Kirkebygård og gods

| | |

Anders Jepsen (Grubendal) til LangholmAnders Jepsen (Grubendal) til Langholm

 

Danmarks kirkelige inddelingDanmarks kirkelige inddeling

 

Danmarks ældste inddelingDanmarks ældste inddeling

 

 Arvesag om Kirkeby birk 28.6. ell. 5.7. 1524Arvesag om Kirkeby birk 28.6. ell. 5.7. 15247.8. 1525 Arvesag om Kirkeby birk7.8. 1525 Arvesag om Kirkeby birk14.9. 1525 Arvesag om Kirkeby birk14.9. 1525 Arvesag om Kirkeby birkLensmand Oluf Holgersen Ulfstand's privatarkiv på Rigsarkivet, indeholder et regnskab fra 1488 , der flere gange omtaler Kirkeby Len i Fyn. Arkivet indeholder også flere breve fra 1524 og 1525, hvori der nævnes et "Kirkeby birk". Oluf Holgersen Ulfstand var gift med et barnebarn af ejeren til Broholm gods på Fyn. Jamen det er da interessant hvis Kirkeby Len før Reformationen i 1536 har haft egen birkeret, således som det formentlig også var tilfældet med Ørkild Len . I så fald giver det god mening, at det i topografiske optegnelser hedder sig, at der oprindeligt blev holdt ting ved Kirkeby kirkehttps://get.google.com/albumarchive/101878295357830011522/album/AF1QipPxlvwbbkVF7I9ZvdGlbLuPS0geGdA47gTLlblQ?authKey=CI_j3_2A4fHk4gE 

 

 

Kirkeby kirkeladeKirkeby kirkelade

 

Kirkeby kirkegård med kirkelade 1783Kirkeby kirkegård med kirkelade 1783

Interessant er det hvis vi læser pastor L.J. Bøttiger om Hillerslev som herredskirke. Tinget for Salling Herred holdtes i dårligt vejr i kirkens våbenhus eller i tiendeladen, og selve tingbogen opbevaredes i våbenhuset. (Vester Skerninge og Ulbølle sognehistorie 1924)

 

I Danmarks Breve fra Middelalderen findes et berømt dokument dateret 5. januar 1372. Det er et skiftebrev udstedt på Ørkild ved Svendborg. Esge Brok bevidner at søsteren Johanne Nielsdatter Brok - enke efter Anders Jensen til Essendrup, efter faderen Niels Brok til Hikkeberg i Skåne, arver hovedgården Nielstrup med Urte Mølle og Ågårds møllested i Ollerup sogn, en gård i Sørup, alt faderens gods i Kirkeby, en gård i Rynkeby i Ringe sogn. Erik Ulsig anfører i 1968 ( side 218 note 26) at alt det gods der nævnes i skiftebrevet 1372 var ejet af Johanne Nielsdatters berømte søn Jens Andersen Brok (død 1408), som var en af dronning Margrethes betroede rigsråder og ved sin død efterlod sig et af Danmarks største godskomplekser. 1394 var han lensmand på Tranekær og 1396 høvedsmand  på Nyborg Slot.

 

 

Udgravningsrapport ved Kirkeby kirkeUdgravningsrapport ved Kirkeby kirke

Stednavneudvalget henfører Kirkebygodset til Sunds herred, det samme gør udgiverne af Danske Breve fra Middelalderen (1906-12), mens Trap 5. udgaven, Erik Ulsig i Danske adelsgodser i middelalderen (1968) og andre helt forbigår Kirkebygodset. 

Jeg kan ikke undlade at nævne, at arkæologerne i 2007 på Kirkeby kirkegård påviste en middelalderbebyggelse, som ca 1100 er flyttet væk fra kirken. Der skal yderligere arkæologiske undersøgelser til inden man eventuelt kan fastslå om der en forbindelse mellem denne middelalderbebyggelse, godset i Kirkeby og Kirkebygård. (Se Lars Ewalds artikel i Fynske Årbøger 2015 om Rårud i Kirkeby sogn)

 

 

 

Da kong Hans i 1498 holdt retterting på Svendborg rådhus var en række af kongens "Mænd og Tjenere" nærværende, den fynske biskop Carl Rønnow , væbner Bild Pedersen , som i disse år synes at være flyttet til Svendborg. Tidligere skrev han sig til Vormarkgård. Endelig optræder Anders Jepsen; spørgsmålet er så om det er høvedsmanden til Hindsgavl, der optræder i 1497 som medudsteder af det tingsvidne , som kong Hans lod tage af Fynbo Landsting. En Anders Jepsen, der førte Grubendals slægtsvåben, fik i 1492 lovhævd på sine rettigheder til hovedgården Langholm i Langå . Langholm overgik få år efter til Markvard Rønnow til Hvidkilde.

 Erik Andersen Ulfeldt til KogsbølErik Andersen Ulfeldt til KogsbølAnders Jepsen til Langholm var gift med Maren Nielsdatter Ulfeldt, en søster til ejeren af Broholm 1429-1465, Peder Nielsen Ulfeldt (*) og formentlig datter af Niels Eriksen og sønnedatter af Erik Andersen til Kogsbølle (Holckenhavn), hvis navnetræk fra 1420 nu kan ses i det Ulfeldtske kapel i Kværndrup kirke. Peder Nielsen Ulfeldt (hvilket så formentlig også må gælde hans søster) var ifølge A. Thiset beslægtet med Mette Laurensdatter (Ulfeldt) til Løjtved, en sønnedatter af Fin Aagesen, der skrev sig til Løjtved fra 1385-1414.

(*) Lisbet Bryskes våbenbog, side 115: "Ullfell. ....Peder Nilsen aff Broholm leuit 1434 - den Peder Nilsen gaff bisp Henricks [Henning Ulfeldt 1440-1460] broder som oc hede Peder Nilsen forloff att före di Ullfellder vaben som kong Crestoffer gaff frihed, hand hede ocsaa Peder Nilsen som breuit uduiser".


Peder Nielsen Ulfeldt havde ingen børn, så Broholm tilfaldt søsteren efter hans død, og ved skiftet efter hende i 1473 var det Anders Jepsens og hendes datter, Margrethe Andersdatter Grubendal, der var gift med Johan Fikkesen, som overtog Broholm.

Måske Johan Fikkesen og Margrethe Andersdatter i Gudme kirkeMåske Johan Fikkesen og Margrethe Andersdatter i Gudme kirke  Johan Fikkesen til BroholmJohan Fikkesen til BroholmMargrethe Andersdatter havde på et tidspunkt nogle penge til gode hos kongen, for hvilken sum hun fik livsbrev på 9 gårde i Kirkeby sogn, 1 gård i Ollerup, 1 gård i Stågerup samt Egsmosegård , der lå lidt nordøst for Gudme kirke , og som endnu i 1477 var et adeligt herresæde, tilhørende væbneren Hans Madsen (Bielke) (*). I mange år var Egsmoses voldsted synligt med rester af grave, murbrokker og kalk.(**) Kirkebygodset har også inkluderet den i 1552 omtalte Kirkebygård (*2), men hvornår og hvorledes det er kommet til kronen vides ikke. (*) A. Thiset anfører at Hans Madsen var gift med Anne Bild fra Ravnholt (?). (*2) I 1394 nævnes i et tingsvidne af Sunds herred en "Ni Bosson de Kyrkeby". (**) Friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup, fortæller i et håndskrift om Gudme sogn følgende om Egsmosegård. Optegnelserne skønnes at være fra ca 1875. "udenfor (Gudme by) maa vi endnu lægge mærke til en gaard, der laa helt skilt fra alle de andre (gårde) - at tusind skridt fra de østligste gaarde i byen, den nævnedes af byens folk, den røde Gaard, fordi, sagde sagnet, den var bygget af røde teglsten. Det stykke af marken, som laa mellem byen og den røde Gaard, kaldes den dag i dag Enemærket. Til den tid var det hegnet fra bymarken, og lagt under den røde Gaard, hvorunder der desuden laa saamegen jord af bymarken, som ellers til to gaarde, hermed fulgte ogsaa ret til at græsse saamange høveder, faar og gæs som to andre mænd. Paa denne gaard boede i sin tid godsets (Broholm) ridefoged ....

Saa blev den atter brudt ned, to bøndergaarde byggedes paa stedet, hvor de var fulgt med hertil, hvor de ligger endnu under navnet Egsmosegaardene. De optages i bylavet med samme rettigheder og byrder som andre bymænd, Enemærket lagdes igen indtil bymarken, og af den røde Gaard, der i sin tid var en torn i øjet paa alle byens folk, er der kun dunkle minder tilbage og snart ukiendelige spor. Sagnet melder, at der hvor gaarden stod, blev siden hen plantet en stor frugthave, som endnu er paa stedet; .... der fortælles ogsaa, at der ved at grave i grunden mellem denne haves træer ..stødes paa teglstensbrokker".

Kilde: Rasmus Hansen: Gamle Minder. Anden Samling. Frydendahls Samlinger. Odense bys Museer.


Johan Fikkesen og Margrethe Andersdatter havde 2 børn, hvoraf sønnen Laurids fik en datter Anne, som blev gift med Johan Fikkesens efterfølger som høvedsmand på Nykøbing Slot, Oluf Holgersen Ulfstand, og en anden søn Peder Fikkesen (*).hvis søn Axel Fikkesen siden fik rådigheden over Kirkeby-lenet, dog ikke helt uden indblanding fra familien; især Oluf Holgersen gjorde fordring på sin hustrus part i lenet. Fra årene 1524 og 1525 findes 3 dokumenter omhandlende denne strid om Kirkebylenet, som Adkomstregistreringen med en vis usikkerhed fejlagtigt henfører til "Kirkeby birk" i Sdr. Kirkeby på Falster. 

BroholmBroholm(*) A. Thiset antager at Peder Fikkesen døde i Sverige 1488, og at hans hustru Eline Ulfeldt, datter af Palle Andersen til Hverringe, har født ham to sønner Axel og Peder Pedersen (Fikkesen), af hvilke den sidste så antagelig er født efter faderens død, siden han var opkaldt efter ham. Peder Fikkesens enke giftede sig snart igen, først med Torbern Nielsen (Present) til Vollerup på Sjælland og efter hans død, igen med Hans van Mehlen. (A. Thiset: Broholm. 1910)

 

Axel Fikkesen ,(*), der skrev sig til Broholm, måtte i 1532 afstå lenet til Eiler Rønnow , Hvidkilde. Axel Fikkesen var gift med Anne Tidemand, en datter af lensmand i Holbæk Markvard Tidemand til Søbo i Egense sogn

(*) I kilden skrives fejlagtigt Anders Fikkesen. I andre udgaver af Frederik I's registre opføres navnet Axel Fikkesen korrekt.

 

Trap Danmark, 5. udgave, Svendborg Amt (1957), Kirkeby sogn, side 687:

I Kirkeby lå tidl. Hedegård (1572 Hegaars Toft) og Kirkebygård (1552 Kirckebye Gaard og Gods)

Kirkeby by 1783Kirkeby by 1783

 Kirkeby by 1810 med angivelse af "Slæbæks Hedegaards Toft" øst for byenKirkeby by 1810 med angivelse af "Slæbæks Hedegaards Toft" øst for byen Sallinge herred og Kirkebygård og gods 1552Sallinge herred og Kirkebygård og gods 1552 Sallinge herred og Kirkebygård og gods 1552 (2)Sallinge herred og Kirkebygård og gods 1552 (2)Del af udskiftningskort for "Kirkeby Hede" 1783 med mulig påvisning af Hedegård eller Kirkebygårds beliggenhed?

 

 

 

 

 

 

 

KirkebyLen1552KirkebyLen1552KirkebyLen1553KirkebyLen1553

  I Nyborg Lens arkiv (RA) findes et forandringsregister til jordebogen for 1598/99, med oplysninger om bøndernes navne og deres landgilde. Ved at sammenligne dette register med landgildematriklen fra 1662 er det lykkedes at identificere de gårde i Kirkeby sogn, der i 1598 hørte til Kirkeby Gods.

 

 

 

                     KirkebyLen1553-bKirkebyLen1553-b

 

 

KirkebyLen1564KirkebyLen1564  Kirkeby Len 1598Kirkeby Len 1598 Kirkeby Len 1598 (2)Kirkeby Len 1598 (2) Kirkeby Len 1598 (3)Kirkeby Len 1598 (3) Kirkeby Len 1598 (4)Kirkeby Len 1598 (4)

 Alterstage dateret 1581Alterstage dateret 1581

Alterstagerne i Kirkeby Kirke, der kan dateres til   1581, dokumenterer at den jordegne bonde i "Slebechsgaard" Jørgen Ipsen på dette  tidspunkt var en af sognets 2 kirkeværger.

 

 

 

4 af gårdene må formodes endnu at være beliggende på deres oprindelige placering, nemlig: Fogedgård i RårudFogedgård i Rårud 

 Mosegård i SlæbækMosegård i SlæbækSlæbækgårdSlæbækgårdMøllegård i EgebjergMøllegård i Egebjerg    

 En krønike om bønder og andet godtfolk i Kirkeby sogn

BilagStørrelse
Oluf Holgersen Ulfstand - regnskab 1488.pdf22.63 MB