Hvidkilde

Hvidkilde
Danmark.Illustreret Reisehaandbog. Udgivet af Foreningen "Fremtiden". Kbh. 1871
 
 
En halv Miils Vej fra Svendborg, ved Faaborgvejen, ligger Herregaarden Hvidkilde, Hovedgaarden i Baroniet Lehn. Den toetages Hovedbygning, bestaaende af tre Fløje, blev opført 1742 af den daværende Ejer Johan Lehn, en under Frederik IV adlet Borgerlig, Broder til den Lehn, hvis Navn uden Grund er sat i Forbindelse med Tordenskjolds Dødsdrama. Gaarden, i hvis Nærhed findes den aldrig frysende Kilde, som har givet den Navn, ligger overordenlig smukt ved Hvidkilde Sø i en frisk og tiltalende Egn; den er prydet med et brusende Vandfald og et  stort Springvand, som forsynes med Vand fra en høitliggende lille Sø. Et lille Stykke fra Gaarden ligger endnu en Sø, nemlig Sørup Sø, paa hvis Bund, der efter Sagnet skal gjemmes endeel Kostbarheder, som skrive sig fra Svenskekrigen 1658, idet nemlig Omegnens Beboere, da de havde faaet nys om, at Fjenden vilde kjøre en Vogn, belæsset med det ranede Guld- og Sølvtøi, over den tilfrosne Sø, saugede Isen i Stykker, hvorved hele Skatten sank tilbunds.