Svendborg Avis 1863-1963 (13)

Svendborg Avis 1863-1963 (13)