Stenstrup Kirke

| | | | | | |

 Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Stenstrup sogn, side 688f.

Stenstrup Kirke (Maleri)Stenstrup Kirke (Maleri)Stenstrup KirkeStenstrup KirkeKirken (viet Skt Nikolaj) består af romansk skib, i gotisk tid forlænget mod øst, gotisk kor og våbenhus i nord samt tårn i vest fra 1600. Pontoppidans Atlas (VI. 715) vil vide, at kirken er bygget 1372, da der er udstedt afladsbrev, hvilket muligvis kan gælde ombygningen af korpartiet. Der kendes en række andre afladsbreve, dels til kirken, dels til dens altre for Skt. Laurentius og jomfru Maria. (F. Rørdam: Hist. Kildeskr. II. 524). Den romanske bygning af kamp og kvader har efter al sandsynlighed haft apsis.


Det gotiske østparti er opført af tegl på højt kampestensfundament, og der er indsat gotiske hvælv i kor og skib. Vesttårnet, der er indrettet som forhal, er bygget af kamp og tegl i 1600-tallet af Absalon Gøye til Kelstrup, lensmand på Dalum, som også lod den øvrige bygning istandsætte grundigt (Jacob Madsen, ed. Idum. 208). Over vestportalen en sten med bygningsindskrift, der siger, at han har ladet kirken bygge.KirkerumKirkerum
Alle enkeltheder, der nærmere kunne belyse den interessante bygningshistorie, er desværre fra 1877 dækket under tyk cementpuds.AlterpartiAlterparti Altertavlen er en træramme med malet rokokodekoration om maleri fra 1919, kopi efter N. Skovgaard /Den gode hyrde/. Den katolske +altertavle var if. Jacob Madsen en korsfæstelsestavle og erstattedes 1600 med en ny, givet af Absalon Gøye, PrædikestolPrædikestolder også skænkede en ny prædikestol. Den nuværende er dog fra 1619, et godt højrenæssancearbejde med relieffelter.
Alterstagerne er fra 1601. DøbefontDøbefontFont af bronzeret støbejern fra 1800-tallet. Klokke 1504 med aftryk af Nyborg Skt Knudsgildes segl. (Uldall. 218)Kirkeskib

 

 

 

I en tom gravkælder under koret har bl.a Absalon Gøye +1602 været bisat.Gravsten for ridefoged Jens LassenGravsten for ridefoged Jens Lassen Gravsten: 1) Ridefoged Jens Lassen +1638;Gravsten for Niels Efvertsen FriisGravsten for Niels Efvertsen Friis 2) Niels Efvertsen Friis +1681; Gravsten for forpagter Mads HviidGravsten for forpagter Mads Hviid3) forpagter Mads Hviid. MarmorreliefMarmorreliefI tårnets sydvæg marmorrelief til minde om provst L.A.F. Rasmussen, +1889, udført af svigersønnen, professor C.C. Peters.

Mindetavle for Frederikke Bøj (myrdet)Mindetavle for Frederikke Bøj (myrdet)TeglværksfriseTeglværksfriseEn +kirkelade var 1589 nedfalden (Jacob Madsen). 

 Gravsten for provst L.A.F. RasmussenGravsten for provst L.A.F. RasmussenGravsted for en teglværksarbejder - en sjældenhedGravsted for en teglværksarbejder - en sjældenhed

Familiegravsted for SkjoldemoseFamiliegravsted for SkjoldemoseFamiliegravsted for LøjtvedFamiliegravsted for Løjtved