Breve til den langelandske bondefører Morten Foged

| |

Landstingsmand Morten FogedLandstingsmand Morten FogedKorrespondance m.m. vedrørende Grundlovsværneforeningen. (Bilag i forhandlingsprotokollen, Rudkøbing byhistoriske Arkiv) 
 
Kjøbenhavn d. ? Juli 1884

Til vore politiske Meningsfæller.
Venstres Fællesstyrelse har enstemmig besluttet at afholde en Fest i Form af en Festmiddag for Statsminister Sverdrup under hans korte Ophold her. Vi have opnaaet hans Samtykke til, at denne Fest maa finde Sted Onsdagen d. 6. August Kl. 4.
Fællesbestyrelsen er paa det danske Venstres Vegne Indbyder. Alle Rigsdagsmænd af Fremskridtet blive indbudte, og vi haabe, at de ville give talrigt Møde.
Men af Hensyn til Festens Betydning for Demokratiet maa vi lægge særlig Vægt paa, at der direkte fra Vælgernes Side møder Deltagere fra alle Valgkredse i Landet, om end i forskjelligt Antal fra de forskjellige Kredse, eftersom Rejsen er besværligere eller bekosteligere
I denne Anledning tillade vi os herved indtrængende at anmode Dem om, saavidt Deres Forhold tillade, personlig at være Deltager i Festen, og medvirke til, at der i ethvert Fald kommer tilstede nogle Delegerede fra Deres Valgkreds. Snarest muligt og senest i Løbet af førstkommende Søndag bede vi Dem om at meddele os Deres Svar under Adresse Folketingets Formand Berg, Kjøbenhavn K.

Redaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenC. Berg F. Bojsen J. Busk R. Claussen Holstein
 Høgsbro Hørup N.J. Larsen Tauber

(Kvittering)
    Meddelelse
til
Herr Gaardejer M- Foged, Illebølle fra Axel Rosenstand
      Langelands Aviskontor
     Rudkjøbing den 9de August 1884

Dags dato modtaget som Vederlag for en Rejse til Sverdrupfesten 25 (Fem og Tyve) Kroner.
        A. Rosenstand

(Rundskrivelse)

Privat.
Dersom det Demokrati, der - aldeles overvejende bestaaende af Landboer - har udført det store Arbeide i Frihedens Tjeneste i over en Menneskealder, sejrrig skal gaa ud af den nuværende Kamp og være i Stand til derefter at overvinde Modstanden fra forskjellig Side imod en frisindet, sund og rolig Udvikling paa Forfatningens og Folkeejendommelighedens Grund, da maa de, der i og udenfor Rigsdagen i Hovedtrækkene have samme Opfattelse, slutte sig stærkt og trofast sammen: nu til Kamp imod Ministeriet, ligeoverfor hvilket Eftergivenhed vilde være Forræderi mod Folket, og siden til Bistand for et af et Systemskifte fremgaaet Ministerium, der fortjener Folkets Tillid.
Til yderligere Udvikling og Befæstelse af dette Sammenhold og derigjennem til Fremme af den nævnte dobbelte Opgave, maa det være af særlig Betydning, at Venstres Hovedorgan Morgenbladet ved en tidssvarende Udvidelse og Udstyrelse samt ved en forøget Tilslutning sættes i Stand til efter Tidens stigende Krav at  fyldestgjøre sit Øjemed, saa at det fra det folkelig-politiske Standpunkt, hvortil Venstre igjennem en lang Udvikling er naaet med en Styrke og en Dygtighed, der svarer til Situationens Alvor og til Demokratiets Stilling, kan hævde Frihedssagen saavel ud i Landet, ved siden af den velsindede Provinspresse, som her i Kjøbenhavn.
En Kreds af Mænd, der dele denne Opfattelse, har forenet sig om at fremme Udgivelsen af Morgenbladet med det angivne Formaal for Øje, saa at Bladet fra 1ste Oktober vil udgaa 7 Gange ugentlig og i det hele bedre udstyret. Vi tillade os paa dertil given Anledning og efter Opfordring at anbefale Bladet til Deres Velvillie. Særlig bede vi Dem om, at De i Deres Kommune og nærmeste Kreds vil snarest muligt og paa den Maade, De finder hensigtsmæssigst, virke for Bladets forøgede Udbredelse til 1ste Oktober og iøvrigt ved Meddelelser og paa anden Maade bidrage til, at Bladet vedblivende og i stigende Grad kan opfylde sin Bestemmelse

Kjøbenhavn, den 9. September 1884.

C. Alberti. C. Berg. F. Bojsen.
 

Herman M. Bing Kjøbenhavn d. 20/10 1884

Herr Gaardeier M. Foged!
    Illebølle
Af Herr Anker Heegaard fik jeg Deres Brev sendt og følger indlagt Kvittering for de Kr. 20.
Heegaard er Fællesbestyrelsens Formand og jeg dens Kasserer.
At Morgenbladet ikke mere kjender rigtig til Grundlovsværneforeningen er maaske ikke til at undres over. Havde De henvendt Dem til Politiken, havde De faaet rigtig Beskjed! Glem ikke at besøge den naar De engang kommer hertil.
      Venlig Hilsen fra
      Deres ærbødige
       Herman Bing

Af Herr M. Foged Dags Dato modtaget som Bidrag fra Svendborg Amts 6te Valgkreds til Grundlovsværneforeningens Fællesbestyrelses Administrationsfond for Regnskabsaaret 1882-83.
  Kr. 20 er Toti Kroner
  hvorfor herved kvitteres
  Kjøbenhavn d. 20. Oktober 1884.
     Herman Bing
 

Privat

Hr. Gaardeier M. Foged
I Forbindelse med min Skrivelse af 13 f.M. undlader jeg ikke at meddele Dem, at det er vedtaget som Sølvgjenstande at overrække Hr. og Fru Berg en prægtig Sølv-Bordopsats og to sexarmede Sølv-Lysestager til en Værdi af 3000 Kr.
Det er blevet mig meddelt, at man paatænker fra forskjellige Kredse paa Sølvbryllupsdagen at overrække Brudeparret Albummer med Fotografier af mere fremragende trofaste Frihedsmænd fra de forskjellige Kredse. Jeg har tænkt mig, at ogsaa indbyderne sammen med Gaven overrakte et kjønt Album indeholdende Fotografier af os i Visitkortformat. Saafremt De, hvad jeg formoder, synes om denne Tanke, bedes De snarest muligt til stille mig Deres Fotografi.
Jeg skal derhos ganske henstille til Dem, om De desuden maatte kunne udvirke, at der fra deres Kreds blev indsendt ogsaa et Album med Fotografier af trofaste Støtter for Hr. Bergs Politik.
Hvis Bidragslister og alle Penge ikke endnu maatte være afsendte, bedes dette nu foretaget.
 Kolding, den 11. Maj 1886
     J.L. Hansen
 

[Grundlovsværneforeningen på Langeland]

Indkommen til Bergs og Hustrues Sølvbryllupsfest 


   

 Kr. Øre 
 
 Fra Humble Sogn  90 50
 Fra Illebølle Lindelse Sogn  19 10
 Lindelse By  17 85
 Hersløv By  
 13 25
 Vindeby   6 75
 Hennetved          
 18 25
 Magleby Sogn Nordenbro          32 45
 Søndenbro         31 50
 Bødstrup Sogn          70 60
 Longelse Sogn           25 75
 Fuglsbølle Sogn          
  2 50
 Indkommen fra Snøde og Stoense Sogne       78 85
 Tranekjær Sogn          22  10
 Tullebølle Sogn           64 70
 Simmerbølle Sogn           29 60 
 
 Rudkjøbing            48 55
 Indkommen fra Tryggelev og Fodslette Sogne     
 24 5
 Indkommen fra Skrøbelev Sogn        28  85
 I Alt