kun har et ringe Antal  Læsere,særlig paa Landet, hvor " Sydfyns Tidende "næsten udelukkende holdes, endog af en stor Del af de henved 1200 Vælgere, som ved sidste Folkethingsvalg stemte paa Høires Kandidat, saa formener vi, at der nu bør gjøres alvorlige Skridt til at faa en bedre redigeret Høireavis hersteds, hvilket formentligt bør ske enten ved at kjøbe Svendborg Amtstiden de eller ved Oprettelsen af et nyt Blad. Vi have derfor paa et idag afholdt Møde be sluttet at indbyde Høiresin dede Medborgere til at ind træde i et Interessentskab til Kjøb af Svendborg Amts tidende eller hvis dette ikke kan ske til en rimelig Pris til Oprettelse af et nyt Høireblad hersteds og at tegne sig for Andele heri til Tilveiebringelse af den til Foretagendet fornødne Kapital, formentlig 40.000 Kr., hver Andel sættes til 100 Kr. der udbetales i Løbet af et Aar med 1/4 Del hvert Kvartal.
Alle Interessentskabets Stiftelse og Bladets Oprettelse vedkommende Spørgsmaal afgjøres ved Stemmegivning med simpel Majoritet. Hver tegnet Andel giver 1 Stemme, dog at Ingen kan ave mere end 50 Stemmer.
Interessentskabet anses stiftet saasnart der er tegnet Andele til et samlet Beløb af 30.000 Kr.

Svendborg den 26 Februar 1887."

Styrup foreslog derefter Valg af en Dirigent og hertil valgte Forsamlingen Overauditeur Schrum, Svendborg.
Det nævnte 26 f.M. nedsatte Udvalg meddelte dernæst, at  det ved Forhandlinger med Redakteur Assam var opnaaet, at han havde erklæret sig villig til at sælge det af ham redigerede og udgivne Blad Svendborg Amtstidende til et Interessentskab saaledes at dette faaer Ret til Udgivelsen af Bladet og erholder overdraget al det ham tilhørende Bogtrykkeri Inventarium paa følgende Betingelser:
a. I kontant Kjøbesum erlægges 30.000 Kr. skriver treti Tusinde Kroner, hvoraf 10.000 Kr. betales ved Bladets Overtagelse den 1. April d. A., medens Resten udbetales i 3 paafølgende Kvartaler og forrentes med 4 pCt.
b. Interessentskabet betaler Redakteur Assam saalænge han lever et Beløb af 2000 Kr. aarlig og hvis hans nuværende Hustru overlever ham erholder hun saalænge hun lever 1000 Kr. aarlig.
Efter nogen Forhandling stillede Dirigenten derefter følgende Forslag under Afstemning:
1. Hvorvidt Interessentskabet skal betragtes som stiftet.
2. I bekræftende Fald hvorvidt Interessentskabet skal kjøbe Svendborg AMtstidende med tilhørende Bogtrykkeri paa de af Redakteur Assam stillede Betingelser.Begge disse Forslag vedtoges enstemmig.
Ved Afstemningen var 226 Stemmer med et Beløb af 22.600 Kr.repræsenterede.
Det blev derefter af Interessenterne vedtaget at nedsætte et Udvalg paa 5 Medlemmer til at affatte Kontrakt med Hr. Assam om Kjøbet af Svendborg Amtstidende, udarbeide Udkast til Vedtægter for Interessentskabet, fremkomme med Forslag til en Redakteur af Bladet og derefter indkalde Aktionærerne til en Generalforsamling.
 Til dette Udvalg valgtes Lehnsbaron Juel Brockdorff, Thorsing, Overauditeur Schrum, Prokurator Styrup, Hoteleier H. Wandall og Herredsfuldmægtig Schmidt, Svendborg.
Udvalget bemyndigedes til at træffe Arrangement med det ved Trykkeriet ansatte Personale om indtil Videre at vedblive deres Tjeneste og paa Interessentskabets Vegne vedtage Vilkaarene for Tjenesteforholdet; derhos erholde Udvalget Bemyndigelse til at søge Aktiekapitalen udvidet til 40.000 Kr. ved Tegning af yderligere AKtier.
Der fremlagdes endelig til Protokollen en Fortegnelse over Interessenterne (Aktionærerne)  og det af dem tegnede Beløb, som findes indført nedenfor.
Mødet hævet.
Schrum
Dirigent.

 
Fortegnelse over Interessenterne i det den 2. Marts 1887 stiftede Interessentskab til Overtagelse af Bladet Svendborg Amtstidende i Svendborg.
  
NavnBopæl

Beløb

Irgens , Oberst Svendborg2    200
Aug. Schmidt, HerredsfuldmægtigSvendborg5    500
Bendtsen, LægeTroense1    100
E. Rosenørn Lehn, BaronHvidkilde5    500
J. Hansen, Skibsrheder, Pasop2    200
Henr. Wandall, Arkitekt Svendborg2    200
J. Nielsen, SkovriderThorseng 1    100
Th. Petersen, MøllerSvendborg2    200
E. Albrectsen, SagførerSvendborg1    100
H. Udby, KøbmandSvendborg1    100
Chr. Baagøe, KøbmandSvendborg5    500
L. Bønnelycke, KøbmandSvendborg2    200
C. Lorentsen, ForpagterHvidkilde2    200
Viggo Elster, KøbmandSvendborg1    100
Vald. Petersen, HandelsagentSvendborg1    100
Chr. Schandorff, SagførerSvendborg1    100
V. Jansen, FuldmægtigSvendborg2    200
Hans Wandall. Gæstgiver Svendborg10  1000
L. Schrum, OverauditørSvendborg3    300
N.P.S. Hansen, LandinspektørSvendborg1    100
C.S. Jensen, BankdirektørSvendborg2    200
F. Friis, BankdirektørSvendborg2    200
Vald. Hansen, BryggerSvendborg2    200
N. Jensen, MæglerSvendborg2    200
Vilhelm Brandt, BoghandlerSvendborg2    200
Nyholm, ApotekerSvendborg2    200
Angelo Petersen, LægeSvendborg2    200
H. Mølmark. LægeSvendborg2    200
Petersen, GodsforvalterThorseng5    500
J. Hedegaard, Forpagter Heldagergård2    200
A. Tuxen, SkoleforstanderSvendborg 1    100
J.P. Baagøe, KøbmandSvendborg5    500
H. Clausen, ProprietærMaegård2    200
P. Bom, SkibsrederThurø5    500
R. Jørgensen, TranslatørSvendborg1    100
P. Styrup, ProkuratorSvendborg2    200
H. Clausen, SkovriderDyrehavegård1    100
J. Grønlund, GuldsmedSvendborg1    100
C. Striegler, Købmand Svendborg1    100
C. Juel Brockdorff, Baron Valdemar Slot

40  4000

J. Olsen, DriftsinspektørVilhelmskilde4    400
J.C. Jensen, RebslagerSvendborg1    100
Knud Blinkenberg, KøbmandSvendborg2    200
F.F. Krull, KøbmandSvendborg2    200
E. Hansen, Kæmner  Svendborg 1    100
Andr. Sørensen, BogholderSvendborg1    100
 A.H.Gudme, FabrikantSvendborg1    100
J.M. Frahm, LærerSkaarup1    100
Hans Jensen, sognefoged Brydegård 2    200
E.P. Clausen, Forpagter Mullerup1    100
A.J. Andersen, ForpagterNielstrup4    400
H.J. Kruuse, ProprietærLøjtved5    500
Erik Clausen, ForpagterHeldager Teglværk 1    100
N. Erichsen, Proprietær Skerninggård1    100
E. Wognsen, Møller Falle1    100
W. Lange, ForpagterUllemose 1    100
H. Kjær, ProprietærEdelsminde1    100
P.J. Pedersens, GårdejerSkaarup1    100
Jes Jensen, KøbmandSvendborg1    100
C. Fog, EnkefruSvendborg2    200
P. Styrup, ProkuratorSvendborg3    300
Walther, KaptajnSvendborg1    100
Bulow, AmtsforvalterSvendborg2    200
J. Jacobsen, SagførerSvendborg2    200
Ludvig Riber, KøbmandSvendborg2    200
Lind, FrueSvendborg2    200
Baagøe, Frk.    Møllergade, Svendborg2    200
Vilh. Walther, KøbmandSvendborg1    100
M.C. Secher, Herredsfuldmægtig Svendborg2    200
Knox, Byskriver Svendborg1    100
Holm, FuldmægtigSvendborg1    100
Lund, BorgmesterSvendborg2    200
Jensen, Premiærløjtnant Svendborg1    100
Carl Olsen, BagerSvendborg1    100
L. Lange, FabrikantSvendborg10  1000
Buchwald, HerredsfogedSvendborg2    200
Havemann, ToldkontrollørSvendborg1    100
Braae, FotografSvendborg1    100
Eller?, KøbmandSvendborg 1    100
Joh. Brone'?, GuldsmedSvendborg1    100
P. Aarestrup, KøbmandSvendborg1    100
E.G. Brandt, Købmand Svendborg2    200
Frits Petersen, KøbmandSvendborg2    200
O.N. Lerche, GarverSvendborg3    300
Georg P. Petersen, ApotekerSvendborg4    400
I.R. Andersen, SkibsbyggerSvendborg2    200
I. Knudsen, BødkerSvendborg1    100
H.C. Hansen, BrændevinsbrænderSvendborg 1    100
Jul. Levis?, Købmand Svendborg1    100
Brødr. Henriksen, Slagterm. Svendborg1    100
H. Andersen, GarverSvendborg1    100
Qvade, ForpagterLehnskov1    100
L.S. Hansen, SkibsrederSvendborg1    100
K. Rasmussen, ForpagterSkovlyst 1    100
Brockenhuus Schack, AmtmandSvendborg30  3000
Jørgensen, GodsejerTiselholt2    200
L. Rasmussen, ProprietærBøgeskovgård5    500
Ahlefeldt Laurvig Bille, GreveEgeskov 10  1000
Enkefru DonsHesselagergård10  1000
Kammerherreinde de SehestedBroholm10  1000
Rasmussen, GodsforvalterBroholm1    100
Sehested, HofjægermesterTangegård2    200
Møller, FærgemandVindeby3    300
Rosenørn Lehn, UdenrigsministerKøbenhavn50  5000
Bloc, AssessorThorseng1    100
Bintser, PræstSt.Jørgensgård2    200
Schaffelitsky de Muckadell, BaronSkjoldemose2    200
Hansen, Etatsråd, godsejerMullerup5    500
M. Assam, RedaktørSvendborg2    200
Møller, DistriktslægeSvendborg2    200
Abel, ForpagterGlorup1    100
Lange, GodsejerFlintholm1    100
Friis, Kandidat, lærerSkaarup1    100
Lindegaard, HofjægermesterLykkesholm2    200
  
1887 den 4 Marts Eftermd. Kl. 1 holdt det under den 2 dennes nedsatte Komite et Møde, hvor følgende Sager vare til Forhandling.
  1. Der fremlagdes Udkast til Kontrakt med Redaktør Assam angaaende Salget af Svendborg Amtstidende. Udkastet blev gjennemgaaet og approberet og bliver endelig Kontrakt. i Overensstemmelse med Udkastet at udfærdige og underskrive.
  2. Det overdrages Baron Juel Brockdorff og Prokurator Styrup at foretage en Reise til Kjøbenhavn for ved Forhandling med Amtmand Grev Brockenhuus Schack og Medlemmer af Høires Forretningsudvalg m. Fl. at komme til Kundskab om, hvorvidt der maatte være en Mand, som særlig egner sig til som Redakteur at overtage Ledelsen af Svendborg Amtstidende og i bekræftende Fald indlade foreløbige Underhandlinger med denne om Betingelser for Ansættelsen m.v. for derefter at fremkomme med Forslag til Komiteen.
  3. Det vedtoges indtil Videre at engagere det ved Svendborg Amtstidendes Trykkeri ansatte Personale og Hoteleier Wandall bemyndigedes til at træffe den i saa Henseende fornødne Overenskomst med Folkene.
  4. I Berlingske Tidende bliver at indrykke en Bekjendtgjørelse om at en Redakteur til et Høireblad søges.
Mødet hævet. Schrum, C. Juel Brockdorff, P. Styrup, Aug.  Schmidt, Hans Wandall.
 
 1887 den 11. Marts Eftmid. Kl. 1 holdt Komiteen et Møde, hvor følgende Sager vare til Forhandling.
  1. Baron Juel Brockdorff og Prokurator Styrup aflagde Beretning  angaaende en Redakteur til Bladet og meddelte, at ved Confeence med Høires  ledende Mænd var Opmærksomheden særlig bleven henledet paa Cand juris Vogel-Jørgensen, Redaktions sekretær ved Dagens Nyheder som en Mand, der vilde egne sig til at overtage Posten som Redakteur. Ved en mundtlig Forhandling med Cand.jur. Jørgensen havde denne erklæret sig villig til at entrere paa Pladsen og indgive Ansøgning.
  2. De indkomne Ansøgninger om Pladsen som Redakteur blev fremlagde til Protokollen og gjennemgaaede og det vedtoges for enkelte Ansøgeres Vedkommende at indhente nærmere Oplysninger og Udtalelser om deres Kvalifikationer forinden Komiteen tager Bestemmelse om Indstilling til Generalforsamlingen.
  3. Det overdrages til Styrup og Schmidt at udarbeide Ved- tægter for Interessentskabet og derefter fremlægge Udkast til samme for Komiteen..
Mødet hævet.
Schrum, P. Styrup, Aug. Schmidt, Hans Wandall.
 
1887 den 14 Marts holdt Komiteen et Møde (Frav. Baron Juel Brockdorff).Følgende  Sager vare til Forhandling:
  1. Udkast til Vedtægter for Interessentskabet fremlagdes og vedtoges af Komiteen i den Form, hvori de bliver at fremlægge for Generalforsamlingen.
  2. Samtlige indkomne Ansøgninger om Redakteurposten bleve fremlagte tilligemed de af Komiteen indhentede Oplysninger; den af Cand. jur Vogel Jørgensen indgivne Ansøgning var ledsaget med nogle af ham skrevne Artikler i Bladet Dagens Nyheder.
    Efterat Ansøgningerne paany var blevne gjennemgaaede enedes Komiteen om for Generalforsamlingen at indstille Cand. jur. Vogel Jørgensen af Kjøbenhavn til Posten som Redakteur.
  3. Det vedtoges at indvarsle til en Generalforsamling Fredagen den 18. dennes Eftmd. Kl. 4 paa Wandalls Sal og at udsende Indbydelse til Interessenterne; paa Generalforsamlingen bliver følgende Gjenstande at sætte under Forhandling og Afgjørelse:
    a. Kontrakt med Redakteur Assam om Overtagelsen af Svendborg Amtstidende fremlægges,
    b. Udkast til Vedtægter for Interessentskabet,
    c. Indstilling fra Komiteen om Redakteur,
    d. Valg af Medlemmer til Bestyrelsen m.v.
Mødet hævet.
Schrum, Aug. Schmidt, Hans Wandall, P. Styrup.
 
1887 den 18. Marts Kl. 4 holdt Interessenterne til Udgivelse af Høirebladet Svendborg Amtstidende Generalforsamling paa Wandalls Hotel i Henhold til udgaaet Indbydelse fra den nedsatte Komite.
Overauditeur Schrum aabnede Generalforsamlingen og foreslog til Dirigent Herredsfoged  Buchwald, som valgtes.
Paa Komiteens Vegne stillede Overauditeur Schrum derefter følgende Gjenstande under Forhandling:
  1. Kontrakten med Redakteur Assam oplæstes og vedtoges.
  2. Udkastet til Vedtægter for Interessentskabet blev gjennemgaaet og vedtoges efter nogen Forhandling.
  3. Til Redakteur indstillede Komiteen Cand. juris Vogel Jørgensen, Redaktionssekretær ved Dagens Nyheder og han valgtes af Generalforsamlingen med 220 Stemmer , medens Translateur Jørgensen af Svendborg fik 19 Stemmer.
  4. Valg af Bestyrelse for Interessentskabet. Valget foregik med Stemmesedler og havde følgende Udfald:
    1.   Overauditeur Schrum 210 St.
    2.   Baron Juel Brockdorff 205 St.
    3.   Prokurator Styrup, 210 St.
    4.   Forpagter Hedegaard, Helagergård, 208 St.
    5.   Skibsreder Bom, 206 St.
    6.   Driftsinspekteur Olsen, 200 St.
    7.   Skovrider Clausen, 197 St.
    8.   Fabrikant L.Lange, 196 St.
    9.   Rebslager Jensen, 179 St.

medens enkelte Stemmer var spredte.
Til Revisor valgtes enstemmig Herredsfuldmægtig Secher, Svendborg.
Generalforsamlingen blev hermed sluttet.

Buchwald. Dirigent.

(Bestyrelsen konstituerede sig med Schrum som formand og Styrup som næstformand.)

  

Svendborg Amtstidende efter 191l0

Kilde: Forhandlingsprotokol 1887-1911. Svendborg og Omegns Museum.

 

Den aarlige Generalforsamling afholdtes den 13. Juli 1910 paa Wandalls Hotel.
Formanden, Direktør Holst, aabnede Generalforsamlingen og bød Velkommen.
Til Dirigen valgtes Sagfører Albretsen.
Redaktør Andersen oplæste Regnskabet og aflagde Beretning. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Til Bestyrelsen gjenvalgtes Forpagter Theilman, der fratraadte efter Tur.
Revisorerne, Agent Sauerberg og Bogholder Andr. Sørensen gjenvalgtes.
Dermed var Dagsordenen udtømt.
Udenfor Dagsordenen fremsatte Købmand H.O. Hansen nogle politiske Bemærkninger, der gik ud paa, at han ønskede, at Amtstidende skulde tage mere Hensyn til Højre i Svendborg By.
Efter en kort Diskussion mellem Købmand Hansen, Redaktør Andersen og Forpagter Theilmann sluttede Dirigenten Generalforsamlingen.
 

Bestyrelsesmøde den 13. Juli 1910.
Til Formand genvalgtes Direktør Holst og til Næstformand Forpagter Theilmann. Til Forretningsudvalget valgtes Dhr. Hallberg, Nielsen og Holst. Det vedtoges at yde Bogholder Vald. Petersen et Gratiale af Kr. 200 for det foreløbige Regnskabsaar.
Johan Holst, Theilmann, Harald Halberg.

Bestyrelsesmøde den 25. Marts 1911.
Fraværende var Har. Halberg.
Formanden omtalte Bogholder Vald. Petersens langvarige Sygdom og meddelte at Petersen  ventede at kunne genoptage sit Arbejde paa Amtstidendes Kontor i Løbet af April Maaned. Bestyrelsen er indforstaaet med at Vald. Petersen udbetales fuld Gage under sin Sygdom.
Bestyrelsen vedtog at anmode Hr Bogholder Lundsgaard om at tiltræde Revisionen istedetfor afdøde Bankkasserer Sørensen og tillige om at være behjælpelig med Avisregnskabets Afslutning. Med Udfærdigelsen af nu Aktiebreve til Greve Ahlefeldt Laurvig Lehn vedtoges det at vente indtil Bestyrelsen  er fuldtallig tilstede.
Behandlingen af Spørgsmaalet angaaende Købet af Folkebladet vedtoges det ligeledes at udsætte indtil den samlede Bestyrelse er tilstede, men vedtog at søge dette Bestyrelsesmøde afholdt om Mandagen den 3die April, hvorom nærmere Tilsigelse vil være at udsende.
Efter Kassebogen skal der være en Beholdning af Kr. 76 -47 Øre som var tilstede.
Mødet hævet.
Johan Holst, Theilmann, J. Nielsen, Muurgaard?

Bestyrelsesmøde den 14de Mai 1911.
Alle Medlemmerne var tilstede.
Regnskabet fremlagdes. Efter endt Revision underskreves Regnskabet af Formanden paa Bestyrelsens Vegne. Regnskabet udviser et Overskud af 2054 Kr. 39 Øre, hvilket Beløb det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen at overføre til næste Driftsaar. Bestyrelsen nedlægger sine Mandater. Dagen for Generalforsamlingen fastsattes af Formanden til  Afholdelse i sidste Halvdel af Juni Maaned. Til Revision vedtoges det at foreslaa Dhr. Laurberg og Lundsgaard.
Fra Redaktør Andersen og Mægler Hansen, Thurø var fremkommen en Opfordring om en extraordinær Generalforsamling med Behandling af nedennævnte Forslag:
"Afgjørelse af om der efter de stedfundne Forhandlinger skal ske en Sammenslutning mellem de to Dagblade "Svendborg Amtstidende" og " Folkebladet for Svendborg Amt".
Denne Opfordring var underskrevet af Mægler H.A. Hansen og Redaktør A. P. Andersen.
Efter Samraad med Forslagsstillerne, Redaktør Andersen vedtoges det at optage de to Interessenters Forslag som Punkt 4 paa Dagsordenen paa den ordinære Generalforsamling.
Johan Holst, Muurgaard, Theilmann, Harald Halberg, J. Nielsen.

Bestyrelsesmøde den 16. Juni 1911.
Fra Redaktør Andersen forelaa en Anmodning om at faa det i Bestyrelsesmødet den 14. Mai 1911 indsendte Forslag af Red. Andersen og Mægler H.A. Hansen, Thurø, ændret i en af Foreslagsstillerne i samme Skrivelse affattet Form og derefter optaget paa Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling.
Bestyrelsen var indforstaaet med, at det ændrede Forslag optages paa Dagsordenen.
Generalforsamlingen fastsættes til Fredagen den 30te Juni Kl. 4 paaa Wandalls Hotel.
Mødet hævet.
Johan Holst, Muurgaard, Theilmann, Harald Halberg, J.Nielsen.

Ordinær Generalforsamling  afholdtes den 30te Juni 1911 paa Wandalls Hotel Kl. 4 Eftermdg.
Formanden indledede med at mindes afdøde Bankkasserer? Andr. Sørensen, der i mange Aar var Interessentskabets Revisor. (Forsamlingen rejste sig).
Til Dirigent blev valgt Sagf. Rs. Poulsen, der konst. Generalf. lovl. Indkaldt.
1) Redaktør Andersen aflagde Beretning og oplæste Regnskabet for afvigte Regnskabsaar. Efter nogen Discussion mellem Købmand H.O. Hansen og Redaktør ANdersen  blev der enstemmig givet Bestyrelsen Descharge for Regnskabet.
2) Efter at den samlede Bestyrelse havde nedlagt Mandaterne valgtes enstemmig til Medlemmer af Bestyrelsen de Herrer Fabrikant Halberg, Direktør Holst, Sagf. Lacoppidan Petersen, Hofjægermester  Neergaard og Landsthingsmand Theilmann.
3) Til Revisorer valgtes Bogholder Lundsgaard og Handelsagent Bilh. Sauerberg enstemmig.
4) Forslag fra en Interessent om Overtagelse af Folkebladet for Svendborg Amt og Udvidelse af Amtstidendes Interessentskabs Kapital.- Redaktør Andersen anbefalede at vedtage Forslaget, som blev oplæst.
Efter en længere Diskussion vedtoges Forslaget ved skriftlig  Afstemning med 364 Stemmer . Mod Forslaget blev afgivet 125 Stemmer og 3 Stemmesedler var blanke.
Efter at Dirigenten havde meddelt dette Resultat , ...Forslaget efter Dirigentens Afgjørelse var lodlig vedtaget, nedlagde Sagfører Albrectsen Protest imod, at Forslaget er vedtaget, idet han formente, at der til dets Vedtagelse kræves en Majoritet af 5/6 af de afgivne Stemmer, hvilken Majoritet  ikke er opnaaet.
Til Protesten sluttede sig Kæmner Gammelgaard, og Kjøbmand H.O. Hansen.Sagfører Albrectsen forbeholdt sig og sine Meningsfæller at søge afgjort ved Domstolene Gyldigheden af den efter Dirigentens Formening vedtagne Beslutning.
Bestyrelsen erklærede, at den opfattede Lovene ligesom Dirigenten havde gjort det, og opfordrede de protesterende  til kort at angive, hvor paa det begrundedes, Lovenes paragraf 12 med den deri angivne Majoritet  skulde anvendes og ikke paragraf 13.
Sagfører Albrectsen bemærkede i Anledning af den fremsatte Opfordring, at han ikke for Tiden finder Anledning til at angive de Grunde, som han har sin Formening om at den i Lovenes paragraf 12 angivne Majoritet skulde anvendes.
Bestyrelsen bemærkede, at det var dens Pligt, snarest muligt at udføre Generalforsamlingens Beslutninger og maatte følgelig anmode de protesterende om  inden en passende kort Frist at iværksætte de retslige Skridt, som de mente var deres Ret at foretage.- Foretoges saadanne ikke maatte Bestyrelsen fralægge sig alt Ansvar.
Dirigenten forespurgte om flere tilstedeværende ønskede Ordet eller yderligere Tilførsel til Protokollen. Da dette ikke var Tilfældet erklærede Dirigenten Generalforsamlingen for hævet.
Rasmus Poulsen.

Bestyrelsesmøde den 30te Juni 1911.
Til Formand genvalgtes Direktør Holst og til Næstformand Landsthingsmand Theilmann.
Det vedtoges foreløbig at afvente de retslige Skridt  der maatte blive foretaget mod den paa Generalforsamlingen vedtagne Beslutning angaaende Overtagelsen af Folkebladet.

Johan Holst, Harald Halberg, Lacoppidan Pedersen, Muurgaard, Theilmann.

Bestyrelsesmøde den 4de Juli 1911. Følgende vedtoges: Bestyrelsen bemyndigede Sagfører Lacoppidan Pedersen i Forbindelse med Amtstidendes .... til at indlede de foreløbige Forhandlinger med Aktieselskabet Folkebladet for Svendborg Amt om Kjøb af Folkebladet for Svendborg Amt i Henhold til det paa den ordinære Generalforsamling den 30te Juni vedtagne Forslag, der afsendtes ...
Meddelelse til Bestyrelsen for Folkebladet for Svendborg Amt.

 
Svendborg Amtstidende. Aktionærfortegnelse 1. april 1912
 
NavnBopæl
 Andersen, A.P. RedaktørKværndrup
Aadal, SparekassedirektørKværndrup
Aadal, Viggo, Stationsforstander Ellested
Ahlefeldt, Laurvig Lehn, Greve Hvidkilde
Andersen, A.P. TeglværksejerStenstrup
Andersen, Chr., Cyklefabrikant Gerritsgade, Svendborg
 Andersen, A., Gæstgiver Svendborg
Andersen, HerlufSortebro
Andersen, SineOure
Andersen, Hans, fhv. GårdejerSortemose, Brudager
Andersen, Lars. GårdejerBrudager
Andersen, P., GårdejerThurø
Andersen, H., GårdmandsenkeFredegaard, Brudager
Alber, Eduard, ViktuealiehandlerSvendborg
Blom, Johan, TandlægeSvendborg
Berg, H.Chr.V., KøbmandSvendborg
Berg, Frederik, Købmand Svendborg
Broch, Chr., GarverMøllergade, Svendborg
Broch, Axel, KøbmandTorvet, Svendborg
Baagøe, Chr., KøbmandGerritsgade, Svendborg
Brydegaard, J.L. Jensen, SnedkerSt. Jørgens, Svendborg
Brandt, N.H., Tømrermester Pasop, Svendborg
Buch, Anders P. GårdejerVoldstrup, Rudme
Christensen, KirstineVejstrup
Christensen, H.J., SognefogedOllerup
Egebjerg, Hans Rasmussen, RedaktørSvendborg
Egebjerg, JosefineSvendborg
Egebjerg, Anna Svendborg
Egebjerg, IvarSvendborg
Egebjerg, GudrunSvendborg
Egebjerg, Laurits Svendborg
Egebjerg, Frederik, RedaktionssekretærSilkeborg
Egebjerg, Niels, RedaktørNyborg
Egel, V., ElektrikerKattesundet, Svendborg
Friis, A., LægeSt. Nicolajgade, Sv.
Friis, Mix, frueSt. Nicolajgade, Sv.
Franke, Emil, SlagtermesterMøllergade, Svendborg
From, Nikolaj, GårdejerEgebjerg pr. Stenstrup
Frandsen, Søren, GårdejerVormark pr. Hesselager
Feldthusen, P., MøllerStaus, Taasinge
Gammelgaard, R.A., TømrerUlbølle
Granhøj, Sofus,  GårdejerØster Skerninge
Halberg, Harald, FabrikantSvendborg
Holst, Joh. L., DirektørSvendborg
Husen, Joh.     ?Lundevej, Svendborg
Hjorth, A., KøbmandMøllergade, Svendborg
Hulgaard, Hans, GårdejerSørup pr. Svendborg
Husen, Ejner, Redaktionssekretær?Marstal
Hansen, Niels, GårdejerEgebjerg pr. Stenstrup
Hansen, H.Kr., GårdejerGudme
Hansen, Anna, enkeVejstrup
Hansen, Købmandsenke Trunderup, Kværndrup
Hansen, Johs N.S., SmedGudbjerg
Hansen, H.M., KøbmandKværndrup
Hansen, H.P., Murermester Gudbjerg
Hansen, Morten, Gårdejer Galdbjerg pr. Gudme
Hansen, Hans, Gårdejer,Gravvænge pr. Sortebro
Hansen, H.Andr., FotografHesselager
Hansen, Lars, GårdejerNymark, Gudme
Hansen, Hans Kr., TømrermesterEgebjerg pr. Stenstrup
Hansen, Rasmus, TømrerGudbjerg
Hansen, Vald., DirektørSvendborg
Hansen, Vald., Vinhandler Svendborg
Jensen, Jens, Møller  Sundshøj pr. Stenstrup
Jensen, Anna, ?Grønnemose, Oure
Jensen, Lars, GårdejerLunde pr. Stenstrup
Jensen, P., dyrlæge Kværndrup
Jensen, Hans, HusmandOure
Jensen, SineOure
Jensen, Rasmus, GårdejerMøllegård, Trunderup
Jensen, A.P., MejeribestyrerGudbjerg
Johansen, H.P., KøbmandTorvet, Svendborg
Johansen, J.P., KøbmandGudbjerg
Jespersen, P., SognefogedGudbjerg
Jørgensen, Lars, fhv. SkibsførerThurø
Kauffmann, C.M., KøbmandSvendborg
Kielberg, Chr.G., BoghandlerSvendborg
Kristensen, N.P. , MøllebyggerSvendborg
Kristensen, Rasmus, GårdejerBleggården, Gravvænge
Kock, Jørgen, UrmagerKattesundet, Svendborg
Knudsen, Jens, GårdejerEgebjerg pr. Stenstrup
Krøigaard. P.S., LærerAversi pr. Haslev
Laursen, Laurits, TeglværksejerJuelsbjerg, Stenstrup
Lauritzen, C.P., Købmand Svendborg
Lacoppidan Pedersen, SagførerSvendborg
Lundsgaard, V., ? Svendborg
Lykke, Peder, GårdejerEllerup pr. Gudme
Larsen, Rasmus, Møller Ulbølle
Larsen, Julius, TømrerBrudager pr. Sortebro
Larsen, Jens, Gårdejer Egebjerg pr. Stenstrup
Larsen, R. Skov, fhv. SmedDongshøjrup
Larsen, Mads, Gårdejer Kirkeby
Larsen, Ejner Lykkensprøve, (Skaarup?)
Larsen, Niels, Gårdejer Lykkensprøve, (Skaarup?)
Larsen, Anne Johanne AmalieTrunderup
Larsen, Rasmus, GårdejerEllerup
Lange, Vald., DirektørGudme
Lange, Vald., DirektørSvendborg
Lange, Jens, DirektørKlampenborg
Lange, Hans, Fabrkant Svendborg
Lindegaard, P.N., Sognefoged Vejstrup
Lund, Hans, FriskolelærerØster Aaby  , Skaarup
Lund, H.Chr., SadelmagerSvendborg
Lebæk, J.P., Husejer, fhv. GårdejerBøjlsvang, V. Skerninge
Lundsgaard, Hans, GårdejerTrunderup pr. Kværndrup
Melson, Erhard, KøbmandSvendborg
Markussen, Niels, Gårdejer  Vejstrup
Møller, Peder R., ForfatterVester Skerninge
Møller, V.F., Direktør Ørkildsgade, Svendborg
Møller, Carl, Møbelhandler Gerritsgade, Svendborg
Malte Mulle?, SognepræstBjerreby, Svendborg?
Mackeprang, Johs., GodsejerEgensevej, Svendborg
 Michaelsen, Jens, GårdejerTrunderup pr. Kværndrup
Mortensen, H.P. , fhv. KøbmandVejstrup
Madsen, Morten, GårdejerOllerup
Madsen, Marie   Frøken Ollerup
Madsen, Niels, GårdejerVejstrup
Nielsen, H.P., BranddirektørVejstrup
Nielsen, KancelliraadHvidkilde
Nielsen, Rasmus, MejeriforpagterKirkeby
Nielsen, N.E., GårdejerHolmdrup
Nielsen, V., DirektørMaskinfabrikken Svendb.
Nielsen, Magnus, TobaksfabrikantSvendborg
Nielsen, Hans, KirkeværgeVejstrup
Nielsen, Nicolaj, fhv. SmedGudbjerg
Nielsen Anders, GårdejerNørremosegård pr. Kværn
Nielsen, R.C., GårdejerOllerup
Nielsen, Martin, GårdbestyrerSterregård, Hundstrup
Nielsen, H.P., MejeribestyrerHøje pr. Stenstrup
Nielsen, Lars, Gårdejer Langå, Rygård
Nielsen, Oluf, Gårdejer Kohavegården, Vejstrup
Nissen, A.S. KøbmandMøllergade, Svendborg
Nissen, F., Rentier Svendborg
Neergaard, W., HofjægermesterFårevejle pr. Rudkøbing
Neergaard, Viveke deHofjægermest.
Olsen, M., MejeribestyrerSvendborg
Olsen, Anton, KøbmandMøllergade, Svendborg
Ovesen, Rasmus (Hansen), HusejerØster Skerninge
Ottosen, Jens, GårdejerHøje pr. Stenstrup
Poulsen, Rasmus, SagførerLundevej, Svendborg
Poulsen, Johannes, KøbmandBrogade, Svendborg
Petersen, Emil    ? Hattefabrikant?Svendborg
Petersen, A., Restauratør Svendborg
Petersen, M.Chr. VinhandlerSvendborg
Petersen, Vald., Bogholder Valdemarsgade, Svendb.
Petersen, A., ProprietærBøgeskovgård, Skaarup
Petersen, Ingvard, KonsulMøllergade, Svendborg
Petersen, Axel, VinhandlerSt. Jørgensvej, Svendb.
Pedersen, Niels, GårdejerGravvænge, Sortebro
Pedersen, Rasmus, Pastor emer.Lundevej, Svendborg
Pedersen, Kristjan, Gårdejer Skovsbo, pr. Sørup
Pedersen, Lars, Hjulmand Refsvindinge
Pedersen, BoletteGudme
Pedersen, Jørgen, FriskolelærerEgebjerg pr. Stenstrup
Pedersen, Karen, Lærerhustru Egebjerg pr. Stenstrup
Pedersen, H. Chr., Rentier Faaborgvej, Svendborg
Pedersen, Hans Julius, GårdejerLangå pr. Rygård
Pedersen, Emanuel, FriskolelærerKadsebølle, Rudkøbing
Pedersen, Proprietær A.Chr. D. Forhåbningslund
Qvaade, ForpagterNielstrup
Rasmussen, P.Brændeskovgård
Rasmussen, Morten, GårdejerVejstrup
Rasmussen, H.Th., GårdejerLunde pr. Stenstrup
Ring Andersen, Ørkildsgade
Rask, H.Kr., GårdejerHønsehaven pr. Stenstru
Rask, N. ? , Gårdejer    Vemmenæs
Rasmussen, Hans, Fabrikant Gravvænge pr. Sortebro
Rasmussen, Rasmus P., GårdejerDongshøjrup pr. Kirkeby
Rasmussen, Niels, husmand  Brudager
Rasmussen, J., Lærer Thurø
Rasmussen, H.P., SkovfogedSortebjergvænge
Rasmussen, Lars, Mejeriejer?  pr. Nakskov
Rasmussen, R., BørnehjemsforstanderOllerup
Rasmussen, R.P., GårdejerBrudager
Rasmussen, Søren, Gårdejer Kværndrup Vænge
Riber, Ludvig, KonsulSvendborg
Rise, Svend, GårdejerLangå
Rasmussen, H., Postekspeditør?Svendborg
Rasmussen, H.P., ?Svendborg
Skræp, C., KreaturhandlerAlbjerg, Oure
Sauerberg, V., Agent Svendborg
Sørensen, Preben, BogholderSvendborg
Sørensen, Chr., Biografdirektør Svendborg
Sørensen, H.N., Snedkermester Vejstrup
Sørensen, Jens, SognefogedVindeby pr. Svendborg
Sørensen, ??, LandmandBrudager
Sørensen, Carl Emil, ?          Svendborg
Skov, Morten, Gårdejer, enkeUlbølle
Skov, Søren, GårdejerVaarø pr. Svendborg
Stockholm, H.J., SognefogedDongshøjrup
Storm, KøbmandsenkeGudme
Stærmose, Købmand  Høje pr. Stenstrup
Søndergaard, KonditorMøllergade, Svendborg
Theilmann, J., Forpagter    Hvidkilde
Tuxen, Aage V., SkoleforstanderNavigationsskolen
Thomsen, Hans, HusmandTved
Wiggers, Fr., Fabrikant Egensevej, Svendborg
Wiggers, Joh., FabrikantLundevej, Svendborg
Vogel Jørgensen, Enkefru Svendborg
 Wilken?, Carl, Fuldmægtig Møllergade, Svendborg
Wilken?, Hedevig, FruMøllergade, Svendborg
Vest, Clara, Frue     Svendborg