Grundlovsværneforeningen i Svendborg Amts 6te Valgkreds stiftet 5te Juni 1877

| | | |
Forhandlingsprotokol [Rudkøbing byhistoriske Arkiv].

Møde 5te Juni 1877.
Efter Opfordring af Gaardeier M. Foged af Illebølle og Gaardeier R. Jørgensen af Hersløv indbødes til et privat møde paa Hotel Skandinavia at søge oprettet en Grundlovsværneforening for Svendborg Amts 6te [kreds].
 Der var cirka 70 Deeltagere og Mødet tog sin Begyndelse Kl. 12, med en Oplæsning af Hr. Foged, hvad der var vedtaget paa Middelfart [mødet] den 21de April; ligesom henlede Opmærksomheden paa Dagens Betydning []Hensyn til Gave der for 28 Aar siden var skjænket Folket med Grundloven, udbragte han 9 Gange Hurra for at værne om denne, og bibeholde den ubeskjaaren.
Derefter foretoges Valg paa en Dirigent hvortil valgtes Redakteur Høeg, som udtalte? til Forsamlingen at vælge Kredsformand [i kredsen], hvortil Enstemmig valgtes Gaardeier M. Foged, Illebølle; til Sogneformænd i de forskjellige Sogne og Byer paa Langeland, hvor da valgtes.

Stoense Sogn
Gaardeier P. Jørgensen, Stoense Udflyttere
-*-     H. Hansen, Østerhuse
-*-     L. Andersen, Skallebølle
         J. Hansen Nogel, Hou

Snøde Sogn
Sognefoged L.J. Hansen, Snøde
Gmd.             F. Eriksen, Emnebølle
                       F. Markussen, Lille Snøde

Bødstrup Sogn
Gaardeier  L.C. Christensen, Gundersgaarden
                    A. Andersen, Fæbæk
                    C. Hansen, Strandhave

Tranekjær Sogn
Gmd        A. Nielsen, B..tofte
                 R. Rasmussen, Bommeskov?
                 R. Petersen, Strandby

Tullebølle Sogn
Skræder    R. Jacobsen, Tullebølle
Gmd          R. Hansen, Stengade
                   C. Nielsen, ditto
                   M.P. Nielsen, Clausbølle

Simmerbølle Sogn
Gmd        M.J. Larsen, Kadsebølle
                 C. Jacobsen, Simmerbølle
                 N. Hansen, Ditto

Rudkjøbing
Teglbrænder F. Christensen
Kjøbmand     H.C. Bendixen
Jernstøber    O. Knudsen
 
Skrøbelev Sogn
Gaardeier H. Hansen, Torpe
                   H. Christiansen, ditto
                   H.P. Andersen, Henninge

Longelse Sogn
Gmd              J. Larsen, Pederstrup
Sognefoged G. Hansen, Nørrelongelse
Hjulm            J. Pedersen, Adsemose
Kromand      H.J. Nielsen, Sønderlongelse

Fuglsbølle Sogn
Bmd       M. Christensen, Fuglsbølle [Mark]
                N Pedersen      ditto
Bødker   C.L. Jensen     Statene

Lindelse Sogn
Gmd       R. Jørgensen, Hersløv
                C. Hansen, ?bjerg
                C. Bjerg, Illebølle
                P. Hougaard, Vindeby

Humble Sogn
Gmd.      A. Jacobsen, Humble
                M. Jacobsen, ditto
                N.J. Petersen, Helsned
                H. Hansen, Kædeby
                H. Møller, Hesselbjerg
                Chr. Nissen, Ristinge

Tryggelev Sogn
Møllebygger L. Rasmussen, Nørreballe
Husmand    R. Larsen, Østerskov
Gmd.            M. Hansen, Kinderballe

Fodslette Sogn
Gmd.      H. Brandt, Fodslette
                H. Hansen, Fodslette

Magleby Sogn
Gmd.      M. Jørgensen, Søndenbro
                M. Hansen, Nordenbro
                N. Eriksen, ditto
                Hansen Pilegaard, ditto
                M. Nielsen, Søndenbro
Bager     Bondesen, Bagenkop

 Forslag fra Kjøbmand Bendixen at han fandt det rigtigt at alle tilstædeværende [?]
 Hr. Foged udbragte til Slutning en Tak til de tilstædeværende for den Opmærksomhed de var [må være "har"] vist Sagen.
 Af Dirigenten udbragtes 3 Gange Hurra, for at Grundlovsværneforeningen maatte bringe et Resultat til Gavn for Fædrelandet, ligesom der udbragtes Hurra for Gaardeier Foged med Tak for hans store Virksomhed i Frihedens Tjeneste
      Mødet hævet.
       F.J. Høeg
 
 Tilskreven Bestyrelsen Udfaldet af Valgene og udsendt Lister til Indtegning i Selskabet.
     Illebølle d. 28de Juni 1877
        M. Foged

 

 Skrøbelev Sogn 80 Medlemmer   32 Kr. 53 Øre  
 Tryggelev Sogn   
 77  17 -   94 -
 Tranekjær Sogn    
 81 20 -   95 -
 Longelse Sogn    
 87  11 -   60 -
 Sognefoged G. Hansen, H.J. Nielsen
  
 Jens Larsen      8  -   80 - (*)
 J. Pedersen  
  4 -   75 (*)
 Fuglsbølle Sogn 26 (*)  
 Sognefoged M. Christensen, N.P.  
  4 -     - -
 Simmerbølle Sogn    77  35 -    ?
 Lindelse Sogn 
 167   38 -   28 -
 Tullebølle Sogn     84  3 -    - -
 Fodslette Sogn    51   9 -    5 -
 Magleby Søndenbro, Bagenkop  
 91 20 -   96 -
 Nordenbro  
 83  16 -   62 -
 Snøde Sogn     94  29 -   37 -
 Stoense Sogn
  47     13 -    1 -
 4 Byer - Humble Sogn 
 95 for 3 byer  25 -   17 -
 fra Hou   44      13 -    - -
 Bødstrup Sogn     97  32 -    3 -
 Lindelse By
  26       8 -   88 -
 Tillæg Tressebølle By     5 1 -   50 -
 4 Februar Indskud fra Redacteur Høeg i Rudkjøbing   13-  45 -
 Fra Tullebølle Sogn er indkommet i Bidrag  7 -    - -(*)
  
 Humble Sogn Helsned By
16 Medlemmer     5 -    5 -

 

Ved Mødet i Dag blev vedtaget at afholde en Politisk Folkefest i den første Halv[del?] af September Maaned, og de indkomne Penge bliver at indsætte i Banken. Formanden bemyndiges til [at] tilskrive flere Politikere om at give møde [ Berg [?], J. Petersen, Odense, Ledreborg, Bojsen, Hørup, Kl. Berntsen, Tauber [?] Larsen], Rejseudgivter bliver at udrede af det indkomne Bidrag. Øens Folketingsmand G. Petersen, Svendborg indbydes.
Rudkjøbing d. 28de Juli 1877
       M. Foged
       L.J. Hansen
       P. Eriksen [P. andre steder skrevet F. Eriksen?]

Dernæst blev der foretaget Valg af en Næstformand hvortil blev valgt Rasmus Jørgensen Hersløv.

Den 4de September blev et Møde afholdt paa Langeland og Afholdelsen af en politisk Folkefest som vil blive afholdt den 12 d. M. om Eftermiddagen Kl. 2, hvortil Indbydelsen er tilsendt begge vore Aviser Morgenbladet og Sydfyns Tidende, tillige at Politimesteren og Skrøbelev Sogneraad bliver at underrette om samme.
       M. Foged

Aar 1877 den 27de October afholdtes et Møde paa Hotel Langeland, hvor der blev fremlagt en Skrivelse fra Fællesbestyrelsen om at sende Delegerede til et Fællesmøde i Kjøbenhavn d. 29 og 30 d. M. Formanden og Næstformanden [?] Foged og Rs. Jørgensen valgtes til at deeltage i det bestemte Møde, der tilstaaes Dem [?] 30 Kr. til Reisen.
Der tilstedes de Fremmede som var tilsagt til det politiske Møde den 12 September Berg og Larsen 40 Kr. hver, og [Kl. Berntsen] og J. Pedersen, Odense hver 30 Kr. og Formanden har at udbetale Dem.
P.t. Rudkjøbing den 27de Oktober 1877
        M. Foged

1878 d. 12. Februar holdt Grundlovsværneforeningens Bestillingsmænd Møde i Rudkøbing paa Hotel Langeland, først fremlagdes en [pri]vat? Skrivelse fra Hovedbestyrelsen.
Disse Skrivelser blev omdelt til de forskjellige Sogne og det vedtoges at udsætte Sagen ? Byformænd og Sogneformænd til videre.
Lovene blev omdeelt til de forskjellige Sogne.
Det besluttedes at sende 80 Kroner til Fællesbestyrelsen.
Der blev afsendt et Telegram til Berg, Folketingsmand af følgende Indhold:
Grundlovsværneforeningen for Langeland ønsker Gud vil give Dem Styrke til at værne om Valgretten, og Bevillingsmyndigheden for Folketinget. M. Foged
Modtaget Svar: Hjertelig Tak for tillidsfuld trofast Sammenslutning om Demokratiets Sag. Vælgerne leve Forbindtligst.
       Hilsen Berg.

1878 den 15. Juni holdt Grundlovsværneforeningen et Møde paa Hotel Langeland efter forud Bekjendtgjørelser i Langelands Aviser om at vælge Sognebestyrelser i de forskjellige Sogne, og Regnskabets Fremlæggelse som der ikke fandtes noget at erindre.
Til Formand for næste  Aar blev valgt Gmd. M. Foged i Illebølle
Til Næstformand valg Gmd. R. Jørgensen i Herslev
Generalforsamlingen i Rudkøbing i Grundlovsværneforeningen have i Dag vedtaget at sende Dem en Gave af 50 Kroner for deres Virksomhed som Redaktør for den folkelige Sag.
Rudkjøbing den 15de Juni 1878
        M. Foged

Valg af Sogneformænd og Byformænd
For Snøde Sogn er valgt S?formænd L.J. Hansen, Snøde, Gmd. Rasmus Andersen Hansen, Tressebølle, F. Eriksen, Emnebølle, Fr. Hansen, Lille Snøde

[Regnskab 1877-]

Ved 1 Møde med Dannelsen af Samme for Papir m.m.  1 Kr.  Ø  
Flere Breve til Bestyrelsen og forskjellige Andre [??]        1 -  56 -
tilskreven 9 Stk. Breve i Anledning af Folkefesten  1 -  44 -
til Protocollen      4 -
til Redactøren af Morgenbladet for Avertissementer 
 
3 -  10 -
Betalt Folketingsm. [Kl. Berntsen] for sin Reise 30 -
-   Jørgen Pedersen  30 -
- Redacteur Candidat N.J. Larsen   40 -
- Gaardejer M. Foged    30 -
- - R. Jørgensen   
30 -
til Posten mellem Illebølle og Rudkjøbing   2 -
til Redaktør Rosenstand      3 -  45-
til Redaktør Høeg      13 -  43-
[til] Porto til Love og Frimærker   1 -
til Redaktør Rosenstand for Avertissement  1 -  65-
til Fællesbestyrelsen indsendt   80 -
for at afhente Posten for Skrivemateriale for  Reisen, Frimærker ?10 -  77-
Telegram med meget m. -     -  

 

I Aaret 1877 og 78 blev der en Indtægt af 373 Kroner 40 Øre og en Udgift af 283 Kroner 40 Øre; der blev altsaa et Overskud af 90 Kroner.
Illebølle den 10de Juni 1878.
       M. Foged
Foreningen afholdt et Møde den 31te August paa Hotel Langeland i Rudkjøbing, hvor der blev oplæst en Skrivelse fra Forretningsudvalget angaaende Landstingsvalget den 1ste Oktober, at et Fællesmøde var bestemt til den 18de September i Aarhuus, hvor Kredsformand og Næstformand var indbudt til. Det vedtoges at meddele Kredsformanden Udfaldet af Valgmands Valgene til Landstinget; et Forslag fremkom at virke for at Gmd. L.J. Hansen i Snøde bliver at foreslaa til Valg som Landstingsmand ved forestaaende Landstingsvalg som vedtoges af de tilstedeværende ved Mødet.
p.t. Rudkjøbing d. 31te August 1878.
       M. Foged

Den 28de December 1878 holdt Grundlovsværneforeningen Møde paa Hotel Langeland. Først oplæste Formanden en Skrivelse fra Morgenbladets Redaktør med Tak for en Gave ham blev tilsendt i Anledning af hans Fængsel for at have skrevet i Frihedens Aand tilligemed med Tilstaaelse for Modtagelsen af de sendte 50 Kr.
Derefter skete Opfordring til at vælge en Dirigent, hvortil blev valgt Kredsformanden M. Foged. Derefter blev der diskuteret om det forestaaende Folketingsvalg efter at flere havde udtalt [sig] mod den Mand som Dagen i for vejen havde lovet at stille sig, blev det Enstemmig vedtaget at virke for den hidtilværende Folketingsmand G. Petersen.
       M. Foged

Et Møde blev afholdt i Dag efter Indbydelse i Langelands Aviser. Kredsformanden gjorde rede for sin Stilling til den almindelige Valgret som han har ønsket udvidet til 25 Aars Alderen til alle Valg saavel til Sogneraad, Amtsraad og Rigsdag. Ved Mødet vedtoges det at dem, som var mødt at [?] for at der i deres Sogn blev opkrævet; mødt var fra Tryggelev, Lindelse, Fuglsbølle, Skrøbelev, Simmerbølle, Tullebølle, Bødstrup, Snøde; det vedtoges [?] Formanden vilde underrette de ikke mødte Sogneformænd om Opkrævningen i næste maaned. Mødet hævedes.
p.t. Rudkjøbing d. 28de Januar 1879.
       M. Foged
 
Aar 1879 den 19de Juli holdt Grundlovsværneforeningen et Møde i Rudkjøbing.
Regnskabet blev fremlagt, hvorved der intet findes at erindre.
Derefter foretoges Valg paa Kredsformand og Næstformand, hvortil valgtes Gmd. M. Foged og Næstformand R. Jørgensen Hersløv og da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet.
p.t. Rudkjøbing den 19de Juli 1879.
       M. Foged

 

Ifølge vedtaget ved Generalforsamlingen er der tilsendt Redaktør Larsen     
 
50 Kr.--- 
Til Kredsformanden for en Reise til Århus  40 -
Betalt Redaktør Rosenstand for Avertissementer  3 - 55 Ø
Betalt Morgenbladets Redaktør N.J. Larsen for Møde 5 - 60 -
Betalt Redaktør Høeg for Avertissementer   8 - 63 -
Betalt Redaktør Rosenstand for et Avertissement 1 - 50 -
Betalt         1 - 73 -
Betalt Part af Bidrag fra Emnebølle     8 -
Indsendt til Fællesbestyrelsen   20 -
og Porto m.m.           28 -
Betalt Rosenstand ifølge Regning     4 -
Betalt Høeg        8 - 63
Til Reiser, Papir, Frimærker m.m.m.   
10 - 
Udgift  145- 37 Ø

Indtægt 1879

 

Fra Rudkjøbing H.C. Bendixen F. Christensen   

4 kr.

Fra Tressebølle Snøde Sogn af 29 Medlemmer  

4 - 20 Ø

Fra Emnebølle af F. Eriksen    

5 -

Fra Hersløv By ved R. Jørgensen i Fattighuset  

3 - 25 -
Fra Tranekjær Sogn 57 Medlemmer og indkommen ved R. Rasmussen B.      15 -

Fra Hennetved er indkommen    

6 -

Fra Tryggelev Sogn indkommen   

14 -

Fra Skrøbelev Sogn indkommen    

22 - 25 -
Fra Simmerbølle Sogn indkommen    29 - 35 -

Fra Vindeby       

5 - 95 -

Beholdning fra forrige Aar    

90 -
Indtægt 199 Kr  94 Øre
Udgift 145 -   37 -
Beholdn.  54 -   57 -

Indkommet ved L. Andersen, Skattebølle 

10 -   10 -
Beholdning   64 Kr. 67 Øre
Udgivt 1879
 
til Redaktør Rosenstand er betalt ifølge Regning  3 Kr. 4 Ø
- - Høeg       3 -  24 -
Betalt 1880 til [Kasseren] Anker Heegaard i Kjøbenhavn20 -
til Formanden for Skrivelser og mange Reiser m.m. 
10 -
til Kredsformanden og Næstformanden for Reise til Svendborg          8 -
Betalt for Indrykkelser i Aviserne i Anledning af
Amtsraadsvalget i Svendborg ifølge Qvittering   
4- 62 -
Udlæg og Reiser ? i Kjøbenhavn og Skrivelse, Frimærker 10-
Udgift 59 Kr.10 Øre
Fra forrige Aar Beholdning
64 -  67 -
I Behold:  5 Kr. 57 Øre
  
Illebølle den 6te September 1880
 
M. Foged  

 

Aar 1880 den 11de September holdt Grundlovsværneforeningen et Møde i Rudkjøbing.
Regnskabet blev fremlagt, hvorved fandtes intet at erindre.
Derefter blev fremlagt Forslag fra Fællesbestyrelsen og Regnskab fra samme; derefter vedtoges at stille E. Brandes ved det nu forestaaende Folketingsvalg. Formanden bemyndiget til [at] korrespondere [med] ovennævnte Brandes om et møde her og hvad Tid og Sted m.m.
       M. Foged

 

Modtaget fra Botofte og Bommeskov    9 Kr. 15 Øre  
-  Kinderballe Nørrebølle?   3 -    1 -
-  Kædeby     11 -   29 -
-  Tryggelev      1 -   50 -
-  Henninge, Kragholm og V?   
12 -   60 -
-  Haugbølle     
1 -   75 -  
-  Nordenbro     
27 -   47 -
-  Torpe og Skrøbelev    9 -   50 -
-  Lars Christensen, Maler i Skrøbelev        
35 -
-  Søndenbro ved Martin Jørgensen  16 -
-  af Herslev By     8 -
-  af Illebølle By    15 -
-  af H.H. Haue, Illebølle  
1 -
-  fra Hjulmand Jørgen Pedersen, Adsemose?  
3 -   33 -
-  fra Hennetved     4 -
-  fra Humble og Hesselbjerg   5 -
-  fra Simmerbølle    17 -   10 -
-  fra Værtshuusholder Larsen i Rudkjøbing 
1 -
 147 Kroner  5 Øre
Beholdning fra forrige Aar   5   -    57  -
 152 Kroner 62 Øre
Udgivt 1880 og 81 til Redaktør Høeg  
2 Kr. 38 Øre
-   til Redaktør Rosenstand 27 -
indsendt til Anker Heegaard, Kjøbenhavn  
80 -
til Kredsformanden ifølge Regning   32 -
Udgift 141 Kr. 38 Øre
Betalt til Redaktør Høeg     2  -  90  -
Betalt Redaktør Rosenstand     ?  -   ?  -
til Formanden for Reiser til Svendborg i
Anledning af Amtsraadsvalg og til en gave til Jens Lund       

5  -  78  -
Udgift 152 Kr. 62 Øre
  
 27de Januar 1882
 
 M. Foged  
  
  
  
  
  

Løverdagen den 14de Maj 1881 afholdtes et Møde paa Hotel Langeland i Rudkjøbing ifølge det nu forestaaende Folketingsvalg den 24de d. M., hvorved det blev vedtaget [med overveiende Flertal (overstreget)] atter at vælge Hr. Doktor Brandes; det vedtoges enstemmig at virke for Hr. Brandes Valg.
        M. Foged

Fredagen den 22de Juli blev afholdt et Møde i Grundlovsværneforeningen i Rudkjøbing ifølge det nu forestaaende Folketingsvalg den 26de Juli, hvor det vedtoges at nedsætte et Udvalg til at udarbeide en Udtalelse til Vælgerne, som kom til at bestaa af Jens Larsen, Kragholm, Redaktør Rosenstand, Rudkjøbing og Jørgen Pedersen, Adsemose. Følgende Udtalelse vedtoges enstemmig:

   Til Vælgerne
Paa et Dags Formiddag af Grundlovsværneforeningen afholdt Møde blev det enstemmig vedtaget at anbefale Dr. E. Brandes til Gjenvalg her i Kredsen førstkommende Tirsdag den 26de Juli.
Grundlovsværneforeningen opfordrer alle Vælgerne til at møde. Valgdagen er betydningsfuld for Landet; det gjælder at værne om Folketingets Ære og Indflydelse. Enhver Mand der har vor Grundlov kjær og ikke vil opgive sine politiske Rettigheder, maa forstaa at den sidste Opløsning var et Slag i Ansigtet paa den almindelige Valgret.
Naar det menige Folk ikke vil det samme som Regjeringen, bryder denne sig ikke om dets Mening. De Vælgere, der fordrer at Landets Indtægter og Udgivter skulle bestyres efter Flertallets Villie, ikke efter et Mindretal, maa sende paalidelige Venstremænd til Rigsdagen. Igjennem Finansloven udtaler Vælgernes Anskuelser om Landets Styrelse, og nu vil Høire berøve det folkevalgte Ting dets grundlovsmæssige Indflydelse.
Ingen bør lade sig paavirke af uvedkommende Spørgsmaal, man blander ind i de politiske Valg.
Derfor, Vælgere! Vær ikke ligegyldige Tilskuere, men tag personlig Deel i Valget; og hvis det som sandsynlig, paa Tirsdag kommer til skriftlig Afstemning, da stem efter Eders Overbevisning og lad Eder ikke skræmme af Nogen.
Rudkjøbing den 22de Juli 1881.

Der foretoges Valg af Kredsformand for næste Aar, hvor den samme gjenvalgtes, nemlig M. Foged, Illebølle enstemmig.
p.t. Rudkjøbing d. 22de Juli 1881.
      M. Foged

Den 28. Januar afholdtes et Møde i Grundlovsværneforeningen, hvortil en Del var mødte, efterat Kredsformanden havde indledt [?] med en Opfordring til alle Venstre Mænd, om at slutte sig sammen for at kunne modstaa de Farer vor Friheds - Grundlov kan være udsat for at lide, da vor Regjering vedbliver at regjere med en Midlertidig Lov, og ikke med en ordinær Finanslov som er vedtagen af Rigsdag - Regjering og stadfæstet af Kongen.
Der foretoges Valg af Formand blev valgt Gmd. M. Foged, Illebølle. Rasmus Jørgensen Hersløv, Næstformand
Magleby Sogn Niels Eriksen, Nordenbro
  Martin Jørgensen,?
Tryggelev Sogn Christian Hansen, Nørreballe
Fodslette Sogn Hans Hansen, Fodslette
Humble Sogn Niels Jacobsen, Humble
  Niels J. Pedersen, Helsned
  Hans Hansen, Kædeby
  Jørgen Madsen, Hesselbjerg
Lindelse  Jørgen Madsen, Lindelse
    Hvidtfeldt Nielsen, Illebølle
   Rasmus Hansen, Hennetved
Fuglsbølle  Niels Pedersen, Fuglsbølle
   Anders R. Hansen, Vesterby
Longelse Christian Madsen, Longelse
   H.J. Nielsen, Sønderlongelse
   Christian Hansen, Pederstrup
   Jørgen Pedersen, Adsemose
Skrøbelev Godtfred Jensen, Skrøbelev
   Jens Larsen, Kragholm
   Lars Kristensen, Skrøbelev
   Hans Hansen, Torpe
Rudkøbing Redaktør Høeg
   Værtshusholder Larsen
Simmerbølle Hans J. Jørgensen, Simmerbølle
   F. Mortensen, Kulepile
Tullebølle R. Hansen, Stengade
   Christen D? Clausbølle
   Mads Hansen, Lykkeby
   Rasmus Ja?, Skebjerg
Tranekær Sogn Sognefoged Hans Johansen, Tranekær
   Hans Hansen, B.?toft
Bødstrup Christen Hansen, Strandhauge
   Lars Piil, Bødstrup S.
   Frederik Jeppesen, Lejbølle
   Anders Andersen, Fæbæk
Snøde Sogn Rasmus Andersen, Tressebølle
   Rasmus Rasmussen, Glyngemose?
   M. Jacob Madsen, Emnebølle
Stoense Anders Petersen, Stoense
   Lars Andersen, Sk?
   Peter Jørgensen, Stoense
   Hans Hansen Nogel, Hou
   Niels Nielsen, Østrehuse

Regnskabet blev fremlagt og der fandtes intet at erindre. Derpaa sluttedes Mødet.
p.t. Rudkjøbing den 28de Januar 1882.
       M. Foged
       p.t. Kredsformand

1882 i Marts   
Indkommen fra de forskjellige Sogne og Byer
 Kroner  Øre  
Fra Illebølle By         20     12
fra Fodslette Sogn         8     90?
fra Vindeby          9     60
fra Tranekjær Sogn        12     15
fra Gl. Skrøbelev         1     70
fra Nordenbro       
 16     35
fra Skrøbelev Sogn        24      5
fra A. H. Petersen, Stoense        4     50
fra Tullebølle Sogn ved N. Pedersen    
 7     15
fra Rasmus Jørgensen ? ved Jørgen Madsen    
  1
fra Tressebølle og Emnebølle        7
Fra Søndenbro, Bagenkop ved Martin Jørgensen    15     25
fra Tullebølle Sogn ved Rasmus Hansen, Stengade  
 15     12
fra Snøde Sogn ved R.J. Rasmussen, Snøde   
 16     15
fra A.H. Petersen Stoense       14     45
fra Bødstrup Sogn         2     35
 Udgift 1882
 
Udgift til Porto m.m.       
 4 Kr.  - Øre
Indsendt til Fællesbestyrelsen      50 -
til Porto           
 28 -
Betalt Høeg for Trykning        4 -     6 -
- Rosenstand          1 -    85 -
Reiser og Korrespondance m.m.m.      20?
 1883
 
For Korrespondancer m.m.m.       30 -
Til Redaktør Rosenstand        2 -    10 -
-   Redaktør Høeg         1 -    80 -
Til Hovedbestyrelsen        20 -
Til Jens Larsen Kragholm for en Reise til Odense   
8 - 
til M. Foged          8 -
Betalt Rosenstand for Trykningsager      5 -    35 -

 

1883 den 2 Juni hold Grundlovsværneforeningen et Møde i Rudkjøbing, hvor der forhandledes følgende.

Det vedtoges ikke at sende flere Penge for det første, men se hvad Tiden vil bringe.
til at reise til Odense den 16de om Middagen Kl. 1 paa Hotel St. Knud blev valgt Jens Larsen Kragholm, J. Madsen, Snøde Mølle og N. Eriksen, Nordenbro og M. Foged, Illebølle.
Det vedtoges at støtte Foreningen med Raad og Daad efter vor Evne og Villie for at bevare Frihed og Fædreland.

      M. Foged
       Kredsformand

1884 d. 25 September blev et Møde afholdt i Grundlovsværneforeningen paa Hotel Langeland i Rudkjøbing
Følgende Sager forhandledes.

Hvor meget de Mænd som valgtes til at reise til Odense i Anledning af en Resolution som var vedtaget paa Leiremødet i Sjælland. Det vedtoges at betale de 3 der mødte hver 8 Kroner.
Angaaende Morgenbladet hvorledes det kunde udvides og hvem der vilde tiltræde og støtte det. Dette Punct udsattes indtil videre.
Angaaende nogle Mænd fra Ringsted Egnen om et Bidrag til Redaktør Linderberg til og straffet paa 4 Maaneder.
Det vedtoges at foretage en ny Opkrævning snarest mulig.
        
M. Foged 
 

Indkommen Foreningen 1885   
Fra Illebølle Lindelse Sogn  
15 Kroner  
- Lindelse ved Carl Pelle  
 3   - 50 Øre
Tranekjær Sogn ved Sognefoged H. Johansen 
 10   -
fra Hersløv        4   -
Vindeby           11   -
Hennetved        6   -
Fra Snøde og Stoense     36   -  40  -
Fra Magleby                        25   -  50  -
Fra Martin Jørgensen er mig 28 December
 10 Kroner
   Indtægt  121   30
Betalt til de 3 Mænd til Odense    24
til Redaktør Rosenstand for en Reise til Kjøbenhavn      

 25
til Foged for en Lignende Reise    25
til N.P. Hansen, Møller Illebølle for en Lignende     

 25
til Formanden for alle sit Arbeider ved Selskabet      

 22  30
 Udgift  121  30
  Indtægt  121  30
 Opgjort den 20. December 1886
 
 M. Foged  
  
  

 

[Foreningen ophører. 1885 stiftes Langelands demokratiske Forening med M. Foged som næstformand]