Svendborg Avis 1863-1963 (11)

Svendborg Avis 1863-1963 (11)