Byeloug for Roldsted och Cappedrup Byer.

| | | |

Materialet er fremsendt til hjemmesiden af John Thomsen Læs om vider
 
 
Løfuerdagen d. 5. April 1690.
Jens Pedersen Galdt, Herritsfouget, Matz Hausen, Herritsschrifuer.
Stockemend.
Hans Andersen i Refsvindinge, Steffen Nielsen, Jens Rasmussen, Poil (Poul?) Lauritzen, Niels Hansen, Hans Hansen, Dinis Ibsen, Anders Rasmussen, alle abib.
For Retten frembstod Erlig och forstandige Mand Erich Christensen, boende udi Cappedrup paa sine egne och samtlige Roldsted och Cappedrup Byemendtz Veigne, som Indlefuerit efter schrefne Imellum dennem Indgaaed och forfattet Byeloug, Indeholdende Ord til andet, som følger:


Udi dend Hellig trefoldigheds Naufn hafuer vi efter-schrefne Roldsted och Cappedrup byemend, Nemblig: Tygge Søfrensen i Roldsted, Anders Lauritzen, Anders Andersen, Hans Hansen, Hans Pedersen, Jep Jørgensen och Jep Hansen, alle ibidem. Erich Christensen i Cappedrup, Niels Matzen, Lauritz Pedersen, Lauritz Sørensen, Lauritz Andersen, Niels Andersen, Madtz Rasmussen, Matz Hansen och Christoffer Jensen. Alle ibidem fore disto bedre Een dregtighed och goed skiel imellom os Self Indbyrdis, at holde efterschrefne Byeloug, ladet same schrifue och forfærdige, som Uryggelig af os holdis och efterkammis schall under dend straf, som herefter opsat findis.

I. Om Sougne Stevnes forsambling.
Till fierde Mickels dags Stefne, item Aske Onsdag, Voldermisse och fierde Pindsedags Stefne fornemligen ingen Vilde blifve at gjøre, Endten Manden self, Eller udi hans Loulig Absence, hans tieneste Karll, Hustrue, eller vise bud at møde, Naar de derom siegendes vorder, Under 20 Mark straf til Byen, for huo som udeblifuer och om de skyldige Ei godvilligen vil betalle, da Pandt derfor at udtage, som efter Lougen schall staae till Løesen. Ellers schall een huer och verre forpligted at møede till Stefne, Naar Endten blessis, eller och paa andra Maader tillvaris, Under 2 Mark till Byen for huer forsømmelig paa fore Ermeldte maade at betallis.

II Om Gierder.
Gierder for Roug Vangen schall verre gauil lugte fierde Michels misse, och eller tillige med Biug Vangen, och alle andre Gierder till Voldermisse forfærdiged, och i fald da ved Gierdegang Nogle skulle findis U-gierdet bøeder derfor till Byen 2 Mark, och om Nogle som vaar oprist, ei skulle Kunde findis forsuarlig, betalle har foruden dend Vide, som dennem af Byemendene blifuer paalagt. Huem som efter Aften Varsell och Videnhed ei forfærdiger huis brøstfældighed, som kommer paa deris Gierder, betaller første gang 2 Mark och derforuden huis brøstfældighed, som kan komme paa deris gierder, betaller første gang i forsømmelse 1 Mark Anden gang 2 Mark och der foruden huis bevislig skade, som formedelst Hans U-heigen for Aarsagis.

III. Om Græsbæden.
Een huer maa paa Greesbeden Indlade saa meget som hand hafuer Jord till Endten hand det paa fore om Vinteren ofuer forrer Eller ei, og ei Heller Viedere vinder Pandtens Lindelse fore 2 Mark, med mindre det af samptlige Byemendene indgaaes i Mindelighed.

IV. Om Gierdsel.
Ingen maa Understaa sig i at hugge af andris Gierdsell, skouf af hvad Slags det och verre kand, ei Heller Andris Giersell borttage, Eller Gierderne at opbryde, fra Andre at pløye, Eller deris Grees och Engbond at slaae, langt mindre tillade nogen fremmed, Endten at pløye eller hugge, Uden hand self, Eller hands vise Bud hoes er, som dertill kand suare, Under dend straf, som Lougen omformelder och der foruden till Byen for huer Gang sligt befindis 4 Mark.

V. Om Hestetygren.
Ingen maa Understaa sig i at tygre Eller tygre lade Endten Beester eller Quæg paa Anden Mands grees, Uden hands Minde och Tilladelse, Under 2 Mark straf til dend som grunden Eyer første gang, och Anden Gang dobbelt och derfor Inden till Byen 2 Mark.

VI. Om Oldermend.
Een huer Mand børe at, verre Aldermand it Aar, och det andet Aar af Løeses, som saaledes børe at gaa om i Byen, Mand fra Mand, huer udi Ingen sig maa veigre eller undskylde, Under 4 Mark till Byen, med mindre hand formedelst U-døgtighed, Eller och formedelst Hands megen Ringe Aufling och brug af samptlige Byemendene, Endten ganske forskonis, Eller huer Andet, Eller huer tredie Aar imod Andre Efter hands Vilkaar forskaanis.

VII. Om Tiuerie.
Dersom nogen (Huilket Gud naadelig afvende) Ved tiugagtige Mennisker blifuer Endten Beester, Kræ, Eller andet fremmet fra Staallen, da skall det een huer af Naboerne, naar de derom till sigendis vorder, verre forpligtede, den bestaalne Paa Egen bekostning med Randsagning og efter forsøgning at Assistere og forhielpe, Skulle och imoed for Haabning Nogen Tuig agtige Mennisker udi Menigheden befindis, da skall icke alleniste Een huer Verre forpligted, Naar di derom Videndis vorder, sligt paa Sognestefne at tilkendegifue, mens endog strax hen till Herskabet derom at giøre Vidende, saafrembt de ei udi dend tiugagtiges gierninger Vill verre delagtig. Paa det sligt efter Lougen tilbørligen kand blifue straffet, och naar Sagen da Endten paa een eller anden Louglig Maade kand blifue afhandlet, skall dog dend skyldige for forargiste udi Menigheden gifue til Byen. 4 Mark.

VIII. Om Grees Penge.
For huis Beester, Kiøer, Faar, Suin eller Gies, som Huismendene hafuer paa Fællederne betallis pengene til samptlige Byemendene Under 2 Mark straf af den, som pengene oppeberger, dog dersom nogen Gaardmand formedelst Armod, Eller U-lyckelige Hændelser, meged mere end andre hans Naboer kunne hafue Mangel af Beester, Kiør, Ungquæg, Faar, Suin eller Gies af Huismendene saauidt hand med Rette kand tilkomme at indleie.

IX. Om Schadelig Quæg.
Huem som at hafue schadelig Quæg af Besster, Kiør eller Stude U-hefted betaller for huer gang di giør schade (Om gierderne louglig befindis) till Byen første gang 1 mark, Anden gang 2 Mark och der foruden schaden efter Mendtz sigelse och Re….. befindis.

X. Om schabbede Beester.
Huis schabede Bess ter som findis Paa Marchen, huem de och till hørre, skall uden ald moedsigelse afskaffis, saafrembt Eyermanden ei første gang vill betalle 1 Mark, Anden gang 2 Mark och saa ald tiid opad.

XI. Om Vangeleden.
Vangeled och andre Marchled skall Verre færdige paa alle ordinaire for Rougleden fierde Michelsdag och for Vaarleden 1 ste May och naar fornøden giøres reisende Under 2 Mark till Byen af huer forsømmelig.

XII. Om Løse och U-lemmede Hunde.
Ingen maa lade deris Hunde gaa løsse fra dend første Aprill och till dend 1'ste October, ei heller maa nogen Hunde findis U-lemmede i Marchen, Endten Vinter eller Sommer. Saafrembt di skyldige och di Hundene Eyer derfor till Byen Vill betalle 2 Mark och der foruden huis bevislig schade di for aarsaged.

XIII. Om Byens Tiur.
Dend som Tiuren om Vinteren ofuer forrer skall Viede derfor af Naboerne for huer Ko di hafuer 1 Tønde Biug, dog gifuer hand derimoed Midfaste Søndag til sambtlige Byemendene 1 Tønde Øll.

XIV. Om I och Udgang.
Som aldtiid hafuer verridt schick och brug, af huem som først kommer i Byelauged gifuer 1 Tønde Øll till Byen och efter hands dødelige Afgang gifues i liige Maade 1 Tønde Øll. Saa forlifuer ded dermed hoes os som verrit hafuer, och om nogen formuende till at betalle sig ei dertill at skulle ville besuere, da for 2 Rdl. at pandtis, och derforuden Øllet at betalle, Mens fattige och U-formuende dog at verre forskaanit.

XV. Om Schickelig Sambquem.
Psa Sougnestefne Gilde eller Gæstebudz forsambling maa ingen Vredeligen eller Haanligen Huer Ander tiltalle, langt mindre sig med nogen gevehr, ved huad Naufen ded och Nefnes kand lade finde Under 2 Mark till Byen, Een huer som U-hørsammelig och U-sømmelig befindis at verre foruden hoes Herskabet at angifues och efter Lougen at straffis.

XVI. Fremmede Bortdøde, Fattige at lade Begrafue
Dersom nogen reysende eller Veyfarende, fattige fremmede Eller ubekendte (Huilket dog Gud Naadeligen afuende) - Ved Endten Siugdom eller U-lycke ved Døden afgaar, da samttlige Byelauget at forhielpe samme till Kierckegaarden och deris Begrafuelse, sambtlige at bekoste som for Gud och dend Christen Øfrighed kand Ansuaris. Huo her udi skulle findis forsømmelig, da at pandtis for 2 Mark till Byen.

XVII. Om fattige at befordre.
Huis fattige, Endten i Sougnet, Eller fra Andre Steder med beuis Ankomme, skall Enhuer Verre forpligted af yderste formue at forhielpe till Rette, som de erre Kryblinge fra Huis Huus til Andet sambt fra Bye til Anden at befordre, huilket gaar om i Byen, som Anden Byesfæhr, och derfor ingen sig der udi maa veigre med mindre hand derfor vill pandtis for 1 Mark till Byen.

XVIII. Om Giødning.
Paa Korn Stubben maa Ingen sin giødning Udførre før 4de Dagen er forbigangen efter at aufret er opgiffuen. Ey heller Nogen før alle Mand faar Indhøsted, Nogen Beester, Quæg eller Andet maa løslade och alle Naboer. Aufritz bed hafuer Sambtøcht, Under 2 Mark straf til Byen och der foruden huis skade giort er till Vedkommende at betalle, Med mindre nogen skulle findis forsømmelig, och efterlader, at hand ey tillige med Andre hands Naboer vill Indhøste, da de Andre ey derfor, Med deris Aufrit at opholdis, mens dend skyldige tager Skade for Hiemgæld.
-------
Och som baade Guds och Kongens Loug befaller os flittig och betimeligen paa, alle Prediche Dage Ædrueligen at opsøge Guds Huis, da paa det Gud kand hafue sin tilbørlig Ære och Voris foretagende des bedre løckis, Hafuer Vi med huer Andre Vedtagen, Herefter bedre end hidindtill skeed er, betimeligen och ædrueligen os i Gudz Huus med Hustrue, Børn och Tiuende, Vidtagendis it Bud, som i Huuset kand hafues till siun, medmindre Soet och Siugdom eller Andre U-lyckelige Hændelser (Huilket Gud Naadeligen afuende) forhindrer, Huo her udi findis forsømmelig skall af Oldermanden pandtis for 2 Mark till Byen, for huer gang det skeer, och Oldermanden der foruden verre forpligted Herskaber och vedkommende Kongelige Betiendter sligt at tillkiendegifue, at de dend ved Bøede straf her foruden efter Louen for Helligdagsbrøde kand søge, Eller och Aldermanden sit dertill at suare. Och som dagelig maa fornemmis, at mange findis meged forsømmelig med deris Børn och Tiuende at holde til Gudz Trøst och mere i dend Sted fornemmis, huoarledis di dageligen vænnis till Ørkesløshed och Anden U-schickelighed. Saa hafuer vi i lige Maade vedtagen, at een huer skall pligtig verre sine Børn, saalænge de ei noged gaufnlig Arteid kand forrette, skall holdes till skollegang at lerre at lesse, och naar di blifuer voxen till Arbeid, Da dennem alle Hellige dage at tilholde, saauel som foruden een gang om ugen af Deignen at lade sig udi deris Chatecismum och børnelærdom Underuisse. Huem her udi findis forsømmelig, bøeder for huer Gang sligt befindis till Byen 2 Mark danske, och der foruden af Aldermanden angifues till Herskabet och vedkommende Kongl. Betiendter, at di efter oc Kongl. forordninger tillbørligen kand vorde anseet, findis Aldermanden forsømmelig med Angifuelsen, suarer hand self allene til Bøederne.
------
Til Beslutning hafuer vi och efter Louens Maader med huer Andre Indgaaed och vedtaged, at huis bøeder, som i forbemeldte Maade oppeberges, och om vi i Mindelighed betallis forpandtis skall, icke till nogen Drick anvendis, mens skall verre Byelauged till Nytte och Tarf berettiged, derfore Salt, Tiere, Staal och Andet saa uidt de kand tillstræcke at Kiøbbe, som alle Aduenant kand komme till Deeling och dermed i Jesu Nafn slutter och ynsker at denne voris forfattede Byelaug maatte saa holdis och Efterlefues at Gudz Ærre derved kand søges, och een huer af os een goed och U-saared Samvittighed kand beholde.
Amen.
Och stode fore udi meldte Byers Mænd een huer personlig for Retten her inden Tinge, som denne forfattede Byeloug udi alle sine Poster oc Meninger udi alle Maader fuldkommen vedstoede, och dennem derefter at ville Rette, schickke och forholde.
Herefter vare forbemeldte Erich Christensen paa egne och forb: Byemendz veigne tingsvinde beg. som hannem och blef meddelt.